EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Strana zelených - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Strana zelených - Volby 2002
Související zprávy
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.


Apache Server at proxyaa.ecn.cz Port 80

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.


Apache Server at proxyaa.ecn.cz Port 80
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.


Apache Server at proxyaa.ecn.cz Port 80
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Volby do Poslanecké sněmovny 1998 - Strana zelených
Stránky EkoListu po drátě věnované Straně zelených před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 1998.
Strana zelených - Volby 2002
Stránky EkoListu po drátě věnované Straně zelených před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2002.
Strana zelených
Oficiální stránky Strany zelených.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink

logo Strany zelených Strana zelených kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 28. Strana v současné době poslance nemá. Jejím předsedou je RNDr. Miroslav Rokos.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu Strany zelených, které se týkají životního prostředí.

Novou vládu se Stranou zelených! - Kompletní volební program Strany zelených na jejích oficiálních stránkách

Kandidáti Strany zelených - Oficiální představení na serveru Strany zelených


Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi Strany zelených.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
V prvé řadě je nutné prosadit ratifikaci Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Okolnost, že se tak dosud nestalo, nás řadí na úroveň rozvojových zemí.
Zákon 114/1992 Sb. umožňuje spoluúčast veřejnosti v dostatečné míře. Zákon 100/2001 Sb. představuje určité omezení oproti zákonu 244/1992 Sb. (ne v samotném procesu EIA, ale v účasti v navazujících správních řízeních); proto vyžaduje novelu, a to nejen v otázkách účasti veřejnosti ve správním řízení.
Z hlediska současné situace konstatujeme, že možnosti zákona otevřít a posílit účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí nejsou zdaleka vyčerpány; zejména se jedná o proces územního plánování, tedy oblast koncepční. Rovněž považujeme za nezbytné uzákonit možnost místního referenda pro vybrané typy aktivit.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ: Za přijatelné (nikoli však nezbytné) považujeme pokračování výzkumu tzv. "studené fúze" - přímé přeměny jaderné energie v elektrickou. Používat uran k "topení pod kotlem" je mrháním přírodních zdrojů a kladením min na vlastní zahrádce.
Dočasná a trvalá úložiště jaderného odpadu představují obrovské investice, jimiž zatěžujeme a ekologicky ohrožujeme naše potomky, nemluvě o problému - co se skeletem celé jaderné elektrárny po té, kdy bude (po uplynutí její životnosti) trvale odstavena z provozu.
Pokud jde o bezpečnost, pak jen tolik: jaderná elektrárna je snad zabezpečená vůči všem ohrožením - ale jen těm, která si projektanti uměli představit; právě omezené účelové myšlení abstrahující od mimořádných lidských, planetárních či vesmírných vlivů považujeme za Achillovu patu bezpečnosti jaderné energetiky. Vedlejší produkty a odpady jaderné energetiky jsou navíc využitelné pro výrobu atomových zbraní; sotva lze předpokládat, že s přibývajícím objemem těchto látek bude klesat riziko, že se jich zmocní teroristické organizace. Strana zelených také považuje za nemorální vývoz energie, kterou těžce dotuje každý občan republiky. Požadujeme proto vytvoření konkurenčního prostředí, ve kterém si i jaderná energetika bude muset obhájit své právo na další existenci, což nelze bez oddělení výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie. Každopádně podporujeme povinný (za jednoznačně určenou cenu, která nesmí podléhat krátkozrakým politicko-ekonomickým náladám) výkup energie z alternativních zdrojů. Jaderná energetika v pojetí dnešních vládnoucích stran však takové snahy předem likviduje.
Proto Strana zelených nepovažuje jadernou energetiku - alespoň takovou, jakou dnes rozvíjí vláda ČR, za správnou cestu do budoucna. JE Dukovany doporučuje ponechat v provozu do konce její životnosti, JE Temelín - nespouštět další reaktory, využít mezinárodního tlaku k získání prostředků na přestavbu některých bloků na plyn, případně (s trochou fantazie, podnikavosti a humoru) pro vybudování světově unikátního technického muzea a výukového pracoviště. Pokud budou vytvořeny podmínky pro opravdu svobodný trh s elektřinou, potom se JE Temelín nepochybně prokáže jako nerentabilní.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
Kjótský protokol považujeme za nezbytné minimum, třebaže bude velkým úspěchem, podaří-li se ho vůbec splnit. Jinou alternativu však nemáme; globální oteplování je jedním z nezvratných důkazů negativního vlivu člověka na planetu Zemi.
Strana zelených doporučuje rozšířit protokol o tyto principy:
1. Než vyrábět, raději přeměňovat (využívat energie větru, vody, slunce, geotermálních a jiných - alternativních - zdrojů energie atd.).
2. Když vyrábět, tak s minimem vnějších energetických vstupů; nezískávat energii za cenu dodávání obrovského množství energie jiné.
3. Distribuovat beze ztrát (s výjimkou nevyhnutelných ztrát daných úrovní poznání a stupněm rozvoje transmisních technologií).
4. Dokonale spotřebovávat (multifunkční využití energie, případně její "skladování").
5. Podporovat nízkoenergetické a bezemisní technologie (vyrábět materiály recyklovatelné a nenáročné na spotřebu energie, při výrobě omezit emise na nejnižší - dnešní vědou a technikou dosažitelnou - úroveň).
6. Skromnost (brát si jen to, co potřebuji a jen tehdy, když to potřebuji).
K plánům amerického prezidenta Bushe snad jen přirovnání: "vlk se najedl a koza zůstala celá!" Aby jisté nadnárodní skupiny investorů mohly exploatovat planetu v co nejširším měřítku, jsou schopny čehokoli, dokonce i přislíbit, že budou drancovat ohleduplněji, ba co víc - že přispějí na zlepšení životního prostředí zlomkem peněz, které plundrováním planety vydělávají.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
Strana zelených chce své kandidáty, zejména do níže uvedených pozic, vybrat co nejzodpovědněji a tak, aby do těchto funkcí byli navrženi lidé s co nejlepšími odbornostními zkušenostmi a současně budou při své činnosti ctít zásady trvale udržitelného rozvoje. Strana zelených by za vhodné kandidáty na jmenování ministrů považovala a svými hlasy podporovala zejména tyto kandidáty:
Ministr životního prostředí: PhDr. Ivan Rynda.
Ministr zemědělství: Jméno kandidáta Strany zelených pro tento resort bude známo po dokončení všech k tomu nutných jednání, nejpozději však do parlamentních voleb.
Ministr dopravy a spojů: Jedním z možných kandidátů, který byl dosud vybrán, je Ing. Jiří Kalčík, ale i pro tento resort nejsou veškerá jednání uzavřena.

5. Jaké jsou, podle názoru Vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
Prioritou dopravní politiky Strany zelených je rozvoj dopravních prostředků a systémů, které nabízejí nejširší přepravní služby při nejnižších energetických, materiálových a lidských vstupech a které způsobují nejméně škod na životním prostředí. Toto kritérium jednoznačně upřednostňuje železniční dopravu před silniční, hromadnou přepravu před individuální.
Je proto nezbytné zmodernizovat hlavní železniční tratě a využít jich k přepravě na střední a delší vzdálenosti - zejména pro tranzit osob a nákladů (především kamionů); zatraktivnit většinu dopravně-přepravních parametrů Českých drah; nerušit regionální tratě, zavést na nich maximálně hodinový interval a používat na nich taková vozidla (sestavy vlaků), která budou svojí kapacitou nejlépe vyhovovat zátěžovým nárokům obsluhovaného území (lehké elektrické a motorové jednotky s rekuperací a malou spotřebou).
Také městská hromadná doprava (MHD) musí prodělat vývojový skok, aby se stala pro občana nepochybně výhodnější dopravní alternativou než automobil. Neobejde se bez zkvalitnění nabídky a kultury cestování, zvýšení přepravní rychlosti, zavedení expresních linek, rozvoje okružních spojů, centrálního řízení světelných křižovatek - s automatickou předvolbou vozidly MHD, rozvoje integrovaných dopravních systémů, systémů Park and Ride. Musí být jednoznačně upřednostňována - systémově, technicky i dopravně.
Rozvoj dálnic se musí přehodnotit ve prospěch modernizace stávajících silnic na rychlostní a ve prospěch kvalitní údržby celé silniční sítě.
Další významnou oblastí je ekologizace veškeré dopravy. Zahrnuje rozvoj ekologicky příznivějších druhů pohonu (rostlinný olej, plyn, elektřina, vodík), zpřísňování emisních parametrů, namátkovou kontrolu funkčnosti katalyzátorů a hlučnosti, snižování spotřeby, rozvoj cykloturistiky apod.
Podporu hromadné dopravy považujeme za jednu z nejvýznamnějších funkcí státu. Ve vyspělých zemích je dotována až do neuvěřitelných 90 procent a nikdo se tomu nediví! Tím, že přebírá část výkonů individuální silniční dopravě, vrací hromadná doprava (především kolejová) společnosti nevyčíslitelné hodnoty v podobě dramatického snižování škod na životním prostředí (emise, spotřeba kyslíku, hluk), přírodě (zábor půdy, narušování ekosystémů a biokoridorů, kontaminace půdy, vody i ovzduší, zabíjení zvířat) a lidském zdraví (úrazy, nemoci, genetické poruchy). Energetické a materiálové vstupy železniční dopravy dosahují několikanásobně nižších hodnot než doprava silniční.
Ztrátovost železniční osobní dopravy je zaklínadlo, kterým tlačí naftařské, betonářské a automobilní koncerny vládu k postupné likvidaci železnice. Ztrátovost železnice je však způsobena tím, že si sama udržuje dopravní cestu - na rozdíl od silniční dopravy, a také tím, že v její výsledovce se neobjeví ani koruna z desítek miliard, které uspoří státu, pojišťovnám a dalším organizacím v důsledku již zmíněných ekologických a zdravotních efektů.
Ke snižování její ztrátovosti vedou dále tyto cesty: masivní nárůst výkonů železnice (po modernizaci na úroveň DB) povede k vyššímu zhodnocení fixních nákladů a růstu rentability; navíc bude možno ze zisku nákladní dopravy dotovat dopravu osobní. Další cestou jsou úspory v administrativě; dnešní aparát je v relaci k výkonům železnice řádově desetkrát mohutnější finanční zátěží, než je tomu v řadě vyspělých zemí. Takové změny musejí být provázeny širokou mediální osvětou (financovanou státem), která občanům jednoznačně ozřejmí popsané souvislosti, zejména pak výhody železnice, její přínosy pro životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zásadní změny ve spektru a kvalitě jejích služeb, o atraktivnosti tarifů nemluvě.

6. Počítá Vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
Podpora (eko)zemědělství a jeho mimoprodukčních funkcí, obnova venkova a ochrana krajiny patří k nejvýznamnějším pilířům programu Strany zelených. Neboť venkov je zdrojem života. Proto musí projít sociálně-ekologickou reformou, která mu vrátí jeho původní význam. Reformou, která současně ochrání zemědělce před jejich likvidací a zabrání vytunelování zemědělského půdního fondu (vč. ladem ležící půdy) různými "rádobypodnikateli", ať již ve jménu získání "strategických" investorů, nebo ve jménu výstavby dalších nesmyslných obchodních, skladovacích či výrobních hal a hangárů.
Zemědělství má vedle hlavního poslání i mnoho funkcí, které mohou z české krajiny udělat perlu v okně Evropy anebo její smetiště - navíc v majetku pochybných zahraničních investorů. Za nejdůležitější mimoprodukční funkce zemědělství považujeme: uchování půdy v českých rukách, citlivé modelování krajiny, vytváření pracovních příležitostí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, rekultivace zdevastovaných území, zlepšování životního prostředí, upevňování územních systémů eko-stability a harmonické soužití s přírodou. A také obnova českého venkova, tradic, hodnot, mezilidských vztahů a úcty k životu. Zapomenout nesmíme na přínosy moudře řízeného pastevectví v podhorských oblastech a v územích ležících ladem, na rozvoj agroturistiky, hypoterapie a dalších.
Bez legislativní a finanční pomoci však zůstane zemědělství tam, kde je nyní. Proto by měl být vydán zákon, který znemožní, aby českou půdu vlastnil kdokoli jiný, než česká fyzická osoba, nebo sdružení takových osob. Přímých dotací bude zapotřebí tam, kde bude stát restriktivně přímo zasahovat do některých sfér hospodaření (omezující podmínky a limity), daňových úlev tam, kde bude žádoucí motivovat zemědělce k činnostem, které by jinak neprováděl (nechat půdu ladem, pěstovat netradiční produkty, eko-produkty atd.).

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
Budoucnost české energetiky vidí Strana zelených jednoznačně: neustálé zvyšování podílu alternativních zdrojů energie, snižování podílu klasických zdrojů a jaderné energetiky (současného principu výroby); využívání stále většího množství zdrojů, které energii spíše přeměňují než vyrábějí, a to s minimální potřebou vnějších energetických vstupů.
Jde zejména o elektrickou a tepelnou energii vyráběnou z energie Slunce, vody, větru, geotermálních a geomagnetických zdrojů, okolního prostředí (tepelná čerpadla), z biologických zdrojů, vodíku, případně z kosmu (sluneční vítr) atd. Trvale musí být snižována energetické náročnosti ve všech sférách lidské činnosti, ztráty při výrobě, transportu i spotřebě a také - omezovány luxusní energetické potřeby některých jedinců a společností.
Za prioritu - vedle svobodného trhu s energií - považujeme povinný výkup energie z alternativních zdrojů a rozumnou motivaci jejich dalšího rozvoje (záporná eko-daň, daňové úlevy, nulová DPH, slevy z nájmů, bezúročné půjčky, státní záruky apod.); cena energie vyráběné v těchto zdrojích musí být jednoznačně stanovena a nesmí podléhat krátkozrakým politicko-ekonomickým náladám. Alternativní zdroje energie jsou naší velikou nadějí.

8. Počítá Vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

Oldřich Lukáš, místopředseda SZ:
Daňový systém je věrným obrazem moci, hodnot, které vyznává. Z porovnání programu Strany zelených a neveselé současné reality je odpověď zřejmá: ano, reforma daňového systému je nutná. Musí podporovat vše, co otevírá cestu trvale udržitelnému rozvoji a omezovat vše, co jde proti němu.
Ekologické daně - budeme-li je chápat ve smyslu navýšení daňové zátěže z titulu negativního vlivu konkrétního výrobku, činnosti či technologie na životní prostředí - budou znevýhodňovat ty z nich, které čerpají neobnovitelné zdroje surovin a energie, nadměrně zatěžují životní prostředí nebo prokazatelně poškozují lidské zdraví, ačkoli je k dispozici podstatně ekologicky vhodnější alternativa, nebo je to prostě zbytečné.
Daňové úlevy budou poskytovány v případech opačných, tedy tam, kde jsou využívány nadstandardně šetrné postupy a výrobky, zejména pak recyklační a biodegradační technologie; pochopitelně budou zvýhodňovat i alternativní zdroje energie a přírodě přátelské způsoby hospodaření na polích, v lesích, v rybnících a řekách.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana Zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv