Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Geologie, nerostné suroviny MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Geologie, nerostné suroviny
Rok 2016
Cílek, Václav; Hůla, Petr; Majer, Martin, Žák, Václav: Křivoklátsko. Příběh Královského hvozdu.
1609Křivoklátsko
Praha, Dokořán 2016, 318 s., 539 Kč.
Křivoklátsko, chráněné jako lovecký revír českých knížat a králů od středověku, se dočkalo moderní velkoplošné ochrany vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Již v roce 1977 byla vzhledem ke svému nadnárodnímu významu vyhlášena nejcennější část Křivoklátska biosférickou rezervací UNESCO. V posledních letech probíhají práce směřující k vyhlášení jádra oblasti Národním parkem. Křivoklátsko si vysokou míru ochrany nepochybně zaslouží. Předkládaná kniha shrnuje vývoj krajiny Křivoklátska od její nejstarší geologické historie, přes geomorfologický vývoj v třetihorách a čtvrtohorách, až po vliv člověka na krajinu od pravěku po úplnou současnost. Kniha je sestavena formou příběhu krajiny, kdy jsou jednotlivé události ve vývoji krajiny dokumentovány pečlivě vybranými fotografiemi a vysvětleny rozsáhlým průvodním textem. Bohatý fotografický doprovod knihy je zprávou o současném stavu krajiny Křivoklátska, směrovanou pro budoucnost. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2014
Štelcl, Jindřich; Vávra, Václav: Významné geologické lokality Moravy a Slezska
vyznamne geologicke lokality
Brno, Masarykova univerzita 2014, 290 s., 288 Kč.
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou. Geologický průvodce v pěti kapitolách přibližuje více než 70 zajímavých lokalit z hlediska jejich geologické stavby, zastoupených hornin, minerálů či fosilií. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Elektronické vydání
Obálka knihy Krajiny vnitřní a vnější
, Dokořán s.r.o. 2012, 272 s., 199 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areál
Druhé, rozšířené vydání o oddíl Právo na krajinu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše – fenoménu genia loci, postavě zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi
Obálka knihy Prohlédni si tu zemi
, Dokořán s.r.o. 2012, 264 s., 298 Kč.
I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora. Koupit na Kosmas.cz
Ďuďa, Rudolf; Ozdín, Daniel: Minerály Slovenska
Obálka knihy Minerály Slovenska
, Granit, s.r.o. 2012, 480 s., 999 Kč.
Kniha prezentuje přes 1000 minerálů nalezených na Slovensku. Hlavní zaměření je na v současnosti platné minerální druhy, kterých je dosud popsaných 870. V knize jsou uvedeny také synonyma, odrůdy, variety a zdiskreditované minerály. Zahrnuje všechny mineralogické pojmy, které se v průběhu času v slovenské mineralogické literatuře vyskytly. Popis jednotlivých minerálů obsahuje stručnou charakteristiku každého druhu. Nosnou částí je podrobný popis výskytu na území Slovenska. Publikace je určena nejen kurátorům veřejných sbírek, ale i soukromým sběratelům a všem zájemcům o slovenském minerály. Poslouží i odborné veřejnosti při mineralogickém studiu lokalit či celých regionů. Současně snahou autorů je rozšířit počet především mladých zájemců o mineralogii. Kniha vychází pouze slovensky.
Ďurica, Dušan; Suk, Miloš: Vrty v geologické praxi
Obálka knihy Vrty v geologické praxi
, Moravské zemské muzeum 2012, 188 s., 194 Kč.
Po dvou publikačních předchůdkyních je tu další knižní novinka z oblasti geologie, vhodně doplňující předchozí dva tituly - Člověk jako geologický činitel a Energetické zdroje včera, dnes a zítra - dvojice odborníků Dušana Ďurici a Miloše Suka. Tentokrát autoři přicházejí s některými dosud nevyslovenými a nepublikovaný novinkami v oblasti vrtů na našem území i v zahraničí. Čtenáře provází po jednotlivých lokalitách množství barevných fotografií, doplněné grafy a tabulkami.
Dvořák, Zdeněk; Svejkovský, Jiří; Janeček, Oldřich; Coufal, Pavel: Minerály severočeské hnědouhelné pánve
Obálka Minerály severočeské hnědouhelné pánve
, Granit, s.r.o. 2012, 176 s., 459 Kč.
Kniha je souborným dílem o mineralogii mostecké pánve, jedné z nejrozsáhlejších hnědouhelných pánví Evropy. Navazuje na předchozí dílo autorů V. Boušky a Z. Dvořáka z roku 1997 o nerostech této oblasti a díky novým nálezům je podstatně rozšiřuje. Mineralogické výzkumy v mostecké pánvi mají už téměř dvě staletí trvající tradici, spojenou převážně s dobýváním hnědého uhlí. Právě odsud byly poprvé popsány minerály čermíkit, humboldtin a duxit. Publikace, koncipovaná z větší části jako fotografický atlas, uvádí čtenáře do problematiky vzniku a stavby mostecké pánve, nastiňuje dějiny těžby nerostných surovin v oblasti a detailně popisuje 63 druhů minerálů včetně jejich nálezových okolností. Kniha je určena laické veřejnosti, učitelům, studentům a sběratelům nerostů i profesionálním geologům, kteří přijdou do styku s minerály spjatými s horninami mostecké hnědouhelné pánve.
Frommherz, Andrea : Kameny v přírodní dílně
, Fontána 2012, 134 s., 438 Kč.
Podněty pro práci s kameny, s nimiž můžeme získat radost ze hry a povzbudit svou fantazii a tvořivost. Kameny povzbuzují naše smyslné prožívání, pobízejí nás pozorovat, prozkoumávat, hmatat i čichat. Zvou nás ke společným hrám, k experimentování a k hledání jejich historie a vydávají se s námi na cestu hravého objevování vlastních schopností a potenciálu. Z kamenů však lze vyčíst i prastarý příběh milionů let historie Země. V knize si stručně představíme některé nejčastěji se vyskytující druhy kamenů, aby je správně rozeznali i laici. Bohatě ilustrovaná, živá a pestrá praktická příručka s hojností nápadů a potřebných informací může pomoci nejen dětem, ale i dospělým důvěrněji se seznámit se světem kamenů a povzbudit je k nápadité tvůrčí práci.
Hyršl, Jaroslav: Gemstones of Peru
Obálka knihy Gemstones of Peru
, Granit, s.r.o. 2012, 104 s., 450 Kč.
Tato kniha je doplňkem knihy "Peru – Paradise of Minerals" (Hyršl et al., 2011). Je rozdělena do tří částí: První se zabývá kameny používaných ve starověku (zejména ty, které byly nalezeny v archeologických vykopávkách). Druhá, největší část knihy se zabývá drahými a ozdobnými kameny, které jsou těženy a používané v současnosti. Třetí část se zabývá broušenými kameny, které jsou v Peru velmi vzácné. V závěru knihy čtenář najde bibliografii a shrnutí gemologických vlastností nejdůležitějších kamenů. Kniha vyšla pouze v angličtině.
Kreperát, Josef Pavel : Lexikon léčivých kamenů
Obálka knihy Lexikon léčivých kamenů
, Granit 2012, 100 s., 249 Kč.
Tato kniha slouží k rychlé orientaci v léčivých kamenech. 328 druhů je seřazeno podle barev a současně čaker, jež barvám odpovídají. Tam, kde existuje více barevných odrůd, je kámen zařazen buď podle barvy nejtypičtější, nebo ve skupině kamenů vícebarevných. U každého kamene se uvádí jeho možné léčivé působení duchovní, duševní, mentální a zdravotní. Koupit na Kosmas.cz
Motyčková, Hana; Motyčková Šírová, Kamila; Motyčka, Vladimír; Šír, Jiří: Geologické zajímavosti České republiky
Obálka knihy Geologické zajímavosti České republiky
, Academia 2012, 364 s., 450 Kč.
Publikace Geologické zajímavosti České republiky je určena především lidem, kteří cestují po naší vlasti s cílem poznávat nejen stavební a historické památky, ale také zajímavé přírodní lokality. Představuje na 150 míst, kde je možné nalézt zajímavé, a často i unikátní geologické jevy, které mají kromě své přírodovědné hodnoty většinou i nemalou hodnotu estetickou. Text, kterému lze porozumět i bez speciálních geologických znalostí je doplněn údaji, které zájemci o příslušnou přírodní památku usnadní její nalezení v terénu, což nebývá vždy snadné. Pozornost je věnována především běžně přístupným lokalitám, z jeskyní jsou uvedeny pouze ty, které bývají alespoň příležitostně zpřístupněné veřejnosti. Rozsah knihy pochopitelně neumožňuje uvést všechna místa ČR, která jsou po stránce geologické něčím význačná, ale i tak je to jeden z největších souborů, jaký v naší vlastivědné literatuře vyšel. V obrazové části nalezne čtenář více než 450 fotografií zachycujících detailně popisovaná místa. Koupit na Kosmas.cz
Rüterová, Martina: Kameny, minerály a fosilie
Obálka knihy Kameny, minerály a fosilie
, Edika 2012, 80 s., 169 Kč.
Tato praktická knížka o přírodě předává zábavnou formou malým objevitelům informace o světě kamenů, minerálů a fosílií. Naučí vás kameny nejen rozeznávat, ale prozradí i mnoho zajímavého o jejich vlastnostech a použití. S řadou příloh: návody, experimenty, znalostní kvíz, obrázky k vymalování, zajímavosti, glosář. Formát knihy vybízí k tomu, abyste si knihu přibalili s sebou na výlet do přírody. Koupit na Kosmas.cz
Štamberg, Stanislav: Život v jezerech a močálech mladších prvohor
, Muzeum východních Čech v Hradci Králové 2012, 46 s., 49 Kč.
Publikace nás seznamuje s tajemnýmo prostředím mladších prvohor. Četné fosilní pozůstatky vegetace jsou doplněny zejména vzácnými nálezy ryb, sladkovodníhoch žraloků a obojživelníků z karbonu a permu sladkovodních pánví České republiky. Fotografie paleontologických nálezů jsou doplněny obrazovými rekonstrukcemi.
Velebil, Dalibor: Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách
Obálka knihy Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách
, Academia 2012, 376 s., 450 Kč.
Hlavní minerály, jejich vznik, výskyt a použití
Publikace je rozdělena do dvou částí. První je věnována vysvětlení základních pojmů z mineralogie a geologie a nastínění geologických pochodů, během nichž minerály vznikají. Vyjmenovány jsou základní typy geologických prostředí, společenství minerálů a zdrojů průmyslově využívaných minerálů. Úvodní část knihy obsahuje tři přehledné tabulky se základními typy hornin a jejich charakteristikou. Druhá, hlavní část knihy je přehledem abecedně řazených minerálů, a to především těch, které jsou v přírodě nejrozšířenější, a pak také minerálů, které mají praktické využití v průmyslu. Zařazeno bylo i několik sběratelsky zajímavých minerálů. U každého druhu minerálu je uvedeno jeho složení, popis, využití (pokud nějaké má) a jeho hlavní výskyty v České republice a ve světě. Většina minerálů je představena na dvou či více fotografiích. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2011
Naše planeta
Naše planeta
Čestlice, Rebo Productions CZ 2011, 64 s., 169 Kč.
Knížka Naše planeta s 3D lentikulárním obrázkem na obálce potěší každého zvídavého dětského čtenáře. Uvnitř knihy nalezne malí badatel kapitoly zabývající se např. vznikem země, zemětřesením, sopečnou činností, počasím či jednotlivými světadíly. Dostane srozumitelné odpovědi na základní otázky týkající se naší planety. Čtivý text je doplněn spoustou zajímavostí a názorných ilustrací.
Pravěké hornictví v Krumlovském lese - Prehistoric mining in the Krumlovsky les (Southern Moravia)
Pravěké hornictví v Krumlovském lese
Brno, Moravské zemské muzeum 2011, 472 s., 350 Kč.
Vznik a vývoj insdustriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Mimořádně obsáhlá publikace je výsledkem dlouhodobé výzkumné práce brněnského archeologa na lokalitě Krumlovský les, kde byl těžen a zpracováván místní minerál – rohovec, a to již na přelomu neolitu a eneolitu. Knihu doplňují studie dalších odborníků, analyzující lokalitu samotnou i nalezené suroviny, zachycené v grafech, tabulkách i celostránkových tabulích, a nakonec je připojena barevná příloha krumlovské lokality s archeologickými nálezy a nálezovými situacemi.
Bernard, Jan H.: Za nerosty čtyřmi světadíly aneb Zážitky českého mineraloga
Za nerosty čtyřmi světadíly aneb Zážitky českého mineraloga
Praha, Česká geologická služba 2011, 231 s., 320 Kč.
Jan H. Bernard (nar. 1928), významný český mineralog a geolog, působil v letech 1954–1990 v Ústředním ústavu geologickém (dnes Česká geologická služba). Ve své vzpomínkové knize popisuje svoje zážitky a dobrodružství při činnosti na rudních ložiskách, při studiu metalogeneze nebo při vyučování mineralogie v Čechách i v cizině. Díky své profesi měl možnost procestovat takřka celý svět. Řadu zemí navíc poznal detailně za svých dlouhodobých pobytů. Zvláště cenné jsou jeho postřehy a zkušenosti ze života v Barmě, Maroku, Etiopii, Turecku, Kongu a Nigérii, kde pracoval celkem osm let jako expert OSN. Kniha zahrnuje takřka celé období autorova života od dětství ve 30. letech 20. století až do současnosti. Ryze osobní vzpomínky na pozadí dobových souvislostí se zde střídají s profesními zkušenostmi či exkurzy do historie exotických zemí. Autor přitom nezapře svůj stálý odborný zájem o mineralogii ani svou sběratelskou vášeň. V závěru se zmiňuje také o tom, za jakých okolností vznikalo jeho osm odborných knih. Za tři z nich Jan H. Bernard obdržel cenu Českého literárního fondu (1982, 1993 a 2005) a kniha „Minerals and their Localities“ (spoluatorem byl dr. J. Hyršl) byla na největším světovém Mineral Show v Tusconu v Arizoně označena organizátory jako bestseller roku 2005.
Chlupáč, Ivo a kol.: Geologická minulost České republiky
Geologická minulost České republiky
Praha, Academia 2011, 442 s., 395 Kč.
Kniha podává chronologický přehled o geologické minulosti našeho území od prekambria, před více než 600 miliony let, až do geologické přítomnosti ve čtvrtohorách. Jednotlivé kapitoly obsahují obecnou charakteristiku daného období (polohu kontinentů, procesy vrásnění, stupeň vývoje fauny a flóry), která je pak ilustrována na konkrétních oblastech ČR, v nichž se čtenář může seznámit s geologickými zajímavostmi a význačnými nálezy zkamenělin a nerostů. Text doplňují kresby geologických profilů a struktur a fotografie terénních útvarů, zkamenělin a minerálů. Koupit na Kosmas.cz
Chytrý, Milan: Vegetace České republiky 3 - Vodní a mokřadní vegetace
Vegetace České republiky 3
Praha, Academia 2011, 828 s., 765 Kč.
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První a druhý díl monografie vyšly v letech 2007 a 2009 a byly věnovány travinné, keříčkové, ruderální, plevelové, skalní a suťové vegetaci. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Archeus - Fragment radostné vědy o trpaslících
Archeus
Praha, Dokořán 2011, 280 s.+ CD-ROM, 253 Kč.
I. dotisk. Základem knihy je dlouhá stať o trpaslících, jejich druzích, národohospodářském významu a obecně o záležitostech ukrytých v zemi, ať již se jedná o základní věštebnou symetrii, etruské podsvětní bohy či obyčejné permoníky. Text je dále doplněn příbuznými esejemi o ostré hranici stínu, Sokratově vězení a současných ekonomických a klimatických změnách. Tyto záležitosti jsou hodnoceny převážně z hlediska převozníka trpaslíků, který si klade otázku, kam tento malý národ odešel. Nedílnou součástí knihy je CD Anarcheus s hudbou Pavla Fajta. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Kameny domova
Obálka knihy
Praha, Krásná paní 2011, 168 s., 299 Kč.
Šestačtyřicet kamenů svázaných s českou a moravskou kotlinou nám ve své knize představuje a komentuje jeden z nejvýznamnějších českých geologů, popularizátorů vědy a věcných básníků českého jazyka, muž sedmi řemesel a mág českých médií Václav Cílek. Jeho kniha přesahuje rámec geologie a vstupuje s chutí do netušených souvislostí. Koupit na Kosmas.cz
Dvořák, Zdeněk; Mach, Karel; Prokop, Jakub; Knor Stanislav: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve
Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 176 s., 404 Kč.
Publikace je prvním česky psaným souborným dílem o třetihorní fauně mostecké pánve v severozápadních Čechách, jednoho z nejbohatších území na nálezy třetihorní flóry a fauny v Evropě. Paleontologické výzkumy zde mají již téměř dvousetletou tradici. Dílo je koncipováno jako fotografická příručka. Zaznamenává výskyt 252 zástupců třetihorní zvířeny, dokumentované na 190 vyobrazeních. Knížka uvádí laiky do složitého světa živočichů mnoha skupin, zaznamenává okolnosti paleontologických nálezů a seznamuje s jejich odborným výzkumem. Je určena především těm, kdo hodlají pozoruhodné pozůstatky dávné přírody rozpoznat a porozumět jim. Snahou autorů bylo seznámit přehledně, populárně a stručně laickou veřejnost, studenty, začínající sběratele i amatérské paleontology s fosilními nálezy v tomto regionu.
Komárek, Stanislav: Eseje o lidských duších a společnosti II.
Eseje o lidských duších a společnosti II.
Praha, Academia 2011, 307 s., 253 Kč.
Stanislav Komárek se ve svých esejích zamýšlí nad podobnostmi mezi fungováním lidské společnosti a přírodních společenstev - vykresluje nečekané paralely mezi cykličností dějin a pravidelností přírodních cyklů, mezi výskytem romantickým básníků a evolučních inovací, mezi magií a moderní vědou. Především však osvětluje způsob, jakým nazíráme svět náš vezdejší a jak do něj promítáme ustrojení vlastní duše. Koupit na Kosmas.cz
Košťák, Martin; Mazuch, Martin a kol.: Putování naším pravěkem
Putování naším pravěkem
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 192 s., 413 Kč.
Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin. Z každého útvaru je představeno několik charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech. Fotografie lokalit a fosilií doplňují moderní rekonstrukce od Petra Modlitby a Jiřího Svobody, dvou předních postav současného paleoartu. 390 bar. fotografií a map. Koupit na Kosmas.cz
Kukal, Zdeněk: Geologická abeceda
Geologická abeceda
Praha, Mladá fronta 2011, 96 s., 224 Kč.
Víte, proč už nežijí trilobiti ani dinosauři? Proč jsou někde pouště a jinde vlhké pralesy? Proč u nás není jediná činná sopka? Podívejte se do Geologické abecedy, a dostanete odpovědi na spoustu otázek. Taky zjistíte, že geologie nemusí být jenom věda, ale taky zábava a dobrodružství. Aby se vám odpovědi na vaše otázky dobře hledaly, jsou informace seřazené pěkně podle abecedy. U každého pojmu je barevný obrázek a pozor! dokonce i básnička. Koupit na Kosmas.cz
Ložek, Vojen: Po stopách pravěkých dějů
Po stopách pravěkých dějů
Praha, Dokořán 2011, 184 s., 268 Kč.
Náš přední a světově proslulý badatel RNDr. Vojen Ložek, DrSc.se v této knize věnuje dokladům, které máme z nejmladší geologické minulosti a možnostmi jejich poznání. Ukazuje, jaký odkaz minulosti nacházíme při studiu určitých prvků přírody. Probírá pojmy biodiverzita a geodiverzita z pohledu jejich vztahů. Jaký význam má rozmanitost neživé přírody na pestrost života? Uvádí charakteristiky ekofenoménů v krajině. Věnuje se svědectví, jaké nám podávají půdy, říční nivy a mokřady a jejich vývoj, opomíjené svahoviny atp. Velká pozornost je věnována středoevropskému bezlesí. V šesti kapitolách autor sleduje historii lesa a bezlesí v kvartéru, dokladům jejich rozšíření, vývoji, rozšíření přirozeného bezlesí v ČR a SR a jeho osudy v dnešní době. V závěrečných úvahách autor charakterizuje historii zásahů člověka do přírody a krajiny a jaké poučení z minulosti máme pro dnešek. Koupit na Kosmas.cz
Pokorný, Petr: Neklidné časy - Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí
Neklidné časy
Praha, Dokořán 2011, 370 s., 449 Kč.
Kniha nabízí překvapivé úhly pohledu na geologicky nedávnou minulost a na historické kořeny naší současnosti. Poskytuje vhled do vrtkavé hry procesů a událostí, které v uplynulých tisíciletích formovaly středoevropský prostor. Jádro knihy tvoří delší vědecké eseje, které na sebe navazují a postupně rozvíjejí příběh naší proměnlivé planety, české krajiny a konkrétních míst. Příroda a civilizace jsou v tomto příběhu rovnocennými partnery. Kniha je určena všem zájemcům o historickou ekologii, biologii - zejména botaniku, geologii, prehistorickou archeologii a krajinu. Koupit na Kosmas.cz
Vanek, Marcel: Láska k železákům
Láska k železákům
, Milahelp 2011, 296 s., 336 Kč.
Tato kniha je věnována jednomu velice zajímavému šutru. Tato odrůda "obyčejného křemene" dokáže ale vytvořit překrásné obrazy, kresby i hvězdice. Železitý křemen je minerál, kterému je věnovaná celá naše kniha. Snad nejhezčí "železáci", jak jim říkají milovníci těchto kamenů, se nalézají kolem Hořovic, kde se nachází velice často společně s acháty. Budeme se věnovat nejenom nalezištím, ale hlavně překrásným barevným fotografiím, kterých v knize najdete přes 600. Sběratelé ocení i zkušenosti jednoho z největších odborníků na železité křemeny Františka Janouše, který je sbírá skoro padesát let. Jeho poklady jsou nejenom překrásné leštěné kameny, ale i šutrácké příběhy z lokalit, o které se s námi v této knize podělil. Pojďme se tedy opět kochat krásou přírody. Pojďme žasnout nad nádherou železitých křemenů, nad jejich různorodostí a fantazií kreseb, jakou může mít jenom sama příroda… Koupit na Kosmas.cz
Zillmer, Hans-Joachim: Energetický blud - Proč jsou zásoby ropy a zemního plynu nevyčerpatelné
Energetický blud
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 272 s., 260 Kč.
Kdo varuje, že definitivně dojdou zásoby fosilních paliv, ignoruje fakta: hluboko v zemské kůře se nachází neomezený rezervoár energie, neboť plyny stoupající z mořského dna a pevninských soklů dokazují, že se v těchto místech vyskytuje obrovské množství cenného metanu. Nejnovější výzkumy rovněž ukazují, že se přírodní ropná ložiska periodicky obnovují a doplňují. O všeobecně prorokované energetické krizi tudíž nemůže být řeč, natož o klimatické katastrofě způsobené lidstvem. Hans-Joachim Zillmer svými převratnými, vědecky podloženými tezemi zpochybňuje etablované myšlenkové modely, představuje inovativní myšlenky a vyvrací hysterické, úzkostné prognózy týkající se energie a klimatu. Jeho podněty otvírají nové, přesvědčivé perspektivy do budoucnosti. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Adamovič, Jiří: Atlas pískovcových skalních měst
Atlas pískovcových skalních měst
Praha, Academia 2010, 460 s., 495 Kč.
Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískovce. Kromě stovky věcných hesel obsahuje také 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních pískovcových oblastí. Každé heslo je doprovázeno dvěma až čtyřmi barevnými fotografiemi. Kniha je určena pro všechny zájemce o pískovcové skály, ale také pro cestovatele a milovníky přírody vůbec. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Jak to vidí Václav Cílek
Jak to vidí Václav Cílek
Praha, Radioservis 2010, 128 s., 169 Kč.
Geolog, klimatolog, překladatel a filozof Václav Cílek je oblíbeným popularizátorem vědy, známým i z televizní obrazovky. Čtenáři jej znají také jako originálního myslitele, který spojuje poznatky z různých oborů a dochází tak k překvapivým závěrům. Nejnovější Cílkova publikace je autorsky upraveným přepisem jeho rozhovorů s moderátory Českého rozhlasu 2 - Praha v pořadu Jak to vidí... Čtenář zde nalezne vysvětlení řady jevů, jako jsou například časté povodně střídané nezvyklými vedry, důsledky těžby hnědého uhlí na severu Čech, stoupající ceny energií, ale také třeba ekonomická krize. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav, st.: Svahilské pobřeží
Svahilské pobřeží
Praha, Dokořán 2010, 256 s., 268 Kč.
Václav G. Cílek starší strávil v Africe dohromady dvanáct let. Pracoval na ložiscích, která se v posledních letech stala legendární. Těžiště jeho práce spočívalo v prospekci pobřežních písků tvořených zrny titanových minerálů. Jedno z míst, které zkoumal, se stalo největším světovým ložiskem černých písků, jehož význam je několikanásobně větší než všechna rudná ložiska ČR. Kniha není běžným cestopisem, není ani memoárovým cestopisem. Snaží se prezentovat východní Afriku a svahilské pobřeží jako důležitý zdroj nerostných surovin, které byly a do budoucna budou základem ekonomického vývoje a sociálního rozkvětu této dosud opomíjené oblasti. Autor na černý kontinent pohlíží novýma očima, popisuje to, co lidem Afriky připadalo běžné i co jim unikalo, ohromné oblasti se starodávnou kulturou, i ony skryté poklady nerostných surovin. Koupit na Kosmas.cz
Dítě, Daniel; Eliáš, Pavol; Hrčka, Daniel: Horské rostliny
Horské rostliny
Praha, Mladá fronta 2010, 300 s., 399 Kč.
Kniha určená širokému okruhu čtenářů zajímajících se o vysokohorskou květenu jak profesně (pracovníci ochrany přírody, pedagogové na středních i vysokých školách apod.), tak i z prosté záliby o hezké rostliny (turisté, zahrádkáři aj.). Obsahuje přehled o horských oblastech České republiky a Slovenska, o jejich klimatických podmínkách, geologickém podloží a zejména biotopech horské květeny. Fotografie celé rostliny, jejího květu čí soukvětí a biotopu jsou doplněny krátkým popisem, informacemi o ekologii, rozšíření druhu a možnostmi záměny s podobnými rostlinami. Kniha vyjde v březnu.
Kukal, Zdeněk et al.: Hrady Čech a Moravy
Hrady Čech a Moravy
Praha, Česká geologická služba 2010, 304 s., 449 Kč.
Stavba historických monumentů, hradů, zámků, tvrzí, klášterů a dalších památek byla ovlivněna tvary zemského povrchu, geologickým podkladem i druhem kamene, který byl použit. Kniha proto popisuje sepětí přírodních geologických podmínek se středověkými a některými novověkými kamennými stavbami. Na přírodní skále – kameni – zůstaly kameny staveb našich předků. Širší veřejnost, která má obrovský zájem o historickou architekturu, se tak seznámí i s geologickými podmínkami jejího vzniku. Koupit na Kosmas.cz
Mlčoch, Lubomír; Cílek, Václav; Petránek, Jan: České a moravské acháty a jiné křemité hmoty
České a moravské acháty a jiné křemité hmoty
Praha, Granit 2010, 200 s., 404 Kč.
Poprvé po dvou stoletích systematického sbírání vychází publikace, která mapuje achátové bohatství českých zemí. Vedle achátů předvádí pestrost celé skupiny ostatních křemitých hmot – jaspisů, chalcedonů, karneolů, fosilizovaných dřev, křemenných žil i dalších méně známých, přesto však velmi estetických odrůd. Knihu uvádí esej Pokreslené kameny od Václava Cílka, která se komplexně zabývá daným tématem – od vzniku kamenů, přes historii jejich použití až po jejich symbolický význam. Hlavní část knihy zobrazuje na 172 tabulích více než 950 kamenů z 56 nejdůležitějších nalezišť Čech a Moravy. Typické nálezy, získané většinou ze soukromých sbírek a převážně dosud nepublikované, jsou doplněné krátkými texty charakterizujícími jednotlivá naleziště. Součástí knihy je i Slovníček základních pojmů od Jana Petránka a rozsáhlý seznam literatury. Výběr kamenů jistě nejen potěší, ale i překvapí sběratele a ostatní milovníky neživé přírody. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2009
Atlas půd České republiky
Praha, Česká zemědělská univerzita 2009, 300 Kč.
Atlas půd ČR.
Bárta, Miroslav: Ostrovy zapomnění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
Ostrovy zapomnění.
Praha, Dokořán 2009, 432 s., 629 Kč.
Výpravná, celobarevná publikace je věnována českým výzkumům egyptské Západní pouště. V posledních letech se českému týmu podařilo objevit a zčásti i prozkoumat doposud neznámé lokality v oáze El-Héz, která postupně zaniká již přes 1600 let. Mezi nejvýznačnější patří jedno z nejstarších křesťanských osídlení na území Egypta z 3.–5. stol. n.l., osídlení z doby stavitelů pyramid či sofistikovaný systém podzemních zavlažovacích systémů vynalezený původně v Persii. Jednotlivé texty z pera mnoha českých odborníků (archeologů, egyptologů, prehistoriků, geologů, antropologů či archeobotaniků) přibližují tyto objevy a zároveň se zabývají obecnějšími aspekty vývoje přírodního prostředí a lidských kultur na území egyptské Západní pouště, kde se zrodila staroegyptská civilizace. Koupit na Kosmas.cz
Bauer, Jaroslav: Svět minerálů
Svět minerálů
Praha, Granit 2009, 169 s., 349 Kč.
Barevný průvodce minerálů je obrazovým klíčem k určování nerostů. Na barevných fotografiích seznámí každého zájemce či budoucího sběratele s tvarovou i barevnou podobou minerálů. Dozví se o jejich vzniku, tvrdosti, fyzikálních vlastnostech, o tom, kde se vyskytují a mnoho dalších užitečných zajímavostí. 550 fotografií.
Vanek, Marcel: Šutry pod lupou
Šutry pod lupou
Praha, Milahelp 2009, 320 s., 356 Kč.
Sběratelé a milovníci minerálů neřeknou kamenům jinak než „šutry“. Říkají to ale s láskou, i když to pro laika může znít trochu hrubě. Tato kniha navazuje na předešlé vydání „Lásky k šutrům“ a zavede nás hlouběji do světa minerálů a také odhalí duši sběratele. Najdeme v ní mnoho fotografií nejenom velikých krystalů, ale i okouzlujícího mikrosvěta, který se pouhým okem jen tak nevidí. Šutry pod lupou nás mohou potěšit, okouzlit a zároveň i ohromit, jakou krásu dokáže vytvořit příroda na několika milimetrech čtverečních. Naše kniha se nesnaží o žádný vědecký pohled, ale je věnována začínajícím i pokročilým sběratelům. Pojďme se tedy kochat krásou minerálů, krásou „šutrů“, krásou naší přírody… Koupit na Kosmas.cz
Zemek, Rudolf: Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě
Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě
Olomouc, Anag 2009, 176 s., 226 Kč.
Tato kniha se zabývá kameny nacházejícími se ve volné, většinou lesní krajině, které se svým tvarem odlišují od ostatních kamenů. Jde o kameny bez kříže a bez nápisu, které přesto budí dojem, že za jejich vznikem nemusí být jenom příroda. Pro potvrzení tohoto dojmu či pocitu byla řada kamenů očištěna a jejich zapuštění do země bylo částečně nebo úplně odkryto a zviditelněno. V několika případech se pod nimi našly zbytky středověkých nádob svědčících o jejich uctívání, v jiných případech i zaklíňovací kameny z jiných hornin, z nichž by některé taktéž mohly být opracované. Kniha se snaží objektivně doložit, že lidé vztyčovali hrubě opracované kameny až do poměrně nedávné doby a že člověkem vztyčených kamenů je v Čechách ve volné přírodě mnohem více než oněch 27 či 33 menhirů, jak tvrdí geologové. Desítky barevných fotografií mluví samy za sebe.

Rok 2008
Radon v geologickém prostředí České republiky. (Radon in Geological Environment - Czech Experience)
Radon v geologickém prostředí České republiky.
Praha, Česká geologická služba 2008, 250 Kč.
Tento ročník shrnuje hlavní výsledky vědeckých výzkumů radonového rizika v geologickém prostředí České Republiky. Pokrývá časový úsek let 1990-2008. Publikace je v nabídce České geologické služby a vyšla v anglickém jazyce.
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2008, 544 s., 193 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 24 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Horáčková, Jana: Úděl amazonských stromů. Obrazové putování peruánským pralesem.
Úděl amazonských stromů.
, Vladimír Chrenovský - AZYL Publishing 2008, 168 s., 719 Kč.
Výpravná obrazová publikace obsahující téměř 300 barevných fotografií provede čtenáře peruánskou Amazonií. Hlavním motivem knihy jsou stromy z deštného pralesa a jejich cesta od zrození, užití domorodými kmeny, přes novodobé dřevařské pily až k civilizačnímu užití. Vše je zasazené do kulturního rámce peruánské společnosti s oblastí kolem rovníku v regionu Ucayalli. Kniha je pojata jako obrazové vyprávění se stručným doprovodným textem. Jednotlivé kapitoly knihy obsahují fundované úvody, osvětlující základní společenské zákonitosti daného regionu a úlohu stromů a pralesa jako celku v něm. Koupit na Kosmas.cz
Linhart, Pavel; Suk, Miloš; Válek, Vratislav: Vinařský atlas území České republiky
Vinařský atlas území České republiky
, DOLIN 2008, 220 s., 869 Kč.
Kniha obsahuje odborný text a soubor více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování vinné révy na území České republiky. Dvojjazyčná (česko-německá) barevná publikace soustřeďuje mapy: historické,aktuální,geologické,geochemické,půdní,hydrologické,klimatické,vegetační,fenologické a turistické cesty. Koupit na Kosmas.cz
Petro, L., Frankovská, J. a kol. : Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
Bratislava, Štátny geologicky ústav Dionýza Štúra 2008, 465 s., 500 Kč.
Definice 2466 navzájem logicky propojených hesel z oborů inženýrské geologie a geotechniky přináší nejnovější vydání knihy Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. Hesla jsou přeložena do anglického, francouzského, německého a českého jazyka. Slovník je v nabídce publikací České geologické služby.
Rubin, Ken: Sopky a zemětřesení
Obálka knihy
Praha, Slovart 2008, 64 s., 224 Kč.
Aktuální informace z geologie a 3D obrázky, které plasticky vystupují z každé stránky a úplně novým způsobem podněcují představivost. Koupit na Kosmas.cz
Toman, Petr: Krkonoše z letadla
Krkonoše z letadla
, Tomanová Ivana 2008, 179 s., 495 Kč.
Fotografická publikace Krkonoše z letadla, známého krkonošského fotografa Petra Tomana. Kniha obsahuje celkem 210 fotografií z toho 150 leteckých převážně ve velikosti A3-A5. Mapuje Krkonoše od východu na západ ve všech ročních obdobích. Letecké fotografie jsou doplněny malými obrázky ze země, aby čtenář viděl i rozdíl mezi pohledem pěšího turisty a pohledem z letadla. Je doplněna texty nejen popisnými, ale i zajímavostmi z geologie, botaniky, historie, perličkami vstahujícími se k danému popisovanému obrazu. Autory textu jsou redaktoři časopisu Krkonoše a Jizerské hory. Koupit na Kosmas.cz
Tomas, Josef: To když já byl tenkrát v Grónsku
To když já byl tenkrát v Grónsku
Praha, Česká geologická služba 2008, 108 s., 220 Kč.
To když já byl tenkrát v Grónsku, říkával autor této knížky tak často, až se rozhodl vyhledat staré deníky, fotografie a publikované články a sestavit z nich mozaiku postřehů a zážitků z doby před třiceti lety, kdy jako geolog měl příležitost poznat drsnou krásu vzdálené země. Knihu můžete koupit v internetovém obchodě České geologické služby

Rok 2007
Cháb, J.; Stráník, Z.; Eliáš, M. (editoři): Geologická mapa České republiky 1:500 000
Geologická mapa České republiky 1:500 000
Praha, Česká geologická služba 2007, 390 Kč.
Nová odkrytá geologická mapa v měřítku 1: 500 000 je výsledkem několikaleté snahy o co nejobjektivnější znázornění geologické stavby území ČR. Je určena nejen geologům, nýbrž i školám a širší zasvěcené veřejnosti. Mapu je možné zakoupit v internetovém obchodě České geologické služby
Cílek, V.; Härtel, H.; Herben, T.; Jackson, A.; Williams, R.: Sandstone Landscapes
Sandstone Landscapes
Praha, Academia 2007, 496 s., 716 Kč.
Kniha poskytuje monografické zpracování unikátního přírodního fenoménu: pískovcových skalních měst. Pískovce jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a v české (středoevropské) krajině hrají významnou roli. Jejich geologie i ekologie jsou podobným způsobem svébytné jako např. geologie a ekologie krasových oblastí. Přesto však pískovcům jako fenoménu nebyla dosud věnována patřičná pozornost. Kniha se snaží postihnout transdisciplinární význam pískovců. Je rozčleněna do základních sekcí: Geodiversity, Biodiversity, Man in a Sandstone Landscape a je doplněna přehledem pískovcových oblastí – Sandstone regions across Europe, slovníčkem pojmů a rozsáhlým přehledem literatury. Kniha je strukturována jako soubor monograficky pojatých kapitol, které doplňují dílčí detailnější studie "case studies". Je psána v angličtině a na jejím zpracování se podílelo více než 100 autorů. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajiny vnější a vnitřní
Krajiny vnější a vnitřní
Praha, Dokořán 2007, 272 s., 265 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a o tom, proč lezeme na rozhlednu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše - fenoménu genia loci, postavě Zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli jí samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Toto vydání je rozšířeno o oddíl Právo na krajinu. Majitelé 1. vydání si mohou stáhnout PDF soubor v nízkém i vysokém rozlišení na www.dokoran.cz. Koupit na Kosmas.cz
Fediuk, Ferry: Hovory s kamením
Hovory s kamením
Praha, Mladá fronta 2007, 392 s., 269 Kč.
RNDr. Ferry Fediuk Vám ukáže, jak se svět kamení promítá do lingvistiky, vysvětlí rozdíl mezi horninou a nerostem, přiblíží tajemný jev metanových klatrátů včetně nadějí i obav s nimi spjatých, ukáže přírodu jako velkolepou laboratoř výroby hornin, ukáže na roli kamene v lidské civilizaci a na jeho stavební uplatnění v Praze i jinde, prozradí řadu zajímavostí o „svatých“ horách českého národa, jako je Říp či Kozákov, vysvětlí, jaké kameny si vyrábí samo lidské tělo a že také kámen může onemocnět. Koupit na Kosmas.cz
Kirchner, Karel; Brázdil, Rudolf: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Brno, Masarykova univerzita 2007, 432 s., 529 Kč.
Publikace se věnuje studiu časových a prostorových změn hydrometeorologických (extrémní srážky, sucho, povodně, vichřice, krupobití) a geomorfologických (ploužení, sesuvy, skalní řícení) extrémů a zemětřesení na Moravě a ve Slezsku. Je možné ji získat v Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Krejča, Jindřich: Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin
Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin
Ostrava, Príroda 2007, 387 s., 635 Kč.
Velká kniha rostlin, minerálů, hornin a zkamenělin je bohatě ilustrované dílo, které v ucelené formě podává obraz o živé i neživé přírodě ve střední Evropě. Úvodem jsou uvedeny základní informace o rostlinách, o botanice jako vědě a jejích nejdůležitějších disciplínách. Další část se zabývá poznáváním života rostlin, např. jejich rozmnožováním, rozšiřováním, dráždivostí, přeměnami orgánů a chemickými procesy, především fotosyntézou a vodním režimem. Poutavou formou jsou zpracovány i údaje o významu rostlin, ať již jde o význam pro výživu lidí, léčivé účinky, medonosnost, nebo toxicitu. Všeobecnou část uzavírají kapitoly o ochraně rostlin, přírodních rezervacích a chráněných územích. Těžištěm celého díla jsou však barevné tabule, které v kreslené i fotografické podobě zobrazují 1686 rostlinných druhů a 99 minerálů, hornin a zkamenělin. Autorem překrásných vyobrazení rostlin je akademický malíř Jindřich Krejča. Tomuto výjimečnému, dnes již nežijícímu výtvarníkovi se s neuvěřitelnou přesností podařilo zobrazit morfologické detaily jednotlivých druhů, a tak harmonicky skloubit svět reality s výtvarným uměním. Koupit na Kosmas.cz
Motyčkovi, Hana a Vladimír: To nejzajímavější z české přírody
To nejzajímavější z české přírody
Olomouc, Ing. Antonín Franek 2007, 208 s., 399 Kč.
V knize plné zajímavostí z české přírody naleznete například naše největší a nejmenší ptáky, savce, či ryby, největší motýly, nejkrásnější pavouky, největší a nejjedovatější rostliny, nejhlubší propasti, tajemné jeskyně, trilobity i další zkameněliny, naleziště zlata, stříbra i drahokamů, … i vysvětlení některých unikátních jevů, které se na území naší republiky nacházejí. Text srozumitelný i laikovi doprovází přes 600 barevných fotografií a více než 100 barevných kreseb.
Tomášek, Milan: Půdy České republiky
Půdy České republiky
Praha, Česká geologická služba 2007, 68 s., 110 Kč.
Již čtvrté vydání publikace podávající širokému okruhu čtenářů zevrubný přehled hodnocení půd a jejich vlastností, informace o podmínkách jejich vzniku, o jejich uspořádání a rozšíření i praktickém významu. Kniha obsahuje názorná barevná zobrazení jednotlivých půdních profilů a přehlednou mapu půdních typů České republiky. Ocení ji široký okruh zájemců, nejen studenti, zemědělci a lesníci, ekologové, přírodovědci či archeologové, ale také zahrádkáři a milovníci přírody. K dostání v internetovém obchodě České geologické služby
Truxa, Jan; Srdečný, Karel: Tepelná čerpadla, 2. vydání
Tepelná čerpadla, 2. vydání
Brno, Era 2007, 84 s., 109 Kč.
Výraznou tendencí současnosti je ekologický způsob života a zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Pro řadu domácností pak má nemalou přitažlivost také magické slovo: úspory. Zejména ceny za energii totiž v posledních letech rostou nepříjemně rychlým tempem. Jednou z možností, jak se vymanit ze závislosti na monopolních dodavatelích energií, ušetřit na provozu domácnosti a k tomu být co nejšetrnější k životnímu prostředí, je pořízení tepelného čerpadla. Vyšší počáteční investice je vyvážena levným provozem, a vrátí se tak během několika málo let. Když se k tomu připočte možnost státních dotací, zvýhodněných sazeb za energii a navíc téměř bezobslužný provoz, je volba o to snazší. Tato kniha se podrobně zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky fungování a možnosti využití tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Jinými slovy, zájemce o tepelné čerpadlo zde získá veškeré informace, aby mohl vybrat to nejvhodnější právě pro svoji domácnost.
Zajíček, Petr: Moravský kras
Moravský kras
Praha, KANT 2007, 104 s., 261 Kč.
Moravský kras patří mezi nejkrásnější oblasti v Evropě. Svěží a pestrá krajina žije v harmonii se svým tajemným podzemím přesto, že se jedná o dva zcela odlišné světy. Obrazová skladba této knihy je volným příběhem, který čtenáři přiblíží místa, která spatřil, spatřit může, ale i ta, která pravděpodobně nikdy neuvidí. Doprovodný text přináší některá nezbytná fakta, ale i zajímavosti a poodhalí pocity průkopníků, jejich následovníků a také těch, kteří v podzemí Moravského krasu položili to nejcennější - svůj život. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2006
Bulletin of Geosciences 2006/1
Praha, Česká geologická služba 2006, 150 Kč.
Bulletin of Geosciences - Věstník České geologické služby, vydává státní geologická služba od roku 1925. Čtyřikrát do roka přináší práce z různých oborů věd o Zemi. V letošním roce vychází v nové podobě a s novou profilací.
Adamovič, Jiří: Kokořínsko. Geologie chráněných krajinných oblastí ČR.
Praha, Česká geologická služba 2006, 15 Kč.
Skládaný aršík ze série populárně pojaté geologie chráněných krajinných oblastí ČR. Textová část popisuje topografii a geomorfologii oblasti, schematická geologická mapka a fotografie přibližují geologii těchto jedinečných míst.
Babůrek, J., Pertoldová, J., Verner, K. a kol.: Průvodce geologií Šumavy
Praha, Česká geologická služba 2006, 118 s., 199 Kč.
Vydání knihy je výsledkem dlouhodobé spolupráce České geologické služby a Správy NP a CHKO Šumava, která zahrnuje nejen geologické mapování a výzkum na území NP Šumava, ale i popularizaci geologických věd návštěvnické veřejnosti Šumavy.
Budil, Ivo; Chlupáč, Ivo: Tajemné hlubiny času
Tajemné hlubiny času
Praha, Academia 2006, 188 s.+ CD-ROM, 195 Kč.
Málokdo byl nadán schopností sdělit odborné znalosti tak poutavým způsobem, jako profesor Chlupáč. Tato kniha přináší rozhovory, které s ním vedl redaktor Ivo Budil v populárněvědeckém magazínu Českého rozhlasu 2 Praha Meteor v letech 1999 - 2002. Prof. Ivo Chlupáč poutavou a přístupnou formou představuje geologickou minulost České republiky, od nejstarších hornin mimozemského původu, vzniklých před více než čtyřmi miliardami let, přes starohory až po geologickou současnost. Témata jednotlivých kapitol zachycují důležité a zajímavé lokality, geologické struktury, vyhynulé živočichy i rostliny, tvořící světově významné bohatství naší republiky. Věnuje pozornost také badatelům, sběratelům, muzeím, sbírkám, i významu a budoucnosti geologických věd a jejich roli v ochraně přírody a krajiny. Záznam původních rozhlasových rozhovorů je obohacen četnými ilustracemi nalezišť, lomů, zkamenělin, nerostů, jeskyní a dalších pozoruhodností. Díky přiloženému CD se zvukovým záznamem několika rozhovorů se čtenáři mohou s prof. Chlupáčem setkat téměř osobně, i když už není mezi námi. Koupit na Kosmas.cz
Budil, Ivo; Chlupáč, Ivo: Tajemné hlubiny času
Tajemné hlubiny času
Praha, Academia 2006, 188 s.+ CD-ROM, 195 Kč.
Málokdo byl nadán schopností sdělit odborné znalosti tak poutavým způsobem, jako profesor Chlupáč. Tato kniha přináší rozhovory, které s ním vedl redaktor Ivo Budil v populárněvědeckém magazínu Českého rozhlasu 2 Praha Meteor v letech 1999 - 2002. Prof. Ivo Chlupáč poutavou a přístupnou formou představuje geologickou minulost České republiky, od nejstarších hornin mimozemského původu, vzniklých před více než čtyřmi miliardami let, přes starohory až po geologickou současnost. Témata jednotlivých kapitol zachycují důležité a zajímavé lokality, geologické struktury, vyhynulé živočichy i rostliny, tvořící světově významné bohatství naší republiky. Věnuje pozornost také badatelům, sběratelům, muzeím, sbírkám, i významu a budoucnosti geologických věd a jejich roli v ochraně přírody a krajiny. Záznam původních rozhlasových rozhovorů je obohacen četnými ilustracemi nalezišť, lomů, zkamenělin, nerostů, jeskyní a dalších pozoruhodností. Díky přiloženému CD se zvukovým záznamem několika rozhovorů se čtenáři mohou s prof. Chlupáčem setkat téměř osobně, i když už není mezi námi. Koupit na Kosmas.cz
Houzar, S.: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 91/2006
Brno, Moravské zemské muzeum 2006, 255 s., 200 Kč.
Časopis MZM v Brně tentokrát přináší řadu článků s mineralogickou, geologickou i paleontologickou tematikou, věnovanou oblasti Moravy a Slezska.
Kukal Z.; Němec J.; Pošmourný K.: Geologická paměť krajiny
Praha, Česká geologická služba 2006, 390 Kč.
Tvář české krajiny je právě tak pestrá jako geologické složení republiky. Z toho vycházejí autoři publikace a dokazují, jak horniny a geologický vývoj podmiňují tvary reliéfu hornatin, vrchovin, pahorkatin i nížin. Nacházejí velmi úzké souvislosti, sledují geologické složení našich nejvyšších hor i nejrozlehlejších nížin. Popisují, jak rychle se tvary zemského povrchu měnily a dosud mění, jak vypadala česká krajina za poslední miliardu let a které procesy byly rozhodující při vzniku nejen těch nejhojnějších, ale i nejatraktivnějších geologických forem. Propast, která často zela mezi geomorfologickými a geologickými výzkumy, tato bohatě ilustrovaná publikace úspěšně překlenuje.
Květ, Radan: Země, krajina a člověk
Brno, Moravské zemské muzeum 2006, 84 s., 150 Kč.
Sjednocení historie Země, krajiny a člověka, čili systémové pojetí a přírodní zákonitosti v geologii, geografii a historiografii, je čtivě napsaná studie, komponující a syntetizující hlediska několika příbuzných oborů.
Matějka, D., Zwettler, O., Rybová, I.: Geographica.Velký ilustrovaný atlas světa s přehledem zemí
Praha, Slovart 2006, 610 s., 999 Kč.
Velkoformátový ilustrovaný atlas světa. Všechny státy světa jsou představeny jasně a systematicky ve své fyzicko-geografické, politické, hospodářské a kulturní rozmanitosti. Tematické mapy se vztahují k podnebí, rostlinstvu, zemětřesení a vulkanismu, problematice energie a populace jsou provázeny úvodními texty o původu vesmíru, složení sluneční soustavy, jakož i o vzniku Země a kontinentů. Obsahuje tři části - Planeta Země, Člověk a svět a Regiony a místa. Atlas podává informace o státním zřízení, úředním jazyku, vývoji obyvatelstva, náboženství, podnebí aj. Geographica zvou čtenáře na úchvatnou cestu kolem světa, od dálného vesmíru na Zemi, na její světadíly, státy, města a vesnice až do nejodlehlejších míst. Koupit na Kosmas.cz,
Pošmourný, K., Brandejs, J., Vítek, Jan a kol.: Blaník. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2006, 12 s., 15 Kč.
Skládaný aršík patří do série populárně pojaté geologie chráněných krajinných oblastí ČR. Textová část popisuje topografii a geomorfologii oblasti, její geologický vývoj apod. Dále obsahuje schematickou geologickou mapu a řadu fotografií.
Powell, John, Wesley: Průzkum řeky Colorado a jejích kaňonů
Praha, Dokořán 2006, 274 s., 350 Kč.
Zpráva majora J. W. Powella z roku 1895 seznamuje nejen s geologickými poměry, morfologií, faunou i flórou, ale i s etnografií Velkého kaňonu. Je zároveň portrétem vědy konce 19. století, jíž často přisuzujeme pejorativní přívlastek pozitivistická. Koupit na Kosmas.cz
Simon, Julian: Největší bohatství
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, 668 s., 598 Kč.
Kniha je překladem druhého, rozšířeného vydání nejznámější Simonovy práce The Ultimate Resource. Autor v ní vede důraznou polemiku s konvenčními představami o vyčerpávání přírodních surovin, nedostatku energetických a potravinových zdrojů, úbytku půdy a lesů, znečištění přírodního prostředí a zmenšování biodiverzity, hrozbě populačního růstu a přelidnění a mnoha dalších souvisejících tématech. Na základě pečlivě sebraného ohromného souboru empirických dat, kvantitativní a historické analýzy a ekonomické teorie dospívá k přesvědčení, že veškeré naše přírodní zdroje jsou v každém směru neomezené, protože jsou produktem nejen samotné přírody, ale především lidské práce, vynalézavosti a myšlení. Největším bohatstvím, které máme a o něž se musíme – jak nás přesvědčila a stále přesvědčuje praxe totalitních režimů – kvůli politice obávat, jsou lidé a jejich svoboda. Během let, které uplynuly od prvního vydání této práce (1981), se potvrdily téměř všechny Simonovy závěry a předpovědi, a kniha se tak stala jedním ze zakladatelských děl racionální, konstruktivní a optimistické teorie lidské situace a výchozím bodem specializovanějších ekonomických, ekologických a historických úvah. Z anglického překladu J. Ogrocký. Koupit na Kosmas.cz
Stráník, Zdeněk: Pálava. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky.
Praha, Česká geologická služba 2006, leporelo s., 15 Kč.
Pro půvab krajiny, geologické zajímavosti, vzácnou květenu a zvířenu i svědectví starého osídlení je Pálava jedinečných skvostem přírody, označovaným jako "perla jižní Moravy." Skládaný aršík, vydávaný ve spolupráci se správou CHKO Pálava.
Zimák, J.: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
Olomouc, Univerzita Palackého 2006, 56 s., Neprodejné.
Sborník referátů ze semináře věnovaného 100. výročí narození RHDr. T. Kruti, CSc.

Rok 2005
Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Brno, Moravské zemské muzeum 2005, 272 s., 200 Kč.
Sborník přináší články převážně s mineralogickou a krasovou problematikou.
Česká geologická služba: Ročenka 2002 - 2003
Ostrava, Česká geologická služba 2005, 56 s.
Ročenka přináší přehled o činnosti v České geologické službě v letech 2002 - 2003 se zaměření na oblasti výzkumu, servisu a vzdělávání.
České středohoří. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2005, 15 Kč.
Skládaný aršík patří do série populárně pojaté geologie chráněných území ČR. Publikace vychází také v anglicko-německé verzi.
Geological Survey: Annual Review 2004
Praha, Česká geologická služba 2005, 36 s.
Publikace přináší přehled o činnosti v České geologické službě v roce 2004.
Geologické výzkumy na Moravě a Slezku v roce 2004/ Geological research in Moravia and Silesia in the year 2004
Brno, Masarykova univerzita 2005, 122 s., 175 Kč.
Publikace obsahuje souhrn původních prací z výzkumu za poslední období.
Lužické hory. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2005, 15 Kč.
Skládaný aršík patří do série populárně pojaté geologie chráněných území ČR. Publikace vychází také v anglicko-německé verzi.
Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.-22. října
Praha, Česká geologická služba 2005, 155 s.
Sborník abstrakt a exkurzních průvodců při příležitosti konání 2. sjezdu České geologické společnosti ve dnech 19.-22. října 2005 ve Slavonicích. Neprodejné
Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami. List 14 - 344 Moravská Třebová
Praha, Česká geologická služba 2005, 56 s., 220 Kč.
Mapa oblasti patřící mezi Svitavskou a Podorlickou pahorkatinu.
Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s vysvětlivkami 14 - 224 Jeseník
Praha, Česká geologická služba 2005, 76 s., 220 Kč.
Geologická mapa území Jeseník.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004. Geosciences Research Reports for 2004
Praha, Česká geologická služba 2005, 176 s., 69 Kč.
Sborník prací přináší v tématických oddílech aktuální přehled nejnovějších výsledků prací a výzkumů na různých pracovištích geologických oborů a v aplikované geologii, mapuje i účast geologů na zajímavých projektech.
Železné hory. Mts. Eisenebirge. Geology of the Protected Landscape Area in the Czech republic. Zur Geologie der Landschaftsschultzgebiete der Tschechischen Republik/Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2005, 15 Kč.
Charakteristické a jedinečné rysy chráněných krajinných oblastí jsou zachyceny v mapce barevnými fotografiemi a slovem.
Czudek, Tadeáš: Vývoj reliéfů České republiky v kvartéru
Brno, Moravské zemské muzeum 2005, 238 s., 350 Kč.
Autor v knize shrnul dosavadní geomorfologické poznatky o vývoji reliéfů krajiny České republiky za dosavadních zhruba 2,6 mil let.
Jakeš, Petr: Vlny hrůzy
Praha, Lidové noviny 2005, 224 s., 295 Kč.
Autor, známý český geolog a geochemik, přístupnou formou přibližuje poznatky o příčinách zemětřesení, tsunami, sopečné činnosti a jevech, které je doprovázejí. Seznamuje s možnostmi jejich předvídání a varovnými systémy. Publikaci doprovází jedinečný soubor dobových ilustrací, na nichž jsou vyobrazeny výbuchy sopek a zemětřesení, jak je zvěčnili jejich očití svědkové. Koupit na Kosmas.cz
Janoška, Martin: Moravská brána očima geologa
Olomouc, Univerzita Palackého 2005, 48 s., 58 Kč.
Populárně vědecké dílo pojednává o přírodních dějinách a památkách neživé přírody na území současného okresu Přerov.
Kouřimský, Jiří; Sejkora, Jiří: Atlas minerálů České a Slovenské republiky
Praha, Academia 2005, 345 s., 240 Kč.
Kniha je součástí řady atlasů přírodnin České a Slovenské republiky, přináší informace o více než 560 minerálních druzích známých z území České a Slovenské republiky. Koupit na Kosmas.cz
Stárková, Marcela; Waldhausová, Jarmila: Křivoklátsko. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2005, 12 s., 15 Kč.
Skládaný arch obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvaru reliéfů, popis geologického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje. Publikace vyšla také v anglickém a německém jazyce.
Šlégl a kol.: Světová pohoří - Arfrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida
Praha, Euromedia Group 2005, 200 s., 599 Kč.
Svazek uzavírá čtyřdílný komplet světových pohoří a věnuje se hlavním pohořím v Africe, Austrálii a Oceánii a také horám Antarktidy.
Ward, Peter D.; Brownlee, Donald: Život a smrt planety Země
Praha, Dokořán 2005, 264 s., 298 Kč.
Kniha je nejen životopisem naší planety jako vesmírného tělesa, ale i portrétem vzniku a vývoje života. Navíc přiná- ší sugestivní pohled do vzdálené budoucnosti Země, založený na analýzách mladého vědního oboru zvaného astrobiologie. Geolog a zoolog Peter Ward a astronom Donald Brownlee jedni ze zakladatelů této vědy zde kombinují vypravěčské schopnosti s nesmírnou vědeckou pečlivostí. Výsledkem je vyprávění stejně poutavé jako díla science fiction, od nichž se však odlišuje věrohodností svých závěrů a předpovědí. Popis různých alternativ budoucnosti naší planety nás donutí k zamyšlení, občas při něm i zamrazí v zádech. Ačkoli některým možným scénářům nemůžeme zabránit, dobrou zprávou je, že jiným ano. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2004
Czech Geological Survey. Development Assistance Project
Praha, Česká geologická služba 2004, 20 s.
Přehled o činnosti České geologické služby v zahraničí. Přibližuje výzkum v Nicaragui, Zambii, Mongolsku, Peru aj.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku v roce 2003
Brno, Masarykova univerzita 2004, 110 s., 175 Kč.
Publikace obsahuje souhrn původních prací autorů z výzkumu za poslední období.
Miscellanea Geographica 10 Universitatis Bohemie Occidentalis
Plzeň, Západočeská univerzita 2004, 190 s.
Příspěvky ze zasedání šesti univerzit (Bayeruth, Bratislava, Gratz, Maribor, Pécz, Plzeň) a semináře Stav geomorfologických a kvartérně geologických výzkumů Šumavy, Českého lesa a Novohradských hor. Neprodejné.
Sborník geologických věd - Journal of Geological Sciences. Antropozoikum sv. 25 - Antropozic 25
Praha, Česká geologická služba 2004, 48 s., 56 Kč.
Pleistocenní klima a paleolit v údolí Angary, východní část střední Sibiře. Paleogeografie kvartéru severní části Mezopotámie
MacDougall, Doug J.: Stručné dějiny planety Země. Kámen a život, oheň a led
Praha, Dokořán 2004, 272 s., 265 Kč.
Stručný přehled geologické historie naší planety zahrnuje všechny moderní trendy současné geologie, která je stále více propojena s dalšími přírodovědnými disciplínami.
Pošmourný, Karel: Blanský Forest Mts. - Plansker Wald. Geology of the Protected Landscape in the Czech Republic. Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tsechischen Republik
Praha, Česká geologická služba 2004, 15 Kč.
Skládaný aršík obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvaru reliéfu, popis geologického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje o dané oblasti.
Pošmourný, Karel: Blanský les. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2004, 15 Kč.
Skládaný aršík obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvaru reliéfu, popis geologického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje o dané oblasti.
Sudek, Josef: Smutná krajina
Praha, Kant 2004, 112 s., 650 Kč.
Kniha panoramatických fotografií Josefa Sudka ze severozápadních Čech (především mostecka) z období 1957-1962. Přečtěte si rezenci EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Vítek, Jan: Tajemný svět skal. Skalní zajímavosti České republiky
Ústí nad Orlicí, Ottis 2004, 192 s.
Ucelený předmět skalních zajímavostí na území ČR - od hojně navštěvovaných pískovcových skalních měst až po méně známé. Text je doplněn 250 převážně barevnými fotografiemi.

Rok 2003
Czech Geological Survey. Activity Review
Praha, Česká geologická služba 2003, 32 s.
Publikace přináší přehled o činnosti České geologické služby, o jejích aktivitách a poskytovaných službách.
Český kras
Beroun, Muzeum Českého krasu 2003, 56 s.
Sborník pro regionální výzkum v českém a anglickém jazyce.
Fyzickogeografický sborník 1. Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace
Brno, Masarykova univerzita 2003, 208 s.
Sborník příspěvků z 20. výročí konference Fyzickogeografické sekce ČGS "Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace". Neprodejné.
Geochemical Prospecting Methods and Their Enviormental Applications. Geochim postgraduate course. Textbook
Praha, Česká geologická služba 2003, 144 s.
Sborník prací k danému tématu.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku v roce 2002. Geological Research in Moravia and Silesia in the year 2002
Brno, Masarykova univerzita 2003, 108 s.
Publikace obsahuje souhrn původních prací autorů z výzkumu za poslední období.
Geology Without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides. Excursion guide
Praha, Česká geologická služba 2003, 77 s.
Sborník přednášek k danému tématu.
Historická geografie 32
Praha, Historický ústav AV ČR 2003, 350 s., 269 Kč.
32. svazek sborníku Historická geografie je věnován pestré škále témat řešených jak historickou geografií, tak mnoha dalšími příbuznými disciplínami.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002. Geoscience Research Reports for 2002
Praha, Česká geologická služba 2003, 222 s., 69 Kč.
Sborník prací přináší aktuální přehled nejnovějších výsledků prací a výzkumů na různých pracovištích geologických oborů a aplikované geologie.
Báborská, Marie; Vlašímský, Pavel; Čejchanová, Alena a kol.: Geologická bibliografie České republiky za rok 2001. Geological Bibliography of the Czech Republic for 2001
Praha, Česká geologická služba 2003, 183 s., 95 Kč.
Bibliografie odborné literatury z oboru geologie vydané za rok 2001
Čáp, Pavel; Vacek, František, Vorel Tomáš: Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Repulic). Práce České geologické služby - Czech Geological Survey Specials Papers 15
Praha, Česká geologická služba 2003, 40 s.
Podrobná sedimentologická studie důležitých silurských a devonských hraničních profilů v Barrandienu. Tato mikrofaciální analýza a rekonstrukce sedimentačních a diagenetických podmínek vhodně doplňuje světově proslulé stratigrafické a paleontologické výzkumy.
Herčík, Ferdinand; Herrmann, Zdeněk; Valečka, Jaroslav: Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin
Praha, Česká geologická služba 2003, 96 s., 270 Kč.
Publikace shrnuje všechny dostupné poznatky o vodohospodářsky nejvýznamnějším celku na území ČR - české křídové pánvi.
Janský, Bohumil; Šobr, Miroslav: Jezera České republiky. Současný stav geografického výzkumu
Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha 2003, 216 s.
Publikace mapuje současný stav geografického výzkumu jezer v České republice.
Kozák, Pavel; Bartl, Pavel; Holečková, Marie: Kamenný svět
Beroun, MH 2003, 96 s., 170 Kč.
Průvodce po megalitech na Sedlčansku přibližuje čtenáři krácu těchto kamenů, jejich historii i léčebné účinky.
Kreperát, Josef, Pavel: Skrytá moc drahých kamenů
Praha, Granit 2003, 204 s., 230 Kč.
Všechny základní druhy drahých kamenů, jejich chemické složení, fyzikální vlastnoti, geneze a naleziště. Zdůrazněna je vnitřní síla kamenů, jejich schopnost působit na lidský organismus v rovině zdravotní, duševní a meditativní.
Ložek, Vojen; Cílek, Václav; Kubíková, Jarmila: Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
Praha, Dokořán 2003, 128 s., 300 Kč.
Publikace se snaží slovem i obrazem dokumentovat střední Čechy jako unikátní přírodní útvar s významnými přírodními rezervacemi, jako kraj rozmanitého historického odkazu minulých generací i počátku české státnosti, jako území pozoruhodných geologických nalezišť a konečně místo jímž protékají nejavýznamější české vodní toky. Koupit na Kosmas.cz
Mentlík, Pavel: Geomorfologický slovník
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2003, 308 s.
Sborník je rozdělen do pěti tematických celků, které se shodují s rozložením tematických sekcí mezinárodního semináře Geomorfologie 2003.
Novotný, Jan: Základní procesy růstu monokrystalů pro optoelektroniku
Praha, Academia 2003, 400 s., 250 Kč.
Kniha představuje úvod do základních procesů výstavby krystalické mříže materiálů vysoké strukturní dokonalosti pro optoelektroniku, ale i mikroelektroniku, jsou uvedeny aplikační směry jejich využití.
Pošmourný, Karel; Babúrek, Jiří; Rudolský, Jiří: Slavkovský les. Geologoie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2003, 15 Kč.
Skádaný aršík představuje najzajímavější a charakteristické rysy chráněných krajinných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Pošmourný, Karel; Babúrek, Jiří; Rudolský, Jiří: Slavkovský les. Slavkov forest. KaiserWald. Geology of the Protected Landscape areas in the Czech Republic. Zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tsechischen Republik
Praha, Česká geologická služba 2003, 15 Kč.
Skádaný aršík představuje najzajímavější a charakteristické rysy chráněných krajinných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Pošmourný, Karel; Vítek, Jan: Jizerské hory Mts. - Isergebirge. Geology of the Protected Landscape Area in the Czech Republic. Zur Geologie der Landschaftsschultzgebiete der Tscheschischen Republik
Praha, Česká geologická služba 2003, 15 Kč.
Skládaný aršík představuje nejzajímavější charakteristické rysy chráněných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Pošmourný, Karel; Vítek, Jan: Jizerské hory. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2003, 15 Kč.
Skládaný aršík představuje nejzajímavější charakteristické rysy chráněných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Růžičková, Eliška; Růžička, Miloš; Zeman, Antonín a kol.: Kvartérní klasické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
Praha, Česká geologická služba 2003, 68 s., 320 Kč.
V publikaci je charakterizováno šest genetických typů sedimentů, jsou popsány jejich strukturní a texturní znaky, podle nichž lze rozlišit procesy a podmínky jejich vzniku.
Svobodová, Jana a kol.: Málo známá Kamčatka
Praha, Academia 2003, 200 s., 255 Kč.
Málo známá Kamčatka je nejen poutavým čtením o tomto dlouho zapovězeném poloostrově, ale i zdrojem nových znalostí z tamní i světové historie, biologie a geologie. Kamčatka představuje pro geology zcela unikátní přírodní laboratoř, na příkladech z tohoto poloostrova jsou populární formou vysvětleny různé geologické jevy a procesy probíhající na Zemi v geologické minulosti. V knize se prolínají kapitoly cestopisné, tvořené přepisem deníků, a popisné, zaměřené na geologickou minulost i současnost a popisující především sopečnou činnost a jevy, které s ní souvisí. Cestopisná část přináší autentické zážitky z putování autorů po Kamčatce - deníky, vznikající ze dne na den a vystihující jejich momentální pocity a nálady, euforii i určitá zklamání, popisují vzpomínky na setkání s medvědy, kamčatský podzim, „rybalku“, náročné pochody a výstupy i na přívětivé obyvatele Kamčatky. Publikace je doplněna terminologickým slovníkem, stratigrafickou tabulkou geologických období, seznamem použité literatury a především množstvím barevných dokumentárních fotografií Pavla Štěpánka. Koupit na Kosmas.cz
Vaníček a kol.: Geotechnical problems with man-made and man influenced grounds
Praha, Informační centrum ČKAIT 2003, 996 (1. díl), 964 (2. díl), 741 (3. díl), 321(4. díl) s.
Čtyřdílný slovník z mezinárodní geotechnické konference o základových půdách v obydlených oblastech a vlivu lidské činnosti na životní prostředí.
Westebroek, Petr: Život jako geologická síla
Praha, Dokořán 2003, 208 s., 225 Kč.
Autor, známý nizozemský geolog, ukazuje jak život a člověk přispěli ke geologickým změnám a jak naopak geologické změny ovlivnily nakše využívání přírody.
Zillmer, Hans-Joachim: Omyly v dějinách Země
Praha, Euromedia Group 2003, 248 s., 229 Kč.
Kniha předkládá materiál, který zpochybňuje základní pilíře našeho vědeckého obrazu světa. Složité vztahy jsou vysvětleny srozumitelně i pro laika, do argumentace jsou zapracovány fakta a námitky z různých oborů. Při četbě podniknete cestu do minulosti Země, od kosmologickývh aspektů až do prehistorie, a jež se navyhne ani možným perspektivám pro budoucnost.
Zimák, Jiří: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých hor
Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 66 s., 101 Kč.
Toto území je jednou z geologicky nejzajímavějších lokalit Českého masivu. Jsou zde desítky mineralogicky pozoruhodných míst.
Zimák, Jiří; Štelcl, Jindřich; Zelinka, Ján: Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 83 s., 126 Kč.
Ve dvanácti zpřístupněných jeskyních na Slovensku bylo autory v letech 2000 - 2003 provedeno pdrobné terénní gamaspektrometrické měření přirozené radoiaktivity hornin, která je jedním z významných parametrů přírodního prostředí v podzemních prostorách.

Rok 2002
Chrustenická železnorudná šachta
Chrustenická železnorudná šachta
Praha, Radan Lášek 2002, 54 s., 110 Kč.
Železnorudný důl Chrustenice (1861 - 1965) patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu - oblasti západně od Prahy. Důl měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinu moře. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy. Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem. Důl je v současnosti zpřístupněn nejen turistům, ale i potápěčům. Stálá expozice o lomech Amerika - Mořina před vchodem do podzemí.
Geologická mapa České republiky. List 03 - 41 Semily
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 03 - 42 Trutnov
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 04 - 33 Náchod
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 11 - 14 Cheb
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 13 - 33 Benešov
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 15 - 32 Opava
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 15 - 41 Hlučín
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 22 - 12 Březnice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 22 - 14 Blatná
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 22 - 21 Příbram
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 22 - 31 Nebušice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 22 - 34 Vimperk
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 23 - 12 Ledeč nad Sázavou
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 25 - 34 Luhačovice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa České republiky. List 25 - 41 Vsetín
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, měřítko 1:50 000. Mapa obsahuje stratigrafické údaje a vysvětlivky podle časových údajů.
Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze
Praha, Český geologický ústav 2002, 290 Kč.
Barevná geologická mapa, zobrazující území západosudetského krystalinika, zahrnující okolí Drážďan, Lužici, Kačavské a Soví hory, Lužické a Jizerské hory, polské a české Krkonoše.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 03 - 41 Semily
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku, měřítko 1:50 000.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 13 - 34 Zruč nad Sázavou
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 13 - 44 Hlinsko
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku, měřítko 1:50 000.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 14 - 42 Rýmařov
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 15 - 31 Bruntál
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 15 - 33 Moravský Beroun
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 22 - 34 Vimperk
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku, měřítko 1:50 000.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 23 - 11 Vlašim
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 23 - 12 Ledeč nad Sázavou
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku, měřítko 1:50 000.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 23 - 23 Veselí nad Lužnicí
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku, měřítko 1:50 000.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 25 - 31 Hlubočepy
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 25 - 34 Luhačovice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 25 - 41 Vsetín
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Hydrogeologická mapa České republiky. List 32 - 23 Český Krumlov
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Mapa vykresluje typy hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristiku.
Mapa inženýrsko geologického rajonování. List 02 - 42 Česká Lípa
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 03 - 14 Liberec
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 12 - 11 Žatec
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 13 - 23 Chlumec nad Cidlinou
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 15 - 23, 15 - 41 Hlučín
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 21 - 21 Bělá nad Radbuzou
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 21 - 23, 21 - 14 Domažlice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 26 - 11, 16 - 33 Jablunkov
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 334 - 13 Dyjákovice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologiského rajonování. List 34 - 12 Pohořelice
Praha, Český geologický ústav 2002, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1:50 000.
Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, 100 s., 109 Kč.
Sborník referátů ze semináře.
Ročenka Českého geologického ústavu 1997 - 1999
Praha, Česká geologická služba 2002, 50 s.
Publikace přináší přehled o činnosti ČGÚ za léta 1997 - 1999.
Ročenka Českého geologického ústavu 2000 - 2001
Praha, Česká geologická služba 2002, 55 s.
Publikace přináší přehled o činnosti ČGÚ za léta 2000 - 2001.
Sborník geologických věd - Journal of Geological Scientes. Hydrogeologie, inženýrská geologie - Hydrogeology, Engineering Geology
Praha, Česká geologická služba 2002, 101 s., 78 Kč.
Hydrogeologie polické pánve, optimalizace využívání a ochrany podzemních vod.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Geoscience Research Reports 2001
Praha, Česká geologická služba 2002, 214 s.
Sborník prací informující o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu na různých pracovištích geologických vědních oborů a specializací a v aplikované geologii.
Bernard, Jan: Minerály a mineralogie České republiky
Praha, Academia 2002, 200 s., 195 Kč.
Publikace zahrnuje několik set nejdůležitějších lokalit Čech, Moravy a Slezska a jejich nejvýznamnější minerály, se zdůrazněním nových nálezů a některých nových interpretací jejich výskytů. Je doplněna o seznam minerálů nazvaných podle mineralogů a dalších badatelů, působících v našich zemích, a podle našich lokalit, jakož i seznamem nejdůležitější literatury.
Budil, P.; Jager, O.: Český kras. Bohemian Krast. Bohmischer Krast. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic. Zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tscheschischen Republik
Praha, Česká geologická služba 2002, 15 Kč.
Skládaný aršík představuje nejzajímavější charakteristické rysy chráněných krajinných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Budil, P.; Jager, O.: Český Kras. Geologie chráněných krajinných oblastí.
Praha, Česká geologická služba 2002, 15 Kč.
Skládaný aršík představuje nejzajímavější charakteristické rysy chráněných krajinných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Budil, P.; Jager, O.: Moravský Kras. Moravian Karst. Mahrischer Karst. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic. Zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tscheschischen Republik
Praha, Česká geologická služba 2002, 15 Kč.
Skládaný aršík představuje nejzajímavější charakteristické rysy chráněných krajinných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Chlupáč, Ivo a kol.: Geologická minulost České republiky
Praha, Academia 2002, 436 s., 295 Kč.
Kniha podává chronologický přehled o geologické minulosti našeho území od prekambria, před více než 600 miliony let, až do geologické přítomnosti ve čtvrtohorách. Jednotlivé kapitoly obsahují obecnou charakteristiku daného období (polohu kontinentů, procesy vrásnění, stupeň vývoje fauny a flory), která je ilustrována na konkrétních oblastech v ČR, v nichž se čtenář seznámí s geologickými zajímavostmi a význačnými nálezy zkamenělin a nerostů. Text doplňují kresby geologických profilů a struktur a fotografie terénních útvarů, zkamenělin a minerálů.
Day, Trevor: Průvodce nezkrotnou Zemí
Průvodce nezkrotnou Zemí
Praha, Slovart 2002, 64 s., 199 Kč.
Publikace poskytuje pozoruhodné informace o struktuře naší planety a o dějích, které doslova otřásají Zemí a tvarují její povrch – často s krutými následky.
Gába, Zdeněk, Hladilová, Šárka, Houzar, Stanislav, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, Ziegler, Václav: Geologické vycházky Českou republikou
Praha, Karolinum 2002, 495 s., 445 Kč.
Gregerová, Miroslava; Fojt, Bohuslav; Vávra, Václav: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů
Brno, Moravské zemské muzeum 2002, 326 s., 400 Kč.
Publikace je určena studentům a pedagogům odborné geologie a všem čtenářům, kteří se zajímají a mikrostrukturu přírodních hornin a technologií. Autoři zpřístupnili jednoduchou formou základní údaje o hornitvorných a technických minerálech, které je možné určovat jednoduchým laboratorním a zejména mikroskopickým studiem.
Havel, Dušan: Báňské předpisy XVIII: Vyhlášky Českého báňského úřadu
Ostrava, Montanex 2002, 53 s.
Vyhlášky Českého báňského úřadu k zákonu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Úplné znění se změnami vyplývajícími z novelizace.
Hochleitner, Rupert: Drahokamy a šperkové kameny
Praha, Slovart 2002, 160 s., 199 Kč.
Příručka k poznávání a určování drahokamů, šperkových kamenů a napodobenin.
Hochleitner, Rupert: Minerály a krystaly - Kapesní atlas
Minerály a krystaly
Praha, Slovart 2002, 256 s., 199 Kč.
Praktická příručka kapesního formátu k snadnému určování více než 600 minerálů podle barvy vrypu. Dokonale barevné fotografie, nákresy krystalů a srozumitelné popisy umožňují každému proniknout do světa krystalů a minerálů. Knihu uzavírá malý kurs mineralogie.
Hromas, Jiří, Cílek, Václav, Bílková, Daniela: Podzemí v Čechách, na Moravě a ve Slezku
Praha, Olympia 2002, 272 s., 199 Kč.
Průvodce podzemím, nejen po jeskyních, ale i po dalších zdánlivě ukrytých místech, jako jsou propasti, důlní díla, katakomby, štoly, sklepení, kryptách a kostnicích.
Kafková, Eva: Krajinou Čertových kamenů. Průvodce Kunžakem a jeho okolím
Beroun, MH 2002, 128 s., 199 Kč.
Turistický průvodce po Jindřichohradecku, plném čertových kamenů.
Kalvoda, Jiří: Late devonian-Early Carbboniferous Foraminiferal Fauna: Zonations, Evolutionary Events, Paleobiogeography and Tectonic Implications
Brno, Masarykova Univerzita 2002, 213 s., 150Kč.
Monografie předává stručný přehled foraminiferových zonací svrchního devonu a spodního karbonu a předkládá regionální foraminiferovou zonaci tohoto úseku.
Otava, J.; Balák, I.: Moravský Kras. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba 2002, 15 Kč.
Skládaný aršík představuje nejzajímavější charakteristické rysy chráněných krajinných oblastí stručným slovem, barevnými fotografiemi a geologickou mapkou.
Sattran, Vladimír, Wenmenga, Urbain: Géologie du Burkina Faso. Geology of Burkina Faso
Praha, Český geologický ústav 2002, 136 s., 260 Kč.
Ucelený přehled regionální a ložiskové geologie území Burkiny Faso.
Šalanský, Karel, Gnojek, Ivan: Geomagnetické anomálie v České republice
Praha, Český geologický ústav 2002, 142 s., 75 Kč.
Výsledky geofyzikálního výzkumu celého území ČR.
Udubasa, Gheorge: Minerals of the Carpathians
Praha, Granit 2002, 480 s., 2400 Kč.
Stručný popis nejvýznamějších minerálů a jejich lokalit v rumunských Karpatech.
Ziegler, Václav: Země a život. Dějiny naší planety
Praha, ISV nakladatelství 2002, 184 s., 189 Kč.
Publikace vychází z přednášek autora o dějinách Země na PF UK.
Zimák, Jiří: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, 86 s., 96 Kč.
Nejvýznamnější mineralogické lokality jedné z nejzajímavějších oblastí severovýchodní části Českého masivu.

Rok 2001
Hornická ročenka 2000
Ostrava, Montanex 2001, 304 s., 366 Kč.
Orlické hory, Góry stolowe
Zádveřice, SHOCart 2001, 0 s.
Turistická mapa 1:50 000, historické památky, přírodní zajímavosti.
Sborník geologických věd
Praha, Český geologický ústav 2001, 78 s., 59 Kč.
Hydrologie, inženýrská geologie.
Surovinové zdroje České republiky
Praha, Ministerstvo životního prostředí, Geofond ČR 2001, 172 s.
Informace pro odbornou a podnikatelskou veřejnost o nerostných surovinách a příslušné legislativě. Též anglicky.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Praha, Český geologický ústav 2001, 156 s., 49 Kč.
Sborník informuje o průběhu a výsledcích výzkumu na různých pracovištích geologických vědních oborů a aplikované geologii za rok 2000.
Agricola, Jiří: Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví
Praha, Montanex 2001, 564 s., 630 Kč.
Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví.
Baborská, Marie: Geologická bibliografie České republiky za rok 1999. Abstrakta.
Praha, Český geologický ústav 2001, 195 s., 95 Kč.
Přehled odborné literatury vydané v roce 1999 věnované geologii a oborům příbuzným. Česko-anglicky.
Batík, Petr: Podyjí
Praha, Český geologický ústav 2001, 12 s.
Geologie Národního parku Podyjí.
Ďuďa, Rudolf, Rejl, Luboš: Kameny z celého světa
Praha - Suttgart, Granit - Franckh-Kosmos Verlags 2001, 320 s., 499 Kč.
Průvodce světem minerálů, hornin a drahých kamenů a jejich nalezišti, s jejich rozdělením a fotodokumentací.
Kovanda, Jiří: Neživá příroda Prahy
Praha, Český geologický ústav 2001, 215 s.
Geologické činitele Prahy.
Lipský, Zdeněk: Geomorfologické členění Kutnohorska
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 79 s.
Rekapitulace dosavadního vývoje geomorfologického členění Kutnohorska.
Lipský, Zdeněk: Geomorfologické členění Kutnohorska
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 79 s.
Rekapitulace dosavadního vývoje geomorfologického členění Kutnohorska.
Moore, Robert: Přírodní divy světa
Praha, Slovart 2001, 320 s., 999 Kč.
Kniha přináší nádherné fotografie více než padesáti obdivuhodných přírodních zázraků. Průvodní text poskytuje základní orientaci v zeměpisných, geologických a přírodopisných poměrech každého místa a podává stručný přehled o tom, jak tyto útvary vznikly a jací živočichové a rostliny se tu nacházejí. Autor zdůrazňuje též důležitost národních parků a chráněných oblastí pro zachování a ochranu těchto nádherných biotopů pro příští generace.
Műller, Pavel: Geologie Brna a okolí
Praha, Český geologický ústav 2001, 90 s.
Geologický sborník.
Petržílek, Petr: Půda v krajině
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 88 s.
Problematika právní ochrany půdy, půda jako složka životního prostředí.
Procházka, Miroslav: Vltavíny
Praha, Aurora 2001, 84 s., 144 Kč.
Vlastnosti vltavínů a jejich využití v alternativní medicíně.
Šeděnka, Karel: Horní a související předpisy v otázkách a odpovědích
Ostrava, Montanex 2001, 168 s., 175 Kč.
Příručka pro pracovníky v hornictví.
Šlégl, Jiří: Světová pohoří Asie
Praha, Balios 2001, 288 s., 699 Kč.
Charakteristika asijských pohoří, jejich členění, klimatické podmínky, vodní poměry, geologické složení a stáří, turistické trasy, alpinismus, fauna a flóra.
Tomeš, Zdeněk: Drahé kameny v Podkrkonoší
Praha, Granit 2001, 120 s.
Autor provádí čtenáře po cestách, lomech i údolími a upozorňuje na místa, kde si každý může najít "ten svůj kámen".
Zimák, Jiří: Ložiska nerostných surovin
Olomouc, Univerzita Plackého-Vydavateství 2001, 98 s., 122 Kč.
Určeno pro posluchače učitelství geologie a zeměpisu.

Rok 2000
Báňské záchranářství I
Ostrava, Montanex 2000, 485 s., neprodejné.
Kompendium pro báňského záchranáře.
Geografie, geologie
Ostrava, Ostravská univerzita 2000, 152 s., 200 Kč.
Sborník odborných prací.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku v roce 1999 (Geological Research in Moravia and Silesia in the Year 1999)
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 2000, 169 s.
Sborník o nejnovějších výsledcích geologického výzkumu.
Inženýrský geolog Quido Záruba
Praha, Český geologický ústav 2000, 76 s., 29 Kč.
Publikace věnovaná zakladateli československé inženýrské geologie Quido Zárubovi, od jehož narození uběhlo v roce 1999 sto let.
Mapa inženýrskogeologického rajonování. List 12-21 Kralupy nad Vltavou
Praha, Český geologický ústav 2000, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologického rajonování. List 12-42 Zbraslav
Praha, Český geologický ústav 2000, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologického rajonování. List 13-14 Nymburk
Praha, Český geologický ústav 2000, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologického rajonování. List 13-24 Hradec Králové
Praha, Český geologický ústav 2000, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000.
Mapa inženýrskogeologického rajonování. List 13-42 Pardubice
Praha, Český geologický ústav 2000, 200 Kč.
Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000.
Náš svět
Praha, Václav Svojtka & Co. 2000, 64 s., 149 Kč.
Dětská encyklopedie, která vzdělává malého čtenáře v oblasti geologie.
Radon investigations in the Czech republic VIII and the fifth international workshop on Geological Aspects of Radon Risk Mapping
Praha, Český geologický ústav 2000, 110 s.
Sborník geologických věd
Praha, Český geologický ústav 2000, 74 s.
Sborník s články: Geologická minulost Pavlovských vrchů a Klastické žíly.
Sborník geologických věd (Journal of Geological Sciences)
Praha, Český hydrometeorologický ústav 2000, 108 s., 125 Kč.
Sborník.
Sborník příspěvků z mezinárodní konferenceI. a II.
Ústí nad Labem, Univerzita j. E. Purkyně 2000, 118 s.
Antropogenní zátěže a revitalizace devastované krajiny.</B>
Scripta Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology.
Brno, Masarykova univerzita - Vydatelství 2000, 57 s., 60 Kč.
Sborník prací, článků a referátů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno.
Současný stav geomorfologických výzkumů
Ostrava, Ostravská univerzita 2000
Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000.
Surovinové zdroje České republiky
Praha, Ministerstvo životního prostředí-Geofond ČR 2000, 170 s.
Informace pro odbornou a podnikatelskou veřejnost, legislativní předpisy.
Výroční zpráva odboru geologie ministerstva životního prostředí za rok 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000
Výroční zpráva.
Zajištění jakosti sanačních prací 1., 2.
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 84/32 s.
Příručka pro zadavatele a řešitele a úředníky státní správy.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Praha, Český geologický ústav 2000, 195 s., 45 Kč.
Sborník infomuje o průběhu a výsledcích výzkumu na různých pracovištích geologických vědních oborů.
Bernard, Jan H.: Minerály České republiky
Praha, Academia 2000, 186 s., 195 Kč.
Nejdůležitější minerály a lokality na území České republiky.
Chvátalová, Alena : Geologické a geomorfologické poměry Lužických hor
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 79 s., 59 Kč.
Výsledky výzkumu Lužických hor.
Elman, Jiří, Michalíček, Václav: Hornický slovník anglicko-český a česko-anglický
Praha, Sobotáles 2000, 515 s., 379 Kč.
Hornická terminologie v obou jazycích.
Janoška, Martin: Valašsko očima geologa
Olomouc, Univerzita Palackého-Vydavatelství 2000, 72 s., 50 Kč.
Formou populárně laděného vyprávění nám autor přibližuje nejdůležitější objekty objasňující již skončené, ale stále živé geologické pochody, které se zasloužily o současnou přírodní a krajinnou tvář Valašska.
Kolektiv autorů: Základy hornictví
Ostrava-Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 224 s., 109 Kč.
Skripta pro hornicko-geologickou fakultu, hornické inženýrství.
Pošmourný, Karel: Geologie národních parků České republiky - Krkonoše
Praha, Český geologický ústav 2000, 15 Kč s.
Krkonoše z geologického hlediska.
Valečka, Jaroslav: Geologie národních parků České republiky - České Švýcarsko
Praha, Český geologický ústav 2000, 15 Kč.
České Švýcarsko z geologického hlediska.

Rok 1999
Biologie. Geologie XII.
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 1999, 67 s.
Sborník prací.
Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications
Praha, Český geologický ústav 1999, 132 s.
Sborník daného vědního oboru, anglicky.
Geologická mapa České republiky
Praha, Český geologický ústav 1999
1 mapa.
Geologická mapa České republiky
Praha, Český geologický ústav 1999
1 mapa.
Geologická mapa České republiky
Praha, Český geologický ústav 1999
1 mapa.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku v roce 1998 = Geological Research in Moravia and Silesia in the Year 1998
Brno, Masarykova universita-Vydavatelství 1999, 164 s., 150 Kč.
Sborník o nejnovějších výsledcích geologických výzkumů.
Hydrogeologická mapa České republiky
Praha, Český geologický ústav 1999
1 mapa.
Mineral commodity summaries of the Czech Republic
Praha, MŽP ČR Geofond ČR 1999, 153 s.
Anglické zpracování ročenky Surovinové zdroje ČR.
Planeta Země
Praha, Jan Vašut 1999, 160 s.
Encyklopedie pro školáky zahrnující celou řadu informací.
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Praha, Ministerstvo životního prostředí 1999, 76 s.
Shrnutí studií, úkolů a projektů jak naplněných, tak i neúspěšných jako možnost k hledání nových cest a volby reálných cílů.
Surovinové zdroje České republiky
Praha, MŽP ČR Geofond ČR 1999, 153 s.
Informace na podporu malého a středního podnikání bez porušování platných předpisů.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Praha, Český geologický ústav 1999, 180 s., 40 Kč.
Sborník prací.
Chlupáč, Ivo: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí
Praha, Academia 1999, 250 s., 185 Kč.
Průvodce po těch nejzajímavějších a geologicky nejbohatších místech Prahy a okolí, s přihlédnutím k zájmům ochrany přírody.
Čapek, Richard: Planetární geografie
Praha, Karolinum 1999
Základní poznatky z geodézie, astronomie a geofyziky.
Ďuďa, R., Rejl, L.: Svět drahých kamenů
Praha, Granit 1999, 192 s., 299 Kč.
Přehled 84 druhů a odrůd drahých kamenů.
Herčík, F., Herrmann, Z., Valečka, J.: Hydrologie české křídové pánve
Praha, Český geologický ústav 1999, 118 s., 270 Kč.
Publikace je určena hydrogeologům a geologům, kteří budou pokračovat v průzkumu křídové pánve, i studentům.
Janoška, Martin a kol.: Geologie pro učitele
Olomouc, Univerzita Palackého - Vydavatelství 1999, 196 s., 172 Kč.
Kachlík, Václav, Chlupáč, Ivo: Základy geologie - Historická geologie
Praha, Karolinum 1999, 344 s., 98 Kč.
Informace o planetě Zemi, jejím vzniku, složení a vývoji.
Král, Václav: Fyzická geografie Evropy
Praha, Academia 1999, 348 s., 255 Kč.
Přehled základních fyzickogeografických celků Evropy bez ohledu na hranice jednotlivých států. U každého celku se čtenář seznámí s geologickou stavbou, tvary zemského povrchu, půdami, podnebím, vodstvem a rostlinným krytem, vývojem a problematikou životního prostředí.
Kříž, Jiří: Geologické památky Prahy
Praha, Český geologický ústav 1999, 278 s., 172 Kč.
Údaje o jednotlivých chráněných geologických objektech na území Prahy.
Němec, Jan: Krajinotvorné programy
Praha, EnviTypo 1999, 162 s.
Parker, Steve: Kameny
Praha, Nakl. Slovart 1999, 59 s.
Nahlédni do kouzelného světa hornin a nerostů.
Řehoř, František: Cvičení z geologie
Ostrava, Ostravská univerzita 1999, 84 s., 60 Kč.
Skripta.
Shánělec, V., sestavil a napsal úvod: Ročenka Geofondu České republiky za rok 1998
Praha, Český geologický ústav 1999, 30 s., neprodejné.
Suk, Miloš: Geologické faktory v ochraně životního prostředí
Brno, Moravské zemské muzeum 1999, 150 s., 100 Kč.
Tato odborná publikace poskytuje přehled o geologické problematice ochrany životního prostředí z nejrůznějších hledisek. Čtenáři se například dočtou o vlivech litosféry na člověka, o vulkanických jevech, o tom, kde a za jakých okolností vznikají a vznikala zemětřesení, povodně a tsunami, kam se ukládají podzemní odpady, jaké jsou podzemní dopravní a spojovací cesty, jak může člověk ovlivňovat geofyzikální či geochemické pole atd.
Suk, Miloš: Krystalinikum
Brno, Moravské zemské muzeum 1999, 185 s., 170 Kč.
Především bazické a ultrabazické horniny Českého masívu a západních Karpat.
Štraub, Miloš: Tajemství podzemních chodeb
Praha, Vydavatel Š - matis 1999
Dobrodružné pátrání v proseckých katakombách a okolí. Tajná štola z Prahy do Staré Boleslavi?
Walters, Raymond J. L.: Drahé kameny
Praha, Knižní klub - Balios 1999, 160 s.
Spíše o nadpřirozených než o fyzických vlastnostech kamenů.

Rok 1998
Geolog Tibor Buday
Praha, Český geologický ústav 1998, 57 s., 23 Kč.
Sborník příspěvků k jubileu československého geologa.
Eliáš, Mojmír: Sedimentologie podslezské jednotky
Praha, Český geologický ústav 1998, 39 Kč.
Práce se zabývá geologií území mezi údolími Moravy a Olše.
Grégerová, Miroslava: Poznávání hornin
Brno, Masarykova univ. 1998, 153 s.
: ; 153 s., , 1998.
Kalač, Pavel, Tříska, J.: Chemie životního prostředí
České Budějovice, Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta 1998, 147 s., 126 Kč.
Základy ekotoxikologie, kontaminanty, apolutanty, atmosféra, geosféra, hydrosféra a biochemické cykly.
Lysenko, Vl. ed.: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 76 s.
Shrnuje výsledky projektů, úkolů, studií jako zdroje poučení pro hledání nových cest.
Řehoř, František: Přehled historické geologie a regionální geologie České republiky
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 80 Kč.
Skripta určená pro studenty oboru geografie a oboru ochrana a tvorba krajiny.

Rok 1997
Kříbek, Bohdan: Uhlíkaté formace českého masivu a jejich mineralizace
Praha, Český geologický ústav 1997, 39 Kč.
Charakteristika organických látek sedimentárních hornin Českého masivu, metody jejich výzkumu, vlivu organického uhlíku na rudotvorné procesy.

Rok 1996
Kachlík, Václav: Základy geologie
Praha, Univ. Karlova 1996, 297 s.
Press, Frank, Siever, Raymond: Understanding Earth
New York, W. H. Freeman 1996, 593 s.
Schejbal, Ctirad: Úvod do geostatistiky
Ostrava, Vys. škola báňská 1996, 48 s.
Šamalíková, Milena: Inženýrská geologie a hydrogeologie
Brno, Vys. uč. techn. 1996, 77 s.
Tourková, Jana: Hydrogeologie
Praha, ČVUT 1996, 165 s.
Zamarský, V., Kumpera, O.: Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití
Ostrava, Vys. škola báňská 1996, 109 s.

Rok 1995
Daniel, E. D. E.: Geotechnical Practice for Waste Disposal
London, Chapman & Hall 1995, 683 s.

Rok 1994
Schejbal, Ctirad: Geologická informatika
Ostrava, Vys. škola báňská 1994, 113 s.

Rok 1993
Arnould, M., Barrés, M. : Géologie et confinement des déchets toxiques
Rotterdam, A. A. Balkema 1993, 770 s.

Rok neuveden
Opletal, M.; Pošmourný, K.; Vítek, J.: Orlické hory. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
Praha, Česká geologická služba , 15 Kč.
Z úspěšné série populárně pojaté geologie chráněných území tištěné ve formě skládačky. Obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvarů reliéfu, popis geologického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje. Řada barevných fotografií přibližuje celkový charakter území i význačné lokality.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.