EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > SV-SOS - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

SV-SOS - Volby 2002
Související odkazy

logo Strany venkova - spojených občanských sil Strana venkova - spojené občanské síly kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 16. Strana v současné době nemá poslance. Jejím předsedou je Ing. Jan Veleba.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu SV-SOS, které se týkají životního prostředí

Venkov - náš společný domov, naším cílem je:
zavést normativy minimální dopravní obslužnosti
podpořit venkovskou turistiku
uchovat půdu v rukou domácích zemědělců, měst a obcí, podpořit údržbu krajiny

Zemědělství - výrobce domácích potravin a tvůrce krajiny, naším cílem je:
ne útlum, ale rozvoj českého, moravského a slezského zemědělství!

Prosperita a budoucnost - motivace k zlepšení života občana, zasadíme se o: obnovení a rozvoj domácí výroby, investice do vývoje a výzkumu nových progresivních technologií šetrných k životnímu prostředí

Program selského rozumu - Kompletní volební program SV-SOS na jejích oficiálních stránkách

Kandidáti SV-SOS - Oficiální představení na serveru SV-SOS

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi SV-SOS.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
Mrzí nás, že životní prostředí se nestalo jedním z hlavních bodů při rozhodování o sice také důležitých otázkách týkajících se existence lidstva. Bohužel ve většině případů převažuje finanční zisk a pohodlí nad životním prostředím. Je nám jasné, že pokrok se zastavit nedá, ale je nutné raději dvakrát měřit, než jednou řezat. Z tohoto důvodu si myslíme, že veřejnost je třeba nejdříve vychovat k důslednější ochraně životního prostředí a až potom ji nechat rozhodovat.
Zatím vše spočívá na bedrech ekologických aktivistů, kteří nutí veřejnost, mnohdy za cenu "násilných akcí" k zamyšlení nad narychlo připraveným řešením různých stavebních a dalších projektů, snažících se vyhnout v co největší míře ochraně životního prostředí. Pravdou je, že situace se pomalu zlepšuje a občané již nejsou hloupými ovcemi.
K oběma zákonům by bylo třeba déle hovořit, přesto jsou zde mnohá pozitiva, která by se dala ještě doplnit, např. o zkrácení termínů při odstraňování negativních vlivů na životní prostředí, nový výrobek a jeho okamžitá ekologická likvidace výrobcem po skončení doby jeho životnosti, nejsme spokojeni s oddálením likvidace plastových lahví apod.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
Nejsme pro rozšiřování nových zdrojů využívajících jadernou energii. Přesto nesouhlasíme s tím, aby byl odstaven Temelín jenom proto, že tuto energii využívá. V současné zadluženosti státu by to byl ohromný přepych vyhodit z okna tolik miliard a dovážet k nám energii pocházející z jaderných elektráren v Evropě.
Přesto bychom uvítali urychlenou recyklaci jaderného odpadu na místo hledání míst pro takzvaná uložiště. Naši snahou je využívat zcela jiný způsob výroby el. energie, chceme proto podpořit výzkum a zdokonalit technologii na bázi štěpení vody, fotočlánků apod. Pro mnohé "utopie", že ano.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
Samozřejmě vítáme, že byl tento problém sdělen veřejnosti, a že se alespoň z části začíná řešit. Ovšem zde je důkaz toho, co shora popisujeme, že finanční zisk některých jedinců opět převažuje dokonce nad světovým myšlením. Proč některé státy budou činit opatření a dosti nákladná, zatím co jiní si vymohou vyjímku. Máme na mysli právě USA a jejich plány.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
Naší snahou je, i přes mediální blokádu neparlamentních stran ve sdělovacích prostředcích, dosáhnout na poslanecká křesla a pokusit se ovlivnit právě křeslo ministra zemědělství, na tento post bychom s největší pravděpodobností navrhli Ing. Jana Velebu - předsedu naši strany.
Ministrem životního prostředí by mohl zůstat současný ministr Kužvart, ale za předpokladu, že by opustil řady ČSSD, která má k ochraně životního prostředí strašně daleko, a prosazoval naše, pro mnohé radikální opatření k ochraně životního prostředí. Přesto máme v záloze svého odborníka - praktika.
Ministrem dopravy a spojů by mohl být každý řidič autobusu a nic by nepokazil. Zcela jistě by vypracoval bezchybná nová pravidla silničního provozu. I zde máme připraveného odborníka na tuto problematiku, nečlena naši strany, který nebude podporovat naftovou loby.
Ale vážně, usilujeme hlavně o křeslo ministra zemědělství a v lepším případě, životního prostředí a místního rozvoje. Přesto stojíme pevně na zemi vědomi si, že prozatím nedokážeme v těchto volbách překročit hranici 20 % nutnou pro sestavování vlády, i kdyby prezident Havel změnil názor.

5. Jaké jsou, podle názoru Vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
Jaké jsou dnes, to vidí každý. Zelenou má tranzitní kamionová doprava, vlastní doprava osobními auty, další rušení venkovských spojů, zdražování železniční dopravy. Prostě vše proti českému občanovi.
Naše priorita spočívá v železniční dopravě. Tranzit přes naše území by byl veden právě přes železnici. Tranzit živých hospodářských zvířat určených pro porážku bychom zakázali. Těžkou nákladní dopravu, až na nepatrné vyjímky, bychom vykázali ze silnic II. A III. tříd. Tam, kde mezi blízkými městy není vedena železniční síť, prosazujeme trolejbusovou nebo tramvajovou přepravu.
Pokud bychom dokázali zajistit dostatek finančních prostředků, prosazovali bychom přepravu osob ve vlacích pohybujících se na magnetickém nadzemním polštáři šetřícím půdou, zajišťující průchodnost lidí, dopravních prostředků a zvířat.
Městská hromadná doprava je plně v kompetenci měst, ale přesto bychom doporučili zrušit jízdné, na okrajích měst, v místech po zdevastovaných továrnách, vybudovat placená hlídaná parkovací místa a z těchto peněz financovat z části městskou dopravu. Městské obyvatelstvo by přispívalo sobě na tuto dopravu z daní. Meziměstskou dopravu a dopravu na venkov musí bohužel zajistit autobusová doprava, která by měla reagovat na požadavky obcí a zaměstnavatelů. Jedná se hlavně o dopravu z odpoledních směn a dopravu na tyto směny. Tam, kde fungovala soukromá přeprava, byl tento problém uspokojivě řešen. Pokud bychom byli vládnoucí stranou, přerozdělili bychom daně tak, aby meziměstskou dopravu podporovaly kraje, pokud se tak rozhodnou.
Ztrátovost osobní dopravy ČD nevyřeší strana, ale samo vedení drah, pokud bude pro tento účel motivováno. Výstrahou nechť jim je snížení tabulkových míst na ministerstvu a ředitelstvích. Další motivace je v podobě výše platů závislých na hospodářských výsledcích drah a důsledné kontrole pracovníků ministerstva. Tam také budou platy závislé na prosperitě jednotlivých odvětví dopravy.

6. Počítá Vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
Samozřejmě, je nutné podporovat zemědělce tam, kde se intenzivně nehospodaří a zemědělství převážně slouží k údržbě krajiny. Jedná se o horské a podhorské oblasti, ale i oblasti, kde je půda nevhodná pro běžnou zemědělskou činnost, ale je nutné ji udržovat. I tato zemědělská činnost je nutná pro tvorbu kyslíku, slouží jako prachový filtr a dotváří estetický ráz krajiny, nemluvě o zabraňování eroze. Podpořili bychom i ty zemědělce, kteří se na velmi strmých a technikou nedostupných svazích rozhodnou půdu zalesnit.
Ekologické zemědělství bude výsadou malých rodinných farem. Bude velice náročné na práci a energii, výrobky budou drahé, bude malá výtěžnost s hektaru. Přesto do budoucnosti může přinést mnoho nových poznatků v přirozené ochraně rostlin proti nemocem, škůdcům, ve výrobě nových, pro nás netradičních druhů potravin. Tyto farmy bychom zbavili jakékoliv daňové zátěže v případě, že budou zaměstnávat pouze členy své rodiny. Bude jenom na nich, zda svoji produkci prosadí na trhu, přesto možnost využít nové poznatky ve velkovýrobě bychom dokázali patřičně ohodnotit.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
V současné době je módní hovořit o využívání alternativních zdrojů energie. Je nutné si uvědomit, že území ČR má velkou hustotu obyvatelstva na jeden ha půdy. Je tedy zcela nemožné, aby všichni na venkově topili dřevem a spalovali biomasu vyprodukovanou zemědělci. Ono totiž zemědělství a alternativní zdroje spolu velmi souvisí. Neustálý plánovaný útlum zemědělské činnosti postihne i ty, kdož využívají, nebo by chtěli využívat alternativních zdrojů, např. bioplyn, slámu, obilí, semena olejnatých rostlin, rostlinného oleje a podobně. Ovšem jsou zde i jiné možnosti, které je nutné podpořit, tedy využití fotočlánků, vody a dalších možných zdrojů. Jistě bychom podpořili výrobu a spalování lihu v automobilových motorech, spalování tekutého zemního plynu v městské dopravě, jako spalování bionafty. Finančně bychom pomohli i vývoji nových energeticky úsporných strojů a zařízení vyvíjených na odborných školách.

8. Počítá Vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS:
V době těsně před volbami není moudré a žádoucí hovořit o ekologických daních. Přesto takovou možnost jsme připravili, abychom odstranili nepořádek kolem silnic, z lesů a podobně. Na druhé straně jsme našli řešení, které dosáhne stejného úspěchu, aniž bychom ekologickou daň museli zavádět.
Pravdou ovšem je, že jsou mnohá odvětví průmyslu, která znečisťují neúměrně životní prostředí, vymohly si vyjímky, pro nás zbytečně a na dosti dlouhou dobu. Tam by ekologická daň byla na místě a v případě volebního úspěchu bychom ji prosazovali a nutili tato odvětví k co nejrychlejší nápravě. Výraznou ekologickou daň bychom zavedli na dovoz odpadů ze zahraničí v případě, že neuspějeme se zákazem dovozu tohoto odpadu.
Přiznáme se, že by nám opravdu působilo radost poskytnout firmě úlevu na daních v případě, že vyrobí ekologicky přijatelný výrobek, který je například možné po ukončení jeho funkce ekologicky kompletně recyklovat. Takováto firma by si úlevu na daních zasloužila a také i toto obsahuje náš podrobný program.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv