EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Zemědělství MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Zemědělství
Související zprávy
Poslanci opět navrhují náhradu za škody způsobené kormorány
30. ledna 2017 10:10
Země EU chtějí spravedlivá pravidla mezi zemědělci a řetězci
14. prosince 2016 12:00
Krajské volby 2016: Moravskoslezský kraj - téma ovzduší už není tak silné jako v minulých volbách
29. září 2016 01:42
Ano jádru a domácím potravinám, shodují se ČSSD, ANO a KDU-ČSL
31. října 2013 01:59
Kateřina Konečná: Státní správu musíme vrátit co nejblíže lidem
25. října 2013 08:44

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Ižurnál:
Ižurnál: Kontrola potravin v Česku není jednotná, ministerstvo zemědělství to chce změnit
13. listopadu 2012
Ižurnál:
Ižurnál: V Krnově sází na čtyřnohé sekačky, ovce mají pečovat o bývalé vojenské cvičiště
6. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Zanedbaní koně ze statku Chvojen po kontrole veterinářů zmizeli
6. listopadu 2012
Ižurnál:
Ižurnál: V Supíkovicích si lidé mohou sami moštovat jablka v obecním lisu
5. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: V hřebčíně na Benešovsku pobíhají desítky podvyživených koní
29. října 2012
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
Hl. město Praha:
Čtyři projekty z Prahy míří do finále prestižní soutěže Adapterra Awards
7. října 2021
Piráti a Starostové:
Piráti a Starostové vyzvali premiéra ke zveřejnění daňového přiznání. Podají i trestní oznámení k ekologické havárii na řece Bečvě
5. října 2021
Hnutí DUHA:
Zpráva o životním prostředí ČR: Ztrácíme půdu a krajina vymírá. Strany před volbami slibují nápravu
4. října 2021 07:43
Česká pirátská strana:
Komentář Dany Balcarové: Ministerstvo životního prostředí při plánování financování adaptace krajiny proti suchu a povodním zapomnělo na komplexnost řešení v krajině. Naše koalice nabízí řešení
4. října 2021
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ekologické priority pro volební programy 2002 - Zemědělství
Seznam závazků z oblasti zemědělství, kterými by podle názoru českých ekologických organizací měly politické strany před letošními volbami oslovit voliče.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Vybraná hlasování týkající se zemědělství a myslivosti za volební období 1998 - 2002

Vládní návrh zákona o GMO (tisk 479)
Předložen 5. ledna 2000

Zákon upravuje oblast GMO a s nimi souvisejících produktů.

Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství (tisk 548)
Předložen 10. února 2000

Zákon poprvé stanovuje podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin. Upravuje také systém osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich označování a systém kontroly dodržování stanovených podmínek.

Poslanecký návrh zákona o myslivosti (tisk 788)
Předložen 6. prosince 2000

Zákon o myslivosti je novou celkovou právní normou, která upravuje danou oblast. Z původních dvou návrhů zákonů vznikl kompromisní návrh, který vypracoval zemědělský výbor sněmovny.

Poslanecký návrh na zrušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk 1184)
Předložen 4. prosince 2001

Účelem zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., bylo umožnění podpory a ochrany pozemků, které jsou vhodné k zemědělskému využití, přičemž podle jeho textu jsou ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Návrh na zrušení (plný text návrhu) tohoto zákona a také na zrušení související vyhlášky MŽP sněmovně předložili poslanci Miroslav Beneš, Jiří Drda, Vladimír Doležal a Pavel Hrnčíř.

Pasáže volebních programů týkající se zemědělství, lesů a myslivosti:

Cesta změny:
Česká krajina je nejen naším domovem, ale také krajinou zemědělskou. Zemědělství má vedle produkční funkce také funkci ochrany půdy, funkci hydrologickou, krajinně estetickou a rekreační. Proto budeme finančně podporovat zvláště zemědělce, kteří zajistí trvalou péči o krajinu a budou se věnovat ekologickému zemědělství. Všemi silami ale zabráníme ale nadprodukci neekologických potravin, jejichž výroba jen zatěžuje životní prostředí.
Cílem strategie trvale udržitelného rozvoje je také komplexně odchemizovat životní prostředí.

Česká pravice:
Požadujeme dokončení zemědělských restitucí a privatizace, aby podnikatelé v zemědělství získali jistotu. Jde zejména o prodej státního zemědělského majetku českým a moravským zemědělcům, odstranění skrytých prodejů půdy zahraničním investorům; náhradu újmy způsobené odmítnutím oprávněných restitucí bývalých hospodářských družstev a společností soukromých zemědělců.
Důsledně uplatníme systém diferencované pozemkové daně a systém podpory správy krajiny, včetně odpadového hospodaření.

ČSNS:
Znevýhodníme zábory zelených ploch a kvalitní zemědělské půdy.

ČSSD:
Rozvoj zemědělství a lesnictví pro nás je a zůstane základem prosperity venkova.
Systémem podpor chceme umožnit spravedlivou soutěž se zemědělci z EU.
Podpoříme rozvoj potravinářského průmyslu. Při vyjednávání o vstupu do EU zajistíme zachování rozsahu výroby (produkční kvóty pro jednotlivé komodity) v rámci kvotace EU.
Podpoříme prvovýrobu v zemědělství včetně sdružování prvovýrobců do obchodních organizací, které jim pomohou v konkurenčním boji s prodejními řetězci.
Nadále se soustředíme na zajištění potravinové bezpečnosti.
Zemědělství chceme zachovat funkční na celé ploše zemědělské půdy.
V oblastech s nevýhodnými přírodními podmínkami vypomůžeme zemědělcům systémem dotací (s možností využít diferencovanou platbu za údržbu krajiny, zlepšení její kvality a kvality životního prostředí).
Budeme podporovat formy ekologicky únosné výroby bez ohledu na to, zda jde o družstva, společnosti nebo soukromě hospodařící rolníky.
Chceme umožnit zemědělcům nabývat státní půdu za výhodných podmínek.
Budeme intenzivně podporovat organizace myslivců, rybářů, zahrádkářů, včelařů, chovatelů drobného domácího zvířectva apod. Tato občanská sdružení mají trvale velký význam pro rozvoj venkova.

Humanistická aliance
Zamezit vyjímání orné půdy z půdního fondu.
Podpora ekologických forem zemědělství.
Tvrdé sankce za znehodnocení půdy, vody a týrání zvířat.

Koalice:
Narovnáme vlastnické vztahy v zemědělské prvovýrobě. Dokončíme restituční a transformační procesy v zemědělství, urychlíme pozemkové úpravy, dokončíme přídělová a scelovací řízení. Prosadíme rovný přístup ke svobodně zvoleným podnikatelským formám hospodaření na půdě.
Budeme prosazovat účelné a efektivní vynakládání nezbytných dotačních podpor konkrétním projektům. Zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech podpoříme při přechodu na extenzivní formy hospodaření. Zasadíme se o skutečný rozvoj ekologického a alternativního zemědělství. Podpoříme nepotravinářské využití zemědělské produkce, včetně produkce obnovitelných zdrojů energie. Zasadíme se o rozvoj zemědělského marketingu.
Prosadíme pro české zemědělce podpory ze strukturálních fondů EU. Prioritním úkolem pro nás je zajistit plnohodnotný vstup českého zemědělství do EU.
V EU podpoříme reformu společné zemědělské politiky, jejímž cílem je výroba kvalitních a nezávadných potravin a společné investice do zachování života v zelené krajině.

KSČM:
Ochrana a podpora zemědělství, podmínky pro kultivaci krajiny a celého životního prostředí venkova by měly být v ČR na nejvyšší možné úrovni. ČR by se měla vrátit k plné soběstačnosti a k vývozu potravin, jejichž produkce odpovídá našim klimatickým podmínkám.
V podhorských a horských oblastech dotovat i mimoprodukční funkce zemědělství (krajinotvorba, udržení pracovních míst) i ze zdrojů mimo rozpočtovou kapitolu ministerstva zemědělství.
Prosazovat ochranu nemovitého majetku na území ČR, zejména zemědělské půdy, stavebních parcel a lesů. Zabránit snahám, aby se tyto nemovitostí dostaly do rukou cizích občanů.
Prosazovat ochranu a obnovu územních systémů ekologické stability krajiny, ekologické zemědělství. Racionalizovat užívání těžké zemědělské mechanizace a chemizace. Skoncovat s praxí ponechávání zemědělské půdy ladem.
V lesnictví podporovat místo monokultur spíše lesy druhově příbuzné k lesům přirozeným, s přihlédnutím k předpokládanému průběhu klimatických změn, důsledně postihovat porušení zákonů.
Prosazovat programy obnovy českého venkova. Odstranit zanedbanost, nízkou vybavenost v oblasti technické infrastruktury a dopravní obslužnosti, napravit negativní dopady na krajinu a životní prostředí související s útlumem zemědělské výroby.

Naděje:
Budeme finančně podporovat ekologické zemědělství s cílem, aby se postupně stalo páteří české zemědělské produkce.
Budeme finančně podporovat zemědělce, kteří zajistí trvalou péči o krajinu - pastevecký chov, zatravňování a péče o louky, zalesňování (program obnovy původních lesů) apod. Chceme naše zemědělce podpořit v jejich postupném začleňování do EU.

ODS:
Dobře fungující trh s pevnými pravidly hry umí ochránit ty části našeho přírodního prostředí, které mají zřejmé vlastníky, což jsou lesy, půda a odpady.

RMS:
Podpoříme čisté biologické zemědělství a místní produkci.

Sdružení nezávislých:
Budeme prosazovat
důslednou obranu zájmů českého zemědělství v jednáních o přistoupení ČR k Evropské unii, zejména pak produkční kvóty odpovídající historicky obvyklé úrovni výroby
převedení státní zemědělské půdy obcím a státní lesní půdy krajům
přechod od dotací vázaných na výrobu a export k podporám efektivních investic a péče o krajinu (protierozní opatření, zadržování vody v krajině, moderní technologie)
program postupného zalesňování nejméně výnosných, zejména svažitých zemědělských pozemků

Strana zelených:
Ministerstvu životního prostředí vrátíme kompetence, které mělo před nástupem antiekologických vlád v roce 1992 (územní plánování, ochrana vod a lesů).
Zdravé potraviny a kulturní krajinu
Zlepšíme podmínky pro výrobu, označování a prodej biopotravin. Ekologické zemědělství by se mělo rozšířit na pětinu plochy zemědělské půdy do roku 2010. Podpoříme programy na ochranu kulturní krajiny. Zvýhodníme místní zásobování domácími produkty. Odmítáme přikrmování antibiotiky, růstovými hormony a používání geneticky modifikovaných produktů.
Státní dotace pro zemědělství budeme vázat na péči o krajinu a efektivní investice (protierozní zábrany, meliorace, zalesňování krajiny, aj.). (...) Urychleně dokončíme transformaci zemědělství a restituce a vyjasníme tak vlastnické vztahy.
Zlepšíme stav lesů
Novelizujeme zákon o lesích s důrazem na účinnější sankce za jeho porušování. Zahájíme program zvyšování podílu místně odpovídajících druhů stromů v lesích na 44 % do roku 2030. Novelizujeme zákon o myslivosti tak, aby zajistil psychologické zkoušky myslivců, vyloučil chráněné druhy ze seznamu lovné zvěře a stanovil účast státní správy na určování stavů vysoké zvěře. Za každý hlas pro Stranu zelených vysadíme jeden strom.

SV-SOS:
Naším cílem je podpořit venkovskou turistiku
uchovat půdu v rukou domácích zemědělců, měst a obcí, podpořit údržbu krajiny ne útlum, ale rozvoj českého, moravského a slezského zemědělství!

VPB:
Zemědělský a lesní program – podpora středních a drobných zemědělců (rodinné farmy). Ochrana trhu před importem a podpora exportu zemědělských komodit. Daňové úlevy v zemědělství.
Za prioritu v zemědělské politice považujeme zabránění likvidace českého zemědělství, které nám hrozí v případě vstupu do EU. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné vrátit zemědělcům čestné místo, které jim ve společnosti právem náleží. Jejich historicky daným úkolem je zabezpečit dostatek potravin pro obyvatele státu za oboustranně vyhovujících podmínek. Chceme prosadit ochranu našeho trhu před dovozy zemědělských komodit, které jsme schopni sami v dostatečné míře produkovat. Cílem je zabezpečení plné zásobitelnosti státu z vlastních zdrojů s podporou exportu nadvýroby - především do zemí mimo EU (např. Rusko a bývalé státy Sovětského svazu).
Podpora efektivního a ekologicky šetrného hospodaření v lesích.
Důležité je zachování rázu české krajiny při uchování přirozených základů venkovského života. Chceme dosáhnout kultivace krajiny i v oblastech dosud zanedbaných (pohraničí). Nadbytečnou zemědělskou půdu zalesnit. Zachovat a rozšířit les jako významný prvek zajišťující ekologickou i hospodářskou stabilitu státu.

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi na otázku:
Počítá vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

Česká strana národně sociální (MVDr. Bohumil Kubát):
Podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství považujeme vysloveně za prvořadou. Vycházíme ze základní úvahy, že zemědělec musí být tím nejlevnějším a nejpovolanějším tvůrcem a údržbářem krajiny a vedlejším produktem této krajinotvorné činnosti je v podstatě produkce kvalitních, zdravotně nezávadných potravin. Je třeba si uvědomit, že řada podpor právě pro mimoprodukční funkci zemědělství musí končit u zemědělců a ti musí přímo spotřebovat tyto peníze. Proč mají nejrůznější revitalizační a krajinotvorné prostředky končit ve stavebních firmách? Proč v pravdě zemědělské a ekologické dotace mají "živit" obyvatele měst? Stejně tak otázka agroturistiky musí být svěřena venkovu. Sedlák musí získat podporu na to, aby mohl pořídit solidní zázemí pro venkovskou turistiku.
Víme, že náš venkov je schopen ročně tržit 800 milionů až miliardu Kč za venkovskou turistiku. To je podpora pro náš venkov. Umět si vydělat na vlastní prosperitu. Dokud však venkovské penziony a apartmány vlastní prosperující velkofirmy z měst nebo z ciziny, bude náš venkovan jen posluha a nikoli majitel a podnikatel. V rámci programu obnovy venkova, který podporujeme od jeho úplného počátku v roce 1991, musíme naše zemědělce naučit tomuto druhu podnikání a donutit je k tomu, aby se tyto služby naučili poskytovat na špičkové úrovni všude tam, kde to jde.
Samozřejmě, že musíme také podporovat ekologické zemědělství a to neekologické co nejrychleji ekologizovat. Ono totiž to, co je co nejvíce ekologické, tedy řekněme to, co v zemědělství nejméně znásilňuje přírodu, je také nejlevnější. A tady opět náš zemědělec může najít prosperitu a seriozní zdroj obživy. Technické plodiny, obnovitelné zdroje energie atd. A podle druhu této činnosti musí stát umět poskytnout startovací dotace na pořízení staveb, strojů či technologií, nebo průběžné subvence či daňové úlevy (viz bionafta).
Domníváme se také, že právě v této době je i nejvyšší čas umět využít hektary našich polí a luk k produkci zejména obnovitelných zdrojů energie,protože právě produkce obilí k tomuto účelu nám umožní vytvořit vlastně "půdní banku", která může mít za nějakých 30 - 50 let opravdu strategický význam. Dnes víme, že globální oteplování Země nejspíš způsobí významné zhoršení úrodnosti v jižních oblastech Evropy a pěstování potravinových obilovin se bude posouvat severněji. Připravujme se na to, ať naši synové mohou svoji produkci zpeněžovat lépe než my.

Humanistická aliance (Václav Procházka, člen programové komise HA, Bc. Jan Lípa, kandidát HA v Jihočeském kraji a Jan Bednář, místopředseda HA):
Humanistická aliance počítá se zvětšením podílu přírodě blízkého hospodaření v lesích, s podporou agroturistiky a podporou neziskových organizací zabývajících se obnovou krajiny. Za ekologické zemědělství považujeme jen takové formy, které nejsou příliš náročné na plochu. Těmto zemědělcům chceme umožnit nižší daní z příjmu prodej jejich produktů za cenu srovnatelnou s jinými produkty a s dovozem z EU.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (RNDr. Libor Ambrozek, předseda ekologické komise KDU-ČSL):
Ano. Jednoznačně počítáme s rozvojem našeho zemědělství směrem k cílům zemědělské reformy EU. Dotační podpora by měla být stále více odvozena z mimoprodukčních funkcí zemědělství, práce v oblasti ochrany přírody a sociálních služeb poskytovaných zemědělci v daném regionu. Stále méně by měla záviset na množství produkce jednotlivých komodit.
Podpora ekologickému zemědělství by rozhodně měla vzrůst. Podpora ekologického zemědělství významně šetří státní prostředky investované do řešení důsledků konvenční zemědělské velkovýroby. Představuje také podporu perspektivním technologiím s ohromnými exportními možnostmi.
V České republice se však dosud nepodařilo zajistit odbyt kvalitnějších a bezpečnějších bio-potravin za zvýšené ceny. Rozvoj ekologického zemědělství tedy závisí na struktuře zemědělských dotací, méně perspektivní konvenční zemědělství má stále podmínky výrazně lepší.
Současnou organizaci systému poskytování podpory ekologickému zemědělství považujeme za vyhovující, množství těchto prostředků ovšem nikoliv. Ty je potřeba výrazně navýšit.

Občanská demokratická aliance (RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA):
ODA si je vědoma zatím konkrétním finančním hodnocením nedoceněné hodnoty krajiny a přírodních biotopů. Jejich zachování patří mezi opodstatněné společné zájmy, kde stát plní svoji podpůrnou funkci. Místo velmi nepřehledného přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím administrativy finančních fondů preferujeme všem dostupné legislativní nástroje, zvýhodňující ekologické zemědělství. Především bude rozhodovat občan, který si vybírá kvalitnější zemědělské produkty. K tomu ale potřebuje seriozní a nezmanipulovatelné informace o kvalitě zboží. ODA je připravena navázat na právní systém a osvětové mechanismy, úspěšné v zemích Evropské unie.

Strana venkova - Spojené občanské síly (Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS):
Samozřejmě, je nutné podporovat zemědělce tam, kde se intenzivně nehospodaří a zemědělství převážně slouží k údržbě krajiny. Jedná se o horské a podhorské oblasti, ale i oblasti, kde je půda nevhodná pro běžnou zemědělskou činnost, ale je nutné ji udržovat.
I tato zemědělská činnost je nutná pro tvorbu kyslíku, slouží jako prachový filtr a dotváří estetický ráz krajiny, nemluvě o zabraňování eroze. Podpořili bychom i ty zemědělce, kteří se na velmi strmých a technikou nedostupných svazích rozhodnou půdu zalesnit.
Ekologické zemědělství bude výsadou malých rodinných farem. Bude velice náročné na práci a energii, výrobky budou drahé, bude malá výtěžnost s hektaru. Přesto do budoucnosti může přinést mnoho nových poznatků v přirozené ochraně rostlin proti nemocem, škůdcům, ve výrobě nových, pro nás netradičních druhů potravin.
Tyto farmy bychom zbavili jakékoliv daňové zátěže v případě, že budou zaměstnávat pouze členy své rodiny. Bude jenom na nich, zda svoji produkci prosadí na trhu, přesto možnost využít nové poznatky ve velkovýrobě bychom dokázali patřičně ohodnotit.

Strana za životní jistoty (PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ):
Počítáme s rozšířením produkčních oblastí zemědělství jako surovinových a energetických zdrojů. Ekologické zemědělství by mělo být podporováno především nefinančně; např. zvýšením kreditu biopotravin a podporou politiky vedoucí ke oživení zájmu o bydlení na venkově - mimoprodukční funkce vyplyne samovolně z racionálního a ekologického využívání krajiny.

Strana zelených (Oldřich Lukáš, místopředseda SZ):
Podpora (eko)zemědělství a jeho mimoprodukčních funkcí, obnova venkova a ochrana krajiny patří k nejvýznamnějším pilířům programu Strany zelených. Neboť venkov je zdrojem života. Proto musí projít sociálně-ekologickou reformou, která mu vrátí jeho původní význam. Reformou, která současně ochrání zemědělce před jejich likvidací a zabrání vytunelování zemědělského půdního fondu (vč. ladem ležící půdy) různými "rádobypodnikateli", ať již ve jménu získání "strategických" investorů, nebo ve jménu výstavby dalších nesmyslných obchodních, skladovacích či výrobních hal a hangárů.
Zemědělství má vedle hlavního poslání i mnoho funkcí, které mohou z české krajiny udělat perlu v okně Evropy anebo její smetiště - navíc v majetku pochybných zahraničních investorů. Za nejdůležitější mimoprodukční funkce zemědělství považujeme: uchování půdy v českých rukách, citlivé modelování krajiny, vytváření pracovních příležitostí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, rekultivace zdevastovaných území, zlepšování životního prostředí, upevňování územních systémů eko-stability a harmonické soužití s přírodou. A také obnova českého venkova, tradic, hodnot, mezilidských vztahů a úcty k životu. Zapomenout nesmíme na přínosy moudře řízeného pastevectví v podhorských oblastech a v územích ležících ladem, na rozvoj agroturistiky, hypoterapie a dalších.
Bez legislativní a finanční pomoci však zůstane zemědělství tam, kde je nyní. Proto by měl být vydán zákon, který znemožní, aby českou půdu vlastnil kdokoli jiný, než česká fyzická osoba, nebo sdružení takových osob. Přímých dotací bude zapotřebí tam, kde bude stát restriktivně přímo zasahovat do některých sfér hospodaření (omezující podmínky a limity), daňových úlev tam, kde bude žádoucí motivovat zemědělce k činnostem, které by jinak neprováděl (nechat půdu ladem, pěstovat netradiční produkty, eko-produkty atd.).

Volba pro budoucnost (Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB):
Volba pro budoucnost především usiluje o zachování české suverenity jako jedné z podmínek pro udržení a zbudování českého zemědělství. Mezi priority v zemědělské politice řadíme i podporu ekozemědělství a snížení intenzifikace zemědělské produkce, mající negativní dopady na životní prostředí. Zároveň hodláme v maximální možné míře podporovat mimoprodukční funkce zemědělství spojené s obnovou venkova, ochranou a údržbou krajiny. Nadbytečnou zemědělskou půdu hodláme převést na lesní půdu a zalesnit. Stát by měl ekozemědělce podpořit jednak daňovými úlevami a subvencemi, jednak zvýšenou podporou uvádění ekoproduktů na domácí trh a jejich exportu.

Další oslovené strany - Cesta změny, Česká pravice, ČSSD, KSČM, Naděje, ODS, Republikáni Miroslava Sládka a US-DEU - EkoListu dosud neodpověděly.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv