EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > VPB - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

VPB - Volby 2002
Související odkazy

logo Volby pro budoucnost Volba pro budoucnost kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 6. Strana v současné době nemá poslance. Jejím předsedou je Daniel Zajíc.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu Volby pro budoucnost, které se týkají životního prostředí

Vše, co činíme, chceme činit s ohledem na budoucnost naší země - Kompletní volební program Volby pro budoucnost na jejich oficiálních stránkách

Kandidáti Volby pro budoucnost - Oficiální představení na serveru Volby pro budoucnost

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi Volby pro budoucnost.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Veřejnost by měla být především lépe informována. Základní ekologická gramotnost by zvýšila i odpovědnost obyvatel vůči životnímu prostředí. Role veřejnosti při rozhodování o otázkách životního prostředí by měla růst přímo úměrně s růstem ekologické gramotnosti. Zásahy neinformované veřejnosti považujeme z hlediska ochrany životního prostředí za spíše kontraproduktivní (snadno podlehnou argumentaci různých nátlakových skupin z obou stran barikády). Současnou úpravu účasti veřejnosti považujeme v zásadě za odpovídající současnému stavu informovanosti veřejnosti. Za potřebné považujeme posílit roli odborné veřejnosti a skupin disponujících relevantními informacemi a odborníky. Pokud dojde k nárůstu informovanosti laické veřejnosti, bude nutno upravit zákon i ve smyslu větší účasti veřejnosti na rozhodování.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Dáváme přednost využití alternativních zdrojů energie - zejména vodní, sluneční a větrné. Jadernou energii sice považujeme za vhodnější než energii z fosilních paliv, přesto nepodporujeme další budování jaderných elektráren na našem území.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Otázka globálního oteplování úzce souvisí s naší odpovědností vůči budoucím generacím. Volba pro budoucnost má tuto odpovědnost zakotvenou již v názvu strany a klade na ni velký důraz. Domníváme se, že Kjótský protokol by mohl být v některých aspektech adresnější, ale v zásadě s ním souhlasíme.
Domníváme se, že tzv. skleníkový efekt je natolik celosvětovou záležitostí, že by USA měly spojit síly s ostatními producenty emisí skleníkových plynů v maximálním úsilí o jejich potlačení.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
MŽP - Oldřich Musil (ekolog-ochranář, bývalý náměstek ministra Bursíka v Tošovského vládě), event. Karel Brodský (ekolog - ochranář). MZe - Václav Mazín (Vedoucí pozemkového úřadu, metodik pozemkových úprav), MDS - Petr Moos (bývalý ministr dopravy a spojů v Tošovského vládě).

5. Jaké jsou, podle názoru vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Mezi priority patří zásadní podpora železniční dopravy a s ní související reforma Českých drah, rekonstrukce železniční dopravní cesty, rozšíření dálniční sítě, podpora ekologicky šetrné hromadné dopravy.
Ztrátovost osobní dopravy ČD je třeba řešit v rámci celé reformy ČD. Systémové změny, které by nastartovaly ziskovost ČD v nákladní dopravě musí zároveň umožnit Českým drahám, aby z části zisku dotovaly ztrátovou osobní dopravu. Její zachování a rozšíření musí být jednou z podmínek pro reformy.
Podrobná analýza a návrh opatření přesahují rámec této rubriky.

6. Počítá vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Volba pro budoucnost především usiluje o zachování české suverenity jako jedné z podmínek pro udržení a zbudování českého zemědělství. Mezi priority v zemědělské politice řadíme i podporu ekozemědělství a snížení intenzifikace zemědělské produkce, mající negativní dopady na životní prostředí. Zároveň hodláme v maximální možné míře podporovat mimoprodukční funkce zemědělství spojené s obnovou venkova, ochranou a údržbou krajiny. Nadbytečnou zemědělskou půdu hodláme převést na lesní půdu a zalesnit. Stát by měl ekozemědělce podpořit jednak daňovými úlevami a subvencemi, jednak zvýšenou podporou uvádění ekoproduktů na domácí trh a jejich exportu.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Využití alternativních zdrojů energie je zakotveno v našem volebním programu. Volba pro budoucnost plně podporuje úsporné a ekologicky šetrné programy získávání a využití energie.
Navzdory našemu odmítavému stanovisku ke vstupu do EU plně podporujeme sladění naší environmentální legislativy s legislativou EU a budeme důsledně vyžadovat dodržování zákonů.

8. Počítá Vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB:
Volba pro budoucnost podporuje postupné zavádění ekologické daňové reformy, která by se v první řadě týkala zdanění fosilních paliv a energií získaných z neobnovitelných zdrojů. Významný nárůst ceny by byl kompenzován nižším zdaněním pracovní síly (VPB jako pravicová strana považuje snižování daně ze zisku za jednu z podmínek hospodářského růstu).
Součástí daňové reformy by měly být i daňové úlevy pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie. Zároveň hodláme dbát na zpřísnění postihu a penalizace producentů, nadměrně zatěžujících životní prostředí.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Čtvrtek 28. 10. 2021
Svátek má Státní svátek


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv