EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > ODA - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

ODA - Volby 2002
Související odkazy
ODA
Oficiální stránky ODA.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink

logo ODA Občanská demokratická aliance kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 5. Strana v současné době nemá poslance (jen senátory). Jejím předsedou je Michael Žantovský.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu ODA, které se týkají životního prostředí

3.2. Volná soutěž
(...) Podmiňovat privatizaci energetických sítí podmínkami, které prakticky znemožňují další strategické rozhodnutí a dopředu vylučují volnou soutěž, je zločin. Oddělenou privatizací výrobních celků a distribučních sítí umožníme vznik volné soutěže i v této oblasti. (...) Navrhujeme tato opatření:
Infrastruktura
Provedeme privatizaci energetických podniků odděleně od jejich rozvodných závodů, umožníme vznik konkurence i v této oblasti (...)

3.3. Rovná příležitost
(...) ODA navrhne takovou změnu správního řádu, který bude garantovat rovnou šanci všem účastníkům řízení vystupovat aktivně ve správním procesu, seznamovat se s postupem jednání a garantovat práva všech účastníků. Pro ODA nejsou různé protestující skupiny občanské společnosti nepřítelem, kterého je nutné zlikvidovat, ale partnerem, se kterým můžeme nesouhlasit, ale musíme s ním diskutovat. (...)
Navrhujeme tato opatření:
Právo
Prosadíme zjednodušení správního řádu. Organizace občanské společnosti považujeme za partnery a nikoliv za nepřítele a to i tehdy, máme-li jiný názor. Rozšíříme prostor pro jejich činnost.

Životní prostředí
Zajistíme dostatek informací o kvalitě životního prostředí.

Oddanost svobodě - Kompletní volební program ODA na jejich oficiálních stránkách

Kandidáti ODA - Oficiální představení na serveru ODA

Odpovědi na předvolební anketu Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi ODA.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Otevřenost politiky pro občany, dostupnost všech informací z veřejného sektoru včetně informací o kvalitě a dopadech činností a výrobků na zdraví lidí a životní prostředí, stejně jako zvýšení podílu veřejnosti na rozhodování, považuje ODA za nutný předpoklad posílení demokracie v ČR. Mechanismus veřejné kontroly považujeme současně za jeden z nejsilnějších přirozených nástrojů proti korupci. Preferenci těchto zásad ODA nejen deklaruje, ale také aktivně prosazuje.
V posledních letech ODA jako menší senátní Parlamentní strana, připravila a prosadila průlomový zákon o povinnosti poskytování informací o rozhodování ve veřejném sektoru (č. 106/1999 Sb., o informacích ). V zásadní právní úpravě ochrany životního prostředí, zákoně o posuzování vlivů investičních záměrů, byly podle návrhů členů ODA v Senátu rozšířeny možnosti a procesní garance účasti veřejnosti na projednávání. Předložený návrh ODA na rozšíření informací pro veřejnost a účast samospráv na rozhodování o dalších objektech s rizikem radioaktivity ( atomový zákon) přijatý Senátem Poslanecká sněmovna v současném složení zatím odmítla.
Předpokladem vyššího podílu občanů a nevládních občanských organizací na rozhodování je dostupnost informací a srozumitelnost zákonů. ODA bude proto dále usilovat o odbourávání administrativních bariér, zjednodušení a transparentnost právního systému a rozhodování. V procesním právu, zejména správním řádu a správním soudnictví považujeme za účastníky řízení s garancí rovnocenného postavení všechny dotčené jedince a skupiny, jejichž ústavní práva mohou být rozhodnutím ovlivněny včetně uplatnění principu předběžné opatrnosti.
Proti současnému formálnímu předkládání rozhodujících koncepčních dokumentů a investičních projektů vlády veřejnosti a přehlížení názorů odborných a občanských organizací chceme prosadit nový zákon o posuzování koncepcí a zákonů (strategická EIA).

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Zásady politiky ODA v oblasti energetiky jsou dány především odpovědí na dvě základní otázky: Jaká je situace energetické soběstačnosti ČR a kde vidíme budoucímu těžišti hospodářské struktury ČR?
ČR je soběstačná produkcí elektrické energie, sezónní nadprodukci po spuštění Temelína vystřídala trvalá potřeba vývozu, který je nucena uskutečňovat v přesyceném trhu za cenu na hranici nákladovosti. Vysokou míru závislosti ČR na dovozu kapalných a plynných paliv umocňuje vysoká spotřeba zastaralých technologií a infrastruktury. Vysoká energetická náročnost tvorby HDP několika násobně převyšuje rozvinuté země a prodražuje finální produkci. Trend i ve vyspělých zemích vede k snižování energetické náročnosti o 2,8 % ročně, pokud má ČR dosáhnout standartu znamená to snížení cca 4 % ročně.
Zbytek energetických surovinových zdrojů ČR s náročnou těžbou vyžadující rozsáhlé zásahy do prostředí a krajiny, celková rozloha země s vysokou hustotou osídlení a rychle se střídající geologická stavba nejsou podle našeho názoru vhodnými pro nová energetická monstra stejně tak jako k ukládání energetických a jaderných odpadů po těžbě a z výroby.
ODA bude prosazovat snížení energetické náročnosti HDP minimálně o 4 % ročně. Dynamický rozvoj ekonomiky chce na rozdíl od současného utápění zdrojů v zastaralých průmyslových kolosech založit na investicích do moderních energeticky efektivních technologií. ODA nesouhlasí s projektem dalších jaderných elektráren na území ČR. Proti energetickým megalomanským stavbám s vysokými ztrátami při přenosu energií a riziky pro okolní prostředí bude preferovat strategií středních a menších energetických zdrojů s plným kogeneračním efektem. Zavedením skutečných ekonomických nástrojů, preferujících energeticky šetrné výrobky, budeme předcházet zbytečnému, a pro občana drahému, nárůstu energetické spotřeby doprovázející žádoucí zvyšování komfortu domácností.
V zatím podceňovaném využití alternativních energetických zdrojů, pokulhávajícím hluboko za standardem okolních rozvinutých zemí, spatřuje ODA další potenciál nevyužitých domácích zdrojů s pozitivním přínosem nejen ekologickým, ale i jako zdroj nového rozvoje lokálního hospodářství a místní zaměstnanosti problémových oblastí venkova. Cílem ODA je do roku 2005 podíl produkce alternativních zdrojů 15%.
ODA bude prosazovat plnou liberalizaci trhu s energií, která sníží spotřebitelské ceny a umožní konečnému spotřebiteli vlastní rozhodnutí o preferenci zdroje jím placené energie.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Jedním ze tří pilířů politiky ODA je princip odpovědnosti. V souladu s tímto principem se ODA ztotožňuje s přijetím odpovědnosti za současné využívání zdrojů země a je proto jejím cílem dosáhnout možného omezení všech negativních a rizikových doprovodných dopadů z této činnosti. Přehlížení rizika možných nevratných klimatických změn a argumentaci fatalismu v řešení nabízeném některými politickými stranami, které se v budoucnu " určitě najednou objeví", považuje ODA za nepřijatelný hazard s existenčními a bezpečnostními podmínkami pro současné a budoucí generace. ODA se proto aktivně dlouhodobě podílí na přípravě strategických, právních a informačních nástrojů k realizaci opatření ke snížení produkce tzv. skleníkových plynů na mezinárodní a národní úrovni. Zástupci ODA iniciovali projednání Kjótského protokolu na celosvětovém sympoziu parlamentářů v roce 2002, podílí se na přípravě národního programu opatření na ochranu klimatu. Po předložení tématu ochrany klimatu Země senátory ODA přijaly výbory Senátu PČR usnesení na podporu opatření ke snížení produkce skleníkových plynů.
Plnění závazků Kjótského protokolu považuje ODA pro ČR za reálné a současně výhodné, zejména při uplatnění mezinárodního emisního obchodování. Návrh USA z února 2002 nepřináší pro ostatní země lepší věcné řešení. Z pohledu blížícího se potvrzení Kjótského protokolu potřebnou většinou zemí se jeví spíše snahou o vnesení tzv. nového problému a tím oddálení konečné světové dohody.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Posty na ministerských křeslech nejsou předmětem volebního programu ODA. V oblasti životního prostředí působí úspěšně celá řada odborníků blízkých ODA. Proti neopodstatněnému mýtu neslučitelnosti konzervativně-liberální pravicové politiky se zájmy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje stojí mimo jiné například právě bývalí ministři životního prostředí za ODA Ivan Dejmal a Jiří Skalický. Pod jejich vedením, ve srovnání s jinými, byl resort nesporně v dobré pozici a s výrazně progresivními výsledky.
Případné návrhy ministra ať již životního prostředí, zemědělství nebo dopravy budou vycházet ze stejných kriterií odbornosti jako u předchozích nominací.

5. Jaké jsou, podle názoru vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Cílem dopravní politiky ČR by mělo být zajištění podmínek pro spolehlivou a efektivní přepravu. Prioritou tedy je dobudování základní sítě přepravních komunikací, umožňující rychlou a nenákladnou přepravu osob i zboží. Dobré podmínky pro splnění tohoto cíle poskytuje zejména hustá síť dopravních tras železnic, v návaznosti na již zahájené budování evropských koridorů. Městská a meziměstská hromadná doprava je v současné době zatížena vysokou mírou nízce efektivních technologií a rezervami v časových a harmonizačních integrovaných systémech. Je nepochybné, že pro určité oblasti ČR bude hromadná doprava vždy méně ekonomicky soběstačná. Domníváme se ovšem, že nalévání veřejných prostředků do některých netransparentně hospodařících systémů městské a příměstské dopravy není účelné. ODA si je vědoma nezbytnosti určité míry podpory systému hromadné dopravy a dopravní sítě. Předpokladem je stanovení jednoznačných kritérií efektivnosti provozu a kvality služeb a použitých technologií i ve vztahu k životnímu prostředí.
České dráhy jsou příkladem velmi málo efektivně fungujícího podniku. Vysoká míra ztrátovosti není v tomto případě zapříčiněna jen objektivními důsledky zvýhodnění osobní přepravy, ale především vlastním nepříznivým systémem hospodaření Českých drah. V ČR existují privátní regionální tratě s daleko nižší možnou výtěžností, s nesrovnatelně nižším schodkem financování. Teprve u těchto výsledků je možné vést diskusi o míře podpory provozu z veřejných státních prostředků.

6. Počítá vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
ODA si je vědoma zatím konkrétním finančním hodnocením nedoceněné hodnoty krajiny a přírodních biotopů. Jejich zachování patří mezi opodstatněné společné zájmy, kde stát plní svoji podpůrnou funkci. Místo velmi nepřehledného přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím administrativy finančních fondů preferujeme všem dostupné legislativní nástroje, zvýhodňující ekologické zemědělství. Především bude rozhodovat občan, který si vybírá kvalitnější zemědělské produkty. K tomu ale potřebuje seriozní a nezmanipulovatelné informace o kvalitě zboží. ODA je připravena navázat na právní systém a osvětové mechanismy, úspěšné v zemích Evropské unie.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Snížení energetické náročnosti a dosažení optimálních technologií ve vztahu k spotřebě energie a neobnovitelných zdrojů by mělo být základním kritériem podpory všech projektů z veřejných prostředků. Výhodnější ekonomické parametry pro alternativní zdroje energie vytvoří již jen samotné zprůhlednění nákladovosti zdrojů (včetně externalit) a srovnatelné právní zakotvení všech typů energie. Do té doby je nutná i cílená účelová podpora alternativních zdrojů. Cílem ODA je do roku 2005 podíl alternativních zdrojů na produkci energií ve výši 15 %.

8. Počítá vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA:
Daňové zatížení z práce a příjmů považuje ODA v ČR za neúměrně vysoké a motivačně zcela chybné. ODA prosazuje snížení veškerých daní, placených občany a podnikateli. Pokud již má být daňová zátěž vůči nim směřována, pak právě z čerpání společných přírodních zdrojů, tedy daň ekologická, vázaná na přímou spotřebu.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Čtvrtek 28. 10. 2021
Svátek má Státní svátek


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv