Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Ovzduší, klima, ozonová vrstva MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Ovzduší, klima, ozonová vrstva
Rok 2018
Vidomus, Petr: Oteplí se a bude líp: Česká klimaskepse v čase globálních rizik
oteplí se a bude líp
Praha, SLON 2018, 393 s., 539 Kč.
Změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost vážněji zabývat, tvrdí lidé jako Václav Klaus, Ivan Brezina nebo Luboš Motl. Považují jej za nafouknutou bublinu, která má vědcům a ekologickým aktivistům zajistit přísun tučných grantů a dotací. Kdo jsou čeští klimaskeptici a jaké strategie využívají k prosazování této své vize? Kniha Oteplí se a bude líp je první sociologickou studií aktivní české klimaskepse. Hlavní část tvoří kvalitativní výzkum odporu vůči environmentalismu a hlavnímu proudu klimatologie. Vychází z řady rozhovorů s českými klimaskeptiky, klimatology i představiteli nevládních organizací, provedených v letech 2011-2014. Hlavním zjištěním je poznatek, že aktivní česká klimaskepse prošla mezi lety 2007-2014 obdobími měnící se intenzity a dynamiky. Nejsilnější byla v letech 2007-2008, kdy její organizační platformou byly think tanky s tržním přístupem k životnímu prostředí a pod patronací prezidenta Václava Klause v Praze vystupovaly nejvýznamnější postavy zahraniční klimaskepse. Zhruba od roku 2011 však klima ustoupilo z agendy pravicových think tanků a rozptýlilo se mezi vícero menších sdružení, výrazných jednotlivců a do virtuálního prostoru. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2017
Fanta, Josef; Macková, Jana; Petřík, Petr: Krajina a lidé
Krajina a lidé
Praha, Academia 2017, 170 s., 293 Kč.
Současné změny klimatu si žádají změny v přístupu k naší krajině. Té krajině, ve které žijeme a která nám poskytuje obživu. Publikace, na níž se podílelo přes 70 pracovníků převážně z vědeckých institucí, seznamuje s výzkumem a udržitelným hospodařením v české krajině. Dozvíte se např. odpovědi na otázky, jak lze třídit a měřit krajinu a jaké služby nám přináší. Vybrali jsme pro vás novinky o využívání půd v zemědělství, o hospodaření (současném i přírodě blízkém) v lesích, o problematice vody, o narušené krajině a její obnově, o ochraně přírody a krajinném plánování. Důsledky exploatace naší krajiny dokládá mnoho příspěvků v této knize. Mezioborová Platforma pro krajinu spojuje zájemce, kterým není lhostejný osud naší krajiny, a čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině. Nabízí řešení vedoucí napříč vědou a politikou – krajina je totiž věcí veřejnou. Koupit na Kosmas.cz
Watts, Alan: Předpověď počasí snadno a rychle
/Předpověď počasí snadno a rychle
Praha, IFP Publishing 2017, 68 s., 269 Kč.
Předkládaná kniha je jednoduchá příručka s mnoha fotografiemi, která má pomoci rozpoznat, jaké počasí se blíží, podle mraků a vzhledu oblohy. Je určena pro širokou škálu outdoorových aktivit od turistiky, jízdy na kole či motorce, jachtingu i dalších vodních aktivit. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2016
Hůnová, Iva; Braniš, Martin: Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší [E-kniha]
Atmosféra a klima
Praha, Karolinum 2016, 352 s., 240 Kč.
Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost. V obsáhlé učebnici o aktuálním stavu klimatu se proto setkávají specializované kapitoly od autorů s různým odborným zázemím. Cílem editorů bylo umožnit čtenářům zaměřit se na jednotlivé části podle jejich zájmu a potřeby, ohled je přitom brán zejména na studenty a odbornou veřejnost bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky. Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Elektronické vydání
Obálka knihy Krajiny vnitřní a vnější
, Dokořán s.r.o. 2012, 272 s., 199 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areál
Druhé, rozšířené vydání o oddíl Právo na krajinu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše – fenoménu genia loci, postavě zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi
Obálka knihy Prohlédni si tu zemi
, Dokořán s.r.o. 2012, 264 s., 298 Kč.
I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora. Koupit na Kosmas.cz
Dinwiddie, Robert; Lamb, Simon; Reynolds, Ross: Bouřlivá planeta Země
Obálka knihy
, Fortuna Libri 2012, 360 s., 999 Kč.
Sopky - zemětřesení - hurikány - bahnotoky - tsunami. Historii naší planety od samého prvopočátku provázejí dramatické přírodní jevy, jimž se, často marně, pokoušíme porozumět. Už samotný vznik Země zapříčinil dobře známý velký třesk a na pohled duhově barevné, omamně krásné, malebné, tajuplně přitažlivé, horce bublající nebo chladně protínající oblohu a zdánlivě krotce strašidelné, ve skutečnosti však nemilosrdně ničivé přírodní síly Zemi formují dodnes. Tato unikátní publikace ukazuje Zemi z její nejbarevnější a přesto nejtemnější stránky. Připomíná a popisuje a na fascinujících, nejmodernějšími grafickými metodami zhotovených fotografiích ukazuje nejničivější přírodní katastrofy a klade si jednoduchou, ale těžko zodpověditelnou otázku: Proč se tak děje? Proč naši planetu ničí sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, cunami, sopky či hurikány? Některé jevy člověk ovlivnit nemůže – ničivé řádění sopky zastavit nedokážeme, ale co sesuvy půdy a povodně? Co klimatické změny? Pojďme krůček po krůčku, stránku po stránce, zkoumat přírodu a její dramatické připomínky, že je silnější než vše, co lidstvo stvořilo vlastmína rukama. Zvláštní úhel pohledu na dějiny světa nenechá nikoho chladným. Na naší planetě není nejvyšším představitelem americký prezident – je to Příroda. Krásná, útěšlivá, zelená... a dramatická, divoká, nespoutaná... a trestající?
Klaus, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta (e-kniha)
Obálka knihy Modrá, nikoli zelená planeta
, Dokořán s.r.o. 2012, 169 s., 149 Kč.
Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny člověk? Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a politickými zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano, environmentalismus ne. Text vychází z druhého rozšířeného vydání. Elektronická kniha. Koupit na Kosmas.cz
Kutílek, Miroslav: Půda planety Země
Obálka knihy Půda planety Země
, Dokořán s.r.o. 2012, 200 s., 265 Kč.
Půda vzniká působením klimatu, vegetace a půdních organizmů na mateční substrát, kterým může být hornina nebo její zvětralina přenesená vodou nebo větrem. Prostředí vzniku půdy je modifikované reliéfem terénu a v posledních několika tisíciletích také lidskou činností. Půdotvorné faktory nejsou stejné na celé Zemi, a proto mohou být půdy v různých regionech velmi rozličné. Navíc tyto faktory nejsou ani konstantní v čase, a proto jejich produkt – půda – podléhá změnám. Vědecký obor pedologie vznikl, aby nám umožnil lépe pochopit vznik a vývoj půd. Jeho cílem je také poznání těch změn faktorů a procesů, které mohou být ovlivněné lidmi a které se pak projeví změnami půd v příznivém smyslu pro lidskou populaci. Koupit na Kosmas.cz
Machar, Ivo a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 856 s., 0 Kč.
Předkládaná kniha je výsledkem pracovního úsilí více než stovky členů autorského kolektivu, tvořeného renomovanými osobnostmi v oboru ochrany přírody a krajiny v České republice. Cílem naší dvoudílné publikace není detailní systematický přehled o tomto oboru. To by ostatně ani nebylo možné. Ochrana přírody a krajiny má multidisciplinární charakter, prolínají se v ní disciplíny ryze akademické s disciplínami aplikovanými, a často mezi nimi nelze vytyčit jednoznačnou hranici. Mnoho (možná že dokonce většina) konkrétních ochranářských problémů má neopakovatelné regionální či místní měřítko. Zachytit celou tuto nesmírně obsáhlou problematiku v jedné knize je asi nereálné. Stejně tak si tato kniha nečiní ambice na formulování strategických vizí ochrany přírody a krajiny v ČR.

Rok 2011
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Praha, Informační centrum OSN v Praze 2011

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

Ovzduší 2011 - Brno, 4.–6.4.2011, Program a sborník konference
Ovzduší 2011
Brno, Masarykova univerzita 2011, 269 s., 250 Kč.
Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2011 je velmi tradiční setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší. Konference OVZDUŠÍ 2011 má již tradiční bloky řešených témat věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v obou zemích, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí, hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů a využití matematického modelování. Pozornost je věnována legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v ČR a SR.
Brázdil, R.; Černušák, T.; Řezníčková, L.: History of Weather and Climate in the Czech Lands VIII
Obálka knihy
Brno, Masarykova univerzita 2011, 271 s.
The weather and climate in the region of Olomouc, Czech Republic, based on Premonstratensian diaries kept by the Hradisko monastery and Svatý Kopeček priory, 1693–1783

Práce se zabývá analýzou informací o počasí v diáriích premonstrátského kláštera v Hradisku a převorství na Svatém Kopečku za období 1693–1783. Ze záznamů byla provedena analýza teploty vzduchu, srážek, větrných poměrů, oblačnosti a hydrometeorologických jevů. Analyzované denní záznamy počasí byly základem pro jejich interpretaci v podobě vážených měsíčních teplotních a srážkových indexů a ty následně porovnány s indexy odvozenými z let 1961–2000. Záznamy o počasí rozšířily také dosavadní poznatky o výskytu hydrometeorologických extrémů v Českých zemích ve studovaném období. V příloze publikace jsou zahrnuty veškeré interpretované denní zprávy o počasí a příbuzných jevech z analyzovaných diárií.
Cílek, Václav: Archeus - Fragment radostné vědy o trpaslících
Archeus
Praha, Dokořán 2011, 280 s.+ CD-ROM, 253 Kč.
I. dotisk. Základem knihy je dlouhá stať o trpaslících, jejich druzích, národohospodářském významu a obecně o záležitostech ukrytých v zemi, ať již se jedná o základní věštebnou symetrii, etruské podsvětní bohy či obyčejné permoníky. Text je dále doplněn příbuznými esejemi o ostré hranici stínu, Sokratově vězení a současných ekonomických a klimatických změnách. Tyto záležitosti jsou hodnoceny převážně z hlediska převozníka trpaslíků, který si klade otázku, kam tento malý národ odešel. Nedílnou součástí knihy je CD Anarcheus s hudbou Pavla Fajta. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav; Čížek, Jan a kol.: Pod vodou - Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě
Pod vodou
Praha, Čížek Jan 2011, 208 s., 441 Kč.
Fotografická publikace je pojata jako případová studie oblastí, které postihla povodeň. Nejen jako připomenutí uplynutí jednoho roku od povodní na severu Čech v roce 2010 vydávám ve spolupráci s Václavem Cílkem a kolektivem autorů publikaci Pod vodou, s podtitulem Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě. Původně jsme chtěli napsat jednoduchou, ryze regionální knihu, aby místní lidé na povodeň nezapomněli. Protože ten, kdo zapomíná na věci nevyhnutelné, staví na nevhodných místech u řeky, a vytváří tak budoucí problém. Postupně jsme si však začali uvědomovat, že v podobné situaci, jako je Frýdlantsko, se v minulých letech ocitla řada českých, moravských a v ještě mnohem větším měřítku polských a maďarských regionů. Knihu jsme tedy pojali jako případovou studii oblasti, sledované měsíce před povodní, hodinu po hodině během její kulminace a systematicky další rok po povodni. A podobně i texty o klimatických změnách, příčinách povodní a možnosti nápravy představují určitý souhrn zkušeností z uplynulých deseti let povodňového neklidu a do značné míry se týkají celého území České republiky. Symbolicky je tato zkušenost s živly a silami přesahujícími člověka zakotvena v území, jemuž vévodí hrad a zámek Frýdlant jako bývalé sídlo mocného Albrechta z Valdštejna i možný předobraz „Zámku“ ze slavného románu Franze Kafky. Koupit na Kosmas.cz
Craven, Greg: Hrozí nám globální oteplování?
Obálka knihy Hrozí nám globální oteplování?
, PROSTOR, nakladatelství s. r. o. 2011, 252 s., 280 Kč.
Průvodce inteligentního laika džunglí veřejné debaty
Kniha se zabývá jedním z nejožehavějších problémů současnosti, který může mít dalekosáhlé následky pro budoucnost Země: změnou klimatu způsobenou lidskou činností. Nabízí jednoduché metody, jež čtenáři pomohou zorientovat se ve spleti protichůdných tvrzení přicházejících z médií. Dává praktický návod, jak i bez odborných znalostí porozumět klimatologickým, ekonomickým a bezpečnostním tématům nynější vědecké i veřejné diskuse. Autor je středoškolský učitel, má proto nejlepší předpoklady podat složité téma přístupnou a zábavnou formou. Vede čtenáře k formování vlastního postoje k věci, nezastírá však své stanovisko, ke kterému se dopracoval pečlivým studiem dostupných informací. Koupit na Kosmas.cz
Hodač, Jan; Kotrba, Tomáš: Učebnice globalizace
Učebnice globalizace
Brno, Barrister & Principal, o.s. 2011, 308 s., 338 Kč.
Globalizace představuje jedno z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších témat současnosti. Přesto jsou běžné představy o ní většinou vágní a zkreslené. Témata s globalizací úzce spojená – znečišťování životního prostředí, udržitelný rozvoj, proměna klimatu, populační růst či sílící migrace – jsou navíc hodně ožehavá, a proto je i debata často emotivní. Existují nejrůznější teorie o tom, co to globalizace je, jaké má příčiny a za co všechno může. Ale dá se globalizace vůbec definovat? Nemá pravdu spíše německý sociolog Ulrich Beck, který poznamenal, že „pokus definovat globalizaci se podobá pokusu přitlouci puding na zeď“? Koupit na Kosmas.cz
Hollan, Jan: Venkovní osvětlení v obcích
Venkovní osvětlení v obcích
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Kniha popisuje stav současného poznání v oblasti světelného znečištění. Shrnuje dopady přílišného nočního světla na přírodu i zdraví lidí. Doporučuje opatření, jak se světlem zacházet - jaké používat typy venkovního osvětlení, kam nesvítit vůbec, kde stačí množství světla řádově ubrat. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Labohý, Jan: Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů
Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 52 s.
V knize jsou shrnuty důvody pro ochranu klimatu a uvedeny příklady, jak k ní mohou přispět města. Pozornost je věnování popisu evropské síti měst zapojených do "Úmluvy starostů a primátorů" (Covenant of Mayors). Členové této sítě se zavázaly snížit své emise o více než 20 % do roku 2020. Z ČR je doposud připojeno jen jedno město - Jeseníky. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Ložek, Vojen: Zrcadlo minulosti, 2. vydání
Zrcadlo minulosti, 2. vydání
Praha, Dokořán 2011, 200 s., 268 Kč.
Česká a slovenská krajina v kvartéru. Tato kniha pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba 18 tisíc let. Během té doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a přišel les a s ním i lidé živící se nejprve lovem a později zemědělstvím. Každá pravěká kultura vtiskla naší krajině poněkud jinou tvář, zároveň ale musela reagovat na klimatické změny, vývoj říčních niv i změny lesních porostů. Snad nejzávažnějším motorem změn byly střídající se vlny suchého kontinentálního a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této země s proměnami podnebí a prostředí se střídavým úspěchem zacházíme více jak dvanáct tisíc let, tedy celý holocén, a je to vzrušující příběh! Kniha však není ohlédnutím za minulostí, ale hlavně zprávou pro současnou dobu hlubokých proměn krajiny a očekávaných změn klimatu. Sucha i povodně, odlesnění, hluboká eroze i nástup nových druhů tu již byly a my máme možnost studovat, jak se projevovaly a co způsobily. Koupit na Kosmas.cz
Marek, Michal V. a kol: Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Praha, Academia 2011, 256 s., 315 Kč.
Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Zabývá se jak ekofyziologickými aspekty ukládání uhlíku, tak jeho toky mezi různými ekosystémy a atmosférou a kvantifikuje primární produkci čtyř hlavních ekosystémů. Navrhuje změny ve využívání krajiny z hlediska uhlíkových emisí. Atmosférický a ekofyziologický pohled je doplněn o sociální šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klimatu v české společnosti. Dílo je určeno jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty přírodovědných oborů. Koupit na Kosmas.cz
Mezřický, Václav: Perspektivy globalizace
Perspektivy globalizace
Praha, Portál 2011, 232 s., 296 Kč.
Na současnou společnost již nelze nahlížet perspektivou sociálních věd bez užití termínu globalizace. Ať už s odkazem na dynamický proces či statický stav světa, tomuto zaklínadlu se dostává prostor na rozličných, často i velmi vzdálených, diskurzivních rovinách; od kontemplací vědeckých autorit přes publicistická pojednání o současném světě až po alarmující rétorické obraty radikálů na protestních shromážděních. Autoři (Mezřický, Moldan, Braniš ad.) se na malém prostoru snaží zmapovat situaci světa po ekonomickém kolapsu a odhadnout perspektivy dalšího vývoje. Kniha navazuje na titul Globalizace (Portál, 2003) a sleduje nové pojetí vysokoškolského kurzu, který probíhá na Právnické fakultě UK. Doc. JUDr. Václav Mezřický, CSc., působí od roku 1991 jako ředitel Ústavu práva životního prostředí právnické fakulty Univerzity Karlovy. V Portálu vydal spolu s řadou dalších expertů knihu Globalizace (2003). Koupit na Kosmas.cz
Ruddiman, William F.: Pluhy, nemoci a ropa
Pluhy, nemoci a ropa
Praha, Academia 2011, 296 s., 320 Kč.
Publikace se snaží objasnit znepokojující otázku, proč atmosférické koncentrace metanu během posledních 5000 let rostou, jakkoli z historického vývoje vyplývá, že bychom měli pozorovat spíše pokles. Podobnou "nesrovnalost" autor objevil též u dalšího významného skleníkového plynu, u oxidu uhličitého. Kriticky vzrůstající trendy koncentrací zmiňovaných skleníkových plynů uvádí autor ve spojitost s lidskou činností, jmenovitě se zemědělstvím. V souvislosti s tím na jednom místě píše: "Vědci si až donedávna mysleli, že lidé začali podnebí měnit teprve před 100 či 200 roky a že to byl přímý důsledek změn zapříčiněných vypouštěním plynných zplodin do ovzduší po průmyslové revoluci. Já však nabízím jiný pohled: klima přestala utvářet příroda a začal je utvářet člověk již několik tisíc let nazpátek a stalo se to v důsledku zdánlivě ,nevinných? inovací souvisejících se zemědělstvím. Klima jsme utvářeli ještě předtím, než jsme začali stavět města, než jsme se naučili psát a než jsme založili všechna světová náboženství. Obdělávali jsme totiž půdu." Koupit na Kosmas.cz
Smola, Josef: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů
Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů
Praha, Grada 2011, 352 s., 449 Kč.
Kniha navazuje na předchozí úspěšnou knihu "Stavba rodinného domu krok za krokem". Přehledně a čtivou formou popisuje požadavky na návrh, stavbu i bydlení v energeticky úsporném domě. Do odborných podrobností zabíhá jen pokud je to pro pochopení souvislostí nezbytné. Autor na základě svých mnohaletých praktických zkušeností architekta/projektanta hodnotí nároky kladené na architekta, realizační firmu i stavebníka při návrhu, realizaci a při užívání nízkoenergetických a pasivních domů v České republice. V navazujících kapitolách, které patří k těžišti knihy, podrobně rozebírá jednotlivé požadavky pomyslného "desatera" na konstrukce, technické vybavení a chování nízkoenergetických a pasivních domů, rovněž s ohledem na požadavek zdravého bydlení a netradiční druhy stavebních materiálů. Nevyhýbá se ani citlivé problematice nezbytným více nákladům při porovnání s běžnou kvalitou výstavby. Otevřeně uvádí celou řadu chybných příkladů a řešení jako názorné poučení pro čtenáře. Závěrem popisuje možné trendy do budoucna.
Svatoňová, Hana a kol.: Integrovaná přírodověda 4. Počasí a podnebí
Obálka knihy
Brno, Masarykova univerzita 2011, 84 s.
Počasí a podnebí je v pořadí již čtvrtým zpracovaným tématem v rámci projektu „Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy“. Autoři publikace představují atmosféru jako složitý systém, ve kterém se odehrávají obdivuhodné jevy. V jednotlivých kapitolách metodické příručky pro učitele se postupně seznámíme s různými projevy počasí i podnebí na planetě Zemi. Nechybí ani v dnešní době hodně diskutovaná témata spojená s globálními změnami klimatu, jako jsou skleníkové jevy, ozonová díra a další. Metodická příručka pro učitele je dále doplněna náměty pro výuku a pracovními listy pro žáky.
Šmajs, Josef: Ohrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politice
Ohrožená kultura
Brno, Host 2011, 272 s., 269 Kč.
Autor přichází s novým konceptem evoluční ontologie, jejíž procesuální pojetí bytí umožňuje pochopit to, co se dnes se světem děje. Na pozadí pomalé přirozené evoluce života ukazuje rychlou, přírodu poškozující evoluci kultury. Sleduje problém vzniku proti­přírodní kulturní uspořádanosti z původního přirozeného řádu. Zjišťuje, že v přirozeně uspořádaném světě nemůže nový typ řádu vznikat jinak než rozbíjením přirozených struktur. Podstatou ekologické krize není tudíž rozpor člověka a přírody, jak se to jeví povrchnímu pohledu, nýbrž konflikt kultury se Zemí, dočasná neschopnost biosféry uhasit požár, kterým ji dnešní technická civilizace spaluje. Jestliže se v neoslabené biosféře mohla tradiční politika zabývat ochranou území, bezpečnosti a majetku občanů. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Chytrá energie
Chytrá energie
Brno, Hnutí DUHA 2010, 108 s.
Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky – a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii. Publikace ke stažení v pdf.
DVD Atmosféry, Blu-ray
Atmosféry, Blu-ray
USA, National Geographic 2010, 499 Kč.
Ať už budete filmu věnovat plnou pozornost anebo ho budete sledovat jen jako kulisu, Atmosféry National Geographic přinesou do vašeho domácího kina díky skvělým high definition záběrům z oceňovaných archivů National Geographic ty nejkrásnější obrazy světa kolem nás. Při sledování nejúžasnějších tvorů a neporušené přírody na planetě si můžete zvolit přírodní zvuky či hudební soundtrack. Vydejte se na cestu kolem světa a objevte zvířata, která přežila a dokonce prospívají v těch nejextrémnějších podmínkách na zemi. Rozleťte se napříč nedozírnými krajinami a užijte si strhujícího pohledu na planetu z ptačí perspektivy. Podnikněte podmořskou výpravu a zblízka si prohlédněte oslnivou přehlídku tvorů, kteří se zabydleli v našich oceánech.
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech - Praktické informace, rady a tipy
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech
Praha, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 2010, 34 s., Ke stažení v PDF..
Publikace je určena nejširší veřejnosti a přináší přehled o tom, co vlastně přesně tzv. zákaz klasických žárovek znamená; o úsporných, kvalitních a vhodných alternativách ke klasické žárovce; o tom, jak úsporné osvětlení vybírat, a to i s ohledem na jeho umístění v domácnosti; o tom, co dělat, když úsporné osvětlení doslouží; odpovědi na otázky, na které se nejčastěji ptáte. Publikace je volně ke stažení ve formátu pdf nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie
Kodaňská diagnóza
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 56 s.
Velké ledové příkrovy tají zvýšeným tempem, mořský led v Arktidě mizí mnohem rychleji, než uváděly nedávné projekce, a budoucí stoupání hladiny moří se nyní čeká mnohem vyšší než dle dřívějších předpovědí – to říká nová globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva připravená před 15. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu konané v Kodani v prosinci 2009 konstatuje, že několik důležitých aspektů změny klimatu probíhá na horní hranici tempa očekávaného ještě před několika lety nebo dokonce nad ní. Zpráva též uvádí, že globální oteplování pokračuje dle prvotních projekcí Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) založených na předpokládaném růstu koncentrací skleníkových plynů. Bez výrazných činů ke snížení emisí oproti samovolnému vývoji (jimž říkáme zmírňování) by mohlo globální oteplení dosáhnout koncem století až sedmi stupňů. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Pasivní domy 2010
Pasivní domy 2010
Brno, Centrum pasivního domu 2010, 300 s., 350 Kč.
Publikace navazuje na předchozí ročníky a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované příspěvky dále rozšiřují obecné poznatky o pasivních domech. Při koupi nového sborníku spolu se starším je sleva až 30 % na celkovou cenu. On-line objednávka zde.
Behringer, Wolfgang: Kulturní dějiny klimatu. Od doby ledové po globální oteplování
Kulturní dějiny klimatu
Praha , Paseka 2010, 408 s., 350 Kč.
Jak lidský druh v průběhu dějin ovlivnil klima? Jak ovlivňovaly výkyvy klimatu život našich předků? Autor nám fascinujícím způsobem osvětluje všechno, co bychom měli vědět o historických změnách klimatu a jejich kulturních důsledcích od holocenu po 21. století. Jeho vědecký záběr přitom sahá od věd přírodních k vědám společenským, opírá se o geologii, klimatologii, paleontologii, archeologii, o kulturní historii a mnoho dalších oborů. Kniha v roce svého prvního vydání (2007) úspěšně vstoupila na pole současných diskusí o globálním oteplování a do počátku roku 2010 se dočkala již šesti německých a jednoho anglického vydání. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Jak to vidí Václav Cílek
Jak to vidí Václav Cílek
Praha, Radioservis 2010, 128 s., 169 Kč.
Geolog, klimatolog, překladatel a filozof Václav Cílek je oblíbeným popularizátorem vědy, známým i z televizní obrazovky. Čtenáři jej znají také jako originálního myslitele, který spojuje poznatky z různých oborů a dochází tak k překvapivým závěrům. Nejnovější Cílkova publikace je autorsky upraveným přepisem jeho rozhovorů s moderátory Českého rozhlasu 2 - Praha v pořadu Jak to vidí... Čtenář zde nalezne vysvětlení řady jevů, jako jsou například časté povodně střídané nezvyklými vedry, důsledky těžby hnědého uhlí na severu Čech, stoupající ceny energií, ale také třeba ekonomická krize. Koupit na Kosmas.cz
Cousteau, Jacques a Schiefelbein, Susan: Člověk, orchidej a chobotnice
Člověk, orchidej a chobotnice
Praha, Mladá fronta 2010, 300 s., 314 Kč.
Badatel, průkopník potápění, filmař, vynálezce a aktivista Jacques Cousteau během svých fascinujících a často nebezpečných výprav jako první odhalil složitost a nádheru pozemského i podmořského života - a byl svědkem toho, jak se na životním prostředí podepsala lidská činnost. Ve své poslední knize, která je konečně poprvé publikována i u nás, Cousteau předkládá své hluboce erudované názory na záchranu světového přírodního bohatství pro budoucí generace a prokládá je dobrodružnými příhodami z výprav. Ve spolupráci s autorkou Susan Shiefelbeinovou upozorňuje na hazardování s lidským zdravím, nadměrný rybolov a vykořisťování světových oceánů, na nebezpečí rozvoje nukleárního programu, a apeluje na odpovědnost vědců, politiků a všech lidí vůči životnímu prostředí. Tato nesmírně předvídavá, až jasnozřivá publikace je svědectvím o životě a díle jednoho z největších dobrodruhů moderní doby. Koupit na Kosmas.cz
Dienstbier, Zdeněk: Hirošima a zrod atomového věku
Hirošima a zrod atomového věku
Praha , Mladá fronta 2010, 312 s., 296 Kč.
Autor, který byl průkopníkem a dlouhá desetiletí klíčovou osobností české nukleární medicíny, nejprve přibližuje hrůzné následky výbuchů atomových zbraní v srpnu 1945. Následně se zabývá celosvětovou jadernou kontaminací v důsledku testů jaderných zbraní a protesty světové veřejnosti, které v 70. letech vedly ke vzniku organizace IPPNW – Lékaři za odvrácení jaderné války. Druhá a třetí část knihy je věnována mírovému využití objevu štěpení atomového jádra, zejména vzniku nových oborů medicíny. V závěrečné části publikace se autor za pomoci Ing. Z. Prouzy, CSc., věnuje jaderným elektrárnám včetně podrobného rozboru jejich havárií. Kniha je určena v prvé řadě laickým zájemcům, ale nové poznatky zde můžou najít i mladší odborníci, neboť prof. Dienstbier „byl při tom“. Koupit na Kosmas.cz
Friedman, Thomas L.: Horký, zploštělý a přelidněný
Horký, zploštělý a přelidněný
Praha, Academia 2010, 476 s., 436 Kč.
Kniha držitele Pulitzerovy ceny přináší nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že ambiciózní strategie je potřebná nejen k záchraně planety před přehřátím, ale i k tomu, aby byla Amerika zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější. Koupit na Kosmas.cz
Hoňková, Iva: Větrné mlýny v Čechách na Moravě, ve Slezsku
Větrné mlýny v Čechách na Moravě, ve Slezsku
Praha, Olympia 2010, 102 s., 170 Kč.
Větrné mlýny se řadí mezi nejstarší technická zařízení. Typické jsou především pro Nizozemí, ale spoustu těchto ojedinělých staveb najdeme i v České republice. Každý mlýn má svou minulost, a někdy i dost dramatickou. V této knížce jsou zmíněny ty nejdůležitější a nejkrásnější z nich. Díky jednotlivým reportážím se čtenáři mohou seznámit s osudy větrníků i současným stavem budov. Všechny objekty jsou přístupné veřejnosti, některé dokonce celoročně. Vydejme se tedy vstříc novým dobrodružstvím a pojďme se toulat krajinou pozoruhodných větrných mlýnů a potěšme se jejich jedinečnou krásou. Koupit na Kosmas.cz
Jarmář, Milan K.: Globální změna. Cesta ze světového chaosu do budoucnosti.
Globální změna
Praha, Aula 2010, 416 s., 378 Kč.
Autor ve své knize postihuje příčiny, mechanismy, důsledky a možná či nutná východiska ze situace klimatických změn, které se výrazně projevují na naší planetě. Činí tak napříč několika obory (jako jsou např. meteorologie, klimatologie, hydrologie, ale i energetika, zemědělství či doprava) a s ohledem na etické atributy naší civilizace, tj. humanitu, demokracii a ochranu lidských práv. Knihu, jejíž text doprovázejí desítky grafických schémat, grafů, tabulek apod., lektorovali odborníci několika vědních odvětví. Ing. Milan K. Jermář, DrSc. je český, resp. československý vodohospodář. Jako projektant se v Československu podílel na úpravách vodních děl (např. Orlík a Kamýk nad Vltavou, Nechranice na Ohři) a vodních toků (Otava, Labe, Dyje apod.). Po roce 1969 odborný poradce OSN, FAO a UNESCO. Od roku 1982 žije ve Spolkové republice Německo. V letech 1984-1986 vedl německo-pákistánský tým při projektech vodních elektráren na řece Indu a v Himaláji. Autor řady rozvojových studií v Asii, Jižní Americe, Africe a USA. V letech 1986-1989 vedl studie o zajištění trvale udržitelného rozvoje území Kirindi Oya na Srí Lance a v povodí řeky Juby v Somálsku. V letech 1991-1993 vedl evropsko-indonéský tým pro přípravu projektů sto padesáti malých vodních elektráren na Sumatře, který financovala EU. Po roce 1989 expert EU na českých ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství. Autor řady odborných publikací (např. Water Resources and Water Management, Elsevier 1987). Koupit na Kosmas.cz
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Patrik, Miroslav; Šuta, Miroslav: Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Aby se ve městě dalo dýchat
Brno, Veronica 2010, 56 s., Ke stažení v PDF.
Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Quaschning, Volker: Obnovitelné zdroje energií
Obnovitelné zdroje energií
Praha, Grada 2010, 296 s., 404 Kč.
Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi. Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima. Koupit na Kosmas.cz
Šantrůčková, Hana; Vrba, Jaroslav: Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce horskými ekosystémy Šumavy.
Co vyprávějí šumavské smrčiny
Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2010, 157 s., 162 Kč.
Publikace širokého týmu odborníků se věnuje velmi aktuální problematice unikátních horských smrkových lesů na Šumavě. Autoři populární formou vysvětlují moderní pohled na dynamiku horských smrčin, přibližují nejnovější poznatky vlastních dlouholetých výzkumů šumavských horských ekosystémů i výsledky studií bavorských kolegů. Populární text je doplněn ilustracemi, fotografiemi a odbornými rámečky, které jsou určeny pro ty, kteří se chtějí s problematikou seznámit do větší hloubky. Kniha názorně představuje složitý ekosystém horských smrčin, vzájemné dynamické soužití smrku a kůrovce, význam mrtvého dřeva pro obnovu lesa, vývoj lesů na Šumavě od poslední doby ledové i historické využívání šumavských hvozdů člověkem. Desítky grafů, mapek a fotografií názorně dokumentují popisované souvislosti, dlouhodobé důsledky tzv. kyselých dešťů i klimatických změn, či účinky různého lesnického hospodaření na citlivé horské ekosystémy, a zároveň uvádějí na pravou míru některé mediální mýty. Kniha je v současnosti také zdarma ke stažení zde. Koupit na Kosmas.cz
Šuta, Miroslav: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 60 s.
Výfukové plyny vozidel jsou vážným ekologickým a zdravotním problémem. Třetí, přepracované vydaní publikace. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí, slovníček odborných termínů. Nová kapitola věnovaná doprava a skleníkovým plynům (klimatu). Cena publikace znamená manipulační a provozní poplatek. Publikace je ke stažení ve formátu pdf.
Zbořilová, Mariana: Co od nás odpadne - Malé velké rady
Co od nás odpadne - Malé velké rady
Brno, Ekologický institut Veronica 2010, 23 s., Cena pouze za případné poštovné.
Informační brožura zaměřující se na odpady a nakládání s nimi. Dozvíme se z ní, jak předcházet vzniku odpadů, co se starým textilem, plasty, hliníkem, nebezpečným odpadem, atd.

Rok 2009
Arktida - klimatické zpětné vazby a jejich celosvětové důsledky
Arktida - klimatické zpětné vazby a jejich celosvětové důsledky
Brno, WWF a ZO ČSOP Veronica 2009, 13 s.
Oteplování v Arktidě by mohlo vést k záplavám postihujícím čtvrtinu světové populace, podstatným nárůstům emisí skleníkových plynů z velikých rezervoárů uhlíku a k extrémním změnám počasí po celém světě. Český překlad exekutivního shrnutí zprávy WWF. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší
Atmosféra a klima.
Praha, Karolinum 2009, 352 s., 315 Kč.
První odborná publikaci v českém jazyce, která pokrývá celou oblast problematiky meteorologie, klimatologie a ochrany ovzduší. Na obsahu se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Masarykovy univerzity v Brně, Akademie věd ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, experti z privátní sféry i čeští odborníci pracující v zahraničních výzkumných institucích. Monografie jistě poslouží všem, kdo danou problematiku studují nebo mají o daná témata hlubší zájem. Texty sice nejsou určeny pro laiky, nicméně jsou konstruovány tak, aby i poučený laik získal o složitém atmosférickém systému potřebné informace. Kniha vychází nejen jako potřebná učebnice, ale také jako vhodný komplement k právě ukončenému kodaňskému klimatickému summitu. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Bio: zachránce klimatu? - Zpráva organizace foodwatch zaměřená na skleníkový efekt konvenčního a ekologického zemědělství v Německu
Bio: zachránce klimatu?
Brno, ZO ČSOP Veronica 2009, 12 s.
Ekologické zemědělství není samo o sobě zachráncem klimatu. Teoreticky může snížit emise o 15 až 20 %, ovšem pokud mají průmyslové země do poloviny století snížit emise o 60 až 80 %, nelze to v dlouhodobých klimatických cílech považovat za dostatečné." Studie sice z Německa, ale závěry platí i u nás. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Ekologické stavění - Pasivní dům Centra Veronica Hostětín
Ekologické stavění
Brno, ZO ČSOP Veronica 2009, 12 s., 40 Kč.
Publikace komplexně popisující Centrum Veronica Hostětín - architektura, urbanismus a energetický koncept; plán domu a jeho konstrukční skladby; Ekologicky šetrné vybavení a provoz. Názorné barevné ilustrace, konstrukční řezy a krásné fotografie Michala Stránského.
Klima - Co, Jak, Proč?
Klima - Co,Jak,Proč?
Plzeň, Fraus 2009, 48 s., 151 Kč.
Co se skrývá pod termínem albedo? Proč se klima mění? Jak se na klimatu projevuje kácení lesů? Takové a podobné otázky si kladou autoři tohoto svazku jedinečné encyklopedické řady CO-JAK-PROČ prof. Dr. Werner Buggisch a Christian Buggisch. Vysvětlují, jaké síly ovlivňují zemské klima, co si máme představit pod pojmem skleníkový efekt, či poukazují na důsledky zásahů člověka do přirozených klimatických jevů. Vracejí se také do minulosti - klima se totiž v dlouhé historii Země neustále měnilo. Pro českého čtenáře knihu upravil a doplnil o některé reálie Ing. Luboš Moravčík z Hydrometeorologického ústavu v Praze.
ÚZ č.730 - Životní prostředí
ÚZ č.730 - Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2009, 560 s., 209 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 25 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; nové je téma týkající se předcházení a nápravě ekologické újmy. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. Podle stavu k 11.05.2009.
Základy dopravní ekologie
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2009, 195 Kč.
Kniha shrnuje nejnovější zajímavé poznatky mladého vědního oboru dopravní ekologie, která se zabývá systémem člověk – doprava – životní prostředí a vzájemným působením těchto složek. Jinými slovy řeší, jak se vyrovnávat se závažnými problémy v oblasti dopravy – včetně škod na životní prostředí, jako jsou dopady na změny klimatu, přírodní zdroje, zábor ploch, hluk a prach, ale i dopadů na společnost. Současné demografické změny vyžadují zásadní změnu pohledu na zajištění potřeb a dostupnost cílů s ohledem na různé skupiny obyvatel - zvláště seniorů, dětí nebo osob se sníženou mobilitou. Kniha se zabývá i otázkami financování, například očekávanou zhoršenou dostupností financí na výstavbu silnic a dalších dopravních cest. Publikace nabízí zájemcům ze všech dotčených oborů – odborníkům, studentům, praktikům, občanům, občanským iniciativám, dopravním plánovačům a politikům - nejen nové informace o dopravním sektoru a otázkách, se kterými se bude muset v dalších letech vyrovnávat. Nabízí i praktická opatření pro snižování vlivů na životní prostředí, nebo odkazy na materiály a inspirativní zdroje informací.
Bednář Jan; Kopáček, Jaroslav: Jak vzniká počasí
Jak vzniká počasí
Praha, Karolinum 2009, 268 s., 261 Kč.
Kniha předních českých odborníků oboru meteorologie si klade za cíl seznámit čtenáře s těmi poznatky o dějích v atmosféře Země, jež nejvíce ovlivňují formování počasí. Čtenář se postupně seznámí s fyzikálním popisem a vysvětlením atmosférických dějů, s poznatky, které jsou potřebné pro krátkodobou a střednědobou předpověď počasí a s vlastní předpovědí počasí. Koupit na Kosmas.cz
Brůhová - Foltýnová, Hana: Doprava a společnost
Doprava a společnost
Praha, Karolinum 2009, 216 s., 162 Kč.
Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajina z druhé strany. Poznámky ke Knize závojů a čar.
Krajina z druhé strany
Břeclav, Malovaný kraj 2009, 246 s., 234 Kč.
Nejnovější kniha Václava Cílka vznikla jako 11. svazek z knižnice nadace Ceny VIZE 97, jejímž je autor nyní laureátem. Kniha vychází jako ucelené autorovi poznámky k jeho připravované Knize závojů a čar. Představuje však obsáhlý soubor samostatných 26 statí, doplněný biografií a bibliografií autora. Tématicky je kniha věnována aktuálním dějům od české krajiny po celosvětové problémy. První částí je vzdána pocta půdě, ukázány jsou projekty krajinné a uvažováno je nad současnou architekturou. Krajina je zde nazírána jako fyzický svět, který potřebujeme chránit i jako duchovní fenomén, jenž přináší útěchu. Druhý díl reflektuje spíše společenské problémy současného světa: Jak moc jsme spjatí s energii (fosilních paliv); globalizace, environmentální krize, energetika a přírodní zdroje. Třetí poslední část je pod vlivem české duchovní tradice, potřeby nové spirituality z této vinotéky vyrůstajících textů. Přečtěte si recenzi Ekolistu Koupit na Kosmas.cz
Klaus, Václav: Modrá planeta v ohrožení. Sborník nových textů o globálním oteplování.
Modrá planeta v ohrožení.
Ostrava, Pemic 2009, 228 s., 250 Kč.
Kniha Modrá planeta v ohrožení není souvislým textem, ale jednotu jí dodává to, že vychází z jednoho konzistentního názoru, z jednoho uceleného pohledu na svět, z důsledné aplikace standardní, tedy mainstreamové ekonomie, z jednoho společensko-vědního paradigmatu, který je důsledně liberální (v evropském slova smyslu) a který zejména nesouhlasí s tím, aby byla sporná myšlenka globálního oteplování a ještě daleko spornější myšlenka dominantního vlivu člověka na globální klima a na globální teplotu zneužívána k dalšímu radikálnímu vstupu státu a politiky do lidské společnosti, čehož jsme právě teď svědky.
Klaus, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta (2. vyd). Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?
Modrá, nikoli zelená planeta (2. vyd).
Praha, Dokořán 2009, 216 s., 225 Kč.
Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny člověk? Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a politickými zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano, environmentalismus ne. Druhé rozšířené vydání. Koupit na Kosmas.cz
Lawson, Nigel.: Vraťme se k rozumu. O globálním oteplování střízlivě a bez emocí.
Vraťme se k rozumu.
Praha , Dokořán 2009, 192 s., 225 Kč.
Předmluva Václava Klause. Nigel Lawson, dlouholetý člen kabinetu Margaret Thatcherové, důkladně rozebírá jednotlivé stránky fenoménu globálního oteplování - od pseudovědecké propagandy, zeleného náboženství, útočné ekománie až po vědecká fakta, politické dopady, ekonomické alternativy a závažné etické aspekty. Nastiňuje, jak by měl vypadat racionální přístup k tématu, a vysvětluje, proč vlastně téma globálního oteplování získalo tak výjimečné postavení, jaké má. Lawson vnáší do debaty intelektuální přesnost, politickou zkušenost a notnou dávku zdravého rozumu. Koupit na Kosmas.cz
Lorencová, Radmila; Trnka, Radek: Antropoekologický přístup
Antropoekologický přístup
Praha, Univerzita Karlova 2009, 160 s., 104 Kč.
Kniha na téma antropologie komunikace a lidské adaptace zahrnuje studie z oblasti současné sociální a kulturní ekologie, jako jsou potravní zdroje a potravní ekologie mimoevropských etnik, sociální a biologické faktory ovlivňující způsoby čerpání ekosystémových zdrojů, využívání přírodních zdrojů původními obyvateli, environmetanlismus a strategie udržitelného rozvoje. Současně s expanzivním, destruktivním působením na ostatní kultury sílí i negativní vlivy na životní prostředí. Udržitelný rozvoj tak vzniká na půdě týchž hodnot, jež vítězily a poškozovaly současně, jako pokus obnovit to, co euroamerická civilizace poničila. Koupit na Kosmas.cz
Lovelock, James: Gaia vrací úder (Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo)
Gaia vrací úder
Praha, Academia 2009, 208 s., 202 Kč.
Profesor James Lovelock se v 70. letech minulého století proslavil svou teorií, podle níž geosféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, na který můžeme pohlížet jako na jediný živý organismus. Tento organismus pojmenoval Gaia po řecké bohyni, stvořitelce Zemi. Kniha přináší propracovanou teorii obsahující mimo jiné i katastrofické vize dalšího možného vývoje planety. Koupit na Kosmas.cz
Malaťák, Jan; Vaculík, Petr: Biomasa pro výrobu energie
Biomasa pro výrobu energie
Praha, Powerprint s.r.o. 2009, 206 s., 250 Kč.
Vědecká monografie. Cílem práce je přispět v teoretické i praktické oblasti k řešení problematiky využití biomasy pro energetické účely. V publikaci je postupně vybraná biomasa charakterizována a zhodnocena po stránce elementární a stechiometrické analýzy. Obsah: Všeobecná klasifikace tuhých biopaliv podle původu a zdroje; Mechanická úprava pevných biopaliv; Legislativní předpoklady; Základní složení a vlastnosti tuhých paliv - biopaliv; Dynamika spalování; Vybraná biomasa využitelná k energetickým a průmyslovým účelům a její tepelně-chemická analýza; Dřevní paliva; Bylinná biomasa.
Metelka, Ladislav; Tolasz, Radim: Klimatické změny: fakta bez mýtů
Klimatické změny: fakta bez mýtů
Praha, Centrum pro otázky životního prostředí 2009, 35 s.

Cílem této publikace je shrnout poslední vědecké poznatky o změnách klimatu a podat je způsobem srozumitelným pro širokou veřejnost. Publikace se tak ve stručnosti zabývá historií klimatu na Zemi a rolí skleníkových plynů, navazuje současným stavem klimatu a projekcemi jeho vývoje. Shrnuje dopady tohoto globálního procesu a nastiňuje možnosti zmírnění probíhající změny klimatu.

Autory knihy jsou přední čeští klimatologové z Českého hydrometeorologického ústavu – RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. a RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., kteří při jejím zpracování vycházeli ze své vlastní vědecké činnosti a z poznatků 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, ale i dalších vědeckých prací.

Výzkumy a pozorování, které proběhly v poslední době, závěry této zprávy plně potvrzují a umocňují: jevy, které Mezivládní panel označuje jako pravděpodobné, se dnes považují za téměř jisté a navíc probíhají větší rychlostí, než se ještě před dvěma lety předpokládalo. Publikace je ke stažení zde.

Vlašín, Mojmír; Ledvina, Petr; Máchal, Aleš: Desatero domácí ekologie
Desatero domácí ekologie
Brno, STEP 2009, 144 s., 50 Kč.
Desatero vyšlo poprvé před více než dvaceti lety. Nyní je k dispozici revidované a přepracované „desatero“, které přináší opět desítky drobných nápadů a inspirací, jejichž smyslem není spasit svět nebo přinést zaručeně pravé návody, jak ušetřit životní prostředí i svoji kapsu. Snahou autorů je pouze podpořit sílící úsilí mnohých lidí o environmentálně odpovědnější nakládání s přírodou a šetrnější zatěžování tzv. ekosystémových služeb, jimiž jsou nenahraditelné, životně důležité přínosy planetárních ekosystémů umožňující život přírodních společenstev. Autoři nepředkládají vědecký text, jde spíše o vyzkoušená doporučení, kterými autoři vyjadřují svůj osobní názor a dávají jej k dispozici ostatním. Publikace je dostupná i v pdf.
Vondráček, Vladimír: Prima klima
Prima klima
Velké Bílovice, TeMi CZ 2009, 148 s., 170 Kč.
Předpovědi počasí patří ve vysílání rozhlasu i televize k nejčastěji a nejbedlivěji sledovaným zprávám. Podle nich se řídí veškerá práce venku, organizují se výlety a volí oblečení, ale krom toho ovlivňují více či méně bezpočet dalších činností. Pro Angličany je počasí prý dokonce jedním z nejdůležitějších konverzačních témat. Ač známe různé podoby jevů odehrávajících se v ovzduší, většinou nevíme jak k nim dochází, co se při nich děje a proč to vůbec tak je. Vysvětlení se nachází v této knížce. Sepsal ji populární „televizní“ meteorolog RNDr. Vladimír Vondráček, jenž nám přes třicet let předpovídal, jak bude dnes, zítra a příště. A sepsal ji navýsost zábavně a zajímavě. Meteorologie v jeho podání je svěže poučným výletem do vzdušných výšin a zemských dálav. Své vyprávění o povětrnosti zamířil na řadu palčivých a problémových otázek. Například: Jaké extrémní teploty vydrží člověk? Proč nás v zimě ze všeho nejdříve zebou nohy? Které roční období trvá u nás nejdéle? Kdy se na nás valila a povalí velká voda? Jak vznikají bouřky a uragány? Kde je na naší planetě klimatický ráj? A jaké klima panuje tam či onde a jaké jsou klimatické rekordy? Kam se vyplatí cestovat za odpočinkem? Jaké bylo a jaké bývá počasí u nás i ve světě? A jak se vůbec předpovídá? A mnoho dalších, z nichž si dokážeme utvořit barvitou představu, jaký fyzikální kolotoč rotuje nad našimi hlavami a co jej roztáčí. To vše autor sděluje nejen slovem, ale i tabulkami, mapkami, obrázky. Spolu s ním pomáhá meteorologické taje prosvětlit svými originálními kresbami Jiří Slíva.
Koupit na Kosmas.cz

Rok 2008
Evropský týden mobility 2008
Praha, MŽP 2008, 46 s.
Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a rady úřadům místní samosprávy, které se účastní iniciativy „Evropský týden mobility“ (ETM). Podkladem pro příručku jsou zkušenosti evropských měst, která organizovala první Evropský týden mobility v roce 2002 až 2007 a Evropský den bez aut („Ve městě bez mého auta!“) v letech 1998 až 2007. Přitom byly vzaty v potaz také odlišnosti dané Chartou ETM a doporučení, která poskytli evropští i mezinárodní partneři iniciativy Evropský týden mobility. Ke stažení zde.
Nekup to! - o environmentálně šetrném nakupování. Druhé doplněné a aktualizované vydání.
Nekup to! - o environmentálně šetrném nakupování.
Brno, ZO ČSOP Veronica 2008, 72 s.
Publikace shrnuje nejčastější nákupní témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Až na výjimky tedy popisuje kategorií výrobků, které si kupujeme velmi často. Publikaci doprovází krásné ilustrace Rostislava Pospíšila. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Pasivní domy 2008
Pasivní domy 2008
Brno, Centrum pasivního domu 2008, 388 s., 350 Kč.
Publikace navazuje na předchozí publikace a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované příspěvky dále rozšiřují obecné poznatky o pasivních domech.
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2008, 544 s., 193 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 24 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Bock, M.; Menger, M.; Mertl, J.; Pick, T.; Schaal, R.; Schneider, H.; Vogel, W.; Volaufová, L.; Branišová, E.; Herčíková, B.: Příručka hodnocení životního prostředí
Příručka hodnocení životního prostředí
Praha, CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2008, 32 s.
V agentuře CENIA proběhl twinningový projekt se Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s názvem Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra. Jeho cílem bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Celý twinningový projekt skončil v červnu 2008 a v CENIA v současnosti vzniká na jeho základě Hodnotící centrum. Dalším z důležitých výstupů projektu je i publikace Příručka hodnocení životního prostředí, kde se dozvíte například, co je to indikátor a jak ho správně vybírat, jak vytvářet hodnotící podklady pro podporu politického procesu apod. Publikace v elektronické verzi je k dispozici zde, o tištěnou verzi si můžete napsat na info@cenia.cz.
Cílek, Václav: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst.
Dýchat s ptáky
Praha, Dokořán 2008, 260 s., 258 Kč.
Václav Cílek v této knize navazuje na předešlá díla, především na Krajiny vnitřní a vnější (2002, rozšířené vydání 2005) a Makom - Kniha míst (2004, rozšířené vydání 2007). Zabývá se znovu krajinou a místy, životním prostředím a klimatem. Dokonce se opatrně věnuje "popisu světa při velkém skoku dopředu, při kterém jsme se víc soustředili na výkon než na to, kam skáčeme...". Knihu doplňují kromě fotografií také ilustrace z pozůstalosti malířky Olgy Karlíkové, která třicet let poslouchala zpěv ptáků a soustředěně jej zaznamenávala. Koupit na Kosmas.cz
Došek, Jiří; Hollan, Jan (překlad): Změna klimatu jako bezpečnostní riziko
Změna klimatu jako bezpečnostní riziko
Brno, ZO ČSOP Veronica 2008, 16 s., ke stažení v pdf.
Česká překlad zprávy Sicherheitsrisiko Klimawandel. Zprávu vypracoval Vědecký poradní výbor spolkové vlády Německa „Globální změny životního prostředí“ v roce 2007. Překlad obsahuje jen Shrnutí pro politické představitele (či veřejné činitele; pro ty, co rozhodují). V němčině a angličtině je dostupná kompletní zpráva jak na internetu, tak i knižně. Překlad ke stažení ve formátu PDF zde.
Ebert, Hans-Peter: Topení dřevem ve všech druzích kamen
Topení dřevem ve všech druzích kamen
Ostrava, HEL 2008, 160 s., 199 Kč.
Kniha představuje dřevo jako obnovitelný zdroj energie, popisuje jeho vlastnosti, druhy, způsoby těžby, skladování a přípravy k nejefektivnějšímu využití. Následuje podrobné pojednání o všech kategoriích zařízení na spalování dřeva od jednoduchých kamen až po automatické kotelny ústředního vytápění a kogenerační jednotky, rozbor spalovacího procesu za různých podmínek a popis plnicích mechanizmů, odvodu spalin a odstraňování popela. Publikace nepomíjí ani aspekty vlivu spalování dřeva na životní prostředí. Kniha poslouží jak těm, kdo hledají využití pro dřevo, které mají k dispozici, tak těm, jejichž prvotním cílem je realizace vytápění dřevem jako dostupným, spolehlivým a ekologickým palivem. Můžete si ji koupit v nakladatelství BEN
Häckel, Hans: Atlas oblaků
Atlas oblaků
Praha, Academia 2008, 192 s., 266 Kč.
Každý z nás jistě občas s údivem pozoruje, co příroda vykouzlila na obloze. A také se ptá, zda právě tento oblak má nějaké označení, jméno. Odpověď zcela jistě nalezne v této knize. Na 178 barevných fotografiích jsou zobrazeny všechny hlavní typy oblaků, roztříděné podle mezinárodní klasifikace do jednotlivých skupin (výškových pater) a druhů (cumulus, stratus, cirrus). K obrázkům jsou připojeny krátké informativní texty. V úvodních obecných kapitolách je stručně popsán proces vzniku, vývoje a zániku oblaků, připojen je stručný nástin jejich fyziky. Koupit na Kosmas.cz
Jančářová, Ilona: Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právnické úpravy
Brno, Masarykova univerzita 2008, 191 s., 100 Kč.
Publikace poskytuje ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
kol.: Globální oteplování. Realita nebo bublina?
Globální oteplování. Realita nebo bublina?
Praha, CEP 2008, 222 s., 100 Kč.
Existuje statisticky významné globální oteplování? Pokud ano, jde o přirozený jev, nebo je způsobeno člověkem? Pokud bychom se rozhodli, že mu chceme zabránit, je něco, co s tím člověk vůbec může udělat? Má nás možné mírné zvyšování teplot trápit? To jsou zásadní otázky, na něž odpovídá nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku „Globální oteplování – realita, nebo bublina?“ Sborník vydaný s předmluvou Václava Klause obsahuje odborné i populární texty českých i zahraničních expertů, kteří nesdílejí interpretaci globálního oteplování a kteří se kloní k názoru, že současné globální teploty nevybočují z dlouhodobých průměrů a stojí za nimi převážně přírodní vlivy mimo moc člověka. Koupit na Kosmas.cz
Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Chrudim, Ekomonitor 2008, 143 s.
Monografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor.
Kutílek, Miroslav: Racionálně o globálním oteplování
Racionálně o globálním oteplování
Praha, Dokořán 2008, 200 s., 225 Kč.
Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů. Koupit na Kosmas.cz
Linhart, Pavel; Suk, Miloš; Válek, Vratislav: Vinařský atlas území České republiky
Vinařský atlas území České republiky
, DOLIN 2008, 220 s., 869 Kč.
Kniha obsahuje odborný text a soubor více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování vinné révy na území České republiky. Dvojjazyčná (česko-německá) barevná publikace soustřeďuje mapy: historické,aktuální,geologické,geochemické,půdní,hydrologické,klimatické,vegetační,fenologické a turistické cesty. Koupit na Kosmas.cz
Lomborg, Bjorn: Zchlaďte hlavy! Skeptický ekolog o globálním oteplování
Zchlaďte hlavy!
Praha, Dokořán 2008, 360 s., 359 Kč.
Nová kniha dánského statistika Bjørna Lomborga, autora známého bestselleru Skeptický ekolog, nás provádí po problematice globálního oteplování úplně jinak než ostatní práce. Lomborg není „klimatický skeptik“ v tom smyslu, že by odmítal převládající názory na oteplování v důsledku lidské aktivity. Nezpochybňuje ani to, že globální oteplování bude mít ve svém souhrnu nakonec pro lidi, životní prostředí i ekonomiku negativní následky. Velkou skepsi však projevuje vůči všeobecně navrhovaným způsobům řešení v čele s Kjótským protokolem. Ukazuje, že objektivně doložitelným škodám oteplování lze snadno zabránit cílenými, rychlými a především relativně levnými zásahy. Tyto praktické kroky by přitom již za krátkou dobu pomohly nepoměrně více lidem a přinesly by světu daleko větší prospěch než nesmyslně drahé omezování emisí skleníkových plynů, které navíc stejně ničemu nepomůže. Koupit na Kosmas.cz
Murtinger, Karel a kol.: Biomasa - Průvodce jihočeským trhem - kusové dřevo, pelety a brikety...
BIOMASA - Průvodce jihočeským trhem
České Budějovice, Energy centre České Budějovice 2008, 48 s., neprodejné.
V brožuře naleznete vše potřebné o biomase např. složení a formy biomasy, zařízení na spalování biomasy, finanční podpora pro zařízení na spalování biomasy nebo konkrétní příklady instalací. Po obecné části následuje Adresář firem, kde naleznete prezentace výrobců a dodavatelů paliva, výrobců a dodavatetelů kotlů a projektantů v oboru biomasy v Jihočeském kraji. V závěru pak následuje přehledný seznam důležitých kontaktů institucí a firem z Jihočeského kraje. Brožura je k dispozici zdarma v kanceláři ECČB. nebo ke stažení na webových stránkách.
Petráš, Dušan a kolektiv : Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
Praha, Jaga Media s. r. o. 2008, 216 s., 369 Kč.
Publikace prezentuje mimořádně aktuální problematiku využívání nízkopotenciálních energií – solární energie, energie geotermálních vod, energie prostředí pro tzv. nízkoteplotní vytápění, vhodné zejména pro využití v nízkoenergetických domech. Knihu tvoří dvě ucelené části: první z nich se zabývá výpočtem a návrhem nízkoteplotního vytápění. Druhá část je zaměřena na specifikaci zdrojů nízkopotenciální energie, a to energie sluneční, geotermální, resp. energie prostředí. Publikaci si můžete objednat e-mailem na stránkách nakladatelství.
Reimer, Nick; Staud, Toralf: Zachraňme klima - Ještě není pozdě
Zachraňme klima - Ještě není pozdě
Praha, Knižní klub 2008, 288 s., 206 Kč.
Jen úspornými zářivkami naši planetu nezachráníme! Změna klimatu je tady - to už se dnes nikdo neodvažuje popírat. Teď se všude horečně diskutuje o tom, že je nutné se novým klimatickým podmínkám přizpůsobit. Ale tak daleko ještě nejsme! Když začneme teď hned, okamžitě, jednat, můžeme zabránit nejhoršímu. Tato kniha nabízí jedenáct konkrétních projektů, s jejichž pomocí lze hrozící katastrofu odvrátit. Vesměs proveditelná, reálná opatření, jimiž by se současné emise oxidu uhličitého daly do roku 2020 snížit zhruba na polovinu. Vnucuje se otázka, proč se s tím ještě nezačalo?! Toralf Staud a Nick Reimer ukazují, čím může k záchraně klimatu přispět každý z nás - jako konzument, volič či turista -- a vyjmenovávají opatření, jež musí být realizována v oblasti politiky a ekonomiky. Protože apelovat na jednotlivce nestačí. Koupit na Kosmas.cz
Remmers, Karl-Heinz: Velká solární zařízení
Velká solární zařízení
Brno, ERA 2008, 328 s., 315 Kč.
Přelom tisíciletí nastolil v celosvětovém měřítku otazníky v oblasti zajištění energie nejen pro zásobování teplem. Ceny energií nezadržitelně rostou. Zdroje fosilních i jaderných paliv nejsou neomezené, jejich těžba likviduje životní prostředí, jaderná energie s sebou přináší další rizika… Jedním z řešení mohou být alternativní zdroje energií. V posledních letech vzrůstá zájem o velkoplošné solární soustavy nejen pro ohřev teplé vody, ale také přitápění objektů a technologické potřeby průmyslu. S odstupem času přicházejí i do Česka sofistikovanější systémy s vyšší účinností a spolehlivějším provozem splňující požadavky pro komunální oblast, zdravotnictví, průmysl či zemědělství. Kniha Karla-Heinze Remmerse nabízí podklady pro návrh a realizaci takových solárních zařízení. Zásadní informace by v ní měli nalézt nejen studenti a akademická obec, ale i investoři, projektanti, výrobci a dodavatelé, odborní a vědečtí pracovníci, poučení laici a ostatní solární nadšenci. Koupit na Kosmas.cz
Samec, Pavel: Změny klimatu a lesnictví
Praha, Česká zemědělská univerzita 2008
K zakoupení ve fakultní knihovně.
Schröpfer, L.: Pták roku 2008 - racek chechtavý (Larus ridibundus)
Pták roku 2008 - racek chechtavý (Larus ridibundus)
Praha, Česká společnost ornitologická 2008, 20 s.
Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992, kdy byla vybrána vlaštovka obecná. Současně s vyhlášením aktuálního Ptáka roku je vždy představena i stejnojmenná brožura, ve které jsou uvedeny základní informace o biologii ptačího druhu, příbuzných druzích, které u nás žijí, populačních trendech, ohrožujících faktorech a také praktické rady, jak vybranému druhu pomoci. Pro rok 2008 byl vybrán populární racek chechtavý. Více o něm v Brožuře "Pták roku 2008 - racek chechtavý" (ke stažení ve formátu pdf).
Stejnerová, J. (edit.): Cesty stěhovavých ptáků. Atlas migrace ptáků celého světa.
Cesty stěhovavých ptáků
Praha, Slovart 2008, 176 s., 449 Kč.
Každoroční migrace miliard ptáků, překonávajících dokonce i vrcholky Himálaje a nebetyčné výšiny And, představuje jeden z největších divů světa. Bohatě ilustrovaná kniha nabízí počítačově vytvořené mapy tras, po nichž táhne více než 100 druhů ptáků ze severní i jižní polokoule. Mezinárodní tým odborníků popisuje každou z tras a přibližuje vše podstatné, co migraci jednotlivých druhů ovlivňuje. Doprovodné rámečky obsahují základní údaje o velikosti a hmotnosti ptáků i o délce jejich migrace. Mnoho druhů je dnes ohrožováno lidskou činností. Proto se kniha věnuje i hrozbám, jimž ptáci čelí. Může to být vedení vysokého napětí, lov nebo náhlé změny počasí. Podrobná úvodní část seznamuje se způsobem letu, navigací, potravním chováním i biologií ptáků, kteří jsou v dalších kapitolách roztříděni podle výskytu na jednotlivých světadílech. Koupit na Kosmas.cz
Šuta, M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví. Druhé, doplněné a přepracované vydání.
Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Plzeň, Děti Země 2008, 32 s.
Publikace obsahuje informace o zdravotních vlivech 10 chemických látek nebo jejich skupin, které jsou obsaženy ve výfukových plynech automobilů. Zahrnuje i ozón (O3) a fotochemické oxidanty, které vznikají z vypouštěných exhalací vlivem slunečního záření a které tvoří základ tzv. letního nebo fotochemického smogu. Exhalace jsou v publikaci rozděleny do tří skupin - na látky postihující převážně dýchací cesty, na látky s převážně toxickými účinky a na rakovinotvorné látky. Text čerpá z více než stovky odborných publikací. Pro potřebu laiků je doplněn stručným slovníčkem, který vysvětluje použité odborné termíny. Publikace byla vydána s podporou nadačního fondu Zelený poklad , díky které je možné si ji objednat jen za cenou poštovného na stránkách Dětí Země.
Weisman, Alan: Svět bez nás
Svět bez nás
Praha, Argo, Dokořán 2008, 412 s., 305 Kč.
Myšlenkový experiment, který se stal bestsellerem New York Times a za nejlepší populárně-vědeckou publikaci roku 2007 byl vyhlášen hned dvěma magazíny - Time Magazine a Entertainment Weekly. Zajímalo by vás, co by se stalo, kdyby ze dne na den z naší zeměkoule zmizeli lidé? Jak dlouho by zůstaly po lidech na naší zemi stopy? Jak rychle by se zhroutila námi vybudovaná infrastruktura? Jak dlouho by bez naší péče vydržely stavby, metro a města? Památky a umění? Co z toho nejdéle, a co by naopak spadlo jako první? Kteří živočichové by z našeho zmizení profitovali, a kteří by naopak zanikli s námi? Předpokládá se např., že by spolu s námi zcela přirozeně vyhynuli švábové, ale ptáci by na tom byli mnohem lépe a vyvinuli by se v mnohé nové druhy. Jak by dopadly farmy, pole, národní parky a zahrady? Nejdelší životnost na zemi bez nás by měly bronzové sochy, umělá hmota a radiové vlny. Zároveň je z některých oblastí na zemi, které člověk poničil, a posléze opustil (např. Černobyl), patrné, že příroda má sebeuzdravující moc. Alan Weisman, cenami ověnčený americký novinář, postavil své hypotézy na expertizách inženýrů, konzervátorů umění, klimatologů, zoologů, biologů, astrofyziků, paleontologů a dalších odborníků a napsal knihu, která zcela jedinečně pohlíží na vliv člověka na životní prostředí. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Zahradník, Jiří: Brouci
Brouci
Praha, Aventinum 2008, 288 s., 499 Kč.
Fotografický atlas brouků obsahuje více než 500 barevných fotografií živých brouků. Doprovodný text obsahuje český i vědecký název druhu, jméno badatele, který je uvedl do literatury a rok , v němž bylo jméno prvně publikováno. Následují údaje o velikosti, vyjádřené v milimetrech. Dále jsou uváděny: výskyt, potrava a vývoj, rozšíření, variabilita zbarvení, rozdíly pohlaví, hostitelské rostliny a podobné druhy. Hlavní pozornost věnoval autor druhům střední Evropy. Kniha obsahuje vysvětlení odborných názvů, výběr literatury o evropských broucích, seznam českých jmen druhů a čeledí, seznam latinských jmen a čeledí. Knihu si můžete koupit např. zde

Rok 2007
Carsharing
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2007, 32 s.
Sdílení vozidel - inteligentní způsob využívání automobilů šetrný vůči životnímu prostředí. V publikaci naleznete jeho koncepci, typy car-sharingových organizací, dějiny, příklady z praxe a odkazy na dostupné materiály a webové stránky.
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Praha, MŽP, CENIA 2007, 107 s.+ CD-ROM
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. IRZ je databází údajů o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30.9. běžného roku. Souhrnnou zprávu za rok 2005 si můžete přečíst zde
Statistická ročenka životního prostředí ČR 2007
Praha, Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad 2007, 641 s.
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již sedmnáctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředíČeské republiky a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v České republice. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí České republiky každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu České republiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
Adamec, Vladimír a kolektiv: Doprava, zdraví a životní prostředí
Doprava, zdraví a životní prostředí
Praha, Grada 2007, 176 s., 199 Kč.
Doprava se v posledních desetiletích stala významným faktorem ovlivňujícím životní prostředí člověka a to jak v pozitivním tak i negativním směru. V současné době se hovoří v souvislosti s dopravou a zdravím člověka převážně o dopravních nehodách. Zatímco u dopravních nehod je poranění nebo úmrtí jasným a zřetelným jevem, negativní vlivy znečištění, zejména ovzduší, jsou až na výjimky jevem pozvolným, velmi často s nevratným poškozením zdraví člověka. Tato skutečnost se stává předmětem výzkumu celé řady předních pracovišť nejen v naší republice, ale i na celém světě. Poslední souhrnná knižní publikace k problematice dopravy a životního prostředí byla vydána před více než 20 lety. Za tuto dobu došlo k výraznému rozvoji celé řady oborů lidské činnosti, včetně dopravních, které s sebou přinášejí i ne vždy pozitivní změny v oblasti humánní a environmentální. Hlavním cílem této publikace je přehledným způsobem přiblížit čtenáři problematiku vlivu dopravy na zdraví a životní prostředí, včetně opatření vedoucích k mezené či snížení těchto nepříznivých vlivů. Pozornost je věnována především současnému stavu zátěže životního prostředí dopravou v ČR a prognózám jejího dalšího vývoje v kontextu s vyspělými státy Evropy. Nechybí ani analýza problematiky energetické a surovinové náročnosti dopravy, ekonomických a sociálních aspektů dopravy, současného stavu a priority výzkumu v ČR i vybraných zemích EU. Závěrečné kapitoly pak přibližují základní principy udržitelné dopravy a stávající legislativní nástroje. Knížku si můžete koupit v nakladatelství Grada
Al Gore: Nepříjemná pravda
Nepříjemná pravda
Praha, Argo 2007, 329 s., 398 Kč.
Málokterá kniha s tematikou životního prostředí se stane bestsellerem. Bývalý americký viceprezident Al Gore to však dokázal, a dokonce podruhé. Po Zemi na misce vah z r. 1992, mimořádně kvalifikované a ucelené analýze celosvětové ekologické krize, vydal v roce 2006 další pozoruhodné dílo – Nepříjemnou pravdu. Na bohatém materiálu zde dokládá, že globální oteplování skutečně probíhá. Fakta ilustruje pečlivě vybranými fotografiemi, názornými grafy, četnými mapami i jedinečnými osobními zkušenostmi. Svou knihu překládá jako výzvu ke změně přístupu k naší vlastní planetě. Na základě knihy vznikl také úspěšný stejnojmenný dokumentární film, který získal Oskara za nejlepší dokument. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Comby, Bruno: Environmentalisté pro jadernou energii
Environmentalisté pro jadernou energii
Praha, Pragma 2007, 324 s., 198 Kč.
Jaderná energie může být považována za čistou energii a je naprosto nezbytná pro ochranu životního prostředí, protože je jedinou formou energie, která může uspokojit energetické potřeby planety v 21. století a umožnit rozvoj chudých zemí při respektování životního prostředí, omezení znečištění a řešení problému globálního oteplování. Tato dobře zdokumentovaná kniha, jejímž autorem je zakladatel EFN (Environmentalists For Nuclear Energy – Ekologové pro jadernou energii), představuje nový přístup k energetickým potřebám planety a předkládá jednoduchá fakta odpovídající na vaše otázky: o existenci radioaktivity v přírodě, o relativním významu přírodní radiace, použití radioaktivního záření v medicíně, vojenství a průmyslu a jeho účincích na zdraví, o devastujícím znečištění našeho životního prostředí při razantním spalování fosilních paliv (nafta, plyn, uhlí) a jiných. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Crummenerl, Rainer: Počasí
Počasí
Plzeň, Fraus 2007, 48 s., 169 Kč.
Co ohlašují oblaka? Jak vznikají červánky? Proč existují roční období? Meteorologické jevy utvářejí náš všední den. Jak počasí vzniká, jaké jsou jednotlivé meterotologické jevy a jak dochází ke katastrofám způsobeným počasím, je představeno v této knize odbornou a lehce srozumitelnou formou.
Fagan, Brian: Malá doba ledová. Jak klima formovalo dějiny v letech 1300-1850
Malá doba ledová. Jak klima formovalo dějiny v letech 1300-1850
Praha, Academia 2007, 292 s., 295 Kč.
Kniha ukazuje, jak zásadně podnebí ovlivňovalo dějiny během malé doby ledové, tedy přibližně mezi 14. a 19. stoletím. Spolu s nenadálými sopečnými erupcemi stály klimatické výkyvy v pozadí četných ekonomických, sociálních i politických změn, kupříkladu Francouzské revoluce. Díky pokročilému výzkumu můžeme bohatě čerpat z minulosti, abychom přesněji předpovídali vliv globálního oteplování na lidskou společnost v budoucnosti. Koupit na Kosmas.cz
Flannery, Tim: Měníme podnebí - minulost a budoucnost klimatických změn
Měníme podnebí - minulost a budoucnost klimatických změn
Praha, Dokořán 2007, 288 s., 350 Kč.
Kniha australského vědce Tima Flanneryho, předního světového biologa, paleontologa a odborníka na klimatickou změnu, přehledně podává podrobné informace o jednotlivých faktorech klimatické změny, o jejích dopadech již zaznamenaných i očekávaných a o krátké historii boje proti ní i obdobným hrozbám. Důkladně se zabývá všemi přírodovědnými, ekonomickými, společenskými i technologickými aspekty problému včetně alternativních technologií ve výrobě. Záhy po svém vydání na podzim 2005 vzbudila značný rozruch. Mezi nadšené zastánce knihy i jejího poselství patří tak různorodé osobnosti jako britský premiér Tony Blair, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger či britský podnikatel sir Richard Branson.
Horníček, Jan: Jezdíme ekonomicky
Jezdíme ekonomicky
Praha, Competer Press 2007, 148 s., 179 Kč.
Trápí vás stále rostoucí ceny benzínu, nafty nebo LPG? Při současných cenách hraje spotřeba paliva ve finančním rozpočtu každého majitele vozidla důležitou roli. V předkládané knize vám dvojnásobný vítěz soutěže o nejnižší spotřebu prozradí své mnohaleté zkušenosti a cenné know-how, abyste i vy dokázali snížit spotřebu paliva vašeho vozidla o několik litrů na 100 kilometrů. Kniha se podrobně a názorně věnuje způsobu jízdy, technickému stavu vozidla a dalším faktorům, ovlivňujícím spotřebu paliva. Je určena pro řidiče automobilů, motocyklů i nákladních vozidel – bez rozdílu značky vozidla či objemu motoru. Pro větší přehlednost jsou nejdůležitější zásady soustředěny do srozumitelných tipů, umožňujících snadnou orientaci i čtenářům, kteří se o motorová vozidla příliš nezajímají. Budete-li se řídit alespoň těmi nejdůležitějšími zásadami, vrátí se vám investice do této knihy již po ujetí několika málo stovek kilometrů.
Kirchner, Karel; Brázdil, Rudolf: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Brno, Masarykova univerzita 2007, 432 s., 529 Kč.
Publikace se věnuje studiu časových a prostorových změn hydrometeorologických (extrémní srážky, sucho, povodně, vichřice, krupobití) a geomorfologických (ploužení, sesuvy, skalní řícení) extrémů a zemětřesení na Moravě a ve Slezsku. Je možné ji získat v Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Klaus, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima nebo svoboda?
Modrá, nikoli zelená planeta.
Praha, Dokořán 2007, 160 s.
Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny člověk? Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a politickými zásahy? Václav Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano, environmentalismus ne! Text je psán živým a čtivým stylem, srozumitelným i laikovi a provází ho typický autorův humor a sarkasmem. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kloz; Motlík; Petržílek; Tužinský: Využívání obnovitelných zdrojů energie - právní předpisy s komentářem
Praha, Linde Praha 2007, 512 s., 648 Kč.
Publikace pojednává o nové právní úpravě podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Přináší především podrobný komentář ke každému ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který se zaměřuje zejména na praktickou aplikaci a také na některé problémy, které se v souvislosti s tímto zákonem vyskytly. Dále publikace obsahuje text podzákonných předpisů provádějících předmětný zákon (vyhláška provádějící některá ustanovení zákona, vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy a vyhláška stanovující způsoby vykazování elektřiny při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje) s podrobným vysvětlujícím výkladem a znění některých dalších právních předpisů přímo souvisejících s tímto zákonem (příslušné vyhlášky, cenová rozhodnutí a pravidla Energetického regulačního úřadu) a komentář k nim. Publikace též zahrnuje znění základních právních dokumentů Evropského společenství v této oblasti (směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a příslušné části smlouvy o přistoupení k Evropské unii) a rozbor právní úpravy podpory biopaliv v dopravě. Krátce se též zabývá možnostmi podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kniha je určena nejen provozovatelům zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zájemcům o výstavbu těchto zařízení, ale i pracovníkům státní správy, místních samospráv a nevládních organizací. Nemálo zajímavého v ní však nepochybně najdou všichni, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie. Knihu si můžete objednat na stránkách nakladatelství Linde Praha
kol.: Global 200
Global 200
Praha, Mladá fronta 2007, 304 s., 629 Kč.
200 nejzajímavějších, ale i nejohroženějších míst planety Země slovy i obrazem. WWF (World Wildlife Found) v rámci celosvětového projektu ochrany nejohroženějších 200 oblastí, důležitých z ekologického a environmentálního pohledu, požádal prestižní italské nakladatelství White Star, známé spoluprací s časopisem National Geographic, aby na toto téma společně vytvořili knihu. Nejdůležitějších a nejznámějších 40 míst, kterými se projekt zabývá, je ukázáno na velkoformátových fotografiích a jsou podobně popsána. Všechna ostatní místa jsou zmíněna a představena krátkým textem a fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Atlas podnebí Česka
Atlas podnebí Česka
Praha, Univerzita Palackého v Olomouci 2007, 256 s.+ CD-ROM, 700 Kč.
Hledáte místo s nejdelším slunečním svitem? Zajímá vás kolik tropických dnů můžete ročně čekat ve vašem městě? Potřebujete vědět, jak často u vás prší? Odpověď na tyto a další podobné otázky vám dá publikace Atlas podnebí Česka. Atlas je podobný encyklopedii a patří k nejkomplexnějším publikacím o klimatu České republiky. Na 260 stranách najdete více než 300 map, 150 grafů a množství názorných fotografií s vysvětlujícím textovým doprovodem v češtině i angličtině. Kapitoly jsou přehledně uspořádané podle jednotlivých prvků např. teploty, srážek, sněhu, vlhkosti, slunečního svitu nebo větru a obsahují většinou mapy za období let 1961–2000. Dlouhodobý pohled je doplněn zpracováním vybraných výjimečných situací v uplynulém období, mezi které patří i povodně z posledního desetiletí. Na nejnovější zpracování charakteristik už netrpělivě čekají nejen meteorologové a klimatologové, ale také experti z oborů více či méně spjatých s podnebím a závislých na rozmarech počasí - např. zemědělství, stavebnictví, dopravy, územního plánování.
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Logan, Steven: Krotitelé aut
Krotitelé aut
Praha, World Carfree Network 2007, 192 s., 225 Kč.
Automobily se staly znakem úspěchu, bohatství a prosperity. Masové rozšíření automobilu přínáší nemalé změny v běžném životě všech obyvatel – ať již patří k aktivním řidičům či nikoliv. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje například, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. S auty jsme tak nejen schopni, ale i „nuceni“ jet dále za nákupy, do zaměstání, školy. Výsledkem je pak delší doba věnovaná denní dojížďce, velké prostorové nároky a nemalé dopady na životní prostor. Automobily dnes bez nadsázky diktují podobu světa, ve kterém žijeme. Kniha přináší téma, které je pro české publikum novinkou. Zabývá se lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Koupit na Kosmas.cz
Ložek, Vojen: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Praha, Dokořán 2007, 216 s., 238 Kč.
Tato kniha pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba 18 tisíc let. Během té doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a přišel les a s ním i lidé živící se nejprve lovem a později zemědělstvím. Každá pravěká kultura vtiskla naší krajině poněkud jinou tvář, zároveň ale musela reagovat na klimatické změny, vývoj říčních niv i změny lesních porostů. Snad nejzávažnějším motorem změn byly střídající se vlny suchého kontinentálního a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této země s proměnami podnebí a prostředí se střídavým úspěchem zacházíme více jak dvanáct tisíc let, tedy celý holocén, a je to vzrušující příběh! Kniha však není ohlédnutím za minulostí, ale hlavně zprávou pro současnou dobu hlubokých proměn krajiny a očekávaných změn klimatu. Sucha i povodně, odlesnění, hluboká eroze i nástup nových druhů tu již byly a my máme možnost studovat, jak se projevovaly a co způsobily. Koupit na Kosmas.cz
Ložek, Vojen: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Praha, Dokořán 2007, 216 s., 238 Kč.
Tato kniha pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba 18 tisíc let. Během té doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a přišel les a s ním i lidé živící se nejprve lovem a později zemědělstvím. Každá pravěká kultura vtiskla naší krajině poněkud jinou tvář, zároveň ale musela reagovat na klimatické změny, vývoj říčních niv i změny lesních porostů. Snad nejzávažnějším motorem změn byly střídající se vlny suchého kontinentálního a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této země s proměnami podnebí a prostředí se střídavým úspěchem zacházíme více jak dvanáct tisíc let, tedy celý holocén, a je to vzrušující příběh! Kniha však není ohlédnutím za minulostí, ale hlavně zprávou pro současnou dobu hlubokých proměn krajiny a očekávaných změn klimatu. Sucha i povodně, odlesnění, hluboká eroze i nástup nových druhů tu již byly a my máme možnost studovat, jak se projevovaly a co způsobily. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Maršák, Jan: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2007, 28 s.
Brožura byla vytvořena v rámci informačních aktivit MŽP jako nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. Je určena jako pro laickou i odbornou veřejnost. Klade si za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se E-PRTR (Evroský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Provozovatelům může posloužit jako jednoduchý klíč při zjišťování, zda-li se na ně vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z nařízení o E-PRTR. Brožura je dostupná v sekci "Dokumenty" ve formátu pdf na www.irz.cz.
Míková, T.; Karas, P.; Zárybnická, A.: Skoro jasno. Průvodce televizní předpovědí počasí
Skoro jasno. Průvodce televizní předpovědí počasí
Praha, Česká televize - Edice ČT 2007, 208 s., 350 Kč.
V bohatě ilustrované knize objasňují meteorologové ČT nejdůležitější pojmy z předpovědí počasí i meteorologické procesy probíhající v přírodě. Kniha tematicky čerpá ze stejnojmenného třináctidílného vzdělávacíh cyklu ČT.
Řezáčová, Daniela: Fyzika oblaků a srážek
Fyzika oblaků a srážek
Praha, Academia 2007, 576 s., 446 Kč.
Kniha autorů z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Českého hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, které probíhají při vývoji oblaků a srážek. Pojednává fyzikální podstatu vzniku deště, sněhu či krup, vývoje silných bouří, tornád i dalších jevů. Jak rozumět informacím z meteorologických radarů či družic, jaký je současný princip i názor na boj proti krupobití? Na tyto i na mnoho dalších otázek lze v monografii nalézt odpověď. Čtenář zde najde i řadu příkladů z území ČR, které navazují na výzkumné projekty autorů. Koupit na Kosmas.cz
Truxa, Jan; Srdečný, Karel: Tepelná čerpadla, 2. vydání
Tepelná čerpadla, 2. vydání
Brno, Era 2007, 84 s., 109 Kč.
Výraznou tendencí současnosti je ekologický způsob života a zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Pro řadu domácností pak má nemalou přitažlivost také magické slovo: úspory. Zejména ceny za energii totiž v posledních letech rostou nepříjemně rychlým tempem. Jednou z možností, jak se vymanit ze závislosti na monopolních dodavatelích energií, ušetřit na provozu domácnosti a k tomu být co nejšetrnější k životnímu prostředí, je pořízení tepelného čerpadla. Vyšší počáteční investice je vyvážena levným provozem, a vrátí se tak během několika málo let. Když se k tomu připočte možnost státních dotací, zvýhodněných sazeb za energii a navíc téměř bezobslužný provoz, je volba o to snazší. Tato kniha se podrobně zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky fungování a možnosti využití tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Jinými slovy, zájemce o tepelné čerpadlo zde získá veškeré informace, aby mohl vybrat to nejvhodnější právě pro svoji domácnost.

Rok 2006
Acot, Pascal: Historie a změny klimatu
Praha, Karolinum 2006, 240 s., 240 Kč.
Kniha rekonstruuje vývoj zemského klimatu od vzniku planety až po současnost. Ukazuje vliv změn klimatu na vývoj lidské společnosti a jejich podíl na některých dějinných událostech. Zabývá se také současným klimatem a poukazuje na znepokojivé jevy. Koupit na Kosmas.cz
Barros, Vicente: Globální změna klimatu
Praha, Mladá fronta 2006, 168 s., 199 Kč.
Globální změna klimatu netvoří jen aktuální téma, ale i hrozbu pro celou planetu. Světově uznávaný meteorolog a klimatolog ve své knize předkládá komplexní pohled na tuto spletitou problematiku. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Tsunami je stále s námi
Praha, Alfa Publishing 2006, 344 s., 299 Kč.
Kniha je následkem divného léta a hurikánu Katrina. Zabývá se klimatickými katastrofami a tím co se posledních deset let děje s počasím a kam to může vést. Shrnuje názory autora o vztahu klimatu, prostředí a civilizace. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Nárt, Lubomír: Země jako skleník. Proč se bát CO2?
Praha, Academia 2006, 144 s., 150 Kč.
Kniha se věnuje aktuálním otázkám, na které bychom měli všichni ve vlastním zájmu hledat odpověď.
Povolná, Vendula: Právo v ochraně ovzduší: Právní rádce obtěžovaného občana
Praha, Ekkologický právní servis 2006, 64 s., 150 Kč.
Publikace sleduje dva cíle. Prvním je postihnout základní právní úpravu v oblasti ochrany ovzduší, druhým je poskytnout přehledný návod pro každého, kdo se cítí být obtěžován zápachem či jinými emisemi. Publikace nabízí i řadu konkrétních příkladů.

Rok 2005
Gould, Stephen J.: Dinosauři v kupce sena
Praha, Academia 2005, 676 s., 295 Kč.
Svazek esejů amerického paleontologa, který se v nich velmi čtivou, přitom však seriózní formou zaobírá aktuálními problémy studia života v geologické minulosti Země. Kniha není laciným popisem světa dinosaurů, ústředním tématem je evoluční myšlení. Koupit na Kosmas.cz
Kazmarová, H., Kotlík, B., Veselská, H.: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 125 s.
Souhrnná zpráva za rok 2005. Státní zdravotní ústav publikoval v roce 2006 samostatné odborné zprávy subsystému 1 - zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší, subsystému 2 - zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody, subsystému 5 - zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickými látkami ze zevního prostředí, subsystému 6 - hodnocení zdravotního stavu a subsystému 7 - registr profesionálních expozic karcinogenů REGEX.
Štekl, Josef: Milešovka a milešovský region
Praha, Academia 2005, 184 s., 195 Kč.
Milešovka je místem, kde pouhých osm dní v roce nefouká vítr, běžné jsou silné vichřice a husté mlhy. Těžko by se našlo příhodnější místo pro sledování počasí. Čtenář publikace se však neseznámí jen s klimatologií či meteorologií, ale též s geologickou minulostí, s historií i památkami tohoto pozoruhodného regionu. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2003
Počasí. Zemská atmosféra. Srážky. Metrologie. Klimatická pásma. Životní prostředí.
Praha, Fortuna Print 2003, 128 s.
Bohatě ilustrovaná kniha názorně vysvětluje přírodní jevy a vše, co se týká počasí.
Program a sborník konference Ovzduší 2003. Brno 5. - 7. května 2003
Brno, Masarykova univerzita 2003, 253 s.
Sborník přednášek z konference.
Bednář, Jan: Meteorologie
Meteorologie
Praha, Portál 2003, 200 s., 249 Kč.
Základní poznatky o zemské atmosféře, dějích v ní probíhajících v měřítku krátkodobém i dlouhodobém (složení a členění atmosféry Země, základní meteorologické a klimatologické prvky, tlak a proudění vzduchu, atmosférické fronty, sluneční záření, tepelnou bilanci a inverzi v atmosféře, oblaky a srážky, problém předpovědi počasí, znečištění ovzduší, ozon v atmosféře, klasifikace a modelování klimatu aj.). Zvláštní pozornost je věnována problémům spojeným se znečištěním atmosféry a změnám v klimatu. Výklad je doplněn řadou příkladů a obrázků.
Burroughs, William J.; Crowder, Bob; Robertson, Ted a kol.: Encyklopedie počasí
Praha, Svojka Václav & Co. 2003, 288 s., 499 Kč.
Tato encyklopedie vám pomůže porozumět každodenním změnám počasí v kterékoliv roční době a rozšířit tak vaše znalosti o přírodě.
Lynch, John: Počasí
Praha, Euromedia Group 2003, 240 s., 599 Kč.
Bohatě ilustrovaná kniha, která doprovází televizní seriál BBC, nás zavede do nitra procesů, jež utvářejí počasí.
Svoboda, Jiří; Vašků, Zdeněk; Cílek, Václav: Velká kniha o klimatu Zemí koruny české
Velká kniha o klimatu Zemí koruny české
Praha, Regia 2003, 656 s.
Více o knize najdete v recenzi EkoListu.

Rok 2002
Allaby, Michal: Průvodce světem počasí. Fotografická cesta oblaky
Praha, Slovart 2002, 64 s., 199 Kč.
Kniha za pomocí fotografií ilustruje vývoj počasí a vzni různých meteorologických jevů jako jsou hurikány, blesk, kroupy...
Crawford, J. H.: Carfree Cities/Města bez aut
Carfree Cities/Města bez aut
Utrecht, International Books 2002, 324 s., 17,95 $.
Kniha Carfree cities je svým obsahem i jazykem určená především čtenářům ze Spojených států amerických. Obsahem proto, že současní obyvatelé většiny amerických megapolí, měst a městeček jsou odkázáni na své automobily (či možná přesněji jsou na nich závislí), kdykoliv se někam potřebují dostat. Přestože osobní automobilová doprava je problémem i v evropských zemích včetně České republiky, nedosahuje zde takové obludnosti, jako právě v USA. Kniha se snaží najít cestu, jak městům ulevit od aut a způsobit, aby města byla příjemným místem pro život. Přečtěte si úryvek z knížky.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie XI. díl
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 30 s.
Skripta.
Konvička, Miloslav a kol.: Město a povodeň - strategie rozvoje měst po povodni
Město a povodeň - strategie rozvoje měst po povodni
Brno, Erag 2002, 234 s., 395 Kč.
Povodňové nebezpečí, ohrožující obyvatele měst a jejich majetky,je bohužel v současné době tématem navýsost aktuálním. Vlna katastrofálních povodní, která sužuje celý svět na přelomu druhého a třetího tisíciletí je patrně důsledkem nekoordinovaného využití městských údolních niv v období průmyslových revolucí. Řešení problematiky povodní spočívá podle autora v oblasti územního plánování. V knize jsou popsány historické souvislosti boje proti povodním, strategie, kterých používali v boji proti záplavám lidé v minulosti a v neposlední řadě jsou zde podrobně rozebrány příčiny toho, že se nám v minulých letech velkou vodu zkrotit nepodařilo. Hlavním cílem knihy je však popsat zásady ochrany měst ohrožených povodněmi a naznačit strategii urbanistického rozvoje těchto měst. V knize jsou detailně popsány a vyhodnoceny záplavy na Moravě v roce 1997.
Koupí přispějete na konto nadace Člověk v tísni SOS Povodně. Koupit na Kosmas.cz
Šrytr, Petr: Městské inženýrství 2
Praha, Academia 2002, 400 s., 350 Kč.
Přehled o metodách a podkladech rozhodování všech podstatných otázek na úrovni územního plánování, projektování, realizace i provozu technického vybavení území. Tento technický průvodce nabízí v ucelené a přehledné formě informace. Druhý díl je zaměřen zejména na hospodaření s tuhými odpady, péči o čistotu ovzduší, lázeňství, ekonomiku a legislativu měst a obcí.
Vysoudil, Miroslav: Ochrana ovzduší
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, 116 s., 104 Kč.
Skripta shrnují základní informace zahrnující problematiku ochrany ovzduší a některé s ní související záležitostí, jako například měření a vliv znečištění na zdraví a jiné.

Rok 2001
Ovzduší 2001
Brno, Masarykova univerzita 2001, 297 s.
Sborník z konference věnované problematice znečištění ovzduší, legislativě, monitoringu znečištění a hodnocení environmentálních rizik.
Farndon, John: Počasí
Praha, Slovart 2001, 59 s.
Kniha, která vám pomůže pozorovat a porozumět proměnám počasí.
Fiala, Jaroslav: Ambient air quality in the Czech republic from the perspective of new EU directive
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 23 s.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie IV. díl.
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, Aplikovaná meteorologie a klimatologie II s.
Skripta.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie V. díl
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 48 s.
Skripta.
Klabzuba, Jiří: Základy bioklimatologie
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 29 s.
Skripta.
Krška, Karel, Šamaj, Ferdinand: Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku
Praha, Karolinum 2001, 568 s., 490 Kč.
Publikace systematicky pojednává o sledování a předpovídání počasí a výzkumu podnebí na území bývalého Československa. První oddíl knihy zahrnuje období do roku 1918, kdy vývoj meteorologie dospěl do stadia vybudování sítě pozorovacích stanic, založení observatoří, ke vzniku státních meteorologických ústavů a k výuce meteorologie na vysokých školách. Druhý oddíl pojednává o letech 1919 - 1938. Autoři popisují nově zaváděné meteorologické zabezpečování letectva, vydávání všeobecných předpovědí pro veřejnost a budování agrometeorologického výzkumnictví. Třetí oddíl knihy zahrnuje období 1939 - 1992, v němž se zvýšilo uplatnění meteorologie v národním hospodářství a do meteorologické praxe bylo zavedeno velké množství nové měřicí a výpočetní techniky. Kniha obsahuje i údaje o osobnostech a institucích, které přispěly k rozvoji meteorologické vědy a služby.
Scott, Carole: Noční obloha
Praha, Slovart 2001, 59 s.
Jak pozorovat a porozumět tajemství noční oblohy.
Sekora, Ondřej: Malované počasí
Praha, Nakl. Amulet 2001, 0 s., 89 Kč.
Kniha pro předškolní děti seznamuje textem i obrazem s počasím.

Rok 2000
Pathways and Consequences of the Dissemination of Pollutants in the Biosphere 2
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 159 s.
Brázdil, R., Kotyza, O.: History of Weather and Climate in the Czech Lands IV
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 2000, 349 s.
Z lounských účetních knih se klimatologicky interpretují informace o pravidelně vyplácených mzdách za práce mající vztah k počasí. Je provedena rekonstrukce teplot zimních a letních měsíců v letech 1518 - 1621 pro Prahu - Klementinum. V anglickém jazyce.
Brázdil, R., Štekl, J., a kol.: Klimatické poměry Milešovky
Praha, Academia 2000, 433 s., 299 Kč.
Zhodnocení klimatických poměrů horské observatoře Milešovka za období 1905 - 1994.
Klabzuba, J., Kožnarová, V., Voborníková, J.: Hodnocení počasí v zemědělství
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 122 s.
Publikace se zabývá vlivem počasí na produkci polních plodin.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie II., III.
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 24, 20 s.
Skripta.
Kovář, Ladislav: Jasná zpráva o počasí
Ostrava, Montanex 2000, 182 s., 130 Kč.
Publikace obsahuje teoretickou i praktickou část a seznamuje s meteorologií.
Roth, Günter D.: Encyklopedie počasí
Praha, Euromedia Group-Knižní klub 2000, 293 s.
Kniha se snaží přiblížit počasí a meteorologické předpovědi tak, aby čtenář byl schopen si sám vytvořit z uveřejňovaných informací předpověď.
Vondráček, Vladimír: Minimum o počasí
Praha, Nakl. Olympia 2000, 72 s., 99 Kč.
Jaké bylo a jaké bývá počasí, jak se změnilo klima na Zemi, jaký vliv počasí mělo a má na člověka.

Rok 1999
Ovzduší '99
Brno, Masarykova universita - Vydavatelství 1999, 181 s., 241,50 Kč.
Program a sborník konference v Brně 7. - 10. února 1999.
Ovzduší a zdraví
Praha, Státní zdravotní ústav 1999, 28 s.
Publikace podává přehled o hlavních škodlivinách v ovzduší a vlivu na zdraví.
Počasí
Praha, Václav Svojtka & Co. 1999, 288 s., 699 Kč.
Kniha napomáhá porozumět každodenním proměnám počasí v kterékoli roční době.
Příhoda, Pavel: Optické úkazy v ovzduší
Praha, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 1999, 23 s., 4 Kč.
Přehled úkazů pozorovatelných v atmosféře.
Rožnovský, J., Havlíček, V.: Bioklimatologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 155 s.
Rožnovský, Jaroslav: Klimatologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 146 s.
Skripta.

Rok 1998
Program Teplice IIO
Praha, Český ekologický ústav 1998
Shrnutí prvních výsledků druhé fáze programu, v jehož rámci je od roku 1991 sledován vliv dlouhodobého působení znečištění životního prostředí, zejména ovzduší, na zdravotní stav populace.
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, 1997
Praha, Český hydrometeorolog. ústav 1998
Hougton, John: Globální oteplování
Praha, Academia 1998, 178 Kč.
V knize je populárně podána celá teorie globálního oteplování a jeho důsledků a jsou nastíněny dohady a nejistoty, které v této problematice panují.
Hůnová, I.: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997
Praha, Český hydrometeorolog. ústav 1998, 178 Kč.
Kalač, Pavel, Tříska, J.: Chemie životního prostředí
České Budějovice, Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta 1998, 147 s., 126 Kč.
Základy ekotoxikologie, kontaminanty, apolutanty, atmosféra, geosféra, hydrosféra a biochemické cykly.
Kobzová, Eva: Počasí
Olomouc, Rubico 1998, 276 s., 139 Kč.
Publikace určená každému, kdo chce porozumět počasí.
kol. autorů: Vzduch jako jeden z živlů
Praha, Agentura Koniklac 1998, 270 s.
Vzduch a člověk, příroda, technika, životní prostředí.
Kolektiv autorů: Společné přístupy a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů
Český hydrometeorologický ústav a MŽP ČR, Praha 1998
Kompilace závěrů řady separátních studií vztahujících se k problému snižování emisí plynů do ovzduší. Zpracovávají oblasti dopravy, zemědělství a energetického průmyslu.
Nemešková, I. Pretel, J.: Skleníkový efekt a životní prostředí
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 76 s., 70 Kč.
Podstata, rizika, možná řešení a mezinárodnní souvislosti působení skleníkových plynů v atmosféře.

Rok 1997
Hoffman, P., Novák, V.: Zpracování exhalací a odpadů
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 124 s.
Škoda, Miroslav sest.: Stoleté výročí extrémních atmosférických srážek
Praha, Český hydrometeorolog. ústav 1997, 321 s.
Sborník referátů ze semináře České meteorologické společnosti při AV CR a CHMU, konaného v Josefově Dole v Jizerských horách 1. a 2. října 1997.

Rok 1996
Dioxine: Vorkommen, Minderungsmassnahmen, Messtechnik
Düsseldorf, VDI Verlag 1996, 387 s.
Weingartner, Erneste: Modification of combustion aerosols in the atmosphere
Villigen, Paul Scherrer Inst. 1996, 118 s.

Rok 1995
Shen, T. Thomas: Industrial pollution prevention
Berlin, Springer-Verlag 1995, 371 s.
Stehlík, Petr: Integrace procesů a její význam pro redukci spotřeby energie a škodlivých emisí - Základní principy
Praha, Procesní inženýrství 1995, 60 s.

Rok 1994
New applications of natural working fluids in refrigeration and air conditioning
Paris, Internat. Inst. of Refrigerat. 1994, 766 s.
Manne, S. A., Schrattenholzer, L.: Global scenarios for carbon dioxide emissions
Laxenburg, IIASA 1994
Přenosilová, Eva: Důsledky klimatických změn na hospodaření s vodou v nádržích
Praha, Český hydrometeorolog. ústav 1994, 96 s.
Sinyak, Y., K. Nagano: Global energy strategies to control future carbon dioxide emissions
Laxenburg, IIASA 1994
Tilling, S., Nisbet, A.: Kyselý déšť
Praha, Tereza 1994, 54 s.

Rok 1993
Energy efficiency in refrigeration and global warming impact: Proceedings of meetings of Commisions B1/2 (May 12-14, 1993) International Conference, University of Ghent, Belgium
Paris, International Institute of Refrigeration 1993, 363 s.
Hodnocení zdrojů kontaminace ŽP [měřění emisí]: Sborník referátů
Praha, BIJO 1993, 97 s.
Jech, Čestmír: V zájmu života ochraňujme ozonovou vrstvu
Brno, Děti Země 1993, 30 s.

Rok 1992
Firth, P., Stuart, S.G.: Global climate change and freshwater ecosystems
New York, Springer-Verlag 1992, 321 s.
Kubelka, Lubomír: Obnova lesa v imisemi poškozované oblasti severovýchodního Krušnohoří
Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1992, 133 s.
Piatrik, M., Tölgyessy, J.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov
Bratislava, Sloven. techn. univ.echn. 1992, 281 s.
Shaheen, I.Esber: Technology of environmental pollution control
Tulsa, PennWell Publ. Co. 1992, 557 s.

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Neužil, Vladimír: Znečišťování ovzduší
Praha, Koneko 1991, 94 s.
Pick, Petr: Technologie ochrany ovzduší
Praha, Koneko 1991, 126 s.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.