EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovna > Hlasování ve Sněmovně MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Hlasování ve Sněmovně

Vybraná hlasování za volební období 1998 - 2002
Na této stránce vám nabízíme přehled 33 vybraných hlasování poslanců k některým důležitým návrhům zákonů z oblasti životního prostředí. Snažili jsme se vybrat taková hlasování, která se týkala významných problémů a která umožňují ukázat rozdílné postoje poslanců, resp. politických stran, na různé ekologické otázky.

Na našich stránkách najdete výsledky hlasování podle politických stran - pokud vás zajímá v tom kterém případě hlasování konkrétního poslance, podívejte se, prosím, na příslušnou stránku hlasování na serveru Poslanecké sněmovny (u každého hlasování je uveden příslušný odkaz).

Pro správné pochopení významu uvedených informací je třeba si mj. uvědomit následující skutečnosti:

1. Obecně řečeno, pro získání představy o tom, jak se politická strana bude chovat v příštím volebním období, jsou patrně důležitější data o tom, jak hlasovali její poslanci ve Sněmovně, než to, co strana dokáže naslibovat při volební kampani. Pokud strana před volbami neprovedla zásadní sebekritiku svého počínání ve Sněmovně (a to žádná neudělala), je krajně nepravděpodobné, že by její (staro)noví poslanci hlasovali zásadně jinak, než v minulém volebním období.

2. Zde vybrané tisky a hlasování nepodávají kompletní obraz o postojích stran zastoupených v Poslanecké sněnovně. Nedá se např. říci, že by některá strana zásadně hlasovala proti všem ekologickým zákonům - existuje řada důležitých zákonů, které byly Poslaneckou sněmovnou přijaty prakticky jednohlasně (např. vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií, vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy či vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy). Pokud však máte na některé ekologické otázky vyhraněný názor, můžete si zde poměrně snadno ověřit, do jaké míry se vašemu názoru blíží postoje našich parlamentních stran.

3. Při interpretaci výsledků hlasování je zřejmě jasný význam hlasů "pro" a "proti", i když i zde je třeba být ostražitý a pečlivě si přečíst, o čem poslanci vlastně hlasovali. Do úvahy bychom však měli vzít i hlasy těch, kteří se zdrželi, či kteří byli (fyzicky či formálně) nepřítomni. Ten, kdo se při hlasování zdrží, fakticky hlasuje PROTI předloženému návrhu (ten totiž musí získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců). Naopak ti, kdo jsou nepřítomni (což nemusí nutně znamenat, že popíjí v parlamentní restauraci, mohou při tom klidně sedět v jednacím sále), se fakticky hlasování zdržují, tj. neovlivňují jeho výsledek.
Příklad: Pro návrh na zamítnutí nějakého zákona hlasovalo 60 poslanců, proti bylo 50, zdrželo se 20, 70 bylo nepřítomno. Jak to se zákonem dopadlo? Pozorný čtenář ví, že zákon zamítnut NEBYL, protože při hlasování bylo přítomno 60 + 50 + 20 = 130 poslanců, a aby byl návrh na zamítnutí schválen, musel by získat alespoň 66 hlasů (nejmenší nadpoloviční většina ze 130), což se nestalo.

4. V průběhu volebního období se složení Poslanecké sněmovny měnilo. Vzhledem k tomu, že na těchto stránkách sledujeme hlasování celých politických stran a ne jednotlivých poslanců, nemusí nás příliš zajímat rezignace jednotlivých poslanců a jejich vystřídání náhradníkem z téže strany (pro zajímavost: u ČSSD k tomu došlo v 1 případě, u KDU-ČSL a ODS ve 2 případech). Důležitější je informace, že v průběhu volebního období opustili klub Unie svobody 2 poslanci, kteří se stali nezávislými poslanci (později oba vstoupili do České strany národně sociální). Jde o Marii Machatou a Pavla Paulíka, oba (resp. nejprve jen Marie Machatá, později i Pavel Paulík) jsou v našich tabulkách vedeni jako nezařazení.

5. Konečně, pokud je pro vás proces tvorby a přijímání zákonů zcela zahalen tajemstvím, možná neuškodí přečíst si krátký text na toto téma.

Vládní návrh zákona o vyhlášení NP České Švýcarsko (tisk 77)
Předložen 1. 12. 1998

Jak název napovídá, šlo o návrh zákona, kterým měl být z přírodně nejcennější části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vytvořen národní park. Při debatě a hlasováních ve Sněmovně se vedly spory jednak o samotné zřízení národního parku a dále o jeho rozlohu.

Poslanecký návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny (tisk 146)
Předložen 4. 3. 1999

Podle této novely by stavby, které jsou ve velkém územním plánu velkého územního celku označeny za veřejně prospěšné, získávaly automaticky výjimku ze zákazu staveb ve zvláště chráněných územích. V praxi by se tak zejména umožnilo snadnější prosazování tras dálnic přes zvláště chráněná území (parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky).

Poslanecký návrh novely zákona o odpadech (tisk 229)
Předložen 13. 5. 1999

Tato novela měla především nově upravit nakládání s komunálním odpadem a vztahy mezi obcemi a producenty odpadu. Při projednávání byla podána řada pozměňovacích návrhů.

Poslanecký návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny (tisk 295)
Předložen 8. 7. 1999

Navrhovaná novela vyjímá souvisle zastavěné území obcí z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. Účast nevládních organizací ve správním řízení by byla podle této novely možná pouze tehdy, pokud by šlo o správní řízení zahajované státním orgánem či orgánem samosprávy - tedy nikoli v řízeních týkajících se záměrů soukromých investorů, kterých je ovšem převážná většina.

Vládní návrh novely geologického a horního zákona (tisk 437)
Předložen 16. 11. 1999

Novela zákona navrhovala novou úpravu geologických prací, obsahuje mj. možnost obcí být účastníky správního řízení při povolování geologického průkumu na jejich území.

Vládní návrh zákona o GMO (tisk 479)
Předložen 5. 1. 2000

Zákon upravuje oblast GMO a s nimi souvisejících produktů.

Vládní návrh zákona o hospodaření s energií (tisk 494)
Předložen 6. 1. 2000

Účelem návrhu zákona je podpořit úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie. Součástí návrhu bylo i zavedení tzv. zeleného halíře - dodavatel elektřiny konečnému spotřebiteli měl mít za povinnost zaplatit z každé dodané kilowatthodiny 1 halíř Státnímu fondu životního prostředí. Takto vybrané peníze měly být použity pouze na podporu hospodárného využívání energie a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

Vládní návrh zákona o EIA (tisk 495)
Předložen 6. 1. 2000

Nová úprava posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, environmental impact assesment). Nově vyžaduje mj. předkládání variant řešení posuzovaného záměru. Spory kolem zákona se týkaly mj. možnosti a podmínek účasti nevládních organizací na řízení (navazujícím na proces EIA) týkajícím se posuzovaného záměru.

Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství (tisk 548)
Předložen 10. 2. 2000

Zákon poprvé stanovuje podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin. Upravuje také systém osvědčování původu bioproduktů a biopotravin a jejich označování a systém kontroly dodržování stanovených podmínek.

Vládní návrh zákona o vodách (tisk 688)
Předložen 11. 8. 2000

Jde o novou komplexní úpravu vodního práva, která má mj. reagovat na politické a ekonomické změny po roce 1989 a harmonizovat české právo v této oblasti s právem Evropské unie.

Poslanecký návrh zákona o obchvatu Plzně (tisk 758)
Předložen 20. 10. 2000

Návrh zákona, který posunul výrazně kupředu vybudování dálničního obchvatu Plzně. Hlavním argumentem navrhovatelů byla kalamitní dopravní situace v Plzni. Varianta obchvatu, proti které protestovali občanská sdružení zabývající se životním prostředí a některé obce, byla zákonem označena za stavbu ve veřejném zájmu, což znamená, že řízení jí se dotýkající mohou probíhat např. bez účasti veřejnosti.

Poslanecký návrh zákona o myslivosti (tisk 788)
Předložen 6. 12. 2000

Zákon o myslivosti je novou celkovou právní normou, která upravuje danou oblast. Z původních dvou návrhů zákonů vznikl kompromisní návrh, který vypracoval zemědělský výbor sněmovny.

Vládní návrh zákona o ovzduší (tisk 912)
Předložen 25. 4. 2001

Tento zákon stanovuje práva a povinnosti při ochraně ovzduší, při zacházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a stanovuje také nástroje snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.

Poslanecký návrh novely stavebního zákona (tisk 914)
Předložen 25. 4. 2001

Návrh zákona, který měl umožnit označení průmyslových zón za veřejně prospěšné stavby, a tím umožnit vyvlastňování soukromých pozemků pro účely staveb ve veřejném zájmu. Výsledkem novely by bylo i všeobecné zjednodušení vzniku průmyslových zón.

Poslanecký návrh zákona o Národním parku Šumava (tisk 937)
Předložen 17. 5. 2001

Zákon upravuje status, systém ochrany přírody a hospodaření v Národním parku Šumava. NP Šumava byl vyhlášen v roce 1991 nařízením vlády, po roce 1992 ovšem musí být všechny NP vyhlašovány zákonem, a proto bylo třeba tento zákon přijmout.

Vládní návrh atomového zákona (tisk 951)
Předložen 29. 5. 2001

Zákon nově upravuje oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Vládní návrh zákona o integrované prevenci (tisk 960)
Předložen 12. 6. 2001

Návrh zákona si klade za cíl zvýšit prevenci znečišťování životního prostředí a zjednodušit administrativní procedury pro provozovatele zařízení. Mimo jiné obsahuje zřízení integrovaného registru znečištění, který uzákoňuje právo občanů na informace o toxických látkách uvolňovaných do životního prostředí. Občané tak mají možnost zjistit, co továrny vypouštějí do prostředí.

Vládní návrh zákona o obalech (tisk 962)
Předložen 13. 6. 2001

Zákon vychází vstříc odpadové legislativě EU. Stanovuje povinnost výrobců obalů postarat se stanoveným způsobem (zpětný odběr, recyklace, energetické využití) o část obalů, přináší povinné kvóty recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů do roku 2005, předepisuje limity obsahu těžkých kovů v obalech a povinnost označování obalů, do určité míry podporuje systém vratných zálohovaných obalů.

Vládní návrh zákona správní řád (tisk 1070)
Předložen 27. 9. 2001

Zákon upravuje proceduru správního řízení a stanovuje, jakým způsobem a kdo se může stát účastníkem tohoto řízení. Zákon zavádí nerovnost práv jednotlivých účastníků řízení. Jediným "nepominutelným účastníkem" řízení by podle návrhu byl navrhovatel - tedy ve většině případů investor. Práva ostatních, tzv. "přidružených účastníků" (tedy například občanských sdružení) by byla omezena.

Poslanecký návrh na zrušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk 1184)
Předložen 4. 12. 2001

Účelem zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., bylo umožnění podpory a ochrany pozemků, které jsou vhodné k zemědělskému využití, přičemž podle jeho textu jsou ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Návrh na zrušení (plný text návrhu) tohoto zákona a také na zrušení související vyhlášky MŽP sněmovně předložili poslanci Miroslav Beneš, Jiří Drda, Vladimír Doležal a Pavel Hrnčíř.TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Poslanecká sněmovna
    Hlasování ve Sněmovně
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 4. 12. 2021
Svátek má Barbora


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv