EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
Publikační systém Toolkit pro EkoList po drátě poskytuje Econnect EkoList po drátě vychází mj. s pomocí Nadace Open Society Fund Praha
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Obecní volby 2002 > Praha MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Obecní volby 2002 - Praha
Související zprávy
Rychlostní silnice R35 – povede přes Český ráj?
23. července 2009 11:30
Nové senátory životní prostředí jako politické téma moc nezajímá
31. října 2008 17:35
Stovky lidí přišly podpořit Klánovický les
7. září 2007 12:09
Sdílená auta vozí v Evropě desítky tisíc lidí
12. února 2007 07:55
Metro je hlavní prioritou, shodují se kandidáti do zastupitelstva pražského magistrátu
17. října 2006 13:50

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Pražský deník:
Pražský deník: Trápí vás zácpa? Nás trápí exhalace, volá Praha 2
3. února 2010
iDnes:
iDnes: Než primátor Bém odpoví, vyroste vám květina
24. září 2009
Novinky:
Novinky: Metro má stále 25 stanic bez výtahu. Tímto tempem bude bezbariérové za sto let
24. září 2009
Horydoly.cz:
Horydoly.cz: Reakce pana primátora
23. září 2009
Horydoly.cz:
Horydoly.cz: Primátor ukazuje Prahu na kole
21. září 2009
Další články:
Od:
Do:
   
Související tiskové zprávy
ODS Praha:
Dopravní peklo v Praze bude pokračovat. Koalice v čele s Piráty odmítla uzavírky koordinovat, jak žádala pražská ODS
9. září 2021
ODS Praha:
Zavedením mýta pirátská koalice dopravu nevyřeší, jen se přelije na Vinohrady a Žižkov. Mapa ukazuje kritická místa
17. června 2021
ODS Praha:
Podporujeme výstavbu metra D v Praze. Brzdí ji bohužel zastupitelka z Prahy 4 zvolená na kandidátce Pirátské strany
17. června 2021
ODS Praha:
Primátor Hřib utajuje studii s ceníkem mýtného a snaží se od zavedení mýta odvést pozornost
8. června 2021
ODS Středočeský region:
Středočeská ODS odmítá zavedení mýtných poplatků za vjezd do Prahy za situace, kdy schází nezbytná dopravní infrastruktura
7. června 2021
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Praha
Informační server hlavního města Prahy.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Přehled kandidujících stran a výňatky z programů

Česká pravice

Česká strana národně sociální

Česká strana sociálně demokratická
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
Zlepšit městskou dopravu: V pražské integrované dopravě jsou nutné rozsáhlé investiční akce, vyplývající ze střednědobého plánu i dlouhodobých úvah, pro její dobré fungování i další rozvoj. Tento rozvoj musí respektovat životní podmínky lidí, ochranu životního prostředí i kulturního a přírodního dědictví. V krátkodobém časovém horizontu:
Zajistíme dokončení výstavby tramvajové tratě na Barrandov
Podpoříme všestranné rozšiřování počtu parkovišť typu Park and Ride
Urychlíme přípravu výstavby severozápadní části silničního okruhu v trase J. Budeme usilovat o další rozvoj pražské integrované dopravy využívající cenově únosné příměstské železniční dopravy
Chceme důsledně prosazovat opatření, jimiž se zlepší dopravní situace ve městě. Jedním z nich je zvyšovat na silničních komunikacích počet jízdních pruhů, vyhrazených pro veřejnou hromadnou dopravu, a policejní dohled nad nimi. Budeme usilovat o úpravu doby zásobování obchodní sítě a dalších aktivit, aby zejména v dopravních špičkách nebyla narušována plynulost dopravy, a vynasnažíme se omezit provoz těžších nákladních vozidel v centru města. Budeme prosazovat, aby do podmínek výběrových řízení na zhotovitele staveb bylo zařazeno zkvalitnění koordinace rekonstrukčních prací dopravních komunikací a dalších sítí tak, aby byly co nejvíce zkráceny dopravní výluky a byly zajištěny vhodné kapacitní trasy náhradní dopravy (omezením parkování, zákazem dalších stavebních prací na těchto objížďkách po dobu výluk)
Zaručíme přijetí komplexních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu ve městě (stavební úpravy, dopravní značení a signály, policejní kontrola dodržování pravidel silničního provozu všemi jeho účastníky)
Budeme pokračovat v úsilí o bezbariérové přístupy do všech prostředků městské hromadné dopravy
Zajistíme sladění dopravní koncepce Prahy a Středočeského kraje
Ve střednědobém časovém horizontu:
Uděláme vše pro zlepšení plynulosti dopravy, a zejména pro zkvalitnění městské hromadné dopravy. Cestou k tomu jsou především rozsáhlé investice, jimiž
urychlíme zahájení výstavby severozápadní části městského okruhu
ve spolupráci s vládou uspíšíme výstavbu silničního okruhu, a to v jeho jihovýchodní dlouhé variantě
vytvoříme podmínky (zejména finanční) pro dokončení výstavby metra na trase Holešovice – Ládví – Prosek - Letňany do roku 2007. V následujícím volebním období se zasadíme o všestrannou přípravu, aby mohla být zahájena stavba trasy D metra a práce na studii, podle níž by se metro prodloužilo směrem na Červený vrch a sídliště Petřiny
V městské hromadné dopravě nepřipustíme zvyšování jízdného nad sociálně únosnou mez, což je nutným předpokladem, aby byla přednostně využívána veřejná doprava, šetřící životní prostředí
Ve střednědobém výhledu budeme preferovat ekologické způsoby dopravy, vedoucí ke snížení exhalací a hluku ve městě na únosnou míru. V zájmu maximální ochrany historického centra a pro zlepšení kvality ovzduší v něm budeme iniciovat zpoplatnění vjezdu osobních automobilů (nerezidentů) do centra, případně do oblastí širšího centra, na základě mezinárodně osvědčeného elektronického systému.
Vymezíme trasy fiakrů v centru tak, aby neblokovaly průjezdnost silničních komunikací. Při výstavbě cyklistických stezek ve městě budeme usilovat o zvýšení částek do rozpočtu hl. m. Prahy, určených pro tento účel. Zlepšíme propojení cyklistických stezek Prahy a jejího zázemí, zejména vltavského údolí, šáreckého údolí, Prokopského údolí, zázemí Hostivaře a jiných míst.
Zdravé, zelené a čisté město: Rozvoj města:
Naší prioritou je zachovat kompaktnost městského centra a dokončit jeho revitalizaci, zejména pak pro bydlení. Obecně chceme zlepšit kulturu bydlení, kvalitu služeb a vybavenost území s důrazem na vytváření zdravého životního prostředí.
Chceme zlepšit celkovou čistotu města, snížit prašnost ulic, chemické znečištění ovzduší a zátěže hlukem. Výskyt zplodin v ovzduší omezíme např. tím, že finančně zvýhodníme přechod vytápění na ušlechtilejší druhy paliv.
Vytvoříme podmínky pro účinnou kontrolu životního prostředí a pro efektivní a rychlou nápravu jeho případně nepříznivého stavu. Prosadíme systém včasné, přehledné a pravidelné informovanosti obyvatel o kvalitě životního prostředí ve městě.
Naší snahou je také určit jasné podmínky soužití člověka a zvířete. Budeme usilovat o vytvoření důstojného prostředí pro zvířata žijící ve městě.
Chceme, aby se na rozhodování o realizaci velkých dopravních a dalších staveb, zejména kontroverzně přijímaných, ve větší míře než dosud podílela široká pražská veřejnost. Za vhodný nástroj k tomu považujeme nejen veřejná projednávání takovýchto záležitostí, ale i referenda, a to celopražská, nebo v příslušných městských částech. Výsledek referenda bude mít pro rozhodování pražského zastupitelstva doporučující charakter.
Rozvoj veřejně přístupné zeleně
V rozpočtu města vyhradíme potřebné finance na vykupování lesních pozemků a budeme usilovat o scelování lesních ploch na území města. Zasadíme se o rekategorizaci lesů v zeleném pásu kolem Prahy, o jejich převedení do kategorie “lesů účelových” s prioritní funkcí rekreační. Zasadíme se o to, aby byla zpracována jasná pravidla pro obnovu a rozšiřování ploch veřejné zeleně. Jde nám o tvorbu a ochranu přirozených, ekologicky stabilizovaných rostlinných společenstev ve městě i v příměstské krajině.
V opodstatněných, logicky zdůvodněných případech chceme převádět plochy zeleně do správy městských částí, včetně finančních prostředků na zajištění její údržbu.
Nakládání s odpady a ochrana přírody
Chceme zlepšit kvalitu svozu tuhého komunálního odpadu, zvýšit podíl separovaného odpadu a v jeho rámci odpadu nebezpečného. Budeme aktivně podporovat vypracování a realizaci komplexního plánu na využití, skládkování a likvidaci komunálního odpadu hl. m. Prahy tak, aby tento problém byl řešen v předstihu. Budeme prosazovat další rozšiřování sítě sběrných dvorů velkoobjemového odpadu. Jejich řádnou propagací zvýšíme podíl takto separovaného odpadu. Tím zároveň snížíme množství odpadu ukládaného na černých skládkách.
Budeme důsledně vyžadovat, aby pozemky a další nemovitosti, zejména dlouhodobě zanedbané plochy (např. okolí železničních tratí, vnitrobloků apod.), jejich vlastníci řádně udržovali. Tak se sníží množství alergenních pylů produkovaných plevelnými porosty na těchto pozemcích. Prosadíme, aby byl zpracován program likvidace černých skládek na území města a takto postižená území pak regenerována.
Vodní hospodářství
Podpoříme, především formou grantů, všechny finančně realizovatelné projekty na údržbu břehových porostů i na úpravu a ozelenění břehů vodních ploch a toků, aby mohly být při respektování základních norem ochrany přírody využity i k rekreačním účelům. Budeme usilovat o rekonstrukce a údržbu studní, kašen a fontán, začleněných do městské zástavby.
Hodláme podpořit projekty na využití srážkové a podzemní vody k závlahám zeleně, kropení ulic či hašení požárů, a také projekty ke zvýšení retenční schopnosti půdy (vsakovací plochy) v městské zástavbě.
Ekologická výchova
Chceme pražskou veřejnost seznamovat s problémy a záměry týkajícími se životního prostředí v hlavním městě a občanům nabídnout možnost spoluúčasti při jejich řešení. S tím souvisí náš záměr rozšířit a zkvalitnit ekologické vzdělávání. Vynasnažíme se zapojit všechny skupiny obyvatelstva do konkrétních činností zaměřených k důslednému dodržování právních norem v ochraně životního prostředí.
Budeme prosazovat vyšší pravomoc kontrolních orgánů v oblasti životního prostředí.
Zlepšíme také spolupráci a dialog s nevládními ekologickými a občanskými iniciativami a formou grantů podpoříme takové jejich projekty, které jsou prospěšné pro město.
Budeme vytvářet prostor k propagaci zdravého životního stylu. Podpoříme estetické cítění mládeže, a to nejen formou soutěží a podporou v rámci grantů, ale také změnou kvality městského prostředí. Např. úpravou vnitrobloků, uplatněním drobné architektury v parcích atd.
Územní rozvoj - nástroj k vytvoření harmonie mezi městem a krajinou
Územní plán města musí především:
velmi citlivě přistupovat k životnímu prostředí při přípravě dalších území pro bytovou výstavbu, nákupní, průmyslové, rekreační a oddechové zóny
dořešit naléhavé potřeby dopravního systému města z hlediska udržitelnosti vyhovujícího životního prostředí
Důležité pro další rozvoj města je prosadit sanaci nynějších zátěží životního prostředí ve městě (nejen skládek, ale i opuštěných průmyslových ploch a areálů) a následnou rekultivaci dotyčných území.
Při projednávání významných změn Územního plánu hl. m. Prahy bude využito referend v dotčených městských částech.

Demokraté Jana Kasla
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
Fyzický úklid města bychom mohli zakončit oslavou Vánoce v Praze - pozvěme turisty z celého světa do Prahy, ať se přesvědčí, že Praha je opět nejkrásnější město na světě.
Po provedení základních systémových změn odstartujeme program Živé město, který Praze co nejrychleji vrátí pověst nejen krásného, ale i příjemného, živého a kulturního velkoměsta, v němž se dobře a bezpečně žije všem - dětem i seniorům, Pražanům i našim hostům.
Na ochranu živého města se soustředíme také při pokračování výstavby protipovodňových opatření, na nichž se ovšem musí alespoň částečně podílet také český stát.
Využijme současné situace k zásadnímu rozvojovému impulsu pro nejvíce postižené části města - Holešovice, Karlín, Radotín, Zbraslav i Smíchov, které mají svou budoucnost před sebou. Zavedeme-li v Praze transparentní prostředí, dokážeme získat investory, kteří tyto čtvrti přebudují na chloubu města.
Velká voda, která nám všem způsobila tolik škod a přinesla problémy tisícům Pražanů, také přinesla impuls ke změnám a šanci pro novou, lepší Prahu. Využijme tuto šanci společně. Na závěr vám předkládáme doplněk k volebnímu programu – Projekt obnovy, který naznačuje kroky, podle nás nejdůležitější pro nejbližší období.
ULICE NENÍ AUTODROM Vybudujeme chráněné přechody se zúžením vozovky a zpomalovacími prahy u škol, zdravotních, sociálních a kulturních zařízení a hřišť. K přechodům u škol patří městští strážníci. Podpoříme specializovanou dopravní výchovu pro pražské děti.
Ve spolupráci s Pražskými matkami a dalšími sdruženími i aktivisty urychleně dokončíme projekt bezpečných přechodů u těchto zařízení. Budeme dále vytypovávat nebezpečná místa a instalovat zpomalovací prahy i na vícepruhových vozovkách.
Rozšíříme spolupráci s občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi (včetně dobrovolnických center) v oblasti dopravní a ekologické výchovy dětí. Budeme dále budovat světelnou signalizaci tam, kde je potřeba pro vyšší bezpečnost chodců i řidičů.
Do zvýšení bezpečnosti dětí na přechodech u škol zapojíme i jednotlivé občany a občanská sdružení, a to formou dobrovolné či placené výpomoci. Pro práci v dobrovolnických centrech je výhodné zapojit především mladé nezaměstnané, kteří tak kromě zkušeností s prací s lidmi získají také certifikát dobrovolníka, s nímž mají větší šance při dalším studiu či hledání zaměstnání.
Termín: ihned a průběžně po celé období.
JELENÍ STEZKY Velkoměstská džungle začíná být lidem nebezpečná. Proto chceme dobudovat cca 200 km tzv. jeleních stezek. Protkají město pavučinou stezek pro pěší a cyklisty s minimem kolizních míst (aby městskou džunglí mohl proběhnout třeba i jelen, aniž by se zmrzačil nebo dokonce přišel o život).
Z kamenného města je třeba se dostat do přírody - budeme pokračovat v zahájené spolupráci se Středočechy na postupném vytvoření "zeleného pásu" kolem Prahy, se „zelenými prsty“ do krajiny.
Součástí těchto úprav krajiny se stanou i opatření pro zmírnění ničivých povodní - úpravy břehů koryt potoků, vytváření prostor k rozlití vody, až po odstraňování nepovolených staveb z nejvýznamnějších inundačních území.
Bezpečné komunikace napříč městem a směrem do krajiny nejsou jenom cyklostezky, ale i pěší zóny, promenády, bezbariérové přechody atd. Navrhneme realizaci těch připravených projektů, které je možné začít budovat ihned. Tam, kde brání majetkové vztahy, zahájíme okamžitá jednání o výkupech s cílem zprovoznit v průběhu 4 let základní síť. Budeme hledat řešení v centru města a na kritických místech, kde zatím není bezkolizní průchod možný. Soustředíme se na vyznačení cyklostezek v sídlištích, kde na jejich realizaci stačí relativně jednoduchá opatření.
Budeme kombinovat cyklostezky a pěší cesty v centrech městských částí - v souvislosti se zklidňováním ulic. V centru města a v místních centrech budeme hledat prostor pro cyklisty, umisťovat stojany na kola, budeme barevně rozlišovat povrchy atd. Hodláme vyžadovat důsledně bezbariérová řešení ve všech projektech komerčních center včetně jejich napojení na okolí.
Termín: okamžitě prověřit existující projekty - zařadit reálné akce do plánu na rok 2003 a zahájit přípravu na léta 2004 - 2006.
Ve spolupráci se Středočeským krajem a obcemi za hranicí města budeme postupně budovat "zelený pás" - vysazovat stromy a chránit zeleň s cyklostezkami a cestami do centra i vně do krajiny - jde o projekt na desetiletí, který potřebuje především politickou podporu.
Termín: prosadit záměr do podkladů územního plánu Metropolitního regionu, jednat o kompenzacích s obcemi kolem Prahy, jednat s Pozemkovým fondem o ochraně ploch pro veřejně prospěšnou stavbu – zeleň. Trvale po celé volební období.
ULICE LIDEM
Ulice nejsou jenom silnice, ale veřejný prostor, v němž žijí lidé, ne auta. Finančně podpoříme městské části při zklidňování ulic, rozšiřování chodníků, parkování pod zemí (auta pod zem, lidé na povrch), i při výsadbě stromů. Přidáme lavičky, sochy i nejrůznější umělecká díla. Podpoříme víkendové uzavírky nábřeží i dalších ulic, donutíme dodavatele k zásobování ve vymezeném čase, zvýšením počtu bytů v centru budeme bránit jeho vylidnění a zmrtvění. Část těchto kroků bude finančně náročná a nebude možné je uskutečnit hned, avšak víme, že v rozpočtu města na ně lze postupně nalézat potřebné prostředky. Jedním ze zdrojů může být i filmový průmysl a příjmy z natáčení v Praze.
Město pro lidi je mottem naší strategie pro Prahu. Ve střednědobém horizontu 2006 chceme ovlivnit chování obyvatel v oblasti dopravy trvalou nabídkou kvalitní městské hromadné dopravy; organizačně prostorovými opatřeními (časové vymezené zásobování, zábrany vjezdu, úpravy povrchů atd.) omezovat automobilovou dopravu v centru. Dlouhodobě je žádoucí rozvíjet informační technologie, aby se snižovala potřeba každodenního dojíždění do zaměstnání.
Do ulic patří víc laviček, soch, kašen i stromů a méně parkujících aut. V centru podpoříme budování podzemních garáží tam, kde budou sloužit pro odstranění parkování z povrchu, nikoli jako další nabídku parkování pro návštěvníky či dojíždějící.
Prověříme možnosti změny parkovacího systému společnosti Europark včetně zásadní změny parkování v souvislosti s legislativními úpravami zákonů o provozu na pozemních komunikacích. Zpracujeme novely zákonů a pokusíme se je prosadit v Parlamentu, aby bylo možné řešit systém parkování i v navazujících centrálních částech města.
Podpoříme vznik parkovací společnosti, která bude z výběru poplatků na povrchu dotovat parkovné v podzemních garážích.
Termín: do konce volebního období.
Prověříme zkušenosti Londýna s mýtným v centru města (v provozu od února 2003) a ověříme možnost jeho budoucího zavedení v centru Prahy. Současně budeme podporovat dokončení městského okruhu nabízejícího alternativu průjezdu centrem.
Ve spolupráci s Policií ČR a dopravními odborníky znovu prověříme možnost víkendových uzavírek Smetanova nábřeží a Malé Strany pro automobily, soustředíme se na dodržování dopravního režimu v pěších zónách a centru obecně.
Termín: ihned a průběžně.
ATRAKTIVNÍ MHD A BEZPEČNÉ METRO
Prioritou číslo jedna je obnova plného fungování metra po povodních. Prověříme systém ochrany metra před povodněmi a živelnými událostmi obecně. Zajistíme postupné napravení stavu zděděného z minula a nedopustíme tolerování nekvality v nové výstavbě.
Čím lepší bude hromadná doprava, tím spíš bude méně aut na ulicích. Současný stav po povodních názorně ukázal výhody centra „bez aut“, nabídl šanci řešit radikálně dosavadní dopravní chaos v centru města. Jsme rozhodnuti zvýšit atraktivitu MHD - její prioritu před automobily, spolehlivost, bezpečí a čistotu. Budeme preferovat vyhrazené pruhy pro autobusy a taxi, prověříme možnost uzákonění využití přednostních pruhů pro auta obsazená minimálně 2 či 3 pasažéry.
Budeme pokračovat ve stavbě metra trasy IV.C do Letňan, připravíme stavbu trasy D ze Lhotky do centra. Dokončíme stavbu tramvaje na Barrandov (především zajistíme zbývající financování), rozšíříme bezbariérové vstupy do stanic metra a prověříme realizaci vybrané varianty povrchové dopravy v centru města – tramvaj versus City busy.
Budeme pokračovat v postupné obnově vozového parku MHD (vlaky metra, tramvaje, autobusy).
Rozvoj MHD, především metra, nesmí být starostí samotné Prahy, ale tak jako v jiných zemích také státu. Budeme jednat s vládou a parlamentem o dodržení vládních usnesení slibujících Praze 1,25 miliardy Kč ročně pro metro. Na pokrytí nároků vyjmenovaných tras zahájíme jednání s EU o možných příspěvcích na sdružené financování. Prostředky ušetřené z vlastního rozpočtu využijeme na odstranění bariérových přístupů do stanic metra pro seniory, občany s postižením a pro matky s kočárky, stejně jako na další zkvalitnění služeb MHD.
Budeme nutit Dopravní podnik hlavního města Prahy k tomu, aby se jeho pracovníci chovali k cestujícím jako k platícím zákazníkům a dbali na jejich bezpečnost.
Budeme hledat finanční rezervy v provozních nákladech Dopravního podniku a možnosti privatizovat některé veřejné služby v oblasti dopravy - například servisní služby a provoz autobusů. Udržíme relativní výhodnost dotovaných předplatních jízdenek a slev pro specifické skupiny obyvatel (děti, studenti, důchodci), ale budeme hledat rezervy v ceně jednotlivé jízdenky. Prověříme výhodnost znovuzavedení turniketů v metru s cílem snížit počty černých pasažérů.
Revizory změníme na uniformované kontrolory dohlížející na dodržování pravidel. Revizor by měl stát na straně platícího cestujícího, pomáhat zajišťovat jeho bezpečnost a být rádcem "zmateného" cestujícího.
Budeme rozvíjet systém integrované dopravy s finančním podílem obsluhovaných obcí.
Budeme podporovat další zapojení Českých drah do systému integrované dopravy, podpoříme zkvalitnění příměstské kolejové dopravy pro spojení pražského regionu s městem. Systém integrované dopravy umožní další rozvoj bydlení na hranicích města či těsně za hranicemi města, což sníží tlak na počet bytů v Praze a umožní další rozvoj pracovních příležitostí v těchto oblastech.
Prověříme reálnost znovuzavedení trolejbusů, resp. hybridních busů, především v sídlištní zástavbě, stejně jako plynový pohon autobusů.
Investice Dopravního podniku podrobíme finanční a technické kontrole nezávislým subjektem s cílem dosažení vyššího efektu investovaných prostředků.
Termín: po celé volební období.
DOBUDOVÁNÍ OKRUHŮ
Praha není dálnice sever-jih a východ-západ, proto je třeba urychlit stavbu obou okruhů: především Pražského - vnějšího pro tranzitní dopravu, která se tak vyhne městu, ale i Městského - vnitřního pro ochranu centra Prahy.
Podpoříme regulaci individuální automobilové dopravy v centru, změnu parkovacího systému na povrchu a jeho omezení, zdvojnásobíme počet parkovišť typu „park and ride“ („zaparkuj a jeď“).
Za životně nezbytnou stavbu pro Prahu považujeme Pražský (silniční) okruh kolem města. To se potvrdilo i v krizové situaci povodní v srpnu 2002. Odmítáme zpochybňování navržených tras v kterékoli části města, protože základní politická dohoda nad trasami byla v minulých letech dosažena. Nalezneme způsob kompenzací v místě stavby, nejšetrnější způsoby stavby i maximální následná opatření po trase okruhu, aby výhoda pro město nebyla nevýhodou pro jeho nejbližší okolí.
Za nejvyšší prioritu považujeme okruh mezi Ruzyní a Březiněvsí, obdobně významná je ochrana Barrandova a jihovýchodní části Prahy.
Městský okruh bude pokračovat přípravou stavby, která spojí Strahovský tunel a Pelc-Tyrolku, při níž bude nutné nalézt zdroje financování alespoň z 50 % mimo rozpočet města (přislíbený zdroj: vládní usnesení 10 mld Kč a finance z EU). Spojení radiálami mezi oběma okruhy chceme řešit s ohledem na místní poměry - budeme preferovat technicky a finančně náročnější, ale ekologicky šetrnější varianty (tunely, zakryté trasy).
Budeme hledat možnosti zklidnění magistrály – zúžení a zlidštění jejího profilu v prostoru Pražské památkové rezervace, a to ještě před dostavbou městského okruhu.
Zrychlíme zdlouhavé budování a zvýšíme kapacitu stávajících parkovišť "Park and Ride", především na logických záchytných bodech u stanic metra.
Termín: okamžitě a trvale.

Humanistická aliance

Komunistická strana Čech a Moravy
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
RYCHLÁ A POHODLNÁ HROMADNÁ DOPRAVA ŠETŘÍCÍ ČAS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nad řešením dopravní situace v Praze si lámaly hlavu již mnohé generace před námi. Každá zanechala svou stopu. Praha byla a je spojnicí severu s jihem, i západu s východem. A my na této křižovatce žijeme a chceme žít. A chceme tu i dýchat a nemáme zájem dát přednost sobcům a jejich autům. Proto chceme prosazovat:
Zamezení vjezdu tranzitní automobilové dopravě do města urychlenou dostavbou dálničního okruhu v nejkratší variantě a soustředění dopravy a zvýšení její plynulosti dostavbou městského okruhu a návazných hlavních komunikací. Vytváření systému dopravních opatření ke zklidnění vedlejších komunikací v obytných zónách.
Dohodu o rozšíření společné integrované osobní hromadné dopravy na území Prahy a Středočeského kraje včetně většího zapojení železniční dopravy. Rozšíření autobusových a tramvajových tras a jejich preferenci (přednostní řazení na křižovatkách, oddělení tratí bariérou, samostatné jízdní pruhy). Vytváření dalších přestupních uzlů mezi železnicí a městskou hromadnou dopravou: Podbaba, Kačerov, Vyšehrad (Nusle), Hutě (Rajská zahrada), Dlouhá Míle a další.
Cenové zvýhodnění abonentů městské hromadné dopravy a společné integrované osobní dopravy na území Prahy a Středočeského kraje.
Výstavbu tras metra: zahájení provozu trasy C až do Letňan, zahájení výstavby trasy D z Libuše na Vinohrady a příprava prodloužení trasy A. Bezbariérový přístup do nových stanic a rekonstrukce stávajících.
Pokračování ve výstavbě tramvajových tratí: z Hlubočep na Barrandov a do Holyně, z Laurovy ke stanici metra Radlická, prodloužení v Podbabě, Počernickou do Malešic, z Modřan na Nové Dvory.
Obnovu vozidel městské hromadné dopravy nízkopodlažními, bezhlučnými autobusy a tramvajemi. Vybavení novými elektronickými prvky k informování a orientaci cestujících na komunikacích, v dopravních zařízeních a vozidlech.
Výstavbu cyklistických komunikací oddělených od automobilového a pěšího provozu na vhodných trasách, mimo jiné dokončení cyklistických cest po obou březích Vltavy ze Zbraslavi do Roztok a Klecánek.
Řešení dopravy v klidu především výstavbou podzemních garáží (i ve vnitroblocích se zakrytím zelení) a současně omezovat parkování v ulicích ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně. Rozšíření sítě záchytných parkovišť, včetně úschoven cyklistických kol u koncových stanic metra a tramvají.
Zprovoznění přechodů se světelnou signalizací přes komunikace na cestách dětí do škol a občanů do zdravotnických zařízení a obchodních center. Modernizaci přechodů s doplněním o bezpečnostní prvky.
Rekonstrukci chodníků ve spolupráci s jejich majiteli, vlastníky přilehlých nemovitostí a firmami, jež je poškozují při své stavební činnosti, s přísným dozorem příslušných městských orgánů.
Proměnu vybraných hradčanských, malostranských a staroměstských ulic v pěší promenádu bez automobilové dopravy ve volných dnech.
TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Životní prostředí v Praze negativně ovlivňuje především nevyhovující dopravní situace. Eliminovat tyto dopady je možné rozšiřováním a péčí o zeleň, ovzduší, vodní toky, čistotu města a omezením hluku. K tomu budeme prosazovat:
Obnovu výsadby zeleného pásu kolem Prahy, která byla v devadesátých letech přerušena. Zakládání parkových a rekreačních lesů s areály zdraví, dětských hřišť a veřejných sportovišť.
Jednotnou péči o lesy na území města, změny v lesním hospodářském plánu, omezené mýcení porostů nad 80 let věku a v městských parcích, zodpovědný a odborný zdravotní výběr stromů, pěstební zásahy v mladých porostech, obměnu nevhodných akátových porostů za původní druhovou skladbu dřevin.
Postupné zlepšování kvality přítoků do rekreačních nádrží v Hostivaři, Šárce a Motole ve spolupráci se Středočeským krajem. Obnova vltavských břehů.
Zlepšení celkové kvality i vlastností pitné vody, snižování ztrát vody z potrubí vodárenské soustavy. Zajistit a kontrolovat, aby organizační, technologické a provozní nedostatky provozovatele vodárenské soustavy nebyly řešeny na účet spotřebitelů neustálým zvyšováním cen vodného a stočného.
Rozšíření sítě veřejných záchodů s trvalým provozem.
Rozšíření sběru a třídění odpadu občany a firmami zvýšením počtu a vhodnějším umístěním sběrných nádob, zajištění pravidelného svozu odpadu a jeho recyklace, možnost diferenciace poplatků.
Výrazné zlepšení pravidelného úklidu veřejných komunikací a prostor.
Rekultivaci zaplevelených úhorů, skládek a poničeného zemědělského fondu, podpora existence zahrádkových osad Českého zahrádkářského svazu.
Důslednou správu a kontrolu chráněných území v celém pražském regionu.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidáti

Národní sjednocení

Nezávislí pro Prahu
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
Metro z Dejvic na letiště.
"Cestujme levně a rychle"
Nové trasy metra z centra na okraje Prahy a dále.
"Rádi se toho dožijeme"
Z fondů Evropské unie elektrifikovat trasu z Kladna do Prahy - Ruzyně.
"Kladeňáci, neparkujte v Praze, děkujeme."
Dokončit systém okruhů a radiál kolem Prahy a do centra vybírat mýtné.
"Na Václavák metrem nebo pěšky"
Jezdit rychlodráhou na letiště nechceme, není pro všechny.
"200,- Kč za jízdenku nedáme"
Zeleň kolem Prahy platit z fondů Evropské unie.
"Stromů jako ve Švédsku"

Občanská demokratická strana
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
Doprava
Rozvoj metra a sítě tramvajových linek
Využití železnice ve spolupráci s ČD
Urychlená dostavba Pražského okruhu
Klid v centru města, pěší zóny
Životní prostředí
Méně dopravy = méně prachu a hluku
Rekonstrukce a výsadba zeleně
Lepší organizace sběru, recyklace a likvidace odpadu
Praha – město pro náš domov, práci i odpočinek
Zárukou pružného, hospodárného a ekologického fungování města včetně volného a důstojného pohybu po něm je dopravní a technická infrastruktura.
Respektování zásad udržitelného rozvoje, snížení ekologické zátěže, akceptování přirozeného rázu krajiny dlouhodobě zaručí kvalitu prostředí.
Moderní dopravní systém města je nutnou podmínkou spokojenosti jeho obyvatel a návštěvníků
ODS chce v MHD rozšířit trasy metra a tramvají, zkvalitnit systém městské integrované dopravy a pečovat o vozový park
ODS chce v individuální dopravě urychli výstavbu městských obchvatů a radiál a omezit automobilový provoz v centru města
Město může vzkvétat jen ve zdravém životním prostředí
ODS chce zlepšovat ovzduší a podpořit třídění odpadů
ODS upřednostní přestavbu starých objektů před zastavováním nových pozemků
ODS bude asanovat staré ekologické zátěže, např. skládky

Pravý Blok - Strana zdravého rozumu

Pražané Praze - Praha Pražanům

Reformní demokratická strana

Republikáni Miroslava Sládka

Sdružení nezávislých - Strana zelených - SOS (Moderní město)
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
Jaká má být Praha našich společných představ? Je to město, k němuž mají jeho obyvatelé upřímný vztah jakožto ke svému domovu, o jehož podobě mohou spolurozhodovat. Město se zdravým životním prostředím (dostatkem zeleně, upřednostněním hromadné a cyklistické dopravy, čistými ulicemi), město bezpečné, město nabízející dostatek příležitostí k práci, vzdělávání i pestrému a zajímavému trávení volného času.
Doprava: Doprava je v současné době největším praktickým problémem života velkoměsta. Ukazuje se, že trvalé ustupování nárokům osobní automobilové dopravy k řešení potíží nevede a vést nemůže, pouze dochází k dalšímu jejímu zahušťování. Řešením je vypracování dlouhodobé koncepce, která povede k postupné preferenci hromadné a cyklistické dopravy na území vlastního města, přičemž automobilová doprava bude sloužit zejména pro zabezpečení služeb.
Obecné principy: návaznost jednotlivých typů, bezbariérovost MHD, dosažitelnost sítě MHD ze všech míst, preference kolejové dopravy, komplexní zvažování dopadů na celkovou kvalitu životního prostředí, důraz na bezpečnost chodců - především dětí. Jednotlivé problémy:
Na potřebných místech vyhradíme trvalé samostatné jízdní pruhy pro autobusy.
Samozřejmostí se stane orientace na ekologické pohony a vhodné posypové materiály v zimním období.
Vypracujeme systematická řešení pravidel pro zásobování a další nezbytné dopravní služby (odvoz odpadu, údržba komunikací apod.) - s ohleduplnou preferencí nočního zásobování.
Řešení otázek parkovacích míst - záchytná parkoviště v okrajových zónách, přednost rezidentům, regulační tržní principy - s cílem omezit četnost vjezdů do Pražské památkové rezervace.
Podpora vzniku autodružstev.
Vyčlenění dostatku prostředků na budování cyklostezek a pěších zón.
Na letiště chceme kolejový spoj moderního typu, na Václavské náměstí tramvaje, u vlády budeme prosazovat přednostně dostavbu vnějšího okruhu (na severu varianta Ss, na jihovýchodě JVD).
MHD bude dále posílena metropolitními linkami ČD a novými spoji pokrývajícími přilehlé rekreační oblasti.
Za pomoci soukromých investorů budou vybudovány chybějící druhé východy ze stanic metra.
Budeme prosazovat legislativní normy, které v daňové oblasti zrovnoprávní využívání hromadné dopravy s osobní automobilovou.
Přijmeme opatření zklidňující provoz na magistrále.
Školství, vzdělávání, informatika:
Jednotlivé problémy:
Budeme se zabývat důsledně otázkou využití univerzitního potenciálu při hledání řešení nejrůznějších problémů života města (např. otázky dopravy, životního prostředí, integrace menšin atd.).
Podpoříme rozvíjení ekologických postojů žáků (výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, třídění odpadů, šetrné chování k přírodním zdrojům).
Bydlení:
Specifické otázky jednotlivých typů zástavby:
Město z přelomu století
Podpoříme vznik parkových úprav pro vnitrobloky. V rámci ozelenění vnitrobloků podpoříme drobné ekologické projekty. Pomůžeme ekologizovat stávající hospodářská zařízení ve vnitroblocích.
Sídliště.
Urychlíme celkovou revitalizaci sídlišť. V rámci zateplení domů zahájíme přestavbu střech na zelené střechy a umístíme na ně solární panely sloužící pro ohřev teplé vody a elektrické energie. Auta přesuneme z obrovských ploch parkovišť do podzemí a rozšíříme sportoviště a zelené plochy. Vybudujeme cyklostezky a pěší trasy do okolní přírody.
Předměstí.
Na nově vznikající předměstí zavedeme rychlou a spolehlivou městskou hromadnou dopravu. Vybudujeme cyklostezky spojující nová sídla s centrem a s okolní krajinou. Ve spolupráci s obcemi v okolí Prahy se budeme podílet na založení zeleného pásu rekreačních lesů okolo Prahy a zelených pásů směrem do centra.
Životní prostředí:
Životní prostředí je základním rámcem existence lidské bytosti. I velkoměsto může být místem s hodnotnou krajinou a zdravými životními podmínkami, pokud je jim věnována náležitá pozornost. Praha nesmí následovat chyby, kterých se dopustily jiné metropole v čase jejich explozivního růstu.
Obecné principy: dostatek zeleně včetně úpravy vnitrobloků a dalších dosud "šedých" zón, důraz na osvětu a výchovu mladé generace k ekologicky rozumným postojům, pravidelná odborná sledování a vyhodnocování objektivních veličin.
Jednotlivé problémy:
Uvedeme v život systematický program ochrany pražských vod. Důraz klademe na obnovu kvality vody a zeleně v okolí toků. Prosadíme projekt Čistá Vltava a zajistíme prostředky ze zdrojů EU na část jeho realizace.
Vypracujeme a zavedeme programy pro úspory vody s cílem její nestoupající spotřeby.
Zasadíme se o vznik přírodních parků a zelených pásů na území Prahy, stěžejním projektem se stane Přírodní park Vltava.
Pro úklidové práce a péči o zeleň využijeme občanů ve výkonu alternativních trestů, civilní služby, nezaměstnaných a členů občanských sdružení.
Managment životního prostředí přizpůsobíme místní Agendě 21.
Změníme priority v odpadovém hospodářství, recyklace a kompostování budou mít přednost před spalováním a skládkováním.
Podpoříme vytváření celoměstské sítě center pro ekologickou výchovu, vzdělání a osvětu.

Sociálně demokratická aliance nezávislých

Strana demokratického socialismu

Strana občanského porozumění

Strana za životní jistoty

Unie svobody - Demokratická unie
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Obecní volby 2002
    Praha
    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Karlovarský kraj
    Plzeňský kraj
    Jihočeský kraj
    Kraj Vysočina
    Pardubický kraj
    Královéhradecký kraj
    Liberecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Olomoucký kraj
    Zlínský kraj
    Jihomoravský kraj
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv