EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Humanistická aliance - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Humanistická aliance - Volby 2002
Související odkazy
Humanistická aliance
Oficiální stránky Humanistické aliance.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink

logo Humanistické aliance Humanistická aliance kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 7. Strana v současné době nemá poslance. Její předsedkyní je Dana Feminová.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu Humanistické aliance, které se týkají životního prostředí

Program - Kompletní volební program Humanistické aliance na jejích oficiálních stránkách

Kandidáti Humanistické aliance - Oficiální představení na serveru Humanistické aliance

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi Humanistické aliance.

Odpovědi vypracovali za HA Václav Procházka, nezávislý kandidát za HA v Praze a člen programové komise HA, Bc. Jan Lípa, nezávislý kandidát za HA v Jihočeském kraji a Jan Bednář, kandidát HA v Praze, místopředseda HA.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Současná legislativa sice umožňuje účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí, ale pouze v omezené míře. Bohužel také umožňuje zneužívání moci politiky pro vlastní zájmy, lobby apod. Proto chce Humanistická aliance pro rozhodování o důležitých otázkách zavést zákon o referendu (i na místní úrovni). Pomocí něho chce zajistit větší účast veřejnosti především na nejzávažnějších otázkách. Význam a váha referenda musí být zaručeny dobrou informovaností veřejnosti a účastí odborníků při předkládání návrhů pro a proti.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

Budoucnost jaderné energie v ČR patří právě k oněm důležitým otázkám, které by měly být, po dialogu odborníků a informování veřejnosti, řešeny referendem.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Je zapotřebí mnohem větší informovanost o tomto globálním problému, neboť jeho podstatu znají v podstatě jen mladší generace, které se o něm učily ve škole.
Kjótský protokol by byl dostatečný za podmínky, že by se jednalo o první krůček a další kroky budou brzy následovat. Činnost G. Bushe však směřuje spíše opačným směrem a jeho návrhy údajně "jiného způsobu snížení" emisí skleníkových plynů nemohou být důvěryhodné. To však není důvod, aby další státy nepokračovaly v aktivitách ke snižování těchto emisí.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

Ačkoli HA ve svých řadách vysokoškolsky vzdělané odborníky na tyto posty má, vzhledem ke zcela zjevné diskriminaci neparlamentních stran je bohužel tato otázka bezpředmětná.

5. Jaké jsou, podle názoru vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Modernizace železniční sítě včetně stavby několika nových spojení. Dokončení dálniční sítě jen v hlavních směrech evropské tranzitní dopravy a s využitím možnosti zkapacitnění stávajících silnic (např. I/3). Důslednější údržba silnic, postupné rušení kamionové dopravy a minimalizace silniční přepravy nebezpečných materiálů. Případnou nedostatečnou kapacitu některých dálnic neřešit jejich rozšiřováním nebo stavbou nových, ale převedením části dopravy na železnici.
Stát by měl podporovat městskou i meziměstskou veřejnou dopravu dotacemi za spoluúčasti regionů, preferencí tramvají a autobusů v městském provozu; opět za spoluúčasti regionů též investicemi např. do městské železniční dopravy a zajišťováním údržby železnic. Podpora meziměstských autobusů především tam, kde nedochází ke zbytečné konkurenci s vlaky.
Snížení ztrátovosti Českých drah lze dosáhnout nejlépe zatraktivněním, a tím i větší vytížeností železnic, zeštíhlením byrokratického aparátu vedení ČD a modernizací snižující provozní náklady.

6. Počítá vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

Humanistická aliance počítá se zvětšením podílu přírodě blízkého hospodaření v lesích, s podporou agroturistiky a podporou neziskových organizací zabývajících se obnovou krajiny. Za ekologické zemědělství považujeme jen takové formy, které nejsou příliš náročné na plochu. Těmto zemědělcům chceme umožnit nižší daní z příjmu prodej jejich produktů za cenu srovnatelnou s jinými produkty a s dovozem z EU.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Do budoucna chceme především nastolit skutečné ceny energie z neobnovitelných zdrojů, tj. např. zahrnutí rekultivace a častého znehodnocení půdy i po rekultivaci do nákladů těžby a produkce CO2 do ceny energie z fosilních paliv, ukončení státních dotací do stavby elektráren.
To by mělo stačit k rozvoji obnovitelných zdrojů v racionální míře, která by nevedla např. k budování větrných elektráren tam, kde by jejich stavba a údržba přišla na více energie, než kolik jí vyrobí. Úspory energie chceme podpořit především osvětou. Tzn. investice do programů výchovy k ekologicky šetrnému chování, propagace ekologických technologií a výrobků.

8. Počítá Vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

Humanistická aliance počítá jak s ekologickými daněmi, tak i s daňovými úlevami pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie.




TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv