EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > SŽJ - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

SŽJ - Volby 2002
Související odkazy

logo Strany za životní jistoty Strana za životní jistoty kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 26. Strana v současné době nemá poslance. Jejím předsedou je Ladislav Jaroš.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu Strany za životní jistoty, které se týkají životního prostředí.

Naše politika, politika SŽJ, je a bude šetrná nejen při zacházení s veřejnými penězi, ale také pokud jde o životní prostředí a sociální spravedlnost.

Žít a nechat žít - Kompletní volební program Strany za životní jistoty na jejích oficiálních stránkách

Kandidáti Strany za životní jistoty - Oficiální představení na serveru Strany za životní jistoty (seznam kandidátů se zobrazí po kliknutí na mapku příslušného kraje)

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi Strany za životní jistoty.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Milan Smrž, stínový ministr životního prostředí za SŽJ:
Nejsme spokojeni se snižující se rolí veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí. Je málo takových veřejných statků jakým je životní prostředí, a proto nemůže být vystaveno riziku manipulace soukromými zájmy - protože jak známo soukromé zájmy nemají vlastní korektiv. Jsme přesvědčeni, že otázka životního prostředí je principielně otázkou veřejnosti a úloha trhu má zde sice jistou, ale v zásadě marginální úlohu. Veřejný prostor v nejširším slova smyslu je nutno chránit před intervencí alespoň stejně, jako je chráněn prostor soukromý. Nadvláda úřadů nad veřejností není přípustná.
Na druhé straně vidíme, že se často pod hlavičku ekoorganizací mohou skrývat konkurenční podniky či prostá závist; proto je potřeba v konkrétních případech všechny tyto možnosti spolehlivě vyloučit. Často se prezentují pouze názory na řešení a nikoliv řešení sama. Tento nešvar má dlouhou tradici i z předrevoluční doby - často se široce diskutuje se o něčem, co není přesně známo. Součástí investorského záměru a EIA měla být faktografická, nikoliv ovšem názorová prezentace o problému pro veřejnost a měla by být otevřena názorům a diskusi ve veřejném prostoru (webu). Tyto změny by měly být zakotveny v legislativě.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

Milan Smrž, stínový ministr životního prostředí za SŽJ:
Analogicky jako fosilní zásoby jsou i světové uranové rezervy omezeny na několik desítek let. Již tato skutečnost vyřazuje atomovou energetiku z dlouhodobé perspektivy Jaderná energetika (JE) je centralizovaným zdrojem, jehož funkčnost je v případě jakýchkoliv válečných či teroristických útoků zásadně ohrožena, protože zařízení bude muset být odstaveno, nehledě na potenciální ohrožení sekundární jadernou kontaminací.
Mezi nezodpovězené otázky kolem JE patří především:
a) nevyřešená otázka odpadu
b) nenulová možnost havárie
Tyto dva problémy jsou předmětem trvalého, principielně neodstranitelného a fatálního nebezpečí, které není nutno podstupovat, protože potenciál obnovitelných slunečních zdrojů je ve své kombinaci - schopen nahradit celou energetickou spotřebu současné civilizace.
Je mýtem, že JE zajišťuje zaměstnanost, je mýtem, že je sociální jistotou. Mnohem více pracovních míst pro nejširší skupiny obyvatel je v obnovitelném slunečním hospodářství, sluneční architektuře a stavitelství, decentralizované výrobě elektrické energie a tepla, a v zemědělství, které bude zdrojem energetických i průmyslových surovin.
JE by měla být řízeným způsobem opuštěna, na což by měl být přijat příslušný zákon. V žádném případě by neměla být stavěna další jaderná elektrárna a veškeré prostředky poskytované v ČR do dotací výzkumných a vývojových programů, včetně grantů, by měly být směrovány výlučně na útlumové jaderné programy, na bezpečné uložení stávajících odpadů, eventuelně na protonové technologie likvidace.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Milan Smrž, stínový ministr životního prostředí za SŽJ:
Až na několik výjimek je problém globálního oteplování řešen velmi nezodpovědně; postoj k němu je potřeba přehodnotit a koordinovat v rámci středoevropských států i EU novou multi i bilaterální spolupráci v oblasti obnovitelné energetiky. Orientace na současnou politiku USA je v tomto ohledu velmi nešťastná, mnohem citlivější a pozitivnější bude orientace na ekologickou politiku současných vlád našich nejbližších sousedů - koalici SPD/Zelení v BDR, Rakousku a některých dalších zemích EU.
Nejúčinnější možnou systémovou změnou je přijetí české analogie EEG, zákona o minimální výkupní ceně, příslušných úprav stavebního zákona a dalších zákonných, finančních, občanských i dalších podpůrných investičních programů pro úplnou náhradu současného energetického systému na obnovitelný.
Některé mezinárodní dohody se v tomto ohledu koncentrují na obchod s emisními právy a nepředstavují proto trvalé řešení energetické a ekologické otázky.
Bushův návrh ze dne 15.2. t.r. vztahuje emise k HDP. Nový americký pohled preferuje stávající cestu neohraničené ekonomické expanze založené na využívání systémově nesprávných paliv a pro rok 2012 se na jeho základě předpokládá zvýšení 25% nad emise roku 1990, při nynějším zvýšení 14,5%. Nesleduje doporučení daná Kjótem, ale staví alibisticky na dobrovolné snižování emisí.
Globální klimatické procesy nejsou ale nijak závislé na výrobě, a proto i toto kriterium nemůže být správné, jakkoliv může z prvního pohledu budit dojem spravedlivosti a liberálního přístupu. V zásadě lze hodnotit tento návrh jako obratnou eskamotáž.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ:
Milan Smrž, předseda národní sekce evropského sdružení pro sluneční energii Eurosolar (RNDr. Jiří Hanzlíček - poradce ministra).

5. Jaké jsou, podle názoru vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ:
Budoucí prioritou se musí stát zajištění energetické i surovinové obnovitelnosti všech oblastí včetně dopravy. U dopravy provozované obnovitelně je poměr veřejného a soukromého sektoru v podstatě lhostejný. Tranzitní období lze řešit využitím křížových dotací mezi individuální neobnovitelnou a veřejnou dopravou.

6. Počítá vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ:
Počítáme s rozšířením produkčních oblastí zemědělství jako surovinových a energetických zdrojů. Ekologické zemědělství by mělo být podporováno především nefinančně; např. zvýšením kreditu biopotravin a podporou politiky vedoucí ke oživení zájmu o bydlení na venkově - mimoprodukční funkce vyplyne samovolně z racionálního a ekologického využívání krajiny.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ:
Tato oblast by se měla stát hlavní prioritou státního a společenského zájmu - je třeba mobilizovat všechny demokratické nástroje - daně, dotace, společenskou podporu, propagaci, školy, rekvalifikační kurzy...

8. Počítá vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ:
Postupná restrukturace daňového systému ve prospěch tzv.entropické daně (z neobnovitelnosti surovin a energií) je jedním z plošných a mimořádně racionálních nástrojů nové daňové politiky zajišťující přechod k obnovitelnému hospodářství.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv