Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Právo, politika, stát a obce MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Právo, politika, stát a obce
Rok prosinec 2011
Makásek, Ivan: Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu
Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu
Praha, RNDR. Ivan Makásek prosinec 2011, 320 s., 405 Kč.
Autorova třetí kniha z kanadského severozápadu přináší informace proč většina domorodců Britské Kolumbie s pořádáním olympiády v jejich zemi nesouhlasila, včetně majoritní bílé většiny Vancouveru. Co lidé dělali proti a jak jim to nebylo nic platné, když mocní rozhodli jinak. Nepomohly mnohaleté demonstrace v provincii, ani projevy solidarity ze zahraničí, stížnosti u Mezinárodního olympijského výboru, ani v OSN. Svět ovšem nechtěl nic vědět o humanitárním bezpráví v zázemí Olympiády. Kanaďané sice slibovali nejzelenější Hry v historii, ale pak nedokázali dodržet ani vlastní zákony o ochraně přírody a tak začaly destrukcí životního prostředí. Překvapí příběh muže, jenž měl na starosti jejich bezpečnost, ačkoli jeho kariéra vyrostla z potlačování tzv. „indiánských rebelií“. Olympiáda měla na svém kontě nejen smrt gruzínského sáňkaře, ale i několik mrtvých indiánů, o kterých se u nás nepsalo. Přitom smrt řezbáře a člena sněmu Lilwatů málem zhatila zahajovací ceremoniál. Tato kniha chce naše povědomí o tom všem vylepšit. Barevná publikace v pevné vazbě s 300 foto je opatřena jmenným rejstříkem. Objednávat lze za kamarádskou cenu 380 Kč na adrese: Agentura Hiawatha, RNDR. Ivan Makásek, Chalupkova 1369, Praha 4 –Jižní Město, 149 00; elektronická adresa: makasek.ivan@seznam.cz; tel. 220 960 492. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
ÚZ č. 885 Stavební zákon a vyhlášky
, Sagit 2012, 400 s., 159 Kč.
Soubor 18 předpisů v aktuálním znění zahrnuje stavební zákon, dále všechny prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rozsáhle byla novelizována vyhláška o technických požadavcích na stavby. Součástí publikace je věcný rejstřík stavebního zákona. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Podle stavu k 6. 2. 2012.
Piknerová, Linda; Naxera, Vladimír a kol.: Globální vládnutí. Vybrané problémy
, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2012, 319 s., 350 Kč.
Cílem publikace je přiblížit problematiku globálního vládnutí a jeho dílčích aspektů, na nichž lze demostrovat ne/úspěchy globálního vládnutí v konkrétních oblastech. Vedle proměny charakteru a počtu aktérů ovlivňujících podobu globálního vládnutí je pozornost věnována otázkám přijímání mezinárodních norem a několika vybraným oblastem, na nichž lze principy globálního vládnutí názorně demonstrovat. Jako vzorové příklady byly vybrány tematické okruhy, o nichž se v souvislosti s globálním vládnutím, resp. mezinárodním/globálním managementem veřejných statků hovoří nejčastěji (vznik Mezinárodního trestního soudu, správa životního prostředí, Antarktidy a Arktidy, vodních zdrojů a vesmíru).
Poláček, Bohumil: Mezinárodní říční doprava
, C. H. Beck 2012, 584 s., 690 Kč.
Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem.
Ransom, David: Fair trade
Obálka knihy Fair trade
Brno, Doplněk 2012, 138 s., 109 Kč.
Autor v knize podává hutný a jednoduše strukturovaný přehled tematiky fair tradu doplněný o praktické příklady. Analyzuje hnutí fair trade bez zamlčování jeho současných rozporů a na základě svých zkušeností navrhuje i reálná řešení těchto problémů. Publikace líčí životní osudy farmářů napojených jak na tradiční systém velkých nadnárodních firem, tak na systém fair trade. Příběhy farmářů získané v terénu doplňují statistické informace, grafy a analýzy. Kniha představuje dobrý úvod do problematiky, na českém knižním trhu je průkopnickým počinem a alespoň zčásti zaplní mezeru, která u nás v této oblasti existuje. Vydáno jako e-kniha. Koupit na Kosmas.cz
Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání I.
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání I.
Brno, Masarykova univerzita 2012, 235 s.
Ochrana životního prostředí je v současnosti regulována celou řadou norem. Vyznat se v nich není pro podnikatele snadné. Tato publikace určená nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ na Masarykově univerzitě si klade za cíl poskytnout budoucím podnikatelům základní orientaci v otázkách správního řízení, účasti veřejnosti při uskutečňování podnikatelských záměrů a přístupu k informacím. Dále přibližuje kupř. problematiku územního plánování, ochrany ovzduší a požadavků kladených na investory při posuzování vlivů na životní prostředí.
Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání II.
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání II.
Brno, Masarykova univerzita 2012, 157 s.
Ochrana životního prostředí není jen věcí podnikatelů a správních orgánů, ale důležitou roli může sehrát také veřejnost. Pokračování publikace určené nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ představuje především možnosti zapojení veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí (občanská sdružení, proces EIA, územní plánování a povolování staveb). Publikace je doplněna o příklady z praxe právníků Ekologického právního servisu a obsahuje vybrané vzory podání.

Rok 2011
Energetika - ÚZ č. 855
Energetika - ÚZ č. 855
Praha, Sagit 2011, 400 s., 196 Kč.
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor 11 předpisů, a to energetický zákon (včetně velké novely účinné od srpna 2011), zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, zákon o hospodaření energií a jejich prováděcí předpisy, které se v praxi používají nejčastěji. Ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou zdarma k dispozici na www.ene.sagit.cz. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány; v rámečcích jsou pasáže s pozdější účinností. Podle stavu k 5.9.2011.
Kniha o Radotínu
Kniha o Radotínu
Praha, MILPO MEDIA s.r.o. 2011, 232 s., 350 Kč.
Publikace z řady Knih o Praze je téměř posledním chybějícím dílkem v dlouhé řadě podobných titulů. Věnuje se kouzelnému údolí kolem Berounky a Radotínského potoka, kde se rozkládá bývalá obec s velkou cementárnou – dnes společensky a sportovně aktivní Městská část Radotín. Nechybí v ní mnoho dobových pohlednic a ilustrací, ale stěžejní je text znalců-členů Letopisecké komise.
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Praha, Informační centrum OSN v Praze 2011

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

Ovzduší 2011 - Brno, 4.–6.4.2011, Program a sborník konference
Ovzduší 2011
Brno, Masarykova univerzita 2011, 269 s., 250 Kč.
Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2011 je velmi tradiční setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší. Konference OVZDUŠÍ 2011 má již tradiční bloky řešených témat věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v obou zemích, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí, hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů a využití matematického modelování. Pozornost je věnována legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v ČR a SR.
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF, v internetové podobě zde.
ÚZ - 854 Životní prostředí
ÚZ - 854 Životní prostředí
Praha, Sagit 2011, 640 s., 239 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Dudová, Jana: Právo na ochranu veřejného zdraví - ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí
Právo na ochranu veřejného zdraví
Praha, Linde Praha 2011, 424 s., 647 Kč.
Monografie je zaměřena na problematiku ochrany veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. V České republice dosud nebyla vydána publikace s tímto či podobným zaměřením, ač v zahraničí je daná problematika běžně analyzována a diskutována. Monografie obsahuje komparativní porovnání naší právní úpravy s právní úpravou zahraniční ("Environmental Health") a je rovněž orientována na ochranu lidských práv v souvislosti s právem člověka na příznivé životní prostředí. Kniha bude mezioborově sloužit jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol různého zaměření, jakož i pro všechny zájemce o právní problematiku ochrany veřejného zdraví.
Hodač, Jan; Kotrba, Tomáš: Učebnice globalizace
Učebnice globalizace
Brno, Barrister & Principal, o.s. 2011, 308 s., 338 Kč.
Globalizace představuje jedno z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších témat současnosti. Přesto jsou běžné představy o ní většinou vágní a zkreslené. Témata s globalizací úzce spojená – znečišťování životního prostředí, udržitelný rozvoj, proměna klimatu, populační růst či sílící migrace – jsou navíc hodně ožehavá, a proto je i debata často emotivní. Existují nejrůznější teorie o tom, co to globalizace je, jaké má příčiny a za co všechno může. Ale dá se globalizace vůbec definovat? Nemá pravdu spíše německý sociolog Ulrich Beck, který poznamenal, že „pokus definovat globalizaci se podobá pokusu přitlouci puding na zeď“? Koupit na Kosmas.cz
Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích
, PhDr. Karel Kovařík - Littera 2011, 104 s., 219 Kč.
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů.
Jáč, Ivan a kolektiv: Jedinečnost obce v regionu
Jedinečnost obce v regionu
Praha, Professional Publishing 2011, 206 s., 268 Kč.
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je především kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků a na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zkvalitňování života v obcích. K dostání u vydavatele.
Jančářová, Ilona: Právo životního prostředí pro bakaláře
Obálka knihy
Brno, Masarykova univerzita 2011, 291 s., 350 Kč.
Cílem publikace je seznámit s východisky a podat základní informace o právní úpravě na ochranu životního prostředí. Ve srovnání s učebnicí práva životního prostředí pro magistry nepokrývá řadu oblastí, jako je například nakládání s chemickými látkami, ochrana životního prostředí při využívání jaderné energie a řadu dalších a předkládané informace nejsou zdaleka tak podrobné. Uvedená stručnost této pomůcky by měla být kompenzována ilustrativními jednoduchými příklady, které však nemají za cíl nahradit výsledky rozhodovací praxe.
Klvač, Pavel: Lidé na venkově / Rural dwellers
Lidé na venkově / Rural dwellers
Drnovice, Drnka o.s. 2011, 80 s., 134 Kč.
Ve čtvrtém souboru fotografií a doprovodných textů autoři tentokrát obrátili pozornost k výrazným osobnostem ve vesnicích mikroregionu Drahanská vrchovina. Výběr osobností do publikace nebyl veden snahou prezentovat místní "celebrity". Autoři se soustředili na objevování skromných, avšak nepřehlédnutelných, individualit se zajímavými životními zkušenostmi, jejichž životní aktivity nezřídka překračují úzce soukromý ráz a zasahují do veřejného dění daných obcí. Ne náhodou je osud nebo sousedské doporučení zavedly převážně do společnosti starších pamětníků a pamětnic. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
Praha, Academia 2011, 360 s., 320 Kč.
Souborné vydání autorových esejů z let 1987-2010. Týkají se živé přírody - zvířat, rostlin a hub - a vědy o ní, to jest biologie, života, osudu a postavení vědců, environmentalismu a ochrany životního prostředí a rovněž literatury a některých cizích zemí. Některé z nich vycházejí knižně poprvé, jiné byly rozptýleny v dosavadních souborných knižních vydáních - zde jsou prezentovány v tematických celcích. Žánr eseje má tu výhodu, že v něm lze vyslovit i věci, které by jinde přečnívaly a nevyřčeny tlačily biologa na duši. Koupit na Kosmas.cz
Labohý, Jan: Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů
Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 52 s.
V knize jsou shrnuty důvody pro ochranu klimatu a uvedeny příklady, jak k ní mohou přispět města. Pozornost je věnování popisu evropské síti měst zapojených do "Úmluvy starostů a primátorů" (Covenant of Mayors). Členové této sítě se zavázaly snížit své emise o více než 20 % do roku 2020. Z ČR je doposud připojeno jen jedno město - Jeseníky. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Ledvina, Petr: Praktický rádce Brňana - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce Brňana - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s., 15 Kč.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. (Udaná cena je manipulačním poplatkem)
Marada, Petr: Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb
Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb
Praha, Grada 2011, 156 s., 206 Kč.
Obnova remízků, biocenter a biokoridorů, zakládání biopásů, zatravněných pásů a jiných krajinných prvků, políček nezbytných pro život zvěře jsou některá z opatření, která zvyšují přírodní hodnotu polních honiteb. Pro myslivce, ochránce přírody a krajiny přináší tato kniha důležité informace, bez kterých by nebylo možné tato krajinotvorná opatření realizovat. Získáte konkrétní informace a postupy pro zakládání, péči a údržbu: nelesní dřevinné vegetace (biokoridory, biocentra, solitérní stromy); lesních porostů na zemědělské půdě; vodních prvků v krajině (především mokřadních ekosystémů a malých vodních ploch); biopásů (zvěřní políčka) a opatření vedoucí k zatravňování orné půdy a vytváření travobylinných lemů. Navíc je zde přehled o základních požadavcích na tvorbu projektů (součást žádostí o dotace), jejich řízení a možnosti financování jednotlivých opatření (zakládání a péče). Tato kniha přináší komplexní informace z různých oborů - ochrany přírody a krajiny, mysliveckého hospodaření, nemocí zvěře, zemědělství, lesnictví, projektového řízení, dotační politiky a základů komunikace. Koupit na Kosmas.cz
Mourek, Daniel a kolektiv: Cykloturistika – Současný stav a perspektivy v České republice
Cykloturistika
Praha, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 2011, 328 Kč.
Kniha je první vydanou knihou Nakladatelství CzechTourism, která bude součástí celé knižní edice. Nakladatelství se chystá v budoucnu vydat celou edici, jejíž jednotlivé tituly by pokrývaly aktuální témata v oboru cestovního ruchu. Cykloturistika je první ucelenou studií zaměřenou na komplexní zhodnocení problematiky cykloturistiky v České republice. Obsahuje nejen základní terminologii a definice, ale představuje i hlavní produkty v oblasti cykloturistiky a seznamuje s novými projekty. Hlavním posláním dokumentu je sloužit studentům a odborné veřejnosti a přispět k rozvoji cykloturistiky jako významné formy cestovního ruchu v České republice. Publikace je kvalitním učebním textem, klade si za cil iniciovat diskusi a podněcuje k dalšímu zpracování tohoto zajímavého tématu. Knihu si lze objednat u vydavatele.
Primack, Richard B.; Kindlmann, Pavel; Jersáková, Jana: Úvod do biologie ochrany přírody
Úvod do biologie ochrany přírody
Praha, Portál 2011, 472 s., 629 Kč.
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce nebo ochrana vymírajících druhů. Kniha je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních oborů na vysokých i středních školách, profesionálním i dobrovolným pracovníkům v oblasti ochrany přírody, pracovníkům referátů životního prostředí krajských i místních úřadů. Prof. Richard B. Primack, Ph.D., je profesorem biologie v Centru pro energii a environmentální studie na Boston University. Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Zabývá se především modelováním životních strategií a populační dynamikou organismů, zejména hmyzu a rostlin. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá ekologií rostlinných populací, především terestrických orchidejí. Koupit na Kosmas.cz
Tůma, Miroslav: Jaderné odzbrojení. Utopie, nebo projev politického realismu?
Obálka knihy
Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2011, 222 s.
V rámci hledání odpovědi na otázku uvedenou v titulu publikace se autor snaží v části věnované vývoji po skončení studené války upozornit na hlavní důvody zintenzivnění zájmu o jaderné odzbrojení. Ztotožňuje se s tvrzením mnoha kontrolně-zbrojních expertů, že svým způsobem jedinečným projevem tohoto zájmu se staly výzvy bývalých předních amerických a dalších, zejména evropských politiků. Jednalo se přitom o osoby reprezentující odlišné politické strany a bývalé stoupence studenoválečnického myšlení a rétoriky. Nelze rovněž opomenout zvýšený zájem o posuzování slučitelnosti použití jaderných zbraní a jejich odstrašující funkce s normami mezinárodního humanitárního práva. Těžiště knihy spočívá v její druhé části zabývající se popisem a hodnocením hlavních kontrolně-zbrojních a odzbrojovacích aktivit uskutečněných v letech 2009 a 2010. Probíhaly v relativně příznivé atmosféře, která se vytvořila po nástupu nové americké administrativy, a představují první praktické kroky na dlouhé cestě k dosažení bezjaderného světa.
Vondra, Roman: Po kolejích a silnicích velké Prahy - Systém městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy v letech 1918-1945
Po kolejích a silnicích velké Prahy
Praha, Akademie věd České republiky. Historický ústav 2011, 288 s., 504 Kč.
Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 1918-1945 v co nejširším spektru rozličných aspektů. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zástupců hlavních politických stran a zmiňuje jak jejich spolupráci, tak i rivalitu. Sleduje životní osudy předsedy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení Eelektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období proměn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava včetně působení odbojových organizací mezi zaměstnanci. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Přírodní čištění vody
Přírodní čištění vody
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 16 s., Ke stažení v PDF.
Doplněné a aktualizované vydání původního titulu „Voda a krajina“. Publikace nabízí základní informace o přírodním čištění povrchových a odpadních vod a představuje modelový příklad – obecní kořenovou čistírnu odpadních vod v Hostětíně. Vymezeny jsou základní pojmy a principy přírodního čištění odpadních vod, text doplňují četné fotografie, tabulky a nákresy, prostor je věnován i častým otázkám a odpovědím. Publikaci doporučujeme všem, kteří uvažují o přírodním čištění vody ve své obci nebo v její části. Inspiraci najde i odborná veřejnost. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Švédsko - turistický průvodce
Švédsko - turistický průvodce
Brno, Jota 2010, 552 s.+ CD-ROM, 790 Kč.
Další z průvodců renomované řady Rough Guide představuje skvělou pomůcku při cestách touto fascinující a často neprávem přehlíženou zemí. Ocení jej nejen cestovatelé, ale pro bohatství, důkladnost a rozmanitost informací také všichni, kdo se zajímají o švédskou historii a kulturu. Průvodce nabízí poutavé popisy hlubokých lesů a jezer s neuvěřitelně čistou vodou, velkých elegantních měst a také odlehlých vesnic v dalekém Laponsku. Najdete zde podrobné líčení historických pamětihodností i výklad historie, nástin politických událostí, informace o přírodě a hlavně zasvěcené texty o švédské kultuře a lidových zvycích. Koupit na Kosmas.cz
ÚZ č.797 - Životní prostředí
ÚZ č.797 - Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2010, 640 s., 199 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; nové je téma týkající se předcházení a nápravě ekologické újmy; nová je kapitola o využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Binka, Bohuslav: Zelený extremismus. Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí
Zelený extremismus
Brno, Masarykova univerzita 2010, 248 s., 219 Kč.
Kniha se pokouší o polemiku se současným politologickým přístupem k analýze zelených hnutí. Úvodní část studie se zabývá kritikou dosavadních výzkumů a pokouší se nově definovat pojmy environmentalismus, ekologismus, extremismus, radikalita. Druhá část studie je věnována faktografickému popisu vývoje zkoumaných hnutí. Třetí část studie porovnává obě vybraná environmentální hnutí s hnutím pravicově extremistickým. Tato část studie dospívá k překvapivému závěru. Zatímco pravicové extremisty charakterizuje tzv. neargumentativní radikalismus a agresivní dogmatismus, pro environmentalisty je typická jednak rozpolcenost mezi argumentativním radikalismem idejí a téměř úplnou konformitou činů, jednak proměna z aktivistických hnutí v profesionální agentury.
Drobník, Jaroslav; Dvořák, Petr: Lesní zákon
Lesní zákon
Praha, Linde Praha 2010, 292 s., 350 Kč.
Komentář k lesnímu zákonu v platném znění se zapracovanou judikaturou a platným zněním prováděcích vyhlášek. Vhodná pomůcka pro vlastníky lesů a úředníky státní správy lesů. Lesní zákon z roku 1995 je prvou ucelenější reakcí na společenskoekonomické změny v České republice po roce 1989. Vyjadřuje snahu vytvořit právní úpravu, která by vyhovovala nejen požadavkům pro hospodaření na velkých plochách státních lesů, ale i jiných vlastníků, včetně vlastníků menších lesů. Komentář zpracovali odborníci z ministerstva zemědělství a Právnické fakulty UK.
Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Brno, PhDr. Karel Kovařík - Littera 2010, 102 s., 175 Kč.
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů.
Klvač, Pavel: Pospolitosti nikdy dosti
Pospolitosti nikdy dosti
Drnovice, Drnka o.s 2010, 80 s., 134 Kč.
Publikace je posledním dílem volné fotografické trilogie zachycující život třinácti vesnic mikroregionu Drahanská vrchovina na počátku 21. století. Po venkovských „kulisách“ a „dvorech“ tentokrát autoři zaměřili pozornost na formy, v jakých zde přežívá sousedské sdružování a vesnická pospolitost. Kniha je výsledkem spolupráce občanského sdružení Drnka z Drnovic a Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně. Koupit na Kosmas.cz
Němcová, Petra: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Brno, Trast pro ekonomiku a společnost 2010, 72 s., Ke stažení v PDF..
Diskusní sešit - výzkumná zpráva o zkušenostech s obecním vlastnictvím obnovitelných zdrojů energie. Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílem bylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného u vydavatele. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma ve formátu pdf.
Patrik, Miroslav; Šuta, Miroslav: Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Aby se ve městě dalo dýchat
Brno, Veronica 2010, 56 s., Ke stažení v PDF.
Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Prchalová, Jana: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 s komentářem a prováděcími předpisy , 2. vydání
Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000
Praha, Linde Praha 2010, 432 s., 610 Kč.
Jedná se o druhé upravené a doplněné vydání komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny s důrazem na právní úpravu platící pro Naturu 2000. Kniha obsahuje úplné aktuální znění zákona, jež reflektuje zejména dvě významné novely tohoto zákona přijaté v roce 2009. Komentář včetně doplněné judikatury a souvisejících právních předpisů je v dalších částech knihy doplněn přehledem území patřících do soustavy Natura 2000, přehledem nejdůležitějších mezinárodních smluv v oblasti ochrany přírody a krajiny, textem příslušných směrnic ES a textem některých podzákonných právních předpisů vztahujících se k Natuře 2000, v aktuálním znění. Publikace je určena všem, kdo se zabývají ochranou přírody a krajiny, tedy pracovníkům veřejné správy, advokátům, soudcům, studentům, učitelům i zájemcům o tuto problematiku ze strany veřejnosti.
Urban, Jiří: Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti „příkladného“ politického procesu v okrese Nová Paka.
Venkov pod kolektivizační knutou
Praha, Vyšehrad 2010, 304 s., 211 Kč .
Kniha je doplněna předmluuvou historika Karla Jecha, autora práce Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Kolektivizace, násilná likvidace soukromého zemědělství v Československu a perzekuce zemědělců, se dostává do obecného povědomí jako jeden z nejkřiklavějších zločinů komunistického režimu v naší zemi. Doposud jakoby stranou zůstává osobní rovina tohoto procesu – osudy stovek a tisíců rodin a obcí postižených dlouhými lety bezpráví. Kniha J. Urbana se zaměřuje právě na tento aspekt kolektivizace a vypráví příběh několika spřízněných rodin z Novopacka, rodin soukromých zemědělců Josefa Novotného a Josefa Machytky, kteří se právě pro své příkladné hospodaření a úctu, jíž se těšili ve své obci, stali obětí exemplárního procesu s venkovskými boháči – „kulaky“. Kniha sleduje dramatické osudy „kulackých“ rodin v průběhu 50. let, přes léta 60., na jejichž počátku byla kolektivizace českého venkova dokončena, až do polistopadového období a pokusu o vyrovnání se se zločiny minulosti. Centrální linii vyprávění doplňují exkurzy, které přibližují organizaci kolektivizačního procesu a peripetie zakládání JZD. Knihu, která je založena na studiu archivního materiálu, ale i řadě svědectví pamětníků, především bezmála stoleté Marie Machytkové, doplňují dokumenty a obrazové přílohy. Kniha je k dostání u nakladatele.
Vokolek, Václav: Mytologie zahrádkářské kolonie
Mytologie zahrádkářské kolonie
Praha, Malvern 2010, 122 s., 196 Kč.
Kniha básníka Václava Vokolka je jedinečným svědectvím o zanikajícím světě pražských zahrádkářských kolonií a zároveň brilantní literární evokací tohoto specifického mikrosvěta. Knihu provází evokativní a vtahující fotografie Richarda Čermáka. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2009
Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství:(ES) č. 834/2007
Olomouc, Bioinstitut, o. p. s. 2009, 71 s., 40 Kč .
Pozadí, zhodnocení, interpretace. Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vydal českou verzi publikace Dossier IFOAM EU Group, která se zabývá interpretací nového nařízení pro odbornou veřejnost v ekologickém sektoru a která byla představena na letošním Biofachu 2009. Obsáhlá publikace popisuje vývoj nového nařízení, shrnuje a vysvětluje všechny změny, popisuje požadavky na značení podle nového nařízení a nově je doplněna o závěrečnou kapitolu – „Komentář Ministerstva zemědělství k některým ustanovením nové legislativy“, který slouží jako výklad tohoto nařízení. Příručka je ke stažení zde. Tištěnou verzi lze objednat u nakladatele.
ÚZ - 733 Ochrana spotřebitele
ÚZ - 733 Ochrana spotřebitele
Ostrava, Sagit 2009, 144 s., 59 Kč.
Součástí tohoto tématu jsou zákony o ochraně spotřebitele, o České obchodní inspekci, o potravinách a tabákových výrobcích, o technických požadavcích na výrobky, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a o obecné bezpečnosti výrobků a také 9 prováděcích předpisů. Rozsáhlými změnami (91 bodů) byl dotčen zejména zákon o potravinách a tabákových výrobcích. U zákonů jsou uvedeny buď seznamy jejich prováděcích předpisů, nebo jsou předpisy uvedeny v úplném znění.
Brezina, Ivan: Zelená apokalypsa
Zelená apokalypsa
Praha, CEP 2009, 440 s., 179 Kč.

Z předmluvy Václava Klause: "Kniha se zabývá změnami klimatu, především globálním oteplováním. Zkoumá energetiku, zejména naivní naděje vkládané do obnovitelných zdrojů energie a zbytečnou fobii z jaderné energie. Vyvrací mýty o geneticky modifikovaných organismech. Rozebírá naivní boj proti globalizaci. Bravurně analyzuje problém recyklace odpadu. Upozorňuje na nebezpečí ekoterorismu, kritizuje zneužívání postavení nevládních ekologických organizací. Rozebírá vývoj ve Straně zelených, média a různá další ekologická témata.

To, že se navzdory proklamacím mnoha samozvaných ochránců přírody stav světa prokazatelně zlepšuje, dokládá Ivan Brezina nejen tvrdými statistickými daty, ale i citací renomovaných autorů a institucí. Je pozoruhodné, že vize konce světa, kterou nás zelené organizace straší, se stále ne a ne naplnit. Brezinova kniha je povinnou četbou pro všechny, komu není lhostejný život kolem nás." Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Jančářová, Ilona: Právní prostředky a cesty k řešení starých ekologických zátěží
Brno, Masarykova univerzita 2009, 230 s.
Cílem publikace je podat přehled platné právní úpravy ČR, již lze využít k odstranění ekologických zátěží.
Košičiarová, Soňa a kol.: Právo životného prostredia
Právo životného prostredia
Bratislava, Aleš Čeněk 2009, 680 s., 750 Kč.
Publikace se zabývá aktuální problematikou právní reglementace životního prostředí se zřetelem na některé vybrané komponenty péče o životní prostředí. V publikaci je pregnantně upozorněno na působení Evropského soudu pro lidská práva, jako i na rozhodovací činnost soudní moci v trestněprávních a občanskoprávních věcech. Vyzdvihuje se tu úloha a postavení Ústavního soudu SR, jako i přezkoumávání rozhodnutí orgánů státní správy. Je určená zejména studentům právnických fakult, ale i odborníkům na enviromentální právo.
Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat
Právní ochrana zvířat
Ostrava, Sagit 2009, 328 s., 405 Kč.
Kniha se zabývá ochranou zvířat proti týrání jak v českém právním řádu, tak i v předpisech Evropských společenství. Převážná část obsahu je věnována principům a právním vztahům obsaženým v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se o ochranu zvířat proti týrání obecně, ochranu jejich životních podmínek, regulaci usmrcování, ochranu při dopravě a při veřejných vystoupeních. Řeší o zvláštní případy ochrany hospodářských zvířat, zvířat chovaných v zájmových chovech, volně žijících zvířat a pokusných zvířat. Obsahuje přehled právních předpisů platících v oblasti včetně příslušných mezinárodních smluv a komunitárního práva. Zahrnuje též kapitolu o etice ochrany zvířat v rámci ochrany přírody, postavení zvířat v zoologických zahradách a v záchranných centrech a útulcích pro opuštěná zvířata. Reflektuje rozsáhlou novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež byla provedena zákonem č. 312/2008 Sb. Publikaci mohou využít pracovníci příslušných odvětví státní správy (zejména orgány ochrany zvířat), pracovníci samosprávy, veterinární lékaři, pedagogové, studenti a všichni zájemci ze strany veřejnosti pro orientaci v oblasti.

Rok 2008
Evropský týden mobility 2008
Praha, MŽP 2008, 46 s.
Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a rady úřadům místní samosprávy, které se účastní iniciativy „Evropský týden mobility“ (ETM). Podkladem pro příručku jsou zkušenosti evropských měst, která organizovala první Evropský týden mobility v roce 2002 až 2007 a Evropský den bez aut („Ve městě bez mého auta!“) v letech 1998 až 2007. Přitom byly vzaty v potaz také odlišnosti dané Chartou ETM a doporučení, která poskytli evropští i mezinárodní partneři iniciativy Evropský týden mobility. Ke stažení zde.
Nákupní řetězce nové výzvy
Nákupní řetězce nové výzvy
Brno, Nesehnutí 2008, 35 Kč.
Publikace je souborem textů, které spojuje tématika nákupních řetězců, nákupních center, nakupování. Příspěvky však pohlíží na společnou problematiku z různých úhlů geografie maloobchodní sítě, nákupního chování, územního plánování a krajinné ekologie, práv zaměstnanců, interakce s lokální ekonomikou. Důležitou součástí sborníku jsou příspěvky shrnující zkušenosti z účasti veřejnosti, samosprávy a nevládních organizací v rozhodovacích procesech. Sborník o rozsahu 68 stran obsahuje nejen příspěvky z lednového semináře Zaostřeno na hypermarkety, ale také další články, které byly doplněny později a měly by postihovat oblasti či témata na něž nezbyl na semináři prostor. Seznam textů naleznete v příloze. Sborník si můžete objednat na e-mailu: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz nebo, na telefonu 543 245 342 nebo poštou na níže uvedené adrese.
ÚZ č.663 - Ochrana spotřebitele, ČOI, Technické požadavky na výrobky, Zákon o potravinách
ÚZ č.663 - Ochrana spotřebitele
Ostrava, Sagit 2008, 144 s., 59 Kč.
Zákon o ochraně spotřebitele je od února 2008 významně novelizován; změnami bylo dotčeno také dalších 6 předpisů; nové je nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh. Publikace obsahuje celkem 13 předpisů, mj. zákon o České obchodní inspekci, o potravinách a tabákových výrobcích, o technických požadavcích na výrobky, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a o obecné bezpečnosti výrobků. U zákonů jsou uvedeny buď seznamy jejich prováděcích předpisů nebo jsou předpisy uvedeny v úplném znění. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Publikaci si můžete koupit v nakladatelství Sagit.
Bernard, Michal; Doucha, Pavel: Právní ochrana před hlukem
Právní ochrana před hlukem
Praha, Linde 2008
V České republice trpí nadlimitním hlukem podle odhadů téměř půl milionů obyvatel. Jako dlouhodobě nesnesitelný hluk, který prokazatelně poškozuje zdraví lidí, považují lékaři hluk nad 65 decibelů. Světová zdravotnická organizace uvádí jako hladinu obtěžování hodnotu ještě o deset decibelů nižší. Strategické hlukové mapy, zveřejněné ministerstvem zdravotnictví v lednu 2008, potvrdily hlukovou zátěž nad 70 decibelů u 242 152 lidí přes den a v noci rušení spánku hlukem nad 60 dB u 281 306 lidí. Hlukové mapy nebyly pořízeny pro území celé republiky, ale pouze pro zákonem vymezené aglomerace a dopravní infrastrukturu. Publikace si dává za cíl přehledným způsobem popsat základní právní nástroje ochrany před hlukem. Je logicky členěna na tři tematické okruhy. Popisuje povinnosti provozovatelů zdroje hluku, orgány ochrany veřejného zdraví a jejich kompetence, hygienické limity hluku a řízení o povolení nadlimitního zdroje hluku. Kapitola o soukromoprávní ochraně před hlukem podává výčet a detailní popis jednotlivých žalobních typů, které lze k ochraně před touto škodlivinou využít, a líčí podrobnosti a průběh soudního řízení. Třetí okruh – o evropském právu ochrany před hlukem – uvádí i další prostředky regulace zdrojů hluku. Kniha rovněž vyjmenovává účinky hluku na zdraví a opatření ke snižování zátěže, obsahuje i praktickou příručku pro obtěžovaného souseda, opatřenou praktickými vzory a textem příslušných právních předpisů. Monografie je určena především lidem, kteří jsou vystaveni nadlimitní hlukové zátěži a nehodlají tento stav déle snášet. Je určena rovněž úřadům a institucím, které se zabývají problematikou snižování hlukové zátěže, a odborné právní veřejnosti, zejména advokátům a soudcům.
Bock, M.; Menger, M.; Mertl, J.; Pick, T.; Schaal, R.; Schneider, H.; Vogel, W.; Volaufová, L.; Branišová, E.; Herčíková, B.: Příručka hodnocení životního prostředí
Příručka hodnocení životního prostředí
Praha, CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2008, 32 s.
V agentuře CENIA proběhl twinningový projekt se Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s názvem Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra. Jeho cílem bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Celý twinningový projekt skončil v červnu 2008 a v CENIA v současnosti vzniká na jeho základě Hodnotící centrum. Dalším z důležitých výstupů projektu je i publikace Příručka hodnocení životního prostředí, kde se dozvíte například, co je to indikátor a jak ho správně vybírat, jak vytvářet hodnotící podklady pro podporu politického procesu apod. Publikace v elektronické verzi je k dispozici zde, o tištěnou verzi si můžete napsat na info@cenia.cz.
DiGangi, J.; Petrlík, J.: Zpráva o vejcích
Zpráva o vejcích
Praha, Arnika 2008, 103 s., 119 Kč.
Překlad studie "The Egg Report" vydané v angličtině v roce 2005 při příležitosti první schůzky stran Stockholmské úmluvy. Studie vyhodnocuje unikátní projekt mezinárodní sítě IPEN zaměřený na obsah dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu (perzistentních organických látek vznikajících jako nezamýšlené vedlejší produkty v průmyslu) ve vejcích slepic z domácích chovů v 17 zemích světa. Publikaci si můžete koupit v Arnice v Programu Toxické látky a odpady.
Jech, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Praha, Vyšehrad 2008, 336 s., 268 Kč.
Významný český historik doc. Karel Jech přichází s ucelenou publikací o tom, proč, v jakých souvislostech a jakým způsobem u nás probíhala kolektivizace zemědělství a také proč se nevyhnula řadě činů proti lidskosti. V úvodu jsou připomenuty krušné, ale i slavné doby sedláků a rolnického lidu, zejména tvrdý režim nevolnictví a roboty, proti nimž dovedla vesnice nejednou účinně povstat. V hlavní části autor pátrá po tom, proč se na začátku padesátých let minulého století československé zemědělství odklonilo od své letité minulosti a nechalo si vnutit cizorodý model zkolektivizovaného hospodaření podle stalinského vzoru uplatňovaného nevybíravými metodami od třicátých let v SSSR. Rozsáhlé využití ústředních a místních archivů umožnilo vystihnout podstatné rysy totalitního řízení zemědělských činností, ovládání vesnického života, nátlaku na postoje a rozhodování zemědělců, metody represivního a donucovacího působení tam, kde nestačilo přemlouvání a přesvědčování. Podrobně je zdokumentován vývoj mocenského monopolu KSČ v zemědělství, výlučné postavení odborně nekvalifikovaného stranického aparátu a zejména také zastrašovací a donucovací aktivity Státní bezpečnosti. Dosud nejrozsáhleji je zmapována smutně proslulá Akce K(kulak), v jejímž průběhu byly stovky selských rodin vyhnány ze svých domovů, zbaveny polí, strojů, hospodářských budov a zvířectva, vysídleny bez možnosti návratu na podřadné práce do cizího prostředí, hospodáři skandalizováni jako škůdci a nepřátelé, uvězněni a nasazováni na nejtěžší a zdraví škodlivé práce. Knížka dospívá k závěru, že malozemědělci ztratili kolektivizací možnost dál soukromě hospodařit. Selský stav byl výrazně zredukován a oslaben, nikoliv však zcela zlikvidován a vykořeněn. Ve zmodernizovaných farmách a statcích hledá svoje nové uplatnění na úseku soukromého zemědělského hospodaření a podnikání a jako významná součást středního stavu společnosti. Koupit na Kosmas.cz
Mirtlová, Marie; Řepa, Pavel: Parky a aleje města Tachova
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2008, 40 s.
Brožurka byla vydána na závěr celoroční ekologicko-osvětové kampaně "Tachov - město stromů", probíhající do října 2008. Knihu si můžete objednat na adrese nakladatelství.
Pertlík, Jindřich; Skalský, Martin ; Matějka, Lukáš: Integrované povolení - řekněte nejbližší továrně svůj názor
Integrované povolení
Praha, Arnika 2008, 52 s., 49 Kč.
Praktický pomocník pro využití jinak velmi stroze technicky psaného zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci znečištění, občanskými sdruženími a obcemi. Zákon ukládá všem fungujícím i nově zakládaným průmyslovým podnikům získat tzv. integrované povolení. Příslušné procedury se může zúčastnit i veřejnost a ovlivnit tak negativní dopad podniků na životní prostředí. Publikaci je možné zakoupit na stránkách Arniky.
Prorok, Vladimír a kol.: Energetická bezpečnost geopolitické souvislosti
Energetická bezpečnost geopolitické souvislosti
Praha, Professional Publishing 2008, 253 s., 338 Kč.
Kniha „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, přináší řadu informací o velmi aktuálním tématu dnešní doby a jedné z priorit českého předsednictví EU – energetické bezpečnosti v geopolitických souvislostech. Jednotlivé kapitoly posuzují hrozby a rizika, spojené s energetickou bezpečností, kvalitu informací a možnosti jejich vyhodnocování. Podstatná část knihy se věnuje problematice dodávek ropy, plynu a jaderné energetiky, a to zejména z hlediska jejich potenciálu přispívat k energetické bezpečnosti či naopak vytvářet specifické hrozby. Pozornost je věnována otázkám ropného zlomu, transportních cest a možnostem alternativních řešení. Závěrečná část knihy je věnována postojům klíčových aktérů energetické bezpečnosti v kontextu priorit či možností české politiky. Aktuální jsou analýzy energetické politiky a pojetí energetické bezpečnosti USA, Evropské unie a Ruska i postupů a strategických koncepcí arabských a jihoamerických zemí, Indie a Číny. Z obsahu: Ropa: strategická komodita – poptávka, nabídka a cena; Problematika zemního plynu a plynovodů; Jaderná energie jako klasický a perspektivní zdroj; Energetická bezpečnost a energetická politika EU, Ruské federace a USA; Energetická diplomacie Ruska.
Stejskal, Vojtěch; Vícha, Ondřej: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Obálka knihy
Praha, Leges 2008, 320 s., 450 Kč.
Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Titulní zákon zakotvuje právní režim pro předcházení ekologické újmě a pro její nápravu, pokud bezprostředně hrozí nebo pokud vznikla na vybraných složkách životního prostředí (chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích, povrchových nebo podzemních vodách nebo na půdě). Zákon je založen na objektivní odpovědnosti provozovatelů vybraných provozních činností rizikových pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se například o velké průmyslové podniky podléhající integrovanému povolení, skládky nebo spalovny odpadu, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo odběr povrchových a podzemních vod, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a jejich přepravu, nakládání s geneticky modifikovanými organismy či přípravky nebo přeshraniční přepravu odpadů. Zákon je založen na základních principech evropské ekologické legislativy – principu prevence a principu „znečišťovatel platí“ (PPP – Polluter Pays Principle). Publikace je určena zejména pracovníkům státní správy i samosprávy, provozovatelům (právnickým a podnikajícím fyzickým osobám), nevládním organizacím, pojišťovnám, advokátům, soudcům, studentům vysokých škol a vůbec všem zájemcům o problematiku odpovědnosti za škody na životním prostředí.
Suske, Petr: Ekologická architektura ve stínu moderny
Ekologická architektura ve stínu moderny
Brno, Era - vydavatelství 2008, 144 s., 351 Kč.
Publikace pražského architekta Petra Suskeho pojmenovává řadu palčivých otázek dnešní architektury. Je opravdu takový rozpor mezi moderní a ekologickou architekturou, neměla by být moderní architektura zároveň ekologická? A co je ještě ekologická architektura a architektura pouze si na ekologickou hrající? Autor knihy netvrdí, že zná na všechny otázky odpověď, spíše nabízí úhly pohledu a podněty k zamyšlení. Možná jeho kniha některé čtenáře přiměje k zamyšlení, možná některé i rozzlobí, rozhodně však žádného čtenáře nenechá chladným. Koupit na Kosmas.cz
Vlčková, Jitka (ed.): Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu
Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu
Praha, IREAS 2008
Publikace je rozdělena do devíti kapitol, které představují dílčí témata životního prostředí. Jednotlivé kapitoly shrnují nejdůležitější informace o daném tématu, ale zároveň obsahují množství odkazů na podrobnější informace. Všechny kapitoly mají stejnou strukturu, v úvodu každé kapitoly je uveden stručný obsah kapitoly, klíčová slova, která jsou pro danou oblast důležitá, předpokládaný čas, který je potřeba k nastudování dané kapitoly, seznam použitých zkratek, vlastní obsah kapitoly, seznam použité a doporučené literatury a kontrolní otázky. V textu jsou také uvedeny příklady a maximum odkazů na další informační zdroje o daném tématu. Obsah publikace:1. Úvod do ochrany životního prostředí, 2. Odpadové hospodářství, 3. Ochrana vody, 4. Ochrana ovzduší, 5. Obnovitelné zdroje energie, 6. Ochrana a obnova přírody a krajiny, 7. Ochrana lesních ekosystémů, 8. Území a jeho plánování, ochrana a využívání půdy, 9. Finanční zdroje EU s důrazem na strukturální fondy. Publikace je k dispozici zdarma na adrese: Štěpánská 45, 110 00 Praha 1, další informace získáte v IREAS
Žáček, Jan; Vacek, Přemysl: Zahrady u Pražského hradu
Zahrady u Pražského hradu
Praha, Havlíček Brain Team 2008, 248 s., 629 Kč.
Pražský hrad a jeho okolí vytvářejí jedinečnou, monumentální a dramatickou scenérii, v níž se odrážejí dějiny i současnost hlavního města i celé země. Jedním z mimořádně významných obrazotvorných prvků v tomto panoramatu je mozaika zahrad a parků, které obklopují sídlo českých vládců, na mnoha místech pronikají jeho hradbami a jinde naopak tvoří jeho přirozené hranice. Publikace Zahrady u Pražského hradu je prvním komplexním dílem, v němž přiměřenou roli sehrává každá ze zahrad tvořících zelený prstenec kolem hradních dominant. Autor Jan Žáček spolu s fotografem Přemyslem Vackem a výtvarníkem Jiřím Sochovským připravili reprezentativní, bohatě ilustrovanou exkluzivní knihu, která by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o pragensia, která ale zároveň daleko překračuje rámec jakéhosi turistického průvodce po zahradách Pražského hradu. Je totiž rozsáhlou výpovědí o historických kořenech i současné podobě tamního zahradního mikrosvěta, výkladem o architektonických, zahradnických, botanických a zejména lidských souvislostech, událostech i osudech, jež se do dnešní tváře hradních zahrad promítají. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Ročenka ekologického zemědělství 2007
Olomouc, Bioinstitut 2007, 28 s.
Ve spolupráci s Ministerstvo zemědělství ČR a svazem PRO-BIO Šumperk letos opět Bioinstitut vypracoval publikaci Ekologické zemědělství v České republice. Ročenka 2007 obsahuje statistiky současného stavu ekologického zemědělství, informace o legislativě, kontrole, poradenství, přehled činnosti v oblasti výzkumu a vzdělávání. Přináší reportáže z farem, přehled tradičních akcí, zprávy a novinky pro spotřebitele. Tištěná verze je k dispozici zdarma na Bioinstitutu v Olomouci. Zájemcům je posílána na požádání. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Adamec, Vladimír a kolektiv: Doprava, zdraví a životní prostředí
Doprava, zdraví a životní prostředí
Praha, Grada 2007, 176 s., 199 Kč.
Doprava se v posledních desetiletích stala významným faktorem ovlivňujícím životní prostředí člověka a to jak v pozitivním tak i negativním směru. V současné době se hovoří v souvislosti s dopravou a zdravím člověka převážně o dopravních nehodách. Zatímco u dopravních nehod je poranění nebo úmrtí jasným a zřetelným jevem, negativní vlivy znečištění, zejména ovzduší, jsou až na výjimky jevem pozvolným, velmi často s nevratným poškozením zdraví člověka. Tato skutečnost se stává předmětem výzkumu celé řady předních pracovišť nejen v naší republice, ale i na celém světě. Poslední souhrnná knižní publikace k problematice dopravy a životního prostředí byla vydána před více než 20 lety. Za tuto dobu došlo k výraznému rozvoji celé řady oborů lidské činnosti, včetně dopravních, které s sebou přinášejí i ne vždy pozitivní změny v oblasti humánní a environmentální. Hlavním cílem této publikace je přehledným způsobem přiblížit čtenáři problematiku vlivu dopravy na zdraví a životní prostředí, včetně opatření vedoucích k mezené či snížení těchto nepříznivých vlivů. Pozornost je věnována především současnému stavu zátěže životního prostředí dopravou v ČR a prognózám jejího dalšího vývoje v kontextu s vyspělými státy Evropy. Nechybí ani analýza problematiky energetické a surovinové náročnosti dopravy, ekonomických a sociálních aspektů dopravy, současného stavu a priority výzkumu v ČR i vybraných zemích EU. Závěrečné kapitoly pak přibližují základní principy udržitelné dopravy a stávající legislativní nástroje. Knížku si můžete koupit v nakladatelství Grada
Diefenbacher, H.; Hummel, J.; Koželouh, J.;Štefanec, M.: Udržitelné plánování území ; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Brno, Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ 2007, 31 s.
Publikace není a nemá být shrnujícím zdrojem o územním plánování ani o udržitelném rozvoji. Jde spíše o popis některých základních principů udržitelného rozvoje a jeho uskutečňování při plánování území a představení konkrétních německých zkušeností s tímto přístupem. V závěrečné kapitole jsme se pokusili o ukázku aplikace principů udržitelného plánování území na konkrétních tématických problémech. Texty v sedmi kapitolách vznikly na základě dvou impulsů. Prvním bylo připomínkování procesu vzniku nového Územního plánu města Brna a tedy i zvýšená snaha nacházet nástroje ochrany životního prostředí v územním plánováním. Druhým impulsem bylo navázání spolupráce mezi NESEHNUTÍm a německou organizací Institut für interdisziplinäre Forschung a uskutečnění dvou vzdělávacích akcí k tématu územního plánování a udržitelného rozvoje. Obě akce (seminář pro odborníky a odbornice a veřejná beseda) se uskutečnily 3. dubna 2007 v Brně a jejich obsah velmi výrazně přispěl k náplni této publikace. Text si klade za cíl přispět k šíření informací o udržitelném plánování území a podpořit myšlenku, že proces územního plánování by měl být orientován na kritéria udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s důrazem na kvalitu života lidí nyní i v budoucnosti. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf
Kolektiv odborníků všech vědních oborů: Krkonoše - příroda, historie, život
Krkonoše - příroda, historie, život
Praha, Baset 2007, 836 s., 1395 Kč.
V pořadí již čtvrtý svazek z edice Krajina a lidé, který vychází ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, přibližuje čtenářům nejnovější poznatky o Krkonoších a nabízí komplexní pohled na celé pohoří bez ohledu na státní hranici. Krkonoše, Sněžka, Labe, Krakonoš nebo Rýbrcoul, roubené chalupy, sklářství, lidové písmáctví a pohádky, zapadlí vlastenci, Krkonošský národní park a mnoho dalšího bohatství patří ke krajině nejvyššího českého pohoří, zařazené v roce 1993 do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Encyklopedie Krkonoš je první komplexní knihou o horách, které patří v Čechách k nejpopulárnějším, a nesmírně oblíbeny jsou i u našich polských a německých sousedů. Shrnuje všechny dostupné informace o vzácné krkonošské přírodě, o bohatých a rušných dějinách, které přinesl běh času a lidé usazující se v drsném, leč malebném kraji, o kultuře, kterou krkonošský lid za staletí vytvořil, a o současnosti a budoucnosti jejího rozvoje. Krkonoše jsou vůbec poprvé popsány úhrnně ve své celistvosti, česká a polská část společně. Koupit na Kosmas.cz
Langrová, Veronika: Přehled judikatury z oblasti životního prostředí
Přehled judikatury z oblasti životního prostředí
Praha, ASPI 2007, 380 s., 395 Kč.
Publikace přináší správní a soudní judikaturu významnou pro aplikaci práva životního prostředí z období let 1990 až 2006. V Přehledu jsou zahrnuty i výklady právních předpisů v působnosti Ministerstva životního prostředí, jež byly publikovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Při zpracování byl kladen důraz na použitelnost vyslovených právních názorů v rámci platné právní úpravy ochrany životního prostředí a správního řízení. Vztahuje-li se příslušný judikát k dřívější právní úpravě, je odkaz na platné zákonné ustanovení uveden v závorce. Tematicky je Přehled rozdělen do 13 částí. Prvních šest částí je věnováno judikatuře vztahující se k ochraně jednotlivých složek životního prostředí (příroda a krajina, voda, ovzduší, horninové prostředí, les, zemědělský půdní fond), další dvě části obsahují judikaturu z oblasti tzv. technické ochrany životního prostředí (nakládání s odpady a obaly, nakládání s geneticky modifikovanými organismy), zařazena byla i část týkající se posuzovaní vlivů na životní prostředí, poskytování informací, výkonu kontroly a diskutované problematiky účasti občanských sdružení v ochraně životního prostředí. V části Různé lze nalézt judikaturu, která se týká ukládání pokut v oblasti životního prostředí, a rovněž judikáty, které pro jejich specifický charakter nebylo možné zařadit do žádné z předcházejících částí, nicméně jsou natolik významné, že je nelze z Přehledu judikatury v oblasti životního prostředí vyjmout.
Miko, L.; Borovičková, a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny
Obálka knihy
Praha, C. H. BECK 2007, 608 s., 845,50.
Publikace obsahuje text zákona o ochraně přírody a krajiny v úplném aktuálním znění a zasvěcený, v druhém vydání ještě zevrubnější, komentář k jeho jednotlivým ustanovením. Připojena jsou i platná znění vybraných souvisejících předpisů, včetně směrnic ES, a přehled kompetencí. Členové autorského kolektivu komentáre mají bohaté zkušenosti s používáním tohoto zákona jak v praxi koncepční, tak i rozhodovací a kontrolní. V kolektivu byli zastoupeni právníci i biologové, lidé se zkušenostmi na úrovni lokální, regionální i celostátní. Práce na komentáři se zúčastnili i specialisté na správní problematiku. Publikace je určena široké odborné i laické veřejnosti, studentům a zejména pak všem, kdo pracují nebo budou pracovat v oblasti ochrany životního prostředí.

Rok 2006 (4. rozšířené vydání)
Antikomplex a kol.: Zmizelé Sudety
Zmizelé Sudety
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2006 (4. rozšířené vydání) , 658 s., 432 Kč.
Nové vydání knihy k putovní fotografické výstavě, mapující různé oblasti Čech a Moravy, kde došlo k vystěhování německé menšiny. Srovnání fotografií z dob, kdy tu převážně žili Němci a srovnání současných pohledů na tatáž místa, názorně ukazuje, co se stane s prostorem, který opustí lidé. Srovnání je i studijním materiálem pro pozorování přeměn kulturní krajiny. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2006
Pardubický kraj Natura 2000
Obálka knihy
Pardubice, 2006, 56 s.
Publikace přináší přehled míst Pardubického kraje navržených do soustavy chráněných území Natura 2000. Každá lokalita nebo ptačí oblast je přesně popsána, a to včetně nákresu v mapce. Následuje vysvětlení, proč je dané místo cenné, jak žijí živočichové nebo rostliny, které se na něm vyskytují, a taky co (ne-)dělat, aby tam mohli žít dál. Její vydání zajistila Společnost přátel Železných hor, na přípravě se podílel taky Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Přípravu fotografických, mapových a textových podkladů zajistila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Publikace je určena zdarma všem zájemcům o problematiku soustavy Natura 2000 v Pardubickém kraji a je k dostání na Krajském úřadu Pardubického kraje, a to v pondělí a středu v úředních hodinách. Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení Ochrany přírody, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice.
Slepá ulice
Praha, Zelený kruh, Hnutí DUHA 2006, 32 s.
Knih obsahuje údaje o politice dálkové přepravy zboží kamiony u nás a v EU, o ekonomických souvislostí, ekologických důsledcích a o možnostech řešení. Součástí jsou i srovnání způsobů vybírání mýtného v dopravě v několika státech.
ÚZ č. 527 Životní prostředí. Úplné znění předpisů
Ostrava, Sagit 2006, 512 s., 165 Kč.
Soubor 23 zákonů z oblasti životního prostředí.
Gremlica, T.; Dodoková, A.: Přehled environmentálního práva Evropského společenství, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí
Praha, MŽP 2006, 50 Kč.
Typ publikace: přehledy. K dostání v informačním centru pro životní prostředí CENIA, které zajišťuje propagaci materiálů týkajících se ochrany životního prostředí.
Hradec, Vratislav: Lexikon práva životního prostředí
Praha, Eurolex Bohemia 2006, 1144 s., 1840 Kč.
Publikace je pro všechny, kteří se zabývají otázkami životního prostředí, uvádí heslovitě veškeré zákony související s právním úpravou životního prostředí platných v současné době, včetně zákonů EU.
Povolná, Vendula: Právo v ochraně ovzduší: Právní rádce obtěžovaného občana
Praha, Ekkologický právní servis 2006, 64 s., 150 Kč.
Publikace sleduje dva cíle. Prvním je postihnout základní právní úpravu v oblasti ochrany ovzduší, druhým je poskytnout přehledný návod pro každého, kdo se cítí být obtěžován zápachem či jinými emisemi. Publikace nabízí i řadu konkrétních příkladů.
Růžičková, R.: Neziskové organizace 2006 - vznik, účetnictví, daně
Praha, Anag 2006, 232 s., 199 Kč.
8. aktualizované vydání. Ucelený pohled na problematiku institucí v neziskové sféře a to především z pohledu účetnictví, daní, vlastnických vztahů k majetku a způsobu jeho nabytí, včetně návodu na řešení některých dosud nevyjasněných okruhů činností, jak vyplynuly z praxe autorky. Určeno především pro územní samosprávné celky, příspěvkové a nevýdělečné organizace. V květnu 2007 je očekáváno 9.té vydání.
Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost
Praha, Linde 2006, 592 s., 660 Kč.
Publikace přináší uceleně zpracovanou problematiku ochrany přírody a biodiverzity. Přibližuje soudobé přístupy k ochraně přírody a k péči o biologickou rozmanitost a jejich řešení pomocí práva, a to jak práva mezinárodního (závazného i nezávazného typu), tak evropského komunitárního i českého národního práva. Tato ojedinělá publikace je určena studentům i jejich učitelům, odborníkům pracujícím ve veřejné správě i soukromé sféře a nejširší veřejnosti zajímající se o otázky životního prostředí.
Višinková, Markéta; Povolná, Vendula : Azbest a paragrafy; Skládkování a paragrafy: Právní rádce obtěžovaného občana
, Ekologický právní servis 2006, 45 s., 150 Kč.
Tento rádce Vám nabízí právní úpravu vztahující se k azbestu v první části a k odpadovému hospodářství v ČR v části druhé. Autorky se věnují např. ochraně veřejného zdraví a ovzduší, skládkám a podmínkám povolování, provozu a dalším závažným okolnostem spojeným s těmito tématy.
Zákon o obchodování s ohroženými druhy: Stejskal, Vojtěch; Vilímková, Veronika
Praha, Linde 2006, 420 s., 347 kč.
Komentář k zákonu č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, je prvním dílem svého druhu v České republice, které se věnuje z pohledu práva podrobně problematice obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle mezinárodní úmluvy CITES. Obsahem publikace je nejen vlastní komentář k jednotlivým ustanovením zákona a souvisejícím relevantním ustanovením evropských nařízení, ale také komentář k vybraným skutkovým podstatám trestního zákona či vysvětlující poznámky k Úmluvě CITES a k právním předpisům s problematikou obchodování s ohroženými druhy souvisejících. Publikace je určena všem, kdo se v praxi zabývají problematikou obchodování s ohroženými druhy, především tedy chovatelům, obchodníkům se zvířaty, provozovatelům zoologických zahrad, pracovníkům státní správy, advokátům, soudcům, studentům a učitelům.

Rok 2005
Aktuální otázky práva životního prostředí. Sborník příspěvků z konference
Brno, Masarykova univerzita 2005, 220 s., 200 Kč.
Sborník příspěvků z česko-slovenské konference konané dne 29. 9. 2004 katedrou práva životního prostředí a pozemkového práva MU v Brně.
ÚZ č. 489 Životní prostředí. Úplné znění předpisů
Ostrava, Sagit 2005, 496 s., 151 Kč.
Soubor 23 zákonů z oblasti životního prostředí je rozdělen do 12 kapitol s tematikou vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly ad.
Zpráva o naplňování Aarhuské úmluvy 2005
Praha, Zelený kruh 2005, 16 s.
Bernard, Michal: Ochrana životního prostředí v hornictví
, Ekologický právní servis 2005, 60 s., 150 Kč.
Čtenář se v této publikaci dozví o aktuální situaci v hornictví v České republice. Jaké jsou negativní vlivy těžby na životní prostředí, jaká je ochrana využívání ložisek v jednotlivých fázích, jaké jsou ekonomické nástroje ochrany životního prostředí atd. Zpracovali jsme zde stručný souhrn historického vývoje horního práva v ČR a také současnou právní úpravu včetně příslušných zákonů. Kniha je praktickým právním manuálem tématu hornictví.
Chmelík, Jan a kol.: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení
Praha, Linde 2005, 315 Kč.
Publikace je orientována na praktické řešení jednotlivých druhů ekologické kriminality, jejich charakteristiku a typické způsoby páchání. Řeší možnosti a podmínky postihu ekologické kriminality trestněprávními prostředky včetně úvah o nové struktuře skutkových podstat trestných činů dopadajících na tento druh kriminality, jak jsou navrženy v připravované rekodifikaci trestního zákoníku.
Činčera, Jan; Klápště, Petr; Maier, Karel: Hry a výchova k občanské společnosti
Praha, BEZK 2005, 100 s., 70 Kč.
Publikace je určena pro učitele a volnočasové pedagogy, kteří se zabývají tématem občanské společnosti a možnostmi aktivního zapojení veřejnosti do rozhodování. První část obsahuje základní informace o veřejném projednávání a procesu EIA, místním referendu, uzemním plánování a právu na informace. Druhá seznamuje stručně s metodikou, vyplývající z prožitkové pedagogiky, konstruktivismu a globální výchovy. Ve třetí, nejrozsáhlejší, části jsou uvedeny příklady simulačních a diskusních her vhodných k vysvětlení vybraných pojmů a rozvinutí souvisejících dovedností. Publikaci můžete objednat zde.
Dvořák, Libor: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Praha, Arch 2005, 192 s., 250 Kč.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů je ješdním z tzv. horizontálních právních předpisů v oblastiochrany životního prostředí.
Kratochvíl, Ivan: O přírodě, řízení a naději - nabeton
Praha, Alfa Publishing 2005, 207 s., 499 Kč.
Studie o myšlence "přírodního kapitalismu", která přistupuje ke koncepci "trvale udržitëlného žití" z druhé, možná reálnější strany pohledu - z pohledu výroby a praktického managmentu.
Mezřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2005, 208 s., 349 Kč.
Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje programy zaměřené na prevenci i řešení problémů životního prostředí a jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, občanů). Kniha vysvětluje rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti, rozebírá překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů aj. Koupit na Kosmas.cz
Moravec, Jiří: Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině
Praha, IREAS 2005, 110 s., 60 Kč.
Sborník obsahuje deset příspěvků o ochraně české a evropské krajiny z právního, ekologického a ekonomického hlediska. Mez nimi lze např. najít hodnocení přípravy výstavby silnice R35 na Liberecku a Pardubicku či možnosti oceňování stromů při kácení. Lze se v něm též seznámit s metodou oceňování biotopů.
Stejskal, Vojtěch; Vilímková Veronika: Zákon o obchodování s ohroženými druhy
Praha, Linde Praha 2005, 420 s., 496 Kč.
Komentář k zákonu č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, je prvním dílem svého druhu v České republice, které se věnuje z pohledu práva podrobně problematice obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle mezinárodní úmluvy CITES. Publikace je určena všem, kdo se v praxi zabývají problematikou obchodování s ohroženými druhy.

Rok 2004
ÚZ č. 413 Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat. Úplné znění předpisů
Ostrava, Sagit 2004, 432 s., 110 Kč.
Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje oblasti krmiva, hnojiva, veterinární péče, vinohradnictví ad. Další obsahují lesní zákon, zákon o myslivosti, o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti týrání.
ÚZ č. 430 Životní prostředí. Úplné znění předpisů
Ostrava, Sagit 2004, 480 s., 130 Kč.
Rozsáhlý soubor 22 zákonů z oblasti životního prostředí.
Zákony 4/2004. Životní pojištění, ochrana ovzduší, vodní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, nergetický zákon
Český Těšín, Poradce 2004, 496 s.
Sborník obsahuje úplná pracovní znění nejdůležitějších zákonů a předpisů k životnímu prostředí.
Zmizelé Sudety
Český les, Antikoplex 2004, 566 s., 350 Kč.
Kniha k putovní fotografické výstavě, mapující různé oblasti Čech a Moravy, kde došlo k vystěhování německé menšiny. Jedná se sborník textů a fotografií k dané tématice. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Jančářová, Ilona: Ekologická politika
Brno, Masarykova univerzita 2004, 208 s., 230 Kč.
Základní učební pomůcka pro studium předmětu Ekopolitika na Právnické fakultě MU v Brně.
Korbel, František a kol.: Právo na informace - Komentář. Zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí.
Praha, Linde 2004, 304 s., 328 Kč.
Kniha podává vyčerpávající komentář k právním předpisům, jež u nás přístup k informacím upravují, tedy k zákonu o svobodném přístupu k informacím a zákonu o právu na informace o životním prostředí, včetně výkladu souvisejících ustanovení zvláštních zákonů, které svobodný přístup omezují či podmiňují.
Manfred, Dauses A.: Příručka hospodářského práva EU
Praha, ASPI 2004, 776 s., 350 Kč.
Publikace - překlad z německého originálu - se věnuje podrobnému rozboru právních regulací a judikatury Evropského soudního dvora v centrálních oblastech vnitřního trhu - volného pohybu zboží, služeb podnikatelů i zaměstnanců doplněných otázkami práva životního prostředí.
Tichá, Tereza a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí
Praha, Arch 2004, 464 s., 490 Kč.
Slovník je společným dílem kolektivu právníků dlouhodobě se zabývajících jednotlivými oblastmi práva životního prostředí. Komentáře k jednotlivým pojmům proto obsahují jak teoretické poznámky, tak praktické zkušenosti s aplikacemi jednotlivých institutů práva životního prostředí.

Rok 2003
Právní předpisy pro obce a města. Ekologická prevence, ekologie a odpady, jaderná energie
Praha, Orac 2003, 96 s., 120 Kč.
Publikace zachycuje právní stav dané oblasti k 1.1. 2003.
ÚZ Zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat podle stavu k 8. 10. 2003. Úplné znění předpisů
Ostrava, Sagit 2003, 368 s., 96 Kč.
Kapitola o zemědělství zahrnuje oblasti jako krmiva, rostlinolékařské péče, hnojiva, veterinární péče, plemenitba ad. Další kapitoly obsahují lesní zákon, zákon o myslivosti, o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti týrání.
ÚZ Životní prostředí podle stavu k 18.9. 2003. Úplné znění předpisů
Ostarva, Sagit 2003, 432 s., 96 Kč.
Soubor 23 zákonů z oblasti životního prostředí je rozdělen do 12 kapitol s touto tematikou: vodní hodpodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství, posuzování vlivů na životní prostředí ad. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Balanyá, Belén; Doherty Ann; Hoedman, Olivier; Ma´anit, Adam; Wesselius, Erik: Odvrácená strana Evropské unie
Košice, Paradigma.sk 2003, 314 s., 260 Kč.
V uplynulých dvou desetiletích se nadnárodní korporace staly rozhodujícími lobbisty v Evropské unii a jejich působení představuje vážnou hrozbu pro demokracii. EU je zase velmi přístupná politické agendě těchto zájmových skupin, jejichž lobbistické skupiny tahají za pověstné nitky a vymezují rámec, v němž se politika může pohybovat. Evropské koncerny se sdružují do různých nátlakových skupin, jejichž jména veřejnosti většinou nic neříkají a které kupodivu zůstávají i mimo pozornost jinak kritických masmédií. Autoři pojmenovávají hlavní účastníky těchto antidemokratických intrik a analyzují politické faktory, které umožnily takovou dominanci hospodářské moci v politice.
Damohorský; Drobník a kol.: Právo životního prostředí
Praha, C.H. Beck 2003, 545 s., 690 Kč.
První, komplexně koncipovaná učebnice se zabývá širokým okruhem problematiky českého práva životního prostředí, a to i v jeho mezinárodněprávním a evropském komunitárním kontextu. Rozebírá jak problematiku obecnou (principy, odpovědnost, orgány, východiska), tak také konkrétní (voda, půda, odpady, ovzduší, příroda, krajina atd.).
Dohnal, Vítězslav; Černý, Pavel: Stát, kraj, obec a občan při ochraně životního prostředí
Praha, Ekologický právní servis 2003, 111 s., 100 Kč.
Publikace reaguje na změny kompetencí v souvislosti s reformou veřejné správy. Vysvětluje důležité právní pojmy, zabývá se druhy právních předpisů, popisuje strukturu státních orgánů a orgánů obcí a krajů. Věnuje se možnostem, jak mohou občané a nevládní organizace ovlivnit rozhodovací procesy. Součástí publikace je příloha obsahující výběr některých kompetencí orgánů státu, krajů a obcí v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí.
Fiala, Petr; Pitrová, Markéta: Evropská unie
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2003, 744 s., 650.
Publikace nabízí poprvé v českém prostředí komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství a jejich přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politikami. Kniha umožňuje získat detailní a ucelené informace o integračním procesu.
Hertzová, Noreena: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie
Praha, Dokořán 2003, 256 s., 298 Kč.
Věděli jste, že ze 100 největších světových ekonomik je 51 globálních korporací a jen 49 národních ekonomik? Autorka, která je původním povoláním investiční bankéřka a dnes působí na univerzitě v Cambridgi, přináší znepokojivý přehled změn, k nimž došlo ve světě za poslední dvě dekády. Jednotlivé vlády ztrácejí stále více moci právě ve prospěch nadnárodních korporací, které se ovšem zodpovídají jen svým akcionářům. Jakoby se na globální úrovni opakovala situace z konce 19. století, kdy monopolizace ohrožovala demokratické základy moderní společnosti. Přeložil Robert Bartoš. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Patterson, Charles: Věčná Treblinka
Praha, Práh 2003, 264 s., 239 Kč.
Kniha s podtitulem: Ve vztahu ke zvířatům jsme všichni nacisté. Publikace, která nás nejen donutí k vážnému zamyšlení nad utrpením milionů bezbranných tvorů, ale přináší také pozoruhodnou charakteristiku nacismu. Autor je významným myslitelem - bojovníkem za etické chování lidí ke zvířatům, dlouhodobě se zabývá také studiem holocaustu. Přeložil Viktor Faktor. Koupit na Kosmas.cz
Petržílek, Petr; Tichá, Tereza: Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění
Praha, ABF Arch 2003, 352 s., 360 Kč.
Publikace obsahuje komentář k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. K zakoupení asi v internetové prodejně nakladatelství.
Tureček, Karel a kol.: Zákon o vodách č 254/2001 Sb., v úplném znění k 1. lednu 2003 s rozšířeným komentářem a prováděcími předpisy
Praha, Sondy 2003, 611 s., 467 Kč.
Kolektiv renomovaných odborníků z Ministerstva zemědělství ČR připravil druhé aktualizované vydání komentovaného znění zákona č. 245/2001 Sb., předpisů souvisejících. Všichni vdohospodáři, pracovníci krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a další uživatelé tak dostávají k dispozici ucelený soubor komentované legislativy z oblasti vodního hospodářství.

Rok 2002
Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky
Praha, Ústav pro ekopolitiku 2002, 180 Kč.
Sborník je souborem referátů přednesených na čtyřech seminářích k problematice živelného nebo nedostatečně regulovaného růstu měst. Semináře proběhly v letech 2000 - 2001 v rámci projektu ÚEP „Neregulovaný růst městských aglomerací - Urban Sprawl“. Autoři příspěvků jsou zástupci relativně širokého spektra odborníků na tuto problematiku: specialisté z oboru sociální geografie a regionálního rozvoje, územního plánování, urbanismu, architektury a ekologie.
Blažek, Jiří, Uhlíř, David: Teorie regionálního rozvoje
Teorie regionálního rozvoje
Praha, Karolinum 2002, 212 s., 280 Kč.
Publikace o vědě o regionálním rozvoji a regionální politice. Úvodní kapitoly čtenáře seznamují se základními metodologickými přístupy vědy o regionálním rozvoji a s těmi ekonomickými teoriemi, které dominovaly ve 20. století. Hlavní část knihy analyzuje jednotlivé teorie regionálního rozvoje, včetně jejich možného uplatnění v rámci současné regionální politiky. Důraz je kladen zejména na regionální politiku uplatňovanou v zemích Evropské unie. Kniha tak představuje vhodnou učebnici pro ty, kteří se problematice regionálního rozvoje v České republice věnují. Koupit na Kosmas.cz
Chaloupka, Vladimír, Šavrdová, Gabriela, Frank, Karel: Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Praha, Sondy 2002, 184 s.+ CD-ROM, 278 Kč.
Úplné znění s komentářem.
Dauses, Manfred A.: Příručka hospodářského práva EU
Praha, ASPI Publishing 2002, 776 s., 350 Kč.
Publikace se věnuje podrobnému rozboru právních regulací a judikatury Evropského soudního dvora v centrálních oblastech vnitřního trhu - volného pohybu zboží, služeb, podnikatelů i zaměstnanců, doplněných otázkami práva životního prostředí.
Gremlica, Tomáš: Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2002, 310 s.
Sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU.
Havel, Dušan: Báňské předpisy XVIII: Vyhlášky Českého báňského úřadu
Ostrava, Montanex 2002, 53 s.
Vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Úplné znění se změnami vyplývajícími z novelizace.
Hell, Pavel, Hromas, Josef: Nová příručka myslivce do kapsy
Praha, Brázda 2002, 280 s., 349 Kč.
Myslivecká legislativa, zoologie, chov a ochrana zvěře, lov, kynologie a další.
Holmgren, David: Permakultura
Bouzov, PermaLot 2002, 240 s., 296 Kč.
Narozdíl od předchozích knih Davida Holmgrena, které se zaměřovaly na praktické případové studie permakulturního designu, rozebírá Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti podrobněji mocný a stále se vyvíjející koncept permakultury, který spolu s Billem Mollisonem vytvořili v 70. letech. Je to výsledek jeho 25iletého promýšlení a vyučování a přináší nové pohledy na chápání a jednání, která se skrývají za jednoduchou sadou designových principů. Tato kniha je podstatná pro každý aspekt toho, jak přeorganizovat naše životy, komunity a krajiny, aby se tvořivě přizpůsobily ekologickým skutečnostem, které formují lidský úděl.
Kohák, Erazim: Průvodce po demokracii
Praha, Slon 2002, 162 s., 149 Kč.
Průvodce po demokracii je svěží a neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší. Autor se obrací především na mladé lidi, protože na poučování politiků, jak sám říká, je již pozdě. Demokracie v jeho pojetí je spoluvytvářena občanskými postoji v každodenním životě. Učebnice je rozdělena do dvanácti oddílů, z nichž každý se zabývá jedním základním pojmem demokracie. Kohák mimo jiné poukazuje také na tři zásadní krize, které velmi ohrožují současné demokracie: krizi demografickou, ekologickou a morální. Podrobně rozebírá jejich příčiny a průvodní jevy každé z nich a samozřejmě nachází i jejich řešení, která nemohou být jiná, než demokratická.Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kohák, Erazim: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
Praha, Sociologické nakladatelství 2002, 212 s., 139 Kč.
Průvodce současnou diskusí o ekologické etice. Koupit na Kosmas.cz
Konvička, Miloslav a kol.: Město a povodeň - strategie rozvoje měst po povodni
Město a povodeň - strategie rozvoje měst po povodni
Brno, Erag 2002, 234 s., 395 Kč.
Povodňové nebezpečí, ohrožující obyvatele měst a jejich majetky,je bohužel v současné době tématem navýsost aktuálním. Vlna katastrofálních povodní, která sužuje celý svět na přelomu druhého a třetího tisíciletí je patrně důsledkem nekoordinovaného využití městských údolních niv v období průmyslových revolucí. Řešení problematiky povodní spočívá podle autora v oblasti územního plánování. V knize jsou popsány historické souvislosti boje proti povodním, strategie, kterých používali v boji proti záplavám lidé v minulosti a v neposlední řadě jsou zde podrobně rozebrány příčiny toho, že se nám v minulých letech velkou vodu zkrotit nepodařilo. Hlavním cílem knihy je však popsat zásady ochrany měst ohrožených povodněmi a naznačit strategii urbanistického rozvoje těchto měst. V knize jsou detailně popsány a vyhodnoceny záplavy na Moravě v roce 1997.
Koupí přispějete na konto nadace Člověk v tísni SOS Povodně. Koupit na Kosmas.cz
Krecht, Jaroslav: Zákon o vodách
Praha, IFEC 2002, 336 s., 388 Kč.
Zákon o vodách s poznámkami.
Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Novotný, Zdeněk: Soupis obcí, měst, okresů a krajů České republiky
Brno, Regiograph 2002, 520 Kč.
Abecední adresář se zákldními daty a kontakty.
Ondřej, Miloš, Drobník, Jaroslav: Transgenoze rostlin
Transgenoze rostlin
Praha, Academia 2002, 316 s., 240 Kč.
Transgenozí rostlin se rozumí vnášení klonovaných genů prostřednictvím vektorů do cizího genomu. V knize je popsán způsob modifikace DNA bakterie Agrobacterium tumefaciens a mechanismus přenosu genů do genomu rostlin. Závěr je věnován důvodům postupného zavádění transgenních rostlin do prostředí a legislativním otázkám geneticky modifikovaných organismů v zahraničí a u nás. Koupit na Kosmas.cz
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě
Zelená zleva?
Praha, G plus G 2002, 264 s., 249 Kč.
Kniha může nabourat udržované stereotypy o ekologických aktivitách a je vlastně encyklopedií zelené politiky, tak jak se vyvíjela v poslední čtvrtině dvacátého století v zemích našeho kontinentu. Přečtěte si recenzi EkoListu.
Petržílek, Petr: Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem
Praha, ABF 2002, 152 s., 290 Kč.
Publikace obsahuje zákon č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.
Petržílek, Petr: Zákon o odpadech č. 477/2001 Sb., a související předpisy s komentářem
Praha, IFEC 2002, 240 s., 226 Kč.
Znění zákona o odpadech s komentářem.
Římanová, Dana: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně prováděcích předpisů s komentářem
Praha, Codex 2002, 446 s., 378 Kč.
Znění zákona o odpadech s odborným komentářem.
Rychetský, Dobromil: Odpady - podnikatelem bez pokut
Odpady - podnikatelem bez pokut
Brno, Erag 2002, 144 s., 195 Kč.
Publikace je určena všem podnikatelům, neboť není oboru lidské činnosti, která by neprodukovala odpady. Začátkem roku 2002 vešla v platnost novela zákona o odpadech. Změnily se povinnosti a možnosti podnikatelů v oblasti odpadového hospodářství. Byla stanovena též pravidla pro nakládání s obaly a v neposlední řadě vstoupil v platnost zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Změn, týkajících se odpadového hospodářství, je tedy tolik, že se jimi běžný podnikatel jen těžko prodírá. Naše publikace poslouží jako doporučení a návod, jak při podnikání postupovat v souladu se všemi změnami těchto právních předpisů. V textu se objevuje jak znění zákona platné do 31.12.2002, tak znění nové platné od 1.1.2003. Zvláštní pozornost je v knize věnována prevenci a operativnímu řešení případných havárií nebo ekologických následků nesprávného zacházení s chemickými látkami a odpady.
Šrytr, Petr: Městské inženýrství 2
Praha, Academia 2002, 400 s., 350 Kč.
Přehled o metodách a podkladech rozhodování všech podstatných otázek na úrovni územního plánování, projektování, realizace i provozu technického vybavení území. Tento technický průvodce nabízí v ucelené a přehledné formě informace. Druhý díl je zaměřen zejména na hospodaření s tuhými odpady, péči o čistotu ovzduší, lázeňství, ekonomiku a legislativu měst a obcí.
Tureček, Karel: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.
Praha, Sondy 2002, 352 s.+ CD-ROM, 315.
Úplné znění s komentářem

Rok 2001
State Environmental Policy
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 60 s.
Státní politika životního prostředí.
Stavební zákon, autorizované povolání ve výstavbě
Ostrava, Sagit 2001, 128 s., 39 Kč.
Úplné znění znění předpisů.
Zaostřeno na hypermarkety. Brno, 2001, 77 stran.
Brno, Nesehnutí 2001, 77 s.
Černý, Pavel, a kol.: Budeme je žalovat - Právní možnosti ochrany životního prostředí
Tábor, Ekologický právní servis 2001, 127 s., 150 Kč.
Cílem této publikace je podat návod na použití jednotlivých právních nástrojů, jako je žaloba, stížnost, petice, trestní oznámení atd. Čtenářům umožní nalézt správný právní postup pro řešení jejich kauz v ochraně životního prostředí. Nyní vychází v druhém, podstatně rozšířeném a přepracovaném vydání, platném k právnímu stavu k 1. lednu 2001.
Černý, Pavel, Doucha, Pavel: Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb
Tábor, Ekologický právní servis 2001, 91 s., 88 Kč.
Těžištěm publikace je podrobný rozbor procesu vytváření územních plánů a územního a stavebního řízení. Vedle ochrany životního prostředí kladou autoři důraz na popis možností veřejnosti, která se chce zapojit do řízení, v nichž se plánují nebo povolují stavby, jež mají negativní vliv na životní prostředí. Publikace rovněž obsahuje kompletní seznam stavebních úřadů a výňatky z důležitých právních předpisů.
Koudelka, Zdeněk: Obce a kraje
Praha, Linde 2001, 422 s., 398 Kč.
Podle reformy veřejné správy v roce 2001.
Koudelka, Zdeněk: Právní předpisy samosprávy
Praha, Linde 2001, 297 s., 290 Kč.
Mihler, Petr: Silniční daň v praxi
Praha, Nakladatelství Orac 2001, 71 s., 50 Kč.
Průvodce zákonem o silniční dani.
Pazderka, Stanislav, Kužvart, Petr: Právo na informace - Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí s komentářem a vzory podání
Tábor, Ekologický právní servis 2001, 223 s., 215 Kč.
Zákon č. 123/1998 Sb. představuje základní právní předpis při zpřístupňování informací o životním prostředí. Každé ustanovení je opatřeno zevrubným komentářem, včetně odkazů na zvláštní právní předpisy. Zvláštní důraz je kladen na vztah tohoto zákona k zákonu o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) Komentář je doplněn srovnávacími tabulkami obou předpisů. Kniha obsahuje vzory podání a český překlad směrnice EU týkající se informací o životním prostředí.
Primack, Richard B.: Biologické principy ochrany přírody
Praha, Portál 2001, 360 s., 439 Kč.
Udržitelný rozvoj, právní a mezinárodní nástroje ochrany, smysl a metody vytváření chráněných území nebo ochrany vymírajících druhů. Stále častěji se zahrnují ekologické aspekty i do ekonomických projektů a znalost ekologických principů je významná i na politické a správní úrovni. Kniha poskytuje ucelené základy oboru a výklad je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat.
Prokop, Martin: Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí
Tábor, Ekologický právní servis 2001, 83 s., 80 Kč.
Publikace se zabývá problémy, které vznikají při účasti veřejnosti (občanů, nevládních organizací) ve správních řízeních. Vedle komentáře k některým ustanovením správního řádu se věnuje zejména účasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zabývá se ale také např. institutem sousedských žalob, poskytuje rady pro aplikaci vyhlášky o stížnostech či použití petičního zákona. Součástí publikace jsou vzory právních podání.
Stec, Stephen: Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 32 s.
Překlad vybraných kapitol z publikace "The Aarhus Convention, An Implementation Guide" o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a právní ochraně v záležitostech životního prostředí.
Třebický, V., Novák, J., Kružíková, E.: Proměny politiky životního prostředí: 10 let ekonomické trasformace, ochrany životního prostředí a environmentální politiky v České republice
Praha, Ústav pro ekopolitiku 2001, 62 s., 50 Kč.
Studie je součástí širšího projektu, který analyzuje vývoj ochrany životního prostředí v období po pádu komunistických režimů ve třech zemích Visegradské čtyřky - v České republice, Polsku a Maďarsku. Syntéza národních studií slouží jako podklad pro zprávu za celý region.
Tvrdoň, Jiří: Ekonomická výkonnost českého zemědělství před vstupem ČR do Evropské unie I., II. díl
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 259 s.
Ekonomicko-právní aspekty vstupu ČR do EU; Cizojazyčná terminologie v oblasti agrárního sektoru.
Zlý, Bohumír: Evropská unie a integrační procesy od A do Z
Ostrava, Montanex 2001, 117 s.
Publikace věnovaná problematice integrace.

Rok 2000
Aproximace komunitární legislativy v oblasti voda
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 92 s.
Materiál shrnuje aktuální situaci aproximačního procesu a předvstupních aktivit ČR v rámci EU v oblasti voda.
Daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
Ostrava, Sagit 2000, 80 s., 31 Kč.
Publikace obsahuje mj. zákon o dani silniční.
Deset let péče o životní prostředí v České republice
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 80 s.
Sborník vychází z pražské výstavy "A po nás potopa". Doplněno i dalšími materiály.
Globalisation and competitiveness
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 26 s.
Sborník v anglickém jazyce.
Katastr nemovitostí, zeměměřičství
Ostrava, Sagit 2000, 128 s., 43 Kč.
Obsáhlý soubor předpisů.
Obce, kraje, okresní úřady
Ostrava, Sagit 2000, 240 s., 68 Kč.
Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2000
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 68 s.
Právní předpisy pro plynová zařízení - 3. doplněk
Praha, Gas 2000, 980 Kč.
Aktualizovaný soubor přesných znění právních předpisů v oboru plynová zařízení - bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí a další předpisy.
Předpisy evropských společenství
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 186 s.
Předpisy evropských společenství z oblasti životního prostředí v letech 1967 - 1999.
Překlady předpisů evropských společenství
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 102 s.
Překlady předpisů z oblasti životního prostředí.
Příručka ke směrnici Rady 96/61/EC(IPPC)
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 47 s.
Příprava ČR v oblasti životního prostředí na vstup do EU vyžaduje převzetí a uplatnění environmentálního práva ES a zvýšení standardu kvality životního prostředí.
Příručka pro hodnocení návrhů projektů
Ostrava, Repronis 2000, 78 s.+ CD-ROM, .
Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje.
Programy pomoci evropským společenstvím
Praha, Ministerstvo financí ČR 2000, 24 s., neprodejné.
Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 123 s.
Profily organizací veřejné informační služby, seznam periodik o životním prostředí, videotéka MŽP, webové adresy stránek o životním prostředí.
Rámcové programy EU v oblasti výzkumu a vývoje. Základní informace.
Ostrava, Repronis 2000, 24 s.
Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje.
Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických škod
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 20 s.
Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 12 s.
Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000
Správní řád
Praha, Linde Praha 2000, 367 s., 350 Kč.
Text zákona a souvisejících předpisů ve znění všech novel. Jednotlivé paragrafy jsou opatřeny komentářem a vysvětlivkami. Aktualizované vydání k 1.7.2000.
State Program of Environmental Education and Public Awareness in the Czech Republic
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 118 s.
Státní program osvěty obyvatel v oblasti životního prostředí.
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 108 s.
Státní program osvěty obyvatel v oblasti životného prostředí.
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 108 s.
Státní program osvěty obyvatel v oblasti životného prostředí.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 17 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Chomutovská oblast
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 18 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Hlavní město Praha.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 19 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Brněnská oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 15 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Liberecká oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 21 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Českobudějovická oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 16 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Olomoucká oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 13 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Plzeňská oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 18 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Ostravská oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 18 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Středočeská oblast. Královehradecká oblast.
Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Praha, Grada Publishing 2000, 59 Kč.
Úplné znění k 1. 1. 2001.
Vzorová smlouva pro výzkumné projekty EU. Komentář ke vzorové smlouvě pro výzkumné projekty.
Ostrava, Repronis 2000, 58 s.+ CD-ROM
Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického rozvoje.
Zajištění jakosti sanačních prací 1., 2.
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 84/32 s.
Příručka pro zadavatele a řešitele a úředníky státní správy.
Zajištění jakosti sanačních prací 1., 2.
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 84/32 s.
Příručka pro zadavatele a řešitele a úředníky státní správy.
Adamčík, Stanislav: Regionální politika a management regionů, obcí a měst
Ostrav-Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 140 s., 68 Kč.
Skripta.
Barták, Karel: Průvodce Evropskou unií
Praha, Ústav mezinárodních vztahů 2000, 88 s.
Seznámení se strukturou a politikou Evropské unie.
Barták, Karel; Benthlenfalvy, Daniel von: Mýty a realita Evropské unie
Praha, Ministerstvo zahraničních věcí 2000, 82 s.
Co asi nevíte o EU.
Bičovský, J., Fiala, J., Holub, M.: Občanský zákoník
Praha, Linde 2000, 775 s., 590 Kč.
Text aktualizovaný ke dni 1. 1. 2001.
Čechura, Vladimír: Myslivecká stráž
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 60 s., 36 Kč.
Právní předpisy a znalosti pro výkon povolání myslivecké stráže.
Čechura, Vladimír: Rybářská stráž
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 60 s., 36 Kč.
Právní předpisy a znalosti pro výkon povolání rybářské stráže.
Čechura, Vladimír, a kol.: Myslivost a právo
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 215 s., 340 Kč.
Průvodce mysliveckou legislativou; daňové, ekonomické informace.
Čechura, Vladimír, a kol.: Rybářství a právo
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 192 s., 340 Kč.
Průvodce rybářskou legislativou; daňové, ekonomické informace.
Fastr, Pavel: Zákon o pozemních komunikacích
Praha, Linde Praha 2000, 207 s., 196 Kč.
Text zákona o pozemních komunikacích s komentářem.
Gehl, Jan: Život mezi budovami
Brno, Nadace Partnerství 2000, 202 s., 190 Kč.
Publikace je věnovaná problémům života v městském prostředí s poukázáním na mnoho faktorů, které mohou kladně či záporně ovlivnit využívání veřejných prostor města. Pocitová stránka uživatele těchto městských prostor je málokdy pádným důvodem pro změnu způsobu práce urbanistů, a přesto je tak důležitá pro plný život města a jeho schopnost dát svým obyvatelům podmínky pro příjemné pobývání. Kniha je návodem k tomu, jak skloubit ověřené plánovací a urbanistické metody se sociologickými aspekty, s vnímáním města jako živého organismu, s potřebami jeho obyvatel. Publikace je určená nejen pro urbanisty a architekty, ale pro všechny zájemce o rozvoj měst a jejich oživení. Byla přeložena do několika jazyků a oceněna mnoha špičkovými odborníky. Koupit na Kosmas.cz
Gore, Al: Země na misce vah
Praha, Argo 2000, 374 s., 259 Kč.
Kniha politika USA, která se zamýšlí nad otázkami vývoje průmyslové civilizace a jejími ekologickými aspekty, zabývá se problémy demokracie, stavem společnosti a svobodou volby. Koupit na Kosmas.cz
Hájek, Miroslav: Efektivnost výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 140 s., 137 Kč.
Rozbor výdajů na ochranu životního prostředí
Hamerníková, Bojka: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru
Praha, Eurolex Bohemia 2000, 213 s.
O problematice financování veřejného a neziskového sektoru s přihlédnutím k integraci ČR do EU.
Hlavsa, Petr: Občanský soudní řád
Praha, Linde Praha 2000, 415 s., 258 Kč.
Text zákona a předpisů, opatřený vysvětlivkami.
Hromas, Josef: Myslivecko-ochranářská legislativa
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 153 s.
Skripta.
Kindl, Milan: Úvod do práva životního prostředí
Plzeň, Vydavatelství Západočeská univerzita 2000, 102 s., 55 Kč.
Skripta pro studenty právnických fakult.
Kopecká, Světlana: Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii
Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2000, 333 s., 122 Kč.
Koudelka, Zdeněk: Obce a kraje
Praha, Linde Praha 2000, 228 s., 228 Kč.
Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000.
Maier, K., Čtyroký, Jiří: Ekonomika územního rozvoje
Praha, Grada Publishing 2000, 142 s., 168 Kč.
Investování v územním rozvoji ve veřejném i soukromém sektoru.
Malá, Hana: Stráž přírody
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 43 s., 36 Kč.
Strážce přírody podle novely vyhlášky č. 190/2000 Sb.
Marková, H.: Finance, měst a krajů
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 190 s., 200 Kč.
Výklad právních předpisů, týkajících se nového systému financování obcí, měst a krajů.
Ochrana, František: Veřejný sektor a efektivní rozhodování
Praha, Management Press 2000, 244 s., 290 Kč.
Text souvisí s reformou veřejné správy a přípravou ČR na vstup do EU.
Ondřej, Jan: Právo mezinárodních prostorů
Praha, Ediční středisko Právnické fakulty UK 2000, 176 s.
Kniha se zabývá mimo jiné problematikou těžby zdrojů z mořského dna.
Ondrejechová, V., Vobrátilová, Z.: Chci stavět
Praha, Nakladatelství Svoboda 2000, 56 s., 99 Kč.
Stavba od záměru přes přípravu po její kolaudaci a užívání.
Oupor, Václav: Stavíme rodinný dům, chatu, garáž...
Praha, Grada Publishing 2000, 170 s.
Kniha pro stavebníky upozorňuje na možné těžkosti na stavebních úřadech, radí, co je potřeba ke stavebnímu povolení a poučuje o ochraně práv vlastníka domu dle občanského zákoníku.
Pekárek, M., Damohorský, M., Průchová, I., Pálenská, D.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související
Brno, Masarykova univerzita-Vydatelství 2000, 320 s., 265 Kč.
Komentáře ke změnám zákona o ochraně přírody a souvisejících předpisů.
Svoboda, Karel: Územní samospráva a státní správa
Praha, Eurounion 2000, 369 s., 320 Kč.
Kniha obsahuje úplné znění zákonů o obcích, o hlavním městě Praze, o krajích a okresních úřadech.
Šimka, K., Antonyová, D.: Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva
Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelsvtí Aleš Čeněk 2000, 571 s., 450 Kč.
Pro studenty právnických fakult, advokáty, právní koncipienty a soudce.
Teryngel, J., Liška, P.: Zbraně, střelivo a právo
Praha, Nakladatelství Orac 2000, 200 s., 340 Kč.
Zákony o zbraních a střelivu. Pomůcka pro sportovní střelce a myslivce.
Tkáč, Vladimír: Česká republika
Opava, Grafis 2000, 225 s., 179 Kč.
Seznam lokalit zapsaných v rámci konvence ochrany a uchování kulturního dědictví světové organizace UNESCO na území ČR.

Rok 1999
Amsterodamská smlouva
Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1999, 277 s.
7Znění Smlouvy o založení ES a Smlouvy o EU, jak vyplývají ze změn provedených tzv. Amsterodamskou smlouvou, platnou od 1. 5. 1999.
Enviromental Laws of the Czech Republic
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999, 231 s.
Sborník, anglicky.
Přístup k informacím o životním prostředí
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 1999, 83 s., 91 Kč.
Sborník příspěvků z konference.
Damohorský, Milan, Drobník, J., Sobotka, M.: Cvičení z práva životního prostředí
Praha, Všehrad 1999
Praktické příklady z oboru.
Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí
Praha, C. H. Beck 1999, 466 s., 570 Kč.
Flora, Martin: Právo v lesním hospodářství
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 98 s.
Skripta.
Hromas, Josef: Myslivecko-ochranářská legislativa
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 153 s.
Skripta.
Jílek, František: Zákon o ochraně zvířat proti týrání a jeho uplatnění v zemědělské praxi
Praha, Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR 1999, 32 s., 31 Kč.
Krecht, J., Mikule, V.: Vodohospodářské předpisy s komentářem
Praha, Prospektum 1999, 337 s., 390 Kč.
Vodní zákon a předpisy související.
Kreníková, Věra: Odpadové hospodářství
Ústí nad Labem, Univerezita J. E. Purkyně 1999, 130 s., 110 Kč.
V přehledu je uvedeno nakládání s odpady až po jejich zneškodňování, také legislativa.
Kühnelová, Jana: Váš pes a paragrafy
Praha, Grada Publishing 1999, 98 s.

Rok 1998
Dvoustranné mezinárodní dohody
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 332 s.
Přehled mezinárodních dohod pro oblast životního prostředí, uzavřených mezi orgány České republiky a druhého státu.
Práce s veřejností a místní Agenda 21
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR - Český ekologický ústav 1998, 88 s.
Určeno především představitelům obcí, pracovníkům okresních úřadů a územních odborů MŽP. Nabízí zkušenosti s procesem místí Agendy 21 na různých úrovních řízení, tak jak byly vyzkoušeny ve Velké Británii.
Doležal, J. Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi
Praha, Linde Praha 1998, 465 Kč.
Úplné znění zákona s komentářem, související a prováděcí předpisy. Zahrnuje komentované znění stavebního zákona po novele provedené zákonem č. 83/1998 Sb. a nové prováděcí vyhlášky zákona schválené v červnu 1998 spolu s dalšími navazujícími předpisy.
Gordon, Thomas: Otrávené nebe
Ostrava-Poruba, Oldag 1998
Román popisuje svět až příliš podobný současnosti - střet soukomých zájmů nadnárodního konsorcia a ekologických zákonů.
Jančářová, Ilona: Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 1998, 245 Kč.
Publikace se věnuje vybraným enviromentálním problémům.
Kulatý, Jiří sestavil: Praktický rádce - jak chránit životní prostředí v Praze
Praha, Agentura Koniklec 1998, 50.
Kužvart, Petr: Právo na informace o životním prostředí
Brno, Ekologický právní servis 1998
Kvasničková, D., Guth, J., Stach, J., Velek, O.: Enviromentální informace a osvěta
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 84 s.
Tato publikace přináší informace o možnostech využití nového zákona č. 123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí, pro enviromentální výchovu.
Mlčoch, Svatomír: Škody na životním prostředí z pohledu českého práva
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1998, 64 s.
Pešout, Pavel a kol.: Jak založit pozemkový spolek
Praha, Ústřední výkonná rada ČSOP 1998
Rudolf, Emil: Poplatky a sankce na úseku ochrany životního prostředí
Praha, Zpravodaj SVČR 1998
Pomůcka pro vodohospodáře a ekology.
Uhl, Petr: Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla
Praha, C. H. Beck 1998, 245 Kč.
Autor nahlíží na naši minulost, současnost i budoucnost zorným úhlem lidských práv v konkrétní, mnoha autentickými případy dokládané podobě. Jeho názory jsou svébytné, nelze jim upřít vášnivou touhu po lepší podobě světa.

Rok 1997
Ekonomický a právní poradce podnikatele
Praha, Poradce podnikatele 1997, 172 s.
Časopis. Právo životního prostředí, přestupky, odpady.
Průvodce odpadovým hospodářstvím
Praha, Verlag Dashôfer 1997, 970 Kč.
Příručka o nově schváleném zákoně, nakladatelství zaručuje aktualizaci.
Drobník, Jaroslav, Škoda, L., Damohorský, M.: Zákon o odpadech a předpisy související
Praha, C. H. Beck 1997, 310 Kč.
Publikace je věnována novému zákonu o odpadech, který spolu s prováděcími předpisy vytváří nový právní rámec pro řešení problematiky odpadů.
Dvořák, Pavel: Zákon o odpadech s komentářem
Praha, Linde Praha 1997, 116 Kč.
Komentovaný zákon o odpadech č. 125/1997 Sb.
Krulíková, Eva: Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii
Praha, Nakl. a vydav. litomyšl. semináře 1997, 186 s.
Moldan, Bedřich: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí : Situace v České republice
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1997, 307 s.
Svozil, Pavel zprac.: Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě a provozu betonáren
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR - Český ekologický ústav 1997, 128 s.
Nejdůležitější právní předpisy na ochranu životního prostředí při provozu a výstavbě betonáren, zpracováno podle požadavků Svazu výrobců betonu ČR. Uvedeny jsou také směrnice podle návrhu ERMCO.

Rok 1996
Aktuální legislativa v ochraně životního prostředí: Úplný přehled platných právních předpisů týkajících se životního prostředí zveřejněných ve sbírce zákonů 1966 až 1995
Brno, Malé Centrum 1996, 380 s.

Rok 1995
Ekologické škody technické a právní řešení
Praha, BIJO 1995, 222 s.
Legislativa v odvětví odpadu a odpadních vod: Sborník se semináře
Kutná Hora, Sdružení vodohospodářů ČR 1995, 40 s.
Zákony k ochraně životního prostředí
Praha, C. H. Beck 1995, 310 s.
Zimmermann, Monika, Welte, Cornelia: Naměty pro obce a města k jednání v souladu s životním prostředím
Berlín, DIFU 1995, 128 s.

Rok 1992
Nová, Eva: Ochrana přírody a tvorba a ochrana životního prostředí v okrese Kladno
Kladno, Státní vědecká knihovna 1992, 47 s.
Rubík, Ivo: Zpáva o stavu životního prostředí ve Slaném a na Slánsku
Slaný, 1992, 40 s.
Tichotová, Přibyslava: Nové právní předpisy v ochraně životního prostředí
Praha, SEVT 1992, 525 s.

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Bělohradský, Václav; Hvížďala, Karel: Myslet zeleň světa
Praha, Mladá Fronta 1991, 111 s.
Filozofický dialog novináře Karla Hvížďali s filozofem Václavem Bělohradským, který odhaluje dopady subjekt-objektového myšlení na společnost, přírodu, člověka. Přečtěte si úryvek z knížky na Ekolistu.
Vencovský, Tomislav: Co se děje v okrese Příbram s naším odpadem; hospodaření s tuhými komunálními odpady v okrese Příbram.
Příbram, Okresní úřad 1991, 12 s.

Rok 1990
Madar, Zdeněk: Evropské zákony o ochraně životního prostředí
Praha, ÚVTEI 1990, 173 s.
Šulc, J., Šinták, J.: Právní problematika a ochrana životního prostředí: Ochrana životního prostředí
Liberec, Vys. škola stroj. a text. 1990, 91 s.

Rok neuveden
Přístup k soudům při ochraně životního prostředí
, PILA , 251 s., 300 Kč.
Sborník z prvního dne konference - Přístup ke spravedlnosti při ochraně lidských práv a veřejných zájmů. Konference se konala 29.-30.4.2004 v Brně.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.