EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > ČSNS - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

ČSNS - Volby 2002
Související odkazy
Volby do Poslanecké sněmovny 1998 - ČSNS
Stránky EkoListu po drátě věnované České straně národně sociální před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 1998.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink

Česká strana národně sociální kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 13. Strana má v současné době 2 poslance, kteří do ČSNS přestoupili z poslaneckého klubu Unie svobody. Jejím předsedou je JUDr. Jan Šula.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu ČSNS, které se týkají životního prostředí

Program:
Doprava
Dopravní obslužnost bude zajištěna kombinací základních linek autobusů a železničních forem dopravy - rozvinutím tzv. systému kombinované dopravy.
Upravíme systém financování oprav a obnov komunikací dle podmínek jednotlivých regionů.
Zajistíme, aby vodní toky a zdroje pitné vody byly výlučně ve vlastnictví veřejného sektoru.
Znevýhodníme zábory zelených ploch a kvalitní zemědělské půdy.

Program Volby 2002 - Kompletní volební program ČSNS na jejich oficiálních stránkách

Kandidáti ČSNS - Oficiální představení na serveru ČSNS


Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi ČSNS.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Vratislav Bína, člen ekologické komise ČSNS a předseda Středočeské KO ČSNS:
Role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí je v občanské společnosti nezastupitelná. Každý občan by měl mít právo vyjádřit se k zásahům do životního prostředí nejen v jeho nejbližším okolí, ale i v obci, event. v regionu, pokud následky narušení životního prostředí ovlivní jeho kvalitu.
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny umožňuje účast veřejnosti, ale pouze občanských sdružení, což neorganizovanou veřejnost vylučuje z tohoto procesu. přesto při jeho dodržování by občanská sdružení mohla kvalitně a zodpovědně vstupovat do správních řízení a pozitivně ovlivnit jeho výsledek. Bohužel, v praxi se často stává, že občanská sdružení nejsou přizvána jako účastníci řízení a jsou tak vyloučena z možnosti toto řízení ovlivnit. ČSNS je toho názoru, že pokud státní úředník tímto způsobem poruší zákon č. 114/1992 Sb., měl by být zodpovědný za své pochybení a při opakovaném porušení tohoto zákona by měl být odvolán.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je výrazným krokem zpět, neboť zásadním způsobem omezuje účast veřejnosti a zároveň svými lhůtami účast veřejnosti prakticky vylučuje. Dle našeho názoru byl tento zákon schválen se záměrem vyloučit nepohodlnou veřejnost z projednávání.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

Vratislav Bína, člen ekologické komise ČSNS a předseda Středočeské KO ČSNS:
Předpokládáme, že v budoucnosti bude pravděpodobně vyvinuta taková jaderná technologie, která nebude zatěžovat a ohrožovat životní prostředí, což neplatí pro současné jaderné elektrárny. V nových technologiích musí být vyřešena otázka zpracování jaderného odpadu.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Vratislav Bína, člen ekologické komise ČSNS a předseda Středočeské KO ČSNS:
ČSNS jednoznačně podporuje řešení globálního oteplování. Kjótský protokol považuje za kompromisní řešení a nesouhlasí s názorem amerického prezidenta Bushe na omezení emisí skleníkových plynů. tento problém považuje ČSNS za zcela zásadní a je pro radikální a co nejrychlejší řešení v zájmu života na Zemi.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

Vratislav Bína, člen ekologické komise ČSNS a předseda Středočeské KO ČSNS:
Jako ministra životního prostředí bychom navrhovali ing. Ivana Dejmala, RNDr. Miloše Kužvarta nebo RNDr. Libora Ambrozka. Jako ministra zemědělství MVDr. Bohumila Kubáta a jako ministra dopravy a spojů přednostu železniční stanice Jablonec nad Nisou Jindřicha Berounského.

5. Jaké jsou, podle názoru vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Vratislav Bína a Mgr. Anna Spěváčková, členové ekologické komise ČSNS:
Dle názoru naší strany by měl stát podporovat hromadnou dopravu - městskou i meziměstskou, především však dopravu železniční.
Naše strana je proti celkové privatizaci ČD. Jsme pro oddělení osobní a nákladní dopravy. Osobní doprava musí zvýšit celkovou úriveň cestování, pestrost nabídky a musí zjednodušit administrativu při odbavování skupin cestujících. Z tohoto důvodu se náklady na osobní dopravu neobejdou bez státních dotací, stejně tak je nutno posílit dotace na výstavbu rychlokoridorů a výstavbu ostatních tratí. Aby se nákladní doprava obešla bez dotací, je bezpodmínečně nutné převést v maximální míře kamionovou nákladní dopravu na železnici a tím zvýšit efektivnost železniční dopravy. Ta musí být výrazně levnější než automobilová doprava , čehož lze dosáhnout využitím ekologické daně s ohledem na jednotlivou přepravu. Je nutno důsledně dodržovat silniční zákon, kontrolu zatížení náprav nákladních vozidel, zavést silniční a tranzitní daň.

6. Počítá vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

MVDr. Bohumil Kubát:
Podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství považujeme vysloveně za prvořadou. Vycházíme ze základní úvahy, že zemědělec musí být tím nejlevnějším a nejpovolanějším tvůrcem a údržbářem krajiny a vedlejším produktem této krajinotvorné činnosti je v podstatě produkce kvalitních, zdravotně nezávadných potravin. Je třeba si uvědomit, že řada podpor právě pro mimoprodukční funkci zemědělství musí končit u zemědělců a ti musí přímo spotřebovat tyto peníze. Proč mají nejrůznější revitalizační a krajinotvorné prostředky končit ve stavebních firmách? Proč v pravdě zemědělské a ekologické dotace mají "živit" obyvatele měst? Stejně tak otázka agroturistiky musí být svěřena venkovu. Sedlák musí získat podporu na to, aby mohl pořídit solidní zázemí pro venkovskou turistiku.
Víme, že náš venkov je schopen ročně tržit 800 milionů až miliardu Kč za venkovskou turistiku. To je podpora pro náš venkov. Umět si vydělat na vlastní prosperitu. Dokud však venkovské penziony a apartmány vlastní prosperující velkofirmy z měst nebo z ciziny, bude náš venkovan jen posluha a nikoli majitel a podnikatel. V rámci programu obnovy venkova, který podporujeme od jeho úplného počátku v roce 1991, musíme naše zemědělce naučit tomuto druhu podnikání a donutit je k tomu, aby se tyto služby naučili poskytovat na špičkové úrovni všude tam, kde to jde.
Samozřejmě, že musíme také podporovat ekologické zemědělství a to neekologické co nejrychleji ekologizovat. Ono totiž to, co je co nejvíce ekologické, tedy řekněme to, co v zemědělství nejméně znásilňuje přírodu, je také nejlevnější. A tady opět náš zemědělec může najít prosperitu a seriozní zdroj obživy. Technické plodiny, obnovitelné zdroje energie atd. A podle druhu této činnosti musí stát umět poskytnout startovací dotace na pořízení staveb, strojů či technologií, nebo průběžné subvence či daňové úlevy (viz bionafta).
Domníváme se také, že právě v této době je i nejvyšší čas umět využít hektary našich polí a luk k produkci zejména obnovitelných zdrojů energie,protože právě produkce obilí k tomuto účelu nám umožní vytvořit vlastně "půdní banku", která může mít za nějakých 30 - 50 let opravdu strategický význam. Dnes víme, že globální oteplování Země nejspíš způsobí významné zhoršení úrodnosti v jižních oblastech Evropy a pěstování potravinových obilovin se bude posouvat severněji. Připravujme se na to, ať naši synové mohou svoji produkci zpeněžovat lépe než my.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Vratislav Bína a Mgr. Anna Spěváčková, členové ekologické komise ČSNS:
Dosud jsou alternativní zdroje energie spíše výjimkou a cena za jejich pořízení je neúměrně vysoká. Jsme toho názoru že je nutno umožnit producentům energií alternativních zdrojů přístup do distribuční sítě bez jejich diskriminace. Vzhledem k postupujícímu globálnímu oteplování Země musí být ve spolupráci se zemědělci propagovány a prosazovány především způsoby výroby energie z biomasy (tzv. technické plodiny - topolové plantáže, technické konopí, krmný šťovík atd.). Je nutné obnovit a budovat další malé vodní elektrárny a využívat veškeré možné místní alternativní zdroje výroby energie (např. větrnou, sluneční, bioplyn, rostlinné odpady atd.).

8. Počítá vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

Vratislav Bína a Mgr. Anna Spěváčková, členové ekologické komise ČSNS:
ČSNS prosazuje použití ekologických daní vzhledem k tomu, že daňové úlevy pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie by vedly k rozšíření administrativy a nárůstu počtu kontrolních orgánů.

 
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Čtvrtek 28. 10. 2021
Svátek má Státní svátek


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv