Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pátek 3. 12. 2021
Svátek má Svatoslav
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Odpady MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Odpady
Rok 2012
Heisig, Jan: Místa zpětného odběru výrobků a tříděného odpadu v Olomouci
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 1 s., 0 Kč.
Místa zpětného odběru výrobků a tříděného odpadu v Olomouci. Nástěnná mapa.
Půbalová, Monika: Domácí ekologie, odpadové hospodářství
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 107 s., 0 Kč.
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075.
Rulík, Martin a kol.: Mikrobiální biofilmy
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 448 s., 414 Kč.
Publikace shrnuje nejdůležitější poznatky získané dosavadním výzkumem mikrobiálních biofilmů v humánním a přírodním prostředí. Na psaní jednotlivých kapitol se podíleli odborníci z praxe i akademického prostředí, kteří se problematikou biofilmů v našich podmínkách zabývají a jsou sdruženi v biofilmové sekci Československé společnosti mikrobiologické. Kniha je určena studentům vysokých škol, specialistům a zájemcům z praxe – medicíny, vodárenství, čistírenství, zemědělství a hydrobiologie.

Rok 2011
Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti
Hospodaření s vodou v Praze
Praha, Univesity of Wageningen, Arnika - Centrum pro podporu občanů 2011, 62 s., 29 Kč.
Pitná voda se stává stále cennějším přírodním zdrojem. S tím, jak se rozrůstá zastavěné území Prahy, roste význam opatření pro zachycování a využití dešťové vody. Nezbytné je zajistit také účinnou ochranu před povodněmi a efektivní čištění odpadních vod. V době, kdy Praha připravuje výstavbu nové centrální čistírny, je ta správná chvíle k inspiraci zahraničními příklady udržitelného hospodaření s vodou, ať už z Německa, Francie či Nizozemí. Publikace je ke stažení na webové stránce Arniky.
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Praha, Informační centrum OSN v Praze 2011

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

Metodika pro hydrotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu vhodného zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky
Obálka knihy Metodika pro hydrotermickou stabilizaci
Brno, Mendelova univerzita 2011, 48 s.
Metodika pro hydrotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu vhodného zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky.
Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích
, PhDr. Karel Kovařík - Littera 2011, 104 s., 219 Kč.
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů.
Ledvina, Petr: Praktický rádce Brňana - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce Brňana - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s., 15 Kč.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. (Udaná cena je manipulačním poplatkem)

Rok 2010
Desatero domácí ekologie+Nekup to+Do čista+Chemické látky - Balíček publikací
Desatero domácí ekologie+Nekup to+Do čista+Chemické látky
Brno, ZO ČSOP Veronica a Síť ekologických poraden 2010, 100 Kč.
Balíček publikací týkající se environmentálně šetrného chování a nakupování: Nekup to - shrnující nejčastější nákupní témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Do čista - věnující se environmentálně šetrnému úklidu, praktické rady a tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji. Chemické látky v životním prostředí a zdraví, autor MUDr. Šuta. Přehled o tom, kde a v jakých podobách se kolem nás chemické látky vyskytují a jak ovlivňují životní prostředí, zdraví a co můžeme dělat my. Jednotlivé kapitoly se věnují např. potravinám, pesticidům, potravinářským aditivům, plastům a vybraným průmyslovým chemikáliím. Desatero domácí ekologie - Již páté, zcela přepracované vydání úspěšného titulu autorů Vlašín, Ledvina, Máchal. Kapitoly: energie, voda, nakupování, ovzduší, odpady, doprava, zahrada, potrava a zdraví, příroda, globalizace a lokalizace.
Přírodní čištění vody
Přírodní čištění vody
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 16 s., Ke stažení v PDF.
Doplněné a aktualizované vydání původního titulu „Voda a krajina“. Publikace nabízí základní informace o přírodním čištění povrchových a odpadních vod a představuje modelový příklad – obecní kořenovou čistírnu odpadních vod v Hostětíně. Vymezeny jsou základní pojmy a principy přírodního čištění odpadních vod, text doplňují četné fotografie, tabulky a nákresy, prostor je věnován i častým otázkám a odpovědím. Publikaci doporučujeme všem, kteří uvažují o přírodním čištění vody ve své obci nebo v její části. Inspiraci najde i odborná veřejnost. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Černík, Miroslav a kol.: Chemicky podporované in situ sanační technologie
Chemicky podporované in situ sanační technologie
Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2010, 336 s., 420 Kč.
Předností sanačních metod založených na chemickém či biologickém působení na kontaminované prostředí je jejich použití in situ, které nevyžaduje dlouhodobé nadzemní instalace ani čištění vyváděných roztoků či plynů. Jsou to navíc většinou metody relativně rychlé a umožňují dosáhnout výrazného sanačního efektu v časovém horizontu měsíců či několika málo let. V knize je věnována největší pozornost in situ redukci za pomoci nanočástic na bázi elementárního železa, ale jsou diskutovány i další redukční a oxidační činidla, mikrobiálně podpořená reduktivní dehalogenace, použití permeabilních reaktivních bariér a oxidačně-redukční mokřadní systémy. Samostatné kapitoly jsou věnovány použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod a doprovodným technikám karotážního měření...
Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Brno, PhDr. Karel Kovařík - Littera 2010, 102 s., 175 Kč.
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů.
Rozkošný, Miloš a kol.: Domovní čistírny odpadních vod
Domovní čistírny odpadních vod
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 44 s., Ke stažení v PDF.
Publikace nabízí základní informace o čištění odpadních vod jednotlivých či menších skupin domů. Porovnány jsou domovní strojní (balené) a domovní kořenové čistírny odpadních vod. Čtenáři se dozví o legislativním rámci, základních pojmech a principech přírodního čištění odpadních vod, využívání vyčištěných odpadních vod, vsakování a bezodtokových systémech. Publikaci zpřehledňují názorné nákresy, fotografie a mile doplňují ilustrace Rostislava Pospíšila. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Zbořilová, Mariana: Co od nás odpadne - Malé velké rady
Co od nás odpadne - Malé velké rady
Brno, Ekologický institut Veronica 2010, 23 s., Cena pouze za případné poštovné.
Informační brožura zaměřující se na odpady a nakládání s nimi. Dozvíme se z ní, jak předcházet vzniku odpadů, co se starým textilem, plasty, hliníkem, nebezpečným odpadem, atd.

Rok 2009
ÚZ č.730 - Životní prostředí
ÚZ č.730 - Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2009, 560 s., 209 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 25 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; nové je téma týkající se předcházení a nápravě ekologické újmy. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. Podle stavu k 11.05.2009.
Hodge, Oliver: DVD Architekt odpadu
DVD Architekt odpadu
Praha, Distribuční společnost Aerofilms ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 2009, 150 Kč.
Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let s úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Tato překvapivě skvěle fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje z Nového Mexika přesto, anebo spíš právě proto, v USA neustále naráží na nejrůznější byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával režisér Oliver Hodge práci Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky. Vypravil se s ním a s jeho partou podobně nadšených spolupracovníků i na tsunami zcela zničené Andamanské ostrovy, kde se jejich levné a účelné domky setkaly s velkým nadšením. Z celkových 350 hodin natočeného materiálu se tvůrcům nakonec podařilo sestříhat nesmírně živý a zajímavý portrét výjimečného muže a jeho splněného životního snu. DVD vychází ve speciální ekologické edici za pouhých. Obal je vyroben z plně recyklovaného materiálu. DVD je možné koupit mj. ve filmové galanterii Terryho ponožky.
Vlašín, Mojmír; Ledvina, Petr; Máchal, Aleš: Desatero domácí ekologie
Desatero domácí ekologie
Brno, STEP 2009, 144 s., 50 Kč.
Desatero vyšlo poprvé před více než dvaceti lety. Nyní je k dispozici revidované a přepracované „desatero“, které přináší opět desítky drobných nápadů a inspirací, jejichž smyslem není spasit svět nebo přinést zaručeně pravé návody, jak ušetřit životní prostředí i svoji kapsu. Snahou autorů je pouze podpořit sílící úsilí mnohých lidí o environmentálně odpovědnější nakládání s přírodou a šetrnější zatěžování tzv. ekosystémových služeb, jimiž jsou nenahraditelné, životně důležité přínosy planetárních ekosystémů umožňující život přírodních společenstev. Autoři nepředkládají vědecký text, jde spíše o vyzkoušená doporučení, kterými autoři vyjadřují svůj osobní názor a dávají jej k dispozici ostatním. Publikace je dostupná i v pdf.
Voštová, Věra; Fries, Jiří; Jeřábek, Karel; Altman, Vlastimil: Logistika odpadového hospodářství
Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2009, 349 s., 346 Kč.
Základ koncepce odstraňování nebezpečného odpadu spočívá ve: vybudování sítě regionálních sběren nebezpečného odpadu; vybudování ústředních zařízení na odstraňování odpadu a vybudování ústředních skládek. Důležitou roli hraje také transport nebezpečných odpadů. Hlavním problémem dopravy tohoto druhu odpadů je výběr vhodných dopravních prostředků, dostatečné využívání jejich kapacit a minimalizace dopravních nákladů. To vše musí být podřízeno požadavku bezpečnosti přepravy, tj. technickému a organizačnímu zabezpečení přeprav proti ekologickým haváriím. Souběžně s tím je třeba řešit způsoby odstraňování následků případných havárií dopravních prostředků, spojených s poškozením nákladu.

Rok 2008
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2008, 544 s., 193 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 24 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Jančářová, Ilona: Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právnické úpravy
Brno, Masarykova univerzita 2008, 191 s., 100 Kč.
Publikace poskytuje ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
Kalistová, Magdalena: Můj domácí sebezpyt
Obálka knihy
Praha, Společnost pro Revolver Revue a VŠUP 2008, 128 s.
Praktické a vyzkoušené návody pro ekologicky citlivější péči o domácnost a osobní hygienu
Na konci června vydala Společnost pro Revolver Revue ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (VŠUP) knížku Můj domácí sebezpyt. Její autorkou je grafička tištěného Ekolistu Magdalena Kalistová a bez přehánění je možné říct, že jde o nejhezčí a nejnápaditěji zpracované návody pro šetrné vedení domácnosti a osobní hygienu, jaké zatím v českém jazyce vyšly.
Knížka vznikla jako závěrečná práce studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou loni Magdalena Kalistová dokončila. Po celou dobu ji odborně vedli František Štorm, Luboš Drtina a Karel Haloun, konzultantem práce pak byl Jan Rous a oponentem šéfredaktor Ekolistu Jan Stejskal.
„Jde o pokus přiblížit a shrnout mé dobré zkušenosti s alternativní péčí o domácnost a osobní hygienu. Chtěla bych nabourat předsudky spojené s používáním ,obyčejných‘ věcí. Ukázat, že je možné používat kvalitní výrobky, a přitom moc neutrácet. Najdete tu ověřené postupy a své zkušenosti nabízím prostřednictvím návodných ilustrací,“ vysvětluje Magdalena Kalistová, jak práce vznikala. Několik grafických ukázek z knihy přinesl tištěný Ekolist 07/2008 – právě výtvarné zpracování knížky je totiž opravdu povedené. Však byl taky Můj domácí sebezpyt oceněn jako nejlepší absolventská práce VŠUP v roce 2007. Koupit na Kosmas.cz
Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Chrudim, Ekomonitor 2008, 143 s.
Monografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor.
Ledvina, Petr: Do čista - o environmentálně šetrném uklízení
Do čista - o environmentálně šetrném uklízení
Brno, ZO ČSOP Veronica 2008, 28 s.
Praktické rady a tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji, uklízení bez chemie, moderní úklidové postupy, ochrana zdraví, čištění skvrn, správné dávkování, úklid ve velkém - v úřadech a institucích. Publikaci doprovází krásné ilustrace Rostislava Pospíšila. Publikace je ke stažení v pdf na stránkách Veronicy. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Petrová, Saška a Petrlík, Jindřich: Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska
Nakládání se zdravotnickým odpadem
Praha, Arnika 2008, 35 s., 45 Kč.
Studie popisuje srovnání nakládání se zdravotnickým odpadem v České republice a Slovinsku, srovnává likvidaci odpadu nesalovacími technologiemi a spalováním.

Rok 2007
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Praha, MŽP, CENIA 2007, 107 s.+ CD-ROM
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. IRZ je databází údajů o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30.9. běžného roku. Souhrnnou zprávu za rok 2005 si můžete přečíst zde
Ježíšku, letos bez odpadu! - vánoční rady
Ježíšku, letos bez odpadu! -
Brno, ZO ČSOP Veronica 2007, 12 s.
Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě jiných rituálů samozřejmě s vánočními dárky, kterými obdarováváme své blízké. Přitom zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není zadarmo“, ale že tyto dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani naší peněženky. Neboť pohoda a radost jistě nejsou závislé na množství a cenách dárků. Pokud už dárky dáváme a chceme dávat, máme řadu možností, jak pořídit takové, které znamenají menší zátěž pro životní prostředí, případně které mohou pomoci a udělat radost i jiným. Desítky konkrétních rad, jak nakupovat na Vánoce "ekologicky". Stáhněte si publikaci ve formátu pdf
Statistická ročenka životního prostředí ČR 2007
Praha, Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad 2007, 641 s.
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již sedmnáctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředíČeské republiky a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v České republice. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí České republiky každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu České republiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
Báčová, Marie: Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb
Praha, Informační centrum ČKAIT 2007, 20 s., 45 Kč.
Příručka vysvětluje povinnosti zaměstnavatele před započetím prací s azbestem, popisuje opatření k ochraně zdraví a povinnosti při nakládání s odpady. Dále obsahuje přehled výrobků s azbestem v ČR a použítí azbestu v zemích EU.
Beranovský, Jiří; Murtinger, Karel; Tomeš, Milan: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce
Fotovoltaika. Elektřina ze slunce
Brno, ERA - vydavatelství 2007, 100 s., 130 Kč.
Fotovoltaika neboli přímá přeměna energie slunečního záření na elektřinu je v poslední době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví, jehož produkty se stávají běžnou součástí našeho života. Fotovoltaické články zajišťují provoz většiny kalkulaček a hodinek, objevují se již i ohebné panely našité na batohu nebo oblečení, které udrží náš mobilní telefon či GPS v provozu třeba na horské túře. Na indickém či africkém venkově je fotovoltaický systém zpravidla tím nejjednodušším a nejlevnějším zdrojem elektřiny. Fotovoltaika již není „kosmickou technologií“ – ohromný růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje fotovoltaický systém lepší alternativu než je připojení k elektrické síti nejen v Africe, ale i ve střední Evropě. Kombinace rostoucích cen energie, snižování energetické náročnosti spotřebičů a klesajících cen fotovoltaických panelů možná již v blízké budoucnosti změní výrazně i oblast „velké“ energetiky. 20. století bylo stoletím atomové energie. Je pravděpodobné, že 21. století by se mohlo stát stoletím solární energie. A fotovoltaika v tom bude nepochybně hrát klíčovou úlohu. Tato publikace vám přináší informace o tom, jak jsou fotovoltaické články konstruovány, jak fungují, o jejich vývoji a využití. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé typy PV článků, jejich elektrické vlastnosti a také pomocná zařízení a komponenty fotovoltaických systémů. Kniha je plná rad a inspirace pro ty, kdo chtějí do tohoto nového způsobu získávání energie investovat. Koupit na Kosmas.cz
Comby, Bruno: Environmentalisté pro jadernou energii
Environmentalisté pro jadernou energii
Praha, Pragma 2007, 324 s., 198 Kč.
Jaderná energie může být považována za čistou energii a je naprosto nezbytná pro ochranu životního prostředí, protože je jedinou formou energie, která může uspokojit energetické potřeby planety v 21. století a umožnit rozvoj chudých zemí při respektování životního prostředí, omezení znečištění a řešení problému globálního oteplování. Tato dobře zdokumentovaná kniha, jejímž autorem je zakladatel EFN (Environmentalists For Nuclear Energy – Ekologové pro jadernou energii), představuje nový přístup k energetickým potřebám planety a předkládá jednoduchá fakta odpovídající na vaše otázky: o existenci radioaktivity v přírodě, o relativním významu přírodní radiace, použití radioaktivního záření v medicíně, vojenství a průmyslu a jeho účincích na zdraví, o devastujícím znečištění našeho životního prostředí při razantním spalování fosilních paliv (nafta, plyn, uhlí) a jiných. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kloz; Motlík; Petržílek; Tužinský: Využívání obnovitelných zdrojů energie - právní předpisy s komentářem
Praha, Linde Praha 2007, 512 s., 648 Kč.
Publikace pojednává o nové právní úpravě podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Přináší především podrobný komentář ke každému ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který se zaměřuje zejména na praktickou aplikaci a také na některé problémy, které se v souvislosti s tímto zákonem vyskytly. Dále publikace obsahuje text podzákonných předpisů provádějících předmětný zákon (vyhláška provádějící některá ustanovení zákona, vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy a vyhláška stanovující způsoby vykazování elektřiny při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje) s podrobným vysvětlujícím výkladem a znění některých dalších právních předpisů přímo souvisejících s tímto zákonem (příslušné vyhlášky, cenová rozhodnutí a pravidla Energetického regulačního úřadu) a komentář k nim. Publikace též zahrnuje znění základních právních dokumentů Evropského společenství v této oblasti (směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a příslušné části smlouvy o přistoupení k Evropské unii) a rozbor právní úpravy podpory biopaliv v dopravě. Krátce se též zabývá možnostmi podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kniha je určena nejen provozovatelům zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zájemcům o výstavbu těchto zařízení, ale i pracovníkům státní správy, místních samospráv a nevládních organizací. Nemálo zajímavého v ní však nepochybně najdou všichni, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie. Knihu si můžete objednat na stránkách nakladatelství Linde Praha
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Maršák, Jan: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2007, 28 s.
Brožura byla vytvořena v rámci informačních aktivit MŽP jako nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. Je určena jako pro laickou i odbornou veřejnost. Klade si za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se E-PRTR (Evroský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Provozovatelům může posloužit jako jednoduchý klíč při zjišťování, zda-li se na ně vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z nařízení o E-PRTR. Brožura je dostupná v sekci "Dokumenty" ve formátu pdf na www.irz.cz.
Šťastná, Jarmila: Kam s nimi
Kam s nimi
Praha, Edice ČT 2007, 120 s.+ CD-ROM, 169 Kč.
Odpady produkujeme všichni, a taky víme, že bychom je měli třídit – ale jak? Nová knížka, kterou vydává Edice ČT, na tyto otázky odpovídá jasně, stručně a přehledně, se spoustou obrázků, grafů a nákresů. Čtenáři se dozvědí, jak třídit plasty, papír, sklo a další odpady, jak se dále zpracovávají a co se z nich vyrábí. Kapitoly jsou věnovány například bioodpadu, nebezpečným odpadům, sběrným dvorům nebo vysvětlením, co se děje na skládce nebo ve spalovně. Kniha také objasňuje nejčastěji se objevující mýty a pověry kolem odpadů. Na konci je zařazena přehledná tabulka „Co kam patří“, která pomůže při rozhodování, který odpad patří do kterého kontejneru. Knížka Kam s nimi volně navazuje na devítidílný seriál České televize Kam s nimi, který až do konce března vysílá ČT každé úterý na programu ČT2 v 17:10(všech 9.dílů je k vidění na DVD, které je součástí knížky).
Truxa, Jan; Srdečný, Karel: Tepelná čerpadla, 2. vydání
Tepelná čerpadla, 2. vydání
Brno, Era 2007, 84 s., 109 Kč.
Výraznou tendencí současnosti je ekologický způsob života a zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Pro řadu domácností pak má nemalou přitažlivost také magické slovo: úspory. Zejména ceny za energii totiž v posledních letech rostou nepříjemně rychlým tempem. Jednou z možností, jak se vymanit ze závislosti na monopolních dodavatelích energií, ušetřit na provozu domácnosti a k tomu být co nejšetrnější k životnímu prostředí, je pořízení tepelného čerpadla. Vyšší počáteční investice je vyvážena levným provozem, a vrátí se tak během několika málo let. Když se k tomu připočte možnost státních dotací, zvýhodněných sazeb za energii a navíc téměř bezobslužný provoz, je volba o to snazší. Tato kniha se podrobně zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky fungování a možnosti využití tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Jinými slovy, zájemce o tepelné čerpadlo zde získá veškeré informace, aby mohl vybrat to nejvhodnější právě pro svoji domácnost.

Rok 2006
Nekup to! Environmentálně šetrné nakupování
Brno, ZO ČSOP Veronica 2006, 40 s., zdarma.
Publikace shrnuje nejčastější témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Publikace je dostupná též na internetu, a to jak ke, stažení (pdf), tak k prohlížení (htm). Přečtěte si recenzi EkoListu.
Ročenka ELEKTRO 2007
Ročenka ELEKTRO 2007
Praha, TCC Public s. r. o. 2006, 288 s., 96 Kč.
V Ročence Elektro 2007 čtenář najde adresy úřadů, institucí a odborných škol, aktuální informace o elektrotechnických normách, pojednání o elektroinstalacích na stavbách a demolicích a ve venkovních zábavních zařízeních (lunaparky apod.), přehled zásad ochrany staveb před bleskem. Další kapitoly obsahují např. metody a přístroje pro měření teplot v průmyslu, moderní trendy v elektroinstalacích a v řízení provozu budov, přehledový článek o jaderné energetice, vrací se i k otázkám sběru a recyklace elektrických zařízení. Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům, pracovníkům obchodnětechnických služeb a všem zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.
Soukupová, Věra; Chadimová, Adéla: Pleny pod lupou. 15 nečastějších otázek o plenách
České Budějovice, Rosa 2006, 30 s.
Kniha určená rodičům, kteří se chtějí dozvědět více o klasických jednorázových i o látkových plenách. Přečtěte si recenzi EkoListu.
Šálek, Jan; Tlapák, Václav: Přírodní způsoby znečištěných povrchových a odpadních vod
Praha, Informační centrum ČKAIT 2006, 244 s., 390 Kč.
Publikace je zaměřena na využití přírodních enviromentálních způsobů čištění znečištěných povrchových a odpadních vod a využívání tekutých odpadů.
Višinková, Markéta; Povolná, Vendula : Azbest a paragrafy; Skládkování a paragrafy: Právní rádce obtěžovaného občana
, Ekologický právní servis 2006, 45 s., 150 Kč.
Tento rádce Vám nabízí právní úpravu vztahující se k azbestu v první části a k odpadovému hospodářství v ČR v části druhé. Autorky se věnují např. ochraně veřejného zdraví a ovzduší, skládkám a podmínkám povolování, provozu a dalším závažným okolnostem spojeným s těmito tématy.

Rok 2005
Fuchs, Filip a kolektiv: Přelet nad hypermarketovým hnízdem
Brno, Nesehnutí 2005, 120 s., 90 Kč.
Kniha se věnuje fenoménu budování sítě super a hypermarketů v České republice. Na případových studiích upozorňuje na často vznikající konflikt mezi těmito nákupními řetězci na straně jedné a přírodou, občany, odbornou veřejností a místními obchodníky na straně druhé. Knihu doplňují i relevantní texty od zástupkyně ekologického hnutí či od právníků specializujících se na ekologické právo a právo na informace. Knihu si můžete koupit na webových stránkách Nesehnutí Brno, ale také stáhnout ve formátu pdf .
Juchelková, Dagmar: Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi
Ostrava, Vysoká škola báňská 2005, 98 s.
Autorka se ve vysokoškolských skriptech zabýva problematikou nakládání s odpady a jejich vedlejšími produkty.

Rok 2004
Botula, Jiří: Recyklace odpadů kovových a kovonosných
Ostrava, Technická univerzita Ostrava 2004, 86 s., 150 Kč.
Kniha se věnuje možnostem recyklace kovových a kovonosných odpadů.

Rok 2003
Právní předpisy pro obce a města. Ekologická prevence, ekologie a odpady, jaderná energie
Praha, Orac 2003, 96 s., 120 Kč.
Publikace zachycuje právní stav dané oblasti k 1.1. 2003.

Rok 2002
Korelusová, Eva: Kouzla z PET lahví na celý rok
Kouzla z PET lahví na celý rok
Kladno, Labyrint 2002, 24 s., 30Kč.
Nápady, jak znova použít PET lahve, ať už na zahrádce či jako k výrobě praktických předmětů do domácnosti, jako jsou svícny, poháry či misky.
Kropáček, Ivo: Vraťte vratné láhve
Olomouc, Hnutí DUHA 2002, 33 s.
Publikace shrnuje obalovou legislativu jak u nás, tak v jiných evropských zemích, Austrálii, Kanadě a USA. Dále vyjmenovává výhody vratných lahví, mj. pozouzení životního cyklu lahví.
Petržílek, Petr: Zákon o odpadech č. 477/2001 Sb., a související předpisy s komentářem
Praha, IFEC 2002, 240 s., 226 Kč.
Znění zákona o odpadech s komentářem.
Přel. K. Markvart: Nebezpečné odpady
Praha, Státní zdravotní ústav 2002, 24 s.
Cílem brožury je pomoci místním pracovníkům odpovědným za kvalitu životního prostředí a zdraví a poskytnout jim pro jejich rozhodování vědecky ověřené informace.
Římanová, Dana: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně prováděcích předpisů s komentářem
Praha, Codex 2002, 446 s., 378 Kč.
Znění zákona o odpadech s odborným komentářem.
Rychetský, Dobromil: Odpady - podnikatelem bez pokut
Odpady - podnikatelem bez pokut
Brno, Erag 2002, 144 s., 195 Kč.
Publikace je určena všem podnikatelům, neboť není oboru lidské činnosti, která by neprodukovala odpady. Začátkem roku 2002 vešla v platnost novela zákona o odpadech. Změnily se povinnosti a možnosti podnikatelů v oblasti odpadového hospodářství. Byla stanovena též pravidla pro nakládání s obaly a v neposlední řadě vstoupil v platnost zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Změn, týkajících se odpadového hospodářství, je tedy tolik, že se jimi běžný podnikatel jen těžko prodírá. Naše publikace poslouží jako doporučení a návod, jak při podnikání postupovat v souladu se všemi změnami těchto právních předpisů. V textu se objevuje jak znění zákona platné do 31.12.2002, tak znění nové platné od 1.1.2003. Zvláštní pozornost je v knize věnována prevenci a operativnímu řešení případných havárií nebo ekologických následků nesprávného zacházení s chemickými látkami a odpady.
Sojka, Jan: Malé čistírny odpadních vod
Brno, ERA 2002, 112 s., 125 Kč.
Malé čistírny odpadních vod Kniha poskytuje přehled o čistírnách odpadních vod (ČOV) a to jak malých ČOV (50-5000EO), ale také o domovních ČOV (1-50EO) a o všem, co s těmito objekty souvisí. Např.: zdroje znečištění, výpočet odpadních vod, provoz a údržba stokové sítě, volba způsobu čištění odpadních vod ze zdrojů. Najdete zde také vše o zajištění stavebního povolení pro tyto objekty.
Šrytr, Petr: Městské inženýrství 2
Praha, Academia 2002, 400 s., 350 Kč.
Přehled o metodách a podkladech rozhodování všech podstatných otázek na úrovni územního plánování, projektování, realizace i provozu technického vybavení území. Tento technický průvodce nabízí v ucelené a přehledné formě informace. Druhý díl je zaměřen zejména na hospodaření s tuhými odpady, péči o čistotu ovzduší, lázeňství, ekonomiku a legislativu měst a obcí.

Rok 2001
Poplatky
Ostrava, Sagit 2001, 128 s., 45 Kč.
Poplatky správní, místní, soudní, dálniční, poplatky za vypouštění odpadních vod. Stav k 4. 9. 2001.
Technika a technologické systémy v současné zemědělské, potravinářské a odpadové praxi
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 94 s.
Sborník referátů z mezinárodního vědeckého semináře.
Hlavínek, Petr: Čistírny odpadních vod s dlouhodobou aktivací
Brno, Vysoké učení technické v Brně 2001, 20 s.
Vědecké spisy VUT v Brně.
Horáček, Jaroslav: Zpracovny nekovového odpadu
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 96 s.
Skripta.

Rok 2000
Kontaminovaná půda
Praha, Státní zdravotní ústav 2000, 24 s.
Určeno představitelům místní správy. Zabývá se kontaminovanou půdou a jejímu vlivu na zdraví.
Pevné odpady a zdraví
Praha, Státní zdravotní ústav 2000, 20 s.
Pevné odpady a jejich spojení se zdravím člověka.
Pevné odpady a zdraví
Praha, Státní zdravotní ústav 2000, 20 s.
Pevné odpady a jejich spojení se zdravím člověka.
Recycling 2000
Brno, Vysoké učení technické v Brně 2000, 101 s.
Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Sborník z konference.
Skládky
Praha, Státní zdravotní ústav 2000, 24 s.
Zabývá se skládkami a jejich vlivu na zdraví lidí.
Juchelková, Dagmar: Likvidace a využití odpadů
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 76 s., 51 Kč.
Učební text.
L. Kolář, S. Kužel: Odpadové hospodářství
České Budějovice, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzita 2000, 193 s., 298 Kč.
Studijní text.

Rok 1999
Minimalizace odpadu
Praha, Státní zdravotní ústav 1999, 20 s., neprodejné.
Určeno představitelům místní správy. Publikace podává přehled o odpadech a vlivu na zdraví lidí.
Recycling '99
Brno, Vysoké učení technické v Brně 1999, 98 s.
Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Sborník přednášek.
Hrázský, J., Král, P.: Využití dřevných a jiných lignocelulózových odpadů
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 96 s.
Skripta.
Kreníková, Věra: Odpadové hospodářství
Ústí nad Labem, Univerezita J. E. Purkyně 1999, 130 s., 110 Kč.
V přehledu je uvedeno nakládání s odpady až po jejich zneškodňování, také legislativa.
Watson, J. S.: Separation methods for waste and environmental applications
New York, Marcel Dekker 1999, 600 s.

Rok 1998
Recyklace odpadů - Ostrava-Poruba 27.11.1998
Ostrava, VŠB-Technická univerzita 1998, 224 s.
Využití odpadu jako paliva: Sborník přednášek ze semináře, 14.10.1998, Dům techniky Pardubice
Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor 1998, 57 s.
Bystřický, V., Pokorný, A.: Technická zařízení budov - A
Praha, ČVUT 1998, 205 s.
Technické vybavení budov, vodovody, kanalizace, domovní odpady a plynové vytápění.
Fečko, Peter: Recyklace odpadů 2: Ostrava-Poruba: 27.11.1998
Ostrava, VŠB-Technická univerzita 1998, 224 s.
Sborník.
Franta, Jan, Ledvinová, Jana: Obaly bez obalu
Praha, Tereza, EKO-KOM 1998
Pracovní sešit o tom, proč potřebujeme obaly k životu a jak s nimi hospodařit.

Rok 1997
Ekonomický a právní poradce podnikatele
Praha, Poradce podnikatele 1997, 172 s.
Časopis. Právo životního prostředí, přestupky, odpady.
Průvodce odpadovým hospodářstvím
Praha, Verlag Dashôfer 1997, 970 Kč.
Příručka o nově schváleném zákoně, nakladatelství zaručuje aktualizaci.
Recyklace odpadů - Ostrava-Poruba 20.11.1997
Ostrava, VŠB-Technická univerzita 1997, 230 s.
SOS odpady plus
Praha, Medistyl 1997
Přehledný, abecedně řazený katalog firem podnikajících v odpadovém hospodářství.
Drobník, Jaroslav, Škoda, L., Damohorský, M.: Zákon o odpadech a předpisy související
Praha, C. H. Beck 1997, 310 Kč.
Publikace je věnována novému zákonu o odpadech, který spolu s prováděcími předpisy vytváří nový právní rámec pro řešení problematiky odpadů.
Dvořák, Pavel: Zákon o odpadech s komentářem
Praha, Linde Praha 1997, 116 Kč.
Komentovaný zákon o odpadech č. 125/1997 Sb.
Fečko, Peter: Recyklace odpadů: Ostrava-Poruba 20.11.1997
Ostrava, VŠB-Technická univerzita 1997, 230 s.
Sborník.
Hoffman, P., Novák, V.: Zpracování exhalací a odpadů
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 124 s.
Kudláček, Ivan: Ekologie průmyslu
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 187 s.
Učeb. texty.
Obroučka, Karel: Termické zneškodňování odpadů
Ostrava, Vys. škola báňská - Techn. univ. 1997, 140 s.

Rok 1996
Altman, V., Růžička, M.: Technologie a technika skládkového hospodářství
Ostrava, TU VŠB 1996, 82 s.
Altman, Vlastimil: Odpadové hospodářství
Ostrava, TU VŠB 1996, 89 s.
Calmano, W., Förstner, U.: Sediments and toxic substances: Environmental effects and ecotoxity
Berlin, Springer-Verlag 1996, 335 s.
Juchelková, D., Fibinger, V., Míka, J.: Metody nakládání s odpady
Ostrava, Vys. škola báňská 1996, 60 s.
Marek, M., Opatová, H., Voldřich, M. : Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1996, 125 s.
Tomík, M., Hradecká, H. ed. : Skládky a spalovny v České republice: katalog FZP
Praha, Klub zeleného telefonu 1996, 162 s., 300 Kč.
Trebichlavický, J., Havrdová, D., Blohberger, M.: Příručka pro nakládání s odpady určená pro širokou odbornou veřejnost ze sféry státní správy a z oblasti produkce a zpracovaní odpadů
Kutná Hora, NSO 1996

Rok 1995
Identifikační listy nebezpečných odpadů 1., 2.
Praha, BIJO 1995, 266/242 s.
Komunální odpady a jejich problematika: Sborník referátů ze semináře, Praha, 18.10.1995
Praha, BIJO TC 1995, 127 s.
Legislativa v odvětví odpadu a odpadních vod: Sborník se semináře
Kutná Hora, Sdružení vodohospodářů ČR 1995, 40 s.
Amundsen, Audun: Omezování vzniku odpadů - čistší produkce
Praha, Enzo 1995, 163 s.
Daniel, E. D. E.: Geotechnical Practice for Waste Disposal
London, Chapman & Hall 1995, 683 s.
McKinney, R. W. J.: Technology of Paper Recycling
London, Blackie Academic Professional 1995, 401 s.
Podrobné informace o opětovném využití papírového odpadu.
Rowe, R. K., Quigley, R. M., Booker, J. R.: Clayey Barrier Systems for Waste Disposal Facilities
London, E & FN Spon London 1995, 390 s.
Šálek, Jan: Přírodní způsoby čištění odpadních vod
Brno, Vys. uč. techn. 1995, 115 s.

Rok 1994
Skládky a skládkování odpadů: Sborník referátů ze semináře. Praha, 6. 4. 1994
Praha, BIJO 1994, 117 s.
Bagchi, Amalendu: Design, Construction, and Monitoring of Landfills
New York, John Wiley & Sons 1994, 361 s.
Burešová, Květoslava: Odpady - problém nás všech: týdenní výukový program pro základní školy
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1994, 79 s.
Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N.: Čištění odpadních vod
Praha, Vys. škola chem.-technolog. 1994, 177 s.
Jurnik, Alois: Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu: Výstavba, provoz, bezpečnost
Olomouc, ALDA 1994, 179 s.
Kuraš, Mečislav: Odpady, jejich využití a zneškodňování
Praha, Český ekologický ústav 1994, 241 s.
Učebnice pro vysoké školy.
Nesvadba, Jindřich: Tepelné zpracování čistírenských kalů
Praha, INKOTEKA - Environmentals Experts 1994, 52 s.

Rok 1993
Polychlorované bifenyly: Sborník referátů. Praha, 15. 4. 1992
Praha, BIJO 1993, 81 s.
Těžké kovy: Sborník referátů. Aktuální ekologické otázky E'92
Praha, BIJO 1993, 107 s.
Zneškodňování problémových odpadů: Sborník referátů ze semináře. Praha, 3. 11. 1993
Praha, BIJO 1993, 73 s.
Arnould, M., Barrés, M. : Géologie et confinement des déchets toxiques
Rotterdam, A. A. Balkema 1993, 770 s.
Konopásková, Soňa: Návrh limitů pro vyjímání radioaktivních odpadů z kontroly
Řež, b. t. 1993
Lang, Jiří: Čištění odpadních vod elektroflotací
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1993, 26 s.
Straka, František: Tvorba plynu ve skládkách tuhých komunálních odpadů: Chování skládek TKO a metody jejich testování
Praha, b. t. 1993, 205 s.
Suess, E. M. J., Huismans, J. W.: Management of Hazardous Waste. Policy Guidelines and Code of Practice
Copenhagen, WHO 1993, 100 s.
Tittlová, Elena: Koncepcia technologického spracovania pevných rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetických zariadení
Trnava, b. t. 1993, 169 s.
Víšek, Lubomír: Řízené skládkování tuhých domovních odpadů
Liberec, AZ KORT 1993, 49 s.

Rok 1992
Čistírny komunálních odpadních vod
Stará Boleslav, České a sloven. inform. střed. pro živ. prostředí 1992, 76 s.
Chudoba, Jan, Dohányos, Michal, Wanner, Jiří: Biologické čištění odpadních vod
Praha, Nakl. techn. lit. 1992, 465 s.
Jarešová, Jindřiška: Odpadové hospodářství ve Velké Británii: studie vědeckotechnických a ekonomických informací zpracovaná z dosažitelných pramenů
Praha, Český ekologický ústav 1992, 16 s.
Piatrik, M., Tölgyessy, J.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov
Bratislava, Sloven. techn. univ.echn. 1992, 281 s.
Šefcová, Helena: Toxicita chlorfenolů ve vodách
Praha, b. t. 1992, 113 s.
Šváb, Jan: Odstraňování těžkých kovů a doprovodných škodlivin z odpadních vod v zahraničí
Ústí nad Labem, Ústav pro živ. prostředí 1992

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Sborník konference Čištění komunálních odpadních vod 1991: Malenovice pod Lysou horou, 13-15. listopadu 1991
Brno, Santini 1991, 101 s.
Kotrčová, Jaroslava: Recyklace starých automobilů
Praha, Centrum ekologických informací 1991, 28 s.
Vencovský, Tomislav: Co se děje v okrese Příbram s naším odpadem; hospodaření s tuhými komunálními odpady v okrese Příbram.
Příbram, Okresní úřad 1991, 12 s.

Rok 1990
Likvidace odpadů všech skupenství v chemickém průmyslu: Sborník přednášek
Valašské Meziříčí, Českosloven. vědeckotechn. společnost 1990, 142 s.
Denison, R. A. (editor): Recycling and Incineration - Evaluating the Choices
Washington, Island Press 1990, 322 s.
Herle, Jaromír, Bareš, Pavel: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění
Praha, Nakl. techn. lit. 1990, 207 s.
Lunn, George, Sansone, Eric B.: Destruction of Hazardous Chemicals in the Laboratory
New York, John Wiley 1990, 271 s.

Rok neuveden
Kam putují odpady - ukázky recyklovaných materiálů
Praha, Sdružení Tereza , 300 Kč.
Poznejte odpady a jejich zpracování ze všech stran. Soubor obsahuje: 8 vzorků materiálů, které vznikají při recyklaci některých odpadů, Laminovanou hru "Hřbitov odpadků" - jak dlouho se odpady rozkládají v zemi, Hru "Supermarket" - čemu věnovat pozornost při nákupu, Hru 11 popelnic - jak správně třídit a také "Obaly bez obalu" - pracovní listy o tom, proč potřebujeme obaly k životu a jak s nimi hospodařit. Soubor je vhodný pro 3. - 7. ročník ZŠ. Výukový materiál můžete zakoupit na stránkách Sdružení TEREZA.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.