Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Středa 19. 1. 2022
Svátek má Doubravka
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zpravodajství MAPA STRÁNEK
Přidej na Seznam Sdílej na Facebooku

Volby 2010: ODS odmítá krajské referendum ohledně limitů těžby


7. května 2010 14:00

PRAHA (Ekolist) - Občanská demokratická strana kandiduje v letošních parlamentních volbách pod číslem 26. ODS podporuje jadernou energetiku, chce zavést konkurenční prostředí v železniční dopravě, limity těžby lze prolomit, pokud budou vypořádány majetkových vztahů. "Nemusíme bojovat za ochranu klimatu, musíme dělat pouze to, co je věcně rozumné a ekonomicky únosné pro naše občany," stojí v programu ODS. Jedním dechem ODS hovoří o důležitosti přístupu veřejnosti k informacím, aby druhým dechem hned dodává, že chce postavení občanských sdružení ve správních řízeních upravit. "Jsme připraveni převzít a obhajovat témata z oblasti ochrany životního prostředí, jež jsou v zájmu občanů ČR," slibuje ODS.

Odpovědi ODS na anketu Ekolistu

Na anketu odpovídal 1. místopředseda strany David Vodrážka

1. Předložíte, případně podpoříte zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie?

Podpoříme. Musí ale jít o racionální návrh, který nás nepovede do podobných problémů jako cenová podpora fotovoltaiky. Podpora nesmí deformovat trh a být nesystémová.

2. Podpoříte podstatné zvýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro účely stavebnictví?

Ano. Výjimku mohou tvořit přesně definované stavby ve veřejném zájmu. Zohlednit se musí i lokalita a bonita půdy. Pro ochranu ZPF je však třeba udělat daleko více kroků než jen zvýšit ceny za vynětí. Například chceme urychlit komplexní pozemkové úpravy a najít způsob, jak podpořit revitalizaci a využívání starých průmyslových areálů (tzv. brownfields).

3. Budete pro prolomení limitů těžby uhlí, kvůli kterému by zanikly obce Horní Jiřetín a Černice?

Prolomení limitů není problém, který je na pořadu dne, současná snaha těžařů je nepřijatelná. Zároveň odmítáme myšlenku krajského referenda, které problém posouvá do zcela jiné roviny a přesouvá rozhodování na lidi, kterých se primárně netýká. My celou věc vnímáme především jako dlouhodobý vztah mezi těžařem a obyvateli dotčených obcí, jejichž majetková práva musejí být plně respektována.

4. Podpoříte vznik národního parku Křivoklátsko, případně i dalších národních parků?

Téma ještě není uzavřené. Principielně je zakládání dalších parků devalvací tohoto výjimečného statusu, nicméně Křivoklátsko si tento statut pravděpodobně zaslouží nejen kvůli nezpochybnitelným přírodním hodnotám, ale také proto, že vznik parku podporují místní obyvatelé a obce. Bez této podpory by vyhlášení parku bylo nemyslitelné.

5. Podpoříte pokračování tzv. ekologické superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží?

V navržené podobě ne. Především je nutné podobu zátěží lépe monitorovat, aby byl jasný rozsah zakázky. Pak je možno buď vypsat jednu velkou zakázku, popřípadě připustit rozdělení do logických celků a zahájit soutěž dodavatelů ve více zakázkách.

6. Zavedete zpoplatnění pro osobní automobily do 3,5 t za ujeté kilometry?

Pravděpodobně ne. V době ekonomiky probírající se z krize by bylo chybou zatěžovat živnostníky, kteří zejména tento druh vozů používají, dalšími poplatky.

Vybrané pasáže z volebního programu ODS:

ODS zpracovala celkem tři verze volebního programu. Kompletní znění (z něho vycházíme v tomto textu), volební program střední a volební program krátký. Střední a krátká verze o životním prostředí či ochraně přírody nehovoří vůbec.

Energetika

Energie je krví ekonomiky a nezbytnou součástí moderního života. Jak ukázala plynová krize na Ukrajině, stává se rovněž nástrojem politiky. ODS si je pevně vědoma skutečnosti, že dostatek energie pro všechny je základním předpokladem hospodářského růstu a růstu blahobytu. Zodpovědné vlády musí zajistit dostatek energie pro všechny. To není v situaci, kdy naše země neoplývá energetickými surovinami, jednoduché. Ani nejsme ve výhodné geografické poloze, co se týká jejich dopravy – nemáme moře. Proto musíme být obzvláště obezřetní a nesmíme se dostat do situace fatální závislosti na jednotlivých typech zdrojů či zemích. Musíme umět efektivně využívat to malé množství domácích zdrojů, které máme k dispozici. Na druhé straně nesmíme hledat rádoby jednoduchá, líbivá, ale krátkozraká řešení spočívající v potlačování tržních mechanismů, které v energetice v posledních letech začaly fungovat. Je nutno vzdorovat populistickým řešením opětovného zestátnění energetického sektoru. To by dlouhodobě vedlo jen k nedostatku a vysokým cenám.

(…) Prosazujeme zahrnutí jaderné energetiky do kategorie bezemisních zdrojů.

(…) Elektroenergetika a teplárenství. ODS koncipuje energetickou politiku tak, aby hnědé uhlí sloužilo hlavně pro potřeby teplárenství. Centrální zásobování teplem je významnou součástí české energetiky a ODS bude podporovat jeho další rozvoj.

Limity těžby uhlí. Těžba za limity těžby v severních Čechách je možná jen na základě vypořádání všech majetkových vztahů v dané oblasti a splnění všech dalších zákonných podmínek případné těžby. Odmítáme násilné zásahy do práv občanů, ať prostřednictvím státní moci, nebo zdánlivě demokraticky se tvářících referend.

Jaderná energetika. V oblasti jaderné energetiky prosazujeme urychlení prací na přípravě dostavby Jaderné elektrárny Temelín tak, aby realizační fáze začala koncem volebního období. Zároveň chceme urychlit posouzení možnosti rozšíření jaderné elektrárny Dukovany a další těžby uranové rudy jako dlouhodobě jediného energetického zdroje nacházejícího se na území ČR v dostatečném množství.

Obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje jsme povinni rozvíjet na základě našich závazků vůči EU. Praxe však ukazuje, že uměle povzbuzovaný rozvoj může vést ke krizovým situacím ať již technického, nebo finančního charakteru. ODS bude proto i nadále posuzovat jejich podporu velmi obezřetně a kriticky.

Plynárenství. V plynárenství je prioritou současné doby především bezpečnost v mezinárodním měřítku. To v podmínkách ČR znamená především posilování soustavy plynovodů a vyšší míru propojení s okolními zeměmi. Tyto kroky ODS již zahájila v době předsednictví ČR v EU. V oblasti vnitřního trhu budeme dále podporovat konkurenci dodavatelů, což je nejlepší nástroj, jak dosahovat dlouhodobě nejnižších možných cen pro spotřebitele.

Doprava

Naším mottem je „Doprava, která nezatěžuje, ale spojuje a přibližuje“. Budeme prosazovat lepší služby a větší pohodlí pro cestující, chytrá řešení pro ekonomičtější a ekologičtější dopravu, dobré podmínky pro podnikání v dopravě, zelenou pro odpovědné řidiče a bezpečné silnice. Slušnost se musí vyplácet.

(…) Urychlíme přípravy klíčových liniových staveb, obchvatů měst a obcí. Stejnou pozornost budeme věnovat i údržbě stávající infrastruktury.

(…) Změníme železniční dopravu. Vytvoříme konkurenční prostředí na železnici. To je jedna ze základních podmínek pro zlepšení kvality železniční dopravy a služeb pro cestující. Dokončíme proměnu Českých drah v moderní a efektivní společnost, která obstojí v souboji s privátními konkurenty. Soustředíme se na obnovu vozového parku a modernizaci a rekonstrukci nádraží pro zvýšení komfortu cestujících. Vyřešíme financování drážní dopravy na státní i krajské úrovni. Zajistíme prostředky na dokončení rychlostních koridorů a na nezbytnou obnovu vozového parku.

Vytvoříme podmínky pro efektivnější a ekologičtější dopravu. Podpoříme vznik moderních logistických center usnadňujících dopravu a zlepšujících využití nákladní železniční a také vodní dopravy. Právě to je cesta k dopravě šetrné k životnímu prostředí. Podporujeme splavnění střední části Labe a také splavnění Vltavy pro turistickou dopravu.

Ulehčíme lidem v městech a obcích od tranzitní nákladní dopravy. Zavedeme spravedlivější a efektivnější kombinovaný systém mýtného, který umožní lépe řídit dopravní toky v průběhu jednotlivých dnů týdne. Současně upřednostní pro nákladní dopravu dálnice, rychlostní komunikace a obchvaty měst a obcí.

Garantujeme dobrou dopravní obslužnost. Funkční dopravní obslužnost je důležitou podmínkou rozvoje území i vyšší kvality života obyvatel. Najdeme rozumný kompromis mezi možnostmi veřejných rozpočtů a požadavky lidí na množství spojů. Zajistíme rozvoj perspektivní příměstské železnice, a to nejen v Praze.

Životní prostředí

Není konzervativnější hodnota než dobrý stav přírody a životního prostředí. Přírodu je nutné chápat jako cenné dědictví. Socialistická epocha z ní stejně jako z jiných statků pouze brala. Naší povinností je napravit to. Životní prostředí nebo přírodu však nechráníme kvůli nim samotným, chráníme je kvůli sobě a svým dětem. Není to pro nás pouze výrobní prostor, ale prostor pro náš život. S ochranou životního prostředí a přírody proto musíme začít u sebe a ve svém bezprostředním okolí.

Energetické úspory. Největším současným problémem stavu životního prostředí v České republice je kvalita ovzduší. Za vlád ODS v 90. letech došlo k zásadnímu snížení znečištění ovzduší sírou, oxidy dusíku a prachem. Nadále však přetrvávají problémy se znečištěním ovzduší drobnými prachovými částicemi. To znamená riziko pro lidské zdraví a naší prioritou je snížení této zátěže obyvatel. Proto podporujeme úspory energie a její efektivní využívání ve výrobě i spotřebě, ať už jde o moderní účinné technologie výroby, úsporné zateplené budovy, nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie u spotřebitelů snižuje spotřebu zdrojů energie, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň šetří naše peněženky.

Plynulá a čistá doprava. Plynulá jízda znamená úsporu pohonných hmot, rychlejší dopravu, méně emisí a hluku, menší riziko pro lidské zdraví a v neposlední řadě úsporu peněz. Proto podporujeme další budování takové dopravní infrastruktury, která tranzitní dopravu vyvede pomocí obchvatů z center měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Zasadíme se o revizi politiky biopaliv na evropské úrovni. Podpoříme rozvoj bezemisní dopravy.

Ekologicky čisté energie. Mezi ekologicky čisté výroby energie patří jaderná energetika a obnovitelné zdroje. Jsou cestou ke zdravému prostředí a snížení energetické závislosti naší země na cizích zdrojích. V jediné zemi EU, kde se těží uranová ruda, je jaderná energetika přirozenou součástí využitelných výrobních energetických zdrojů. Neprodukuje běžně sledované látky, které zatěžují ovzduší, ani skleníkové plyny. Vyřešení konce palivového cyklu a využití vyhořelého paliva jako paliva pro novou generaci jaderných reaktorů považujeme za velkou výzvu pro evropský výzkum a vývoj. Česká republika v něm má nezastupitelné místo. Podobně podporujeme také obnovitelné zdroje energie. Podporujeme efektivní způsoby využití tepla, zejména účinné systémy centrálního zásobování teplem či v ekonomicky rozumné míře solární ohřev vody a využití tepelných čerpadel. Zdrojem energie a využitelných druhotných surovin jsou také ty látky, které dnes považujeme za odpady. To, co lze znovu využít, bychom měli použít znovu, nevyužitelné odpady spálit, získat energii a ušetřit tak přírodní zdroje.

Klimatické změny. Česká republika nemůže v globálním měřítku případnou klimatickou změnu ovlivnit, je však její povinností se chovat zodpovědně a zejména zabránit plýtvání energií. Úspora energie je nejen protikrizovým krokem, ale také důležitým opatřením, které zvyšuje naši konkurenceschopnost vůči ostatním evropským ekonomikám. Nemůžeme s poukazem na klimatickou změnu činit taková opatření v ekonomice, která ji znevýhodní a prodraží, klimatická změna je však fakt, na který musíme reagovat. Za nejlepší cestu považujeme adaptaci – přípravu na zvládání jevů, které změna klimatu způsobuje – období sucha, náhlé povodně, obecně jiný koloběh vody v krajině, eroze půdy a další. Nemusíme bojovat za ochranu klimatu, musíme dělat pouze to, co je věcně rozumné a ekonomicky únosné pro naše občany.

Životní prostředí a ekonomika. Podporujeme financování „zelených projektů“ nejen v rámci operačního programu Životní prostředí, ale v rámci všech dalších operačních programů, které to umožňují. Ekonomicky chceme zvýhodnit zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí, zejména technologií s nízkými energetickými a materiálovými nároky. Dokončení odstranění starých ekologických škod – závazku státu z privatizace – musí být nákladově efektivní. U ekologických daní nepůjdeme nad rámec stanovený pravidly EU.

Průmyslová ekologie. Vláda ODS se důsledně věnovala odstraňování starých ekologických zátěží. Ropné kaly v lagunách Ostramo a likvidace skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku jsou příklady toho, co je třeba v krátké době sanovat. Po řadě let váhání se o to vláda ODS zasadila. V tomto zlepšování životního prostředí budeme i nadále pokračovat.

Veřejnost a občanská sdružení. Vážíme si zájmu veřejnosti o otázky ochrany životního prostředí a přírody. Znamená to, že jsou to aktivní občané, kteří chtějí žít zdravě. Co nejširší přístup k informacím o životním prostředí považujeme za nezbytný pro zachování průhledných procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Chceme však upravit postavení občanských sdružení ve správních řízeních a zrovnoprávnit místní obyvatele s těmi občanskými sdruženími, která vstupují do administrativních procesů na místech, jež znají zprostředkovaně. Odpovědnost za škody vzniklé bezdůvodným blokováním staveb, případně jiných aktivit, ponese ten, kdo tvrdí něco, co je nepodložené.

Rozvoj krajů a obcí. Územní plánování musí být nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich začlenění do krajiny. Prosazujeme zvýšení podílu krajů a obcí na správě chráněných částí přírody a spolurozhodování o stanovení celospolečenských zájmů na příslušné úrovni. Chceme, aby dostatečnou kvalitu života měl zajištěnu občan na samotě, ve velmi malé obci i ve městě. Dobudujeme čistírny odpadních vod a kanalizace ve městech a obcích na úroveň požadavků 21. století. Prosazujeme přijetí takových opatření při zemědělském hospodaření v krajině, která v ní zajistí zadržování vody a trvalou ochranu podzemní i povrchové vody.

Zemědělství a venkov

ODS vnímá venkov jako prostor pro vyváženou podporu zemědělského podnikání, péči o krajinu a ochranu životního prostředí. Proto budeme usilovat o maximální sblížení programů ministerstev zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí s cílem netříštit, ale naopak vzájemně propojit působnost zákonů i finančních podpor pro venkov. Praktickým důsledkem musí být snížení počtu vyhlášek a zákonů a pokles zaměstnanců ve státní správě.

Zemědělství a ekologie

Odpovědný přístup k životnímu prostředí. Chceme podmínit výplatu dotací dodržováním odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Naším cílem je zachovat potřebnou členitost krajiny, kvalitu půdy a dostatečných zdrojů kvalitní vody jako předpoklad úspěšného hospodaření budoucích generací. Jsme připraveni převzít a obhajovat témata z oblasti ochrany životního prostředí, jež jsou v zájmu občanů ČR. Nastavením podmínek pro hospodaření proto chceme zamezit dalším rizikům vodních a větrných erozí, zásadně omezit důsledky lokálních povodní a chránit majetek občanů, obcí i vlastníků pozemků. Těm eroze každoročně snižují hodnotu jejich majetku o miliardové částky. Ve spolupráci s kraji a obcemi budeme usilovat o další investice do protipovodňových opatření.

Podpora ekologického zemědělství. Rozumnou podporou ekologického zemědělství chceme přispět k širší nabídce kvalitních potravin a zároveň k zachování pestrosti české krajiny.

Stabilizace podmínek podnikání v lese. Za významnou součást podnikání v oboru považujeme lesnictví a dřevozpracující průmysl. Chceme rozvíjet význam lesů v životním prostředí naší země a stabilizovat podmínky podnikání v lese, a to ve vzájemném souladu.

Podpora domácích potravin. Osvětou spotřebitele a podporou marketingu chceme prezentovat a propagovat kvalitní potraviny z domácí produkce. Budeme podporovat rostoucí prestiž našeho vinařství a rozvíjet tradice výroby piva.

mmo, hch

Pošli e-mailem Zobrazení zprávy pro tisk

Zalinkuj zprávu v: Sdílej na Facebooku Linkuj si ! pošli na vybrali.sme.sk Jagg.cz MediaBlog.cz delicio.icio.us
Online diskuse

Redakce Ekolistu.cz vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení pravidel si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek.

Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev
8. 5. 2010 Aleš
Konečně jeden program
8. 5. 2010 petrok
Konečně jeden program
8. 5. 2010 Dana
Konečně jeden program
8. 5. 2010 Aleš
Konečně jeden program
8. 5. 2010 Rostislav Adam
Konečně jeden program
9. 5. 2010 fafnir
Konečně jeden program
9. 5. 2010 petrok
Konečně jeden program
9. 5. 2010 fafnir
Konečně jeden program
9. 5. 2010 petrok
Konečně jeden program
9. 5. 2010 Rostislav Adam
Konečně jeden program
9. 5. 2010 fafnir
Konečně jeden program
9. 5. 2010 petrok
Konečně jeden program
9. 5. 2010 fafnir
Konečně jeden program
9. 5. 2010 petrok
Konečně jeden program
9. 5. 2010 Aleš
Konečně jeden program
10. 5. 2010 fafnir
Konečně jeden program
9. 5. 2010 Aleš
Konečně jeden program
9. 5. 2010 Aleš
Konečně jeden program
9. 5. 2010 Rostislav Adam
Konečně jeden program
10. 5. 2010 fafnir
Konečně jeden program
11. 5. 2010 Rostislav Adam
Konečně jeden program
9. 5. 2010 Dana
Konečně jeden program


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo ESF

Vlajka EU

Hlavní město Praha - logo

Ekolist.cz podporuje NetMonitor
Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde.
(Více informací na webu NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.