Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 4. 12. 2021
Svátek má Barbora
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Energie a energetika MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Energie a energetika
Rok 2018
Smrž, Milan: Energie v přírodě a v nás: O šalebné svůdnosti tradice a imperativu proměny
energie v přírodě a v nás
Praha, Eurosolar 2018, 220 s., 221 Kč.
Centrální myšlenkou knihy je nutnost fundamentální změny našeho života založená na kritice současné ekologicky i sociálně devastující ekonomiky a životního stylu bohaté části světa. Autor navrhuje hledat řešení, modely a systémová uspořádání v přírodě a v její moudrosti. Dokládá přírodní kreativitu a mapuje možné cesty alternativ. Kriticky hodnotí panující technooptimizmus a doporučuje cestu zjednodušení života, přijetí jiných kritérií úspěchu a štěstí, filozofii nerůstu a důraz na rozvoj osobních i společenských vztahů. Identifikuje stavební kameny nového uspořádání společnosti, v níž by dominovalo decentralizované a nedominující uspořádání. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2016
Hůnová, Iva; Braniš, Martin: Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší [E-kniha]
Atmosféra a klima
Praha, Karolinum 2016, 352 s., 240 Kč.
Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost. V obsáhlé učebnici o aktuálním stavu klimatu se proto setkávají specializované kapitoly od autorů s různým odborným zázemím. Cílem editorů bylo umožnit čtenářům zaměřit se na jednotlivé části podle jejich zájmu a potřeby, ohled je přitom brán zejména na studenty a odbornou veřejnost bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky. Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Energetická bezpečnost a mezinárodní politika
, Professional Publishing 2012, 160 s., 198 Kč.
Sborník příspěvků z konference přináší názory českých a slovenských vědců a politologů na problematiku bezpečného zásobování ropou, zemním plynem a elektřinou a jeho potenciálním rozvojem včetně politických rizik nových a stávajících dopravních cest.
Černoch, F. a kol.: The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries
Obálka knihy The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries
Brno, Masarykova univerzita 2012, 311 s.
Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický vývoj členských států zásadně ovlivňuje. Pro porovnání infrastrukturních scénářů autoři využívají pro tyto účely zvlášť vyvinutého matematického modelu MEOS a série indexů pokrývajících klíčové aspekty ekonomické a politické dimenze obchodu se zemním plynem.
Ďurica, Dušan; Suk, Miloš: Vrty v geologické praxi
Obálka knihy Vrty v geologické praxi
, Moravské zemské muzeum 2012, 188 s., 194 Kč.
Po dvou publikačních předchůdkyních je tu další knižní novinka z oblasti geologie, vhodně doplňující předchozí dva tituly - Člověk jako geologický činitel a Energetické zdroje včera, dnes a zítra - dvojice odborníků Dušana Ďurici a Miloše Suka. Tentokrát autoři přicházejí s některými dosud nevyslovenými a nepublikovaný novinkami v oblasti vrtů na našem území i v zahraničí. Čtenáře provází po jednotlivých lokalitách množství barevných fotografií, doplněné grafy a tabulkami.
Havrland, B.; Pobedinschi, V. M. : Biomass Processing to Biofuel
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 86 s., 90 Kč.
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Počinková, Marcela; Čuprová, Danuše; Rubinová, Olga: Úsporný dům
Obálka knihy Úsporný dům
, CPress 2012, 208 s., 229 Kč.
Úsporný dům je obecný nadčasový pojem bez normativně dané a trvale stejné klasifikace. Cílem jeho výstavby a provozu je šetřit přírodu a její cenné zdroje. Zároveň má být příjemným útočištěm člověka v dnešním dynamickém světě. Kniha přináší aktuální informace o klasifikaci rodinných domů a současných možnostech technického řešení. Jde o téma navýsost aktuální, zvláště v dnešní době vzrůstajících cen energií. Koupit na Kosmas.cz
Souleimanov, Emil a kol.: Energetická bezpečnost
, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2012, 262 s., 280 Kč.
Nárůst spotřeby energetických surovin, bez nichž je chod moderního života nemyslitelný, ukazuje, nakolik jsou a ještě více budou země Evropské unie, včetně České republiky, závislé na jejich dovozu. Využití řídnoucích zdrojů je v současném světě značně konkurenční záležitostí, neboť zajištění stabilního přísunu těchto surovin za přijatelné ceny s sebou nutně přináší nutnost zajištění politického vlivu v oblastech a zemích, které tyto suroviny produkují, s tím, že roste i politický význam produkujících zemí. Cílem publikace je osvětlit fenomén energetické bezpečnosti v současném světě, jehož význam implikuje bezpečnost exportu, importu, tranzitu zdrojů i politické aspekty, které obchod s neobnovitelnými a čím dál deficitními zdroji energie nutně doprovází. Důraz je kladen na problematiku dvou klíčových surovin, ropy a zemního plynu, s přihlédnutím k energetické bezpečnosti EU a řady světových regionů významných z hlediska zkoumané problematiky – Perského zálivu, Kaspického moře, Latinské Ameriky i Oceánie.
Yayan, Satyakti; Havrland, Bohumil; Ackermann-Blažková, Lucie a kol.: Renewable Energy Economics in Developing Countries
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 76 s., 90 Kč.

Rok 2011
Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU
, Ústav mezinárodních vztahů 2011, 166 s.
Publikace přináší komplexní pohled na postavení ČR v rámci energetických vztahů s důrazem na těžbu, přepravu a spotřebu zemního plynu. Problematika dodávek zemního plynu je posuzována v návaznosti na energetický mix ČR, roli ČR při řešení energetických otázek v rámci visegrádské spolupráce a především na úrovni EU v kontextu snahy o realizaci společné energetické politiky.
Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti
Hospodaření s vodou v Praze
Praha, Univesity of Wageningen, Arnika - Centrum pro podporu občanů 2011, 62 s., 29 Kč.
Pitná voda se stává stále cennějším přírodním zdrojem. S tím, jak se rozrůstá zastavěné území Prahy, roste význam opatření pro zachycování a využití dešťové vody. Nezbytné je zajistit také účinnou ochranu před povodněmi a efektivní čištění odpadních vod. V době, kdy Praha připravuje výstavbu nové centrální čistírny, je ta správná chvíle k inspiraci zahraničními příklady udržitelného hospodaření s vodou, ať už z Německa, Francie či Nizozemí. Publikace je ke stažení na webové stránce Arniky.
Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení
Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení
České Budějovice, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 2011, 16 s., Ke stažení v PDF.
Brožura, která se dívá kriticky na možnosti jaderné energetiky zajistit naše energetické potřeby, posílit energetickou bezpečnost nebo předejít problému globální změny klimatu. Vyvrací hlavní argumenty propagátorů stavby atomových reaktorů o čistotě, bezpečnosti nebo ekonomické výhodnosti těchto zdrojů. Publikaci je možné si stáhnout ve formátu PDF: 2,9 MB nebo si ji nechat poslat poštou.
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Praha, Informační centrum OSN v Praze 2011

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

Ďurica, Dušan; Suk, Miloš; Ciprys, Vladimír: Energetické zdroje včera, dnes a zítra
Energetické zdroje včera, dnes a zítra
Brno, Moravské zemské muzeum 2011, 168 s., 250 Kč.
Autoři knihy hodnotí energetickou situaci České republiky a srovnávají její výhledy v souvislosti s rostoucí potřebou a zároveň i spotřebou energetických zdrojů u nás i ve světě.
Hollan, Jan: Venkovní osvětlení v obcích
Venkovní osvětlení v obcích
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Kniha popisuje stav současného poznání v oblasti světelného znečištění. Shrnuje dopady přílišného nočního světla na přírodu i zdraví lidí. Doporučuje opatření, jak se světlem zacházet - jaké používat typy venkovního osvětlení, kam nesvítit vůbec, kde stačí množství světla řádově ubrat. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Jones, Van: Zelená ekonomika - Jedno řešení pro dva největší problémy
Zelená ekonomika
Praha, Vyšehrad 2011, 224 s., 288 Kč.
Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody. Jeho kniha Zelená ekonomika (The Green Collar Economy) z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Jde o hlubokou kritiku současného politického, ekonomického i sociálního stavu a směřování americké společnosti, na niž autor odpovídá svým sofistikovaným řešením „dvou největších problémů“: chudoby marginalizovaných vrstev společnosti a zhoršujícího se životního prostředí. Za klíčové považuje zavedení nových metod a principů podporujících vznik zdrojů „zelené“ energie a jejich decentralizaci. Přečtete si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Ruddiman, William F.: Pluhy, nemoci a ropa
Pluhy, nemoci a ropa
Praha, Academia 2011, 296 s., 320 Kč.
Publikace se snaží objasnit znepokojující otázku, proč atmosférické koncentrace metanu během posledních 5000 let rostou, jakkoli z historického vývoje vyplývá, že bychom měli pozorovat spíše pokles. Podobnou "nesrovnalost" autor objevil též u dalšího významného skleníkového plynu, u oxidu uhličitého. Kriticky vzrůstající trendy koncentrací zmiňovaných skleníkových plynů uvádí autor ve spojitost s lidskou činností, jmenovitě se zemědělstvím. V souvislosti s tím na jednom místě píše: "Vědci si až donedávna mysleli, že lidé začali podnebí měnit teprve před 100 či 200 roky a že to byl přímý důsledek změn zapříčiněných vypouštěním plynných zplodin do ovzduší po průmyslové revoluci. Já však nabízím jiný pohled: klima přestala utvářet příroda a začal je utvářet člověk již několik tisíc let nazpátek a stalo se to v důsledku zdánlivě ,nevinných? inovací souvisejících se zemědělstvím. Klima jsme utvářeli ještě předtím, než jsme začali stavět města, než jsme se naučili psát a než jsme založili všechna světová náboženství. Obdělávali jsme totiž půdu." Koupit na Kosmas.cz
Smola, Josef: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů
Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů
Praha, Grada 2011, 352 s., 449 Kč.
Kniha navazuje na předchozí úspěšnou knihu "Stavba rodinného domu krok za krokem". Přehledně a čtivou formou popisuje požadavky na návrh, stavbu i bydlení v energeticky úsporném domě. Do odborných podrobností zabíhá jen pokud je to pro pochopení souvislostí nezbytné. Autor na základě svých mnohaletých praktických zkušeností architekta/projektanta hodnotí nároky kladené na architekta, realizační firmu i stavebníka při návrhu, realizaci a při užívání nízkoenergetických a pasivních domů v České republice. V navazujících kapitolách, které patří k těžišti knihy, podrobně rozebírá jednotlivé požadavky pomyslného "desatera" na konstrukce, technické vybavení a chování nízkoenergetických a pasivních domů, rovněž s ohledem na požadavek zdravého bydlení a netradiční druhy stavebních materiálů. Nevyhýbá se ani citlivé problematice nezbytným více nákladům při porovnání s běžnou kvalitou výstavby. Otevřeně uvádí celou řadu chybných příkladů a řešení jako názorné poučení pro čtenáře. Závěrem popisuje možné trendy do budoucna.
Svoboda, Jiří: Nízkonákladový pasivní dům
Nízkonákladový pasivní dům
, Jiří Svoboda 2011, 16 s., Ke stažení v PDF.
Brožurka o svépmocné stavbě nízkonákladového pasivního domu, kde autor také uvádí další vize pro nejbližší budoucnost. Brožurku můžete stáhnout ve formátu pdf.
Vondra, Roman: Po kolejích a silnicích velké Prahy - Systém městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy v letech 1918-1945
Po kolejích a silnicích velké Prahy
Praha, Akademie věd České republiky. Historický ústav 2011, 288 s., 504 Kč.
Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 1918-1945 v co nejširším spektru rozličných aspektů. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zástupců hlavních politických stran a zmiňuje jak jejich spolupráci, tak i rivalitu. Sleduje životní osudy předsedy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení Eelektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období proměn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava včetně působení odbojových organizací mezi zaměstnanci. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík. Koupit na Kosmas.cz
Zahradníček, Václav; Horák, Pavel: Moderní dřevostavby
Moderní dřevostavby
Praha , Computer Press 2011, 172 s., 295 Kč.
Autoři knihy, renomovaní architekti a stavitelé, nabízejí čtenářům zasvěcený pohled na současné možnosti v oblasti moderních budov s použitím dřevěné konstrukce. Krok za krokem popisují celý tvůrčí proces, kterým si prochází budoucí majitel kvalitní stavby, a prezentují zajímavé a zároveň prakticky použitelné přístupy k architektuře, konstrukci a realizaci moderních dřevostaveb. Stavebníci a zájemci o stavbu domu ze dřeva v knize naleznou také veškeré informace týkající se nízkoenergetických dřevostaveb, systémů vytápění a používaných materiálů. V knize dále najdete: - Co je a co není dřevostavba? - Historický kontext dřevěného stavění - Realizace dřevostavby - Stavební fyzika dřevostaveb - Návod k užívání moderních dřevostaveb - Interiér moderní dřevostavby - Dřevěné fasády. Kniha je k dostání u vydavatele.
Zillmer, Hans-Joachim: Energetický blud - Proč jsou zásoby ropy a zemního plynu nevyčerpatelné
Energetický blud
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 272 s., 260 Kč.
Kdo varuje, že definitivně dojdou zásoby fosilních paliv, ignoruje fakta: hluboko v zemské kůře se nachází neomezený rezervoár energie, neboť plyny stoupající z mořského dna a pevninských soklů dokazují, že se v těchto místech vyskytuje obrovské množství cenného metanu. Nejnovější výzkumy rovněž ukazují, že se přírodní ropná ložiska periodicky obnovují a doplňují. O všeobecně prorokované energetické krizi tudíž nemůže být řeč, natož o klimatické katastrofě způsobené lidstvem. Hans-Joachim Zillmer svými převratnými, vědecky podloženými tezemi zpochybňuje etablované myšlenkové modely, představuje inovativní myšlenky a vyvrací hysterické, úzkostné prognózy týkající se energie a klimatu. Jeho podněty otvírají nové, přesvědčivé perspektivy do budoucnosti. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Chytrá energie
Chytrá energie
Brno, Hnutí DUHA 2010, 108 s.
Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky – a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii. Publikace ke stažení v pdf.
Desatero domácí ekologie+Nekup to+Do čista+Chemické látky - Balíček publikací
Desatero domácí ekologie+Nekup to+Do čista+Chemické látky
Brno, ZO ČSOP Veronica a Síť ekologických poraden 2010, 100 Kč.
Balíček publikací týkající se environmentálně šetrného chování a nakupování: Nekup to - shrnující nejčastější nákupní témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Do čista - věnující se environmentálně šetrnému úklidu, praktické rady a tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji. Chemické látky v životním prostředí a zdraví, autor MUDr. Šuta. Přehled o tom, kde a v jakých podobách se kolem nás chemické látky vyskytují a jak ovlivňují životní prostředí, zdraví a co můžeme dělat my. Jednotlivé kapitoly se věnují např. potravinám, pesticidům, potravinářským aditivům, plastům a vybraným průmyslovým chemikáliím. Desatero domácí ekologie - Již páté, zcela přepracované vydání úspěšného titulu autorů Vlašín, Ledvina, Máchal. Kapitoly: energie, voda, nakupování, ovzduší, odpady, doprava, zahrada, potrava a zdraví, příroda, globalizace a lokalizace.
Domácí elektrospotřebiče
Domácí elektrospotřebiče
Praha, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 2010
Přehled energetických, environmentálních a ekonomických aspektů z pohledu spotřebitele a společnosti. Jaké jsou výhody a nevýhody výměny starých spotřebičů za nové? Kdy se investice do nového spotřebiče vrátí z hlediska spotřeby energie? Jaké nové spotřebiče z hlediska jejich spotřeby energie hledat a kde tyto informace najdeme? Kam se starým spotřebičem? Odpovědi na tyto otázky a jejich obměna v domácnostech. Cílem publikace je prezentovat na jednom místě problematiku výměny, nákupu a recyklace domácích elektrospotřebičů především z hlediska jejich spotřeby energie. Na publikaci se dále podílela Pražská energetika, a. s., Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů CECED CZ a provozovatel kolektivního systému sběru elektrozařízení Elektrowin. Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie Efekt 2010. Publikace je ke stažení ve formátu pdf (1MB) a od poloviny listopadu 2010 bude také zdarma k dispozici v SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, o. p. s.
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech - Praktické informace, rady a tipy
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech
Praha, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 2010, 34 s., Ke stažení v PDF..
Publikace je určena nejširší veřejnosti a přináší přehled o tom, co vlastně přesně tzv. zákaz klasických žárovek znamená; o úsporných, kvalitních a vhodných alternativách ke klasické žárovce; o tom, jak úsporné osvětlení vybírat, a to i s ohledem na jeho umístění v domácnosti; o tom, co dělat, když úsporné osvětlení doslouží; odpovědi na otázky, na které se nejčastěji ptáte. Publikace je volně ke stažení ve formátu pdf nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech – přehled technologií a legislativy
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech
Praha, SEVEN 2010, 22 s.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. připravilo ve spolupráci se Zastoupením Evropské Komise v ČR publikaci o energeticky šetrném osvětlování v domácnostech. Publikace má za cíl představit možné náhrady obyčejné žárovky v souvislosti s jejich postupným stahováním, shrnuje základní technologie v osvětlování a upozorňuje na důležité aspekty při výběru nových světelných zdrojů. Součástí publikace je také shrnutí procesu stahování žárovek, vysvětlení přijímání evropské legislativy a základní technické normy vztahující se ke světelným zdrojům používaných v domácnostech. V neposlední řadě publikace objasňuje časté otázky a mýty, které se objevují ve vztahu k novým světelným technologiím.

Volně ke stažení PDF (375 kB), tištěná podoba na vyžádání v kanceláři SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. (Americká 17, Praha 2).

Manuál energeticky úsporné architektury
Manuál energeticky úsporné architektury
Praha, Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů 2010, 228 s., Zdarma. Ke stažení v PDF..
Manuál je rozdělen do pěti oddílů, v nichž se snaží upozornit na rizika některých obvyklých řešení, na časté chyby, resp. nabídnout příklady dobré praxe. Úvodní blok shrnuje problematiku úspor energií, definuje kvalitu vnitřního prostředí, mapuje sociální a kulturní souvislosti a související právní předpisy. Novostavby/Pasivní domy je název oddílu, který zmiňuje výhody pasivních domů oproti běžným domům. Z knihy se mj. dozvíte, že pasivní dům má až desetkrát menší spotřebu energie na vytápění a že může mít otvíravá okna. Kapitola se také věnuje architektonické podobě pasivního domu. V oddíle Panelové domy se dovíte, že i panelák lze dobře změnit na pasivní dům. Panelová sídliště jsou velkým a dosud nevyužitým urbanistickým a architektonickým tématem. Klíčem k sídlištím je transformace jejich veřejného prostoru. Oddíl Změny staveb se věnuje nejen problematice větrání. Zateplení objektů je ale také výzvou pro architekty. Pro zásahy do hodnotných staveb platí heslo „méně je více". Historické stavby jsou svébytné i z hlediska stavební fyziky, přesto i u nich lze dělat úpravy směrem k nízkoenergetickému standardu. Detailní doporučení, jak správně postupovat, nabízí oddíl s názvem Stavby s kulturně-historickou hodnotou. Tým autorů se skládal z více než třiceti odborníků, každý oddíl má svého garanta. Kniha je určena architektům, projektantům i stavebníkům a je distribuována na odborných seminářích a konferencích zdarma. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Pasivní domy 2009
Pasivní domy 2009
Brno, Centrum pasivního domu 2010, 360 s., 350 Kč.
Publikace PASIVNÍ DOMY 2009 navazuje na předchozí publikace a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované příspěvky dále rozšiřují obecné poznatky o pasivních domech.
Pasivní domy 2010
Pasivní domy 2010
Brno, Centrum pasivního domu 2010, 300 s., 350 Kč.
Publikace navazuje na předchozí ročníky a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované příspěvky dále rozšiřují obecné poznatky o pasivních domech. Při koupi nového sborníku spolu se starším je sleva až 30 % na celkovou cenu. On-line objednávka zde.
Pohotovostní spotřeba energie (standby)
Pohotovostní spotřeba energie (standby)
Praha , SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 2010, 8 s.
Co je to pohotovostní spotřeba, kolik se spotřebuje ve standby nebo jak snížit pohotovostní spotřebu u různých kategorií spotřebičů? To vše se dočtete v nové publikaci o pohotovostní spotřebě, kterou připravilo SEVEn v rámci projektu SELINA. Publikace je ke stažení ve formátu pdf.
Cílek, Václav: Jak to vidí Václav Cílek
Jak to vidí Václav Cílek
Praha, Radioservis 2010, 128 s., 169 Kč.
Geolog, klimatolog, překladatel a filozof Václav Cílek je oblíbeným popularizátorem vědy, známým i z televizní obrazovky. Čtenáři jej znají také jako originálního myslitele, který spojuje poznatky z různých oborů a dochází tak k překvapivým závěrům. Nejnovější Cílkova publikace je autorsky upraveným přepisem jeho rozhovorů s moderátory Českého rozhlasu 2 - Praha v pořadu Jak to vidí... Čtenář zde nalezne vysvětlení řady jevů, jako jsou například časté povodně střídané nezvyklými vedry, důsledky těžby hnědého uhlí na severu Čech, stoupající ceny energií, ale také třeba ekonomická krize. Koupit na Kosmas.cz
Dienstbier, Zdeněk: Hirošima a zrod atomového věku
Hirošima a zrod atomového věku
Praha , Mladá fronta 2010, 312 s., 296 Kč.
Autor, který byl průkopníkem a dlouhá desetiletí klíčovou osobností české nukleární medicíny, nejprve přibližuje hrůzné následky výbuchů atomových zbraní v srpnu 1945. Následně se zabývá celosvětovou jadernou kontaminací v důsledku testů jaderných zbraní a protesty světové veřejnosti, které v 70. letech vedly ke vzniku organizace IPPNW – Lékaři za odvrácení jaderné války. Druhá a třetí část knihy je věnována mírovému využití objevu štěpení atomového jádra, zejména vzniku nových oborů medicíny. V závěrečné části publikace se autor za pomoci Ing. Z. Prouzy, CSc., věnuje jaderným elektrárnám včetně podrobného rozboru jejich havárií. Kniha je určena v prvé řadě laickým zájemcům, ale nové poznatky zde můžou najít i mladší odborníci, neboť prof. Dienstbier „byl při tom“. Koupit na Kosmas.cz
Fojtík, Pavel: Tramvaje a tramvajové tratě
Tramvaje a tramvajové tratě
Praha, Paseka 2010, 188 s., 254 Kč.
Městská hromadná doprava obohacuje vzhled města o celou řadu prvků; jednak prostřednictvím všudypřítomných vozidel, ale též kolejí, zastávek a stanic včetně jejich čekáren, sloupků a dalších zařízení. To vše se v průběhu desítek let více či méně nápadně mění současně s městem. V rámci tematické řady edice Zmizelá Praha vychází nyní první svazek věnovaný pražské hromadné dopravě. Od okamžiku, kdy vyjela koněspřežná tramvaj poprvé do pražských ulic, je to letos už 135 let. Během té dlouhé doby, co Pražané tramvajemi cestují, se město a jeho ulice pochopitelně velmi změnily. Během více než třinácti desetiletí pražské tramvajové historie už z některých pražských ulic tramvaje zcela zmizely, jinde se naopak zcela proměnila místa, kudy dosud jezdí. Svazek je zaměřen na tramvajovou dopravu v historickém centru města a v Holešovicích, tedy na území, které tvořilo Prahu před rokem 1900.
Friedman, Thomas L.: Horký, zploštělý a přelidněný
Horký, zploštělý a přelidněný
Praha, Academia 2010, 476 s., 436 Kč.
Kniha držitele Pulitzerovy ceny přináší nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že ambiciózní strategie je potřebná nejen k záchraně planety před přehřátím, ale i k tomu, aby byla Amerika zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější. Koupit na Kosmas.cz
Frkal, Luděk: Domy chráněné zemí
Domy chráněné zemí
Praha, Computer Press 2010, 112 s., 150 Kč.
V posledních letech klademe na svoje bydlení stále vyšší nároky. Jaké však je ono ideální bydlení pro moderního člověka? Lze vůbec spojit tak protichůdné požadavky, jako je komfort a nízká spotřeba energie? Lzenabídnout individuální bydlení dnešním obyvatelům paneláků, aniž bychom krajinu zničili stejně prefabrikovanými rodinnými domky? Odpověď na tyto otázky je velkou výzvou dnešním architektům, projektantůmi stavebním firmám. Přístupů může být určitě mnoho. Jedním z nich jsou domy chráněné zemí. Tyto domy představují jednu z nových variant výstavby objektů s nízkou spotřebou energie. Tato technologiese v poslední době dočkala realizací také u nás.Renomovaný autor v knize popisuje, jakými způsoby se takové domystaví, výhody jednotlivých technologií, ale také jejich možná rizika.Zvláštní kapitoly jsou věnovány izolacím, řešení osvětlení jednotlivýchmístností v domě, vytápění, chlazení a větrání interiéru. Text obohacujípraktické zkušenosti a příklady výstavby domů krytých zemí v Českérepublice i v zahraničí.
Hoňková, Iva: Větrné mlýny v Čechách na Moravě, ve Slezsku
Větrné mlýny v Čechách na Moravě, ve Slezsku
Praha, Olympia 2010, 102 s., 170 Kč.
Větrné mlýny se řadí mezi nejstarší technická zařízení. Typické jsou především pro Nizozemí, ale spoustu těchto ojedinělých staveb najdeme i v České republice. Každý mlýn má svou minulost, a někdy i dost dramatickou. V této knížce jsou zmíněny ty nejdůležitější a nejkrásnější z nich. Díky jednotlivým reportážím se čtenáři mohou seznámit s osudy větrníků i současným stavem budov. Všechny objekty jsou přístupné veřejnosti, některé dokonce celoročně. Vydejme se tedy vstříc novým dobrodružstvím a pojďme se toulat krajinou pozoruhodných větrných mlýnů a potěšme se jejich jedinečnou krásou. Koupit na Kosmas.cz
Jarmář, Milan K.: Globální změna. Cesta ze světového chaosu do budoucnosti.
Globální změna
Praha, Aula 2010, 416 s., 378 Kč.
Autor ve své knize postihuje příčiny, mechanismy, důsledky a možná či nutná východiska ze situace klimatických změn, které se výrazně projevují na naší planetě. Činí tak napříč několika obory (jako jsou např. meteorologie, klimatologie, hydrologie, ale i energetika, zemědělství či doprava) a s ohledem na etické atributy naší civilizace, tj. humanitu, demokracii a ochranu lidských práv. Knihu, jejíž text doprovázejí desítky grafických schémat, grafů, tabulek apod., lektorovali odborníci několika vědních odvětví. Ing. Milan K. Jermář, DrSc. je český, resp. československý vodohospodář. Jako projektant se v Československu podílel na úpravách vodních děl (např. Orlík a Kamýk nad Vltavou, Nechranice na Ohři) a vodních toků (Otava, Labe, Dyje apod.). Po roce 1969 odborný poradce OSN, FAO a UNESCO. Od roku 1982 žije ve Spolkové republice Německo. V letech 1984-1986 vedl německo-pákistánský tým při projektech vodních elektráren na řece Indu a v Himaláji. Autor řady rozvojových studií v Asii, Jižní Americe, Africe a USA. V letech 1986-1989 vedl studie o zajištění trvale udržitelného rozvoje území Kirindi Oya na Srí Lance a v povodí řeky Juby v Somálsku. V letech 1991-1993 vedl evropsko-indonéský tým pro přípravu projektů sto padesáti malých vodních elektráren na Sumatře, který financovala EU. Po roce 1989 expert EU na českých ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství. Autor řady odborných publikací (např. Water Resources and Water Management, Elsevier 1987). Koupit na Kosmas.cz
Kondziolka, Jan: Světelné znečištění a příroda
Brno, Amatérská prohlídka oblohy o.s. 2010
Letáček byl vydán v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí. Program probíhal v souvislosti s právě probíhajícím Rokem biodiverzity a toho se také týká obsah letáku. Autorem letáku je Jan Kondziolka (za „vydatných“ připomínek Jana Hollana), grafické zpracování má na svědomí Zdeněk Janák. Autorem fotografií je opět Jan Kondziolka, spolu se Silvestrem Szabó. Pokud by jste měli o letáček zájem i v tištěné podobě, napište na email kondziolkajan@seznam.cz a uveďte poštovní adresu, kam má být balíček odeslán a také organizaci, pro kterou to je (hvězdárna, stanice mladých přírodovědců, občanské sdružení, ZO ČSOP, atd.). Letáček si můžete stáhnout ve formátu pdf.
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Márton, Jan: Stavby ze slaměných balíků
Stavby ze slaměných balíků
, Ing. arch. Jan Márton 2010, 650 Kč.
Publikace si klade za cíl být doplňkem části mozaiky současného informačního deficitu stavebníků i architektů v oblasti izolování staveb balíky slámy. Jde o jednu z prvních knih na českém trhu s touto tematikou a první komplexní publikace, psaná tuzemskými architekty a staviteli pro středoevropské klimatické poměry i legislativní prostředí. Představuje dva hlavní směry, jimiž se může stavebnictví v této oblasti ubírat – náhradu běžných tepelných izolací s vysokou ekologickou stopou za slaměné balíky a nízkoenergetické domy stavěné baubiologickým způsobem. Provádí svého čtenáře krok za krokem po základních tématech od stavební fyziky a vlastností balíků přes praktické návody až po příklady již realizovaných staveb. Kniha je doplněna o kapitoly zabývající se hliněnými omítkami a ozeleněnými střechami. Zkušenosti získané za poslední roky v České Republice jsou zasazeny do širšího zahraničního rámce. Autor publikace Jan Márton je architekt zabývající se návrhy pasivních domů s využitím přírodních materiálů. Na publikaci spolupracovali také další odborníci na tuto problematiku: Aleš Brotánek, Mojmír Hudec, Pavel Šturma, Petr Suske nebo Michal Navrátil, odborník na hliněné omítky. Odbornou korekturu knihy provedl Josef Chybík. Podrobné informace o knize včetně ukázek a galerie naleznete na na webové stránce www.stavbyzeslamy.cz. Knihu si můžete objednat také na těchto stránkách nebo přímo u Jan Mártona na adrese martonj@seznam.cz.
Němcová, Petra: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Brno, Trast pro ekonomiku a společnost 2010, 72 s., Ke stažení v PDF..
Diskusní sešit - výzkumná zpráva o zkušenostech s obecním vlastnictvím obnovitelných zdrojů energie. Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílem bylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného u vydavatele. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma ve formátu pdf.
Patrik, Miroslav; Šuta, Miroslav: Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Aby se ve městě dalo dýchat
Brno, Veronica 2010, 56 s., Ke stažení v PDF.
Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Quaschning, Volker: Obnovitelné zdroje energií
Obnovitelné zdroje energií
Praha, Grada 2010, 296 s., 404 Kč.
Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi. Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima. Koupit na Kosmas.cz
Rozkošný, Miloš a kol.: Domovní čistírny odpadních vod
Domovní čistírny odpadních vod
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 44 s., Ke stažení v PDF.
Publikace nabízí základní informace o čištění odpadních vod jednotlivých či menších skupin domů. Porovnány jsou domovní strojní (balené) a domovní kořenové čistírny odpadních vod. Čtenáři se dozví o legislativním rámci, základních pojmech a principech přírodního čištění odpadních vod, využívání vyčištěných odpadních vod, vsakování a bezodtokových systémech. Publikaci zpřehledňují názorné nákresy, fotografie a mile doplňují ilustrace Rostislava Pospíšila. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Stráský, Jan: Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce
Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce
Liberec, Knihy 555 2010, 208 s., 328 Kč.
Průvodce přibližuje nejvýznamnější vodní díla České republiky včetně několika starých rybníků, která jsou uspořádána po 14 samosprávných krajích. Čtenáři se dozvědí nejen o výstavbě a technických zajímavostech hrází či dalších objektů, ale především o turistických pozoruhodnostech v blízkém i vzdálenějším okolí vodních ploch, k nimž je zavede 101 výletů pro pěší, cyklisty i mototuristy. U každého vodního díla je uveden výčet sportovních a rekreačních aktivit, nechybí nabízené služby využitelné zvláště při dlouhodobém pobytu. Bohatý fotografický materiál, zobrazující turistická zastavení, doplňují často neznámé, historické snímky z období budování přehrady. Pro rychlou orientaci poslouží přehledné mapky. Koupit na Kosmas.cz
Šmajs, Josef; Klíma, Ivan; Cílek, Václav: Tři hlasy - Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou
Tři hlasy
Brno, Doplněk 2010, 168 s., 199 Kč.
Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké abecedy. Jako by síto matematického zploštění rozhodovalo o významu věcí. Tento důraz na matematickou kvantifikaci zřejmě souvisí se snahou zakrýt drásavě kořistnickou povahu současné společnosti šedou zónou zdánlivě nehodnotících čísel. Naštěstí však dosud existují skeptičtí tazatelé (Václav Cílek), lidé vnitřní pravdy (Ivan Klíma) a proroci lepších časů (Josef Šmajs), kteří dokáží každým odstavcem svého textu ukázat ke světu, v němž stále nesmyslnější konzumaci planety nahrazuje kultura pozvolného ústupu, ke světu, ve kterém není hodnota funkcí ceny, ale výrazem cennosti, a v němž nenasloucháme řeči čísel, nýbrž řeči podnětných skeptiků, lidí pravdy a proroků. Pokud se vám takový svět líbí, jsou Tři hlasy knihou právě pro vás. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Velfel, Petr a kolektiv: Energie pro rodinný dům
Energie pro rodinný dům
, Paradise studio 2010, 174 s., 168 Kč.
Kniha je určena zájemcům o vlastní bydlení a úsporný provoz domu. Představuje nové materiály, techniky a technologie, orientované na podmínky českého trhu. Kniha rozebírá moderní stavební technologie a materiály pro výstavbu nových rodinných domů a objektů pro bydlení s ohledem na energetické úspory, porovnává kvalitativní parametry otvorových výplní a nabízí rady pro správný výběr oken a dveří. Pozornost je věnována nízkoenergetickým a pasivním domům, jejich provozním charakteristikám a principu jejich fungování. Samostatná kapitola o zateplování porovnává tepelně-izolační materiály a představuje postupy zateplování novostaveb i starších domů. Vytápění rodinného domu výrazně zasahuje do života jeho obyvatel a vypovídá mnohé o jejich životním stylu. Proto se kniha věnuje technickým aspektům výběru vhodného topného systému, řeší ekonomiku provozu a hledá optimální řešení návrhu včetně nejmodernějších způsobů, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a moderní technologie pro ohřev vody. Velká kapitola o energetických a provozních úsporách je věnována využití dešťové vody v domácnosti, řešení ohřevu vody v bazénu, výběru úsporných domácích spotřebičů a efektivnímu využití elektroniky pro řízení domácnosti. Na praktických příkladech jsou představeny realizace inteligentního a aktivního domu. Kniha je vybavena bohatým obrazovým a fotografickým materiálem. Součástí knihy jsou i prezentace firem, působících na českém trhu.

Rok 2009
Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší
Atmosféra a klima.
Praha, Karolinum 2009, 352 s., 315 Kč.
První odborná publikaci v českém jazyce, která pokrývá celou oblast problematiky meteorologie, klimatologie a ochrany ovzduší. Na obsahu se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Masarykovy univerzity v Brně, Akademie věd ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, experti z privátní sféry i čeští odborníci pracující v zahraničních výzkumných institucích. Monografie jistě poslouží všem, kdo danou problematiku studují nebo mají o daná témata hlubší zájem. Texty sice nejsou určeny pro laiky, nicméně jsou konstruovány tak, aby i poučený laik získal o složitém atmosférickém systému potřebné informace. Kniha vychází nejen jako potřebná učebnice, ale také jako vhodný komplement k právě ukončenému kodaňskému klimatickému summitu. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Ekologické stavění - Pasivní dům Centra Veronica Hostětín
Ekologické stavění
Brno, ZO ČSOP Veronica 2009, 12 s., 40 Kč.
Publikace komplexně popisující Centrum Veronica Hostětín - architektura, urbanismus a energetický koncept; plán domu a jeho konstrukční skladby; Ekologicky šetrné vybavení a provoz. Názorné barevné ilustrace, konstrukční řezy a krásné fotografie Michala Stránského.
Využítí bioplynu v dopravě
Využítí bioplynu v dopravě
Praha, SEVEn, o.p.s. 2009, 6 s.
V souvislosti s účastí společnosti SEVEn v projektu MADEGASCAR byl připraven v tuzemsku zatím asi první komplexní informační leták věnující se problematice využití bioplynu v dopravě. Jeho smyslem je české odborné veřejnosti přiblížit technické, ekonomické a právní aspekty úpravy bioplynu na tzv. biometan, který je pak jako plnohodnotný substitut zemního plynu využitelný nejen pro dnes nejčastější výrobu elektřiny a/nebo tepla, ale i jako motorové palivo v motorových vozidlech na stlačený (zemní) plyn - CNG. Materiál současně doprovází podrobnější představení celkem sedmi zajímavých projektů ze zahraničí (Stockholm, Bern, Lille, Berlín, Margarethen am Moos, Linköping a Madrid). Přípravu materiálu podpořila i Česká bioplynová asociace a k dispozici je volně ke stažení na stránkách společnosti SEVEn.
Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály
Přírodní stavební materiály
Praha, Grada 2009, 272 s., 359 Kč.
Kniha pro architekty, projektanty, odborníky z oblasti materiálového inženýrství, studenty vysokých škol, stavebníky ekologicky příjemných budov. Shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti. Usnadňuje orientaci v dané problematice. V ucelené podobě představuje přírodní stavební materiály, nabízí přehled možností jejich využití jak v nových tak i v rekonstruovaných objektech. Kniha přináší úplný přehled o přírodních obnovitelných stavebních materiálech rostlinného i živočišného původu jako je sláma, rákos, konopí, ovčí vlna, celulóza, produkty získané ze dřeva, korku a další. Také podává informace o použití hlíny. Pozornost je zaměřena na jejich fyzikální a užitné vlastnosti. Současně přináší pojednání o technologiích, výrobcích a konstrukcích, které s přírodními surovinami souvisejí nebo z nich pocházejí. Na příkladech konkrétních českých i zahraničních realizovaných staveb budou představeny způsoby, formy i úskalí, která nastávají při aplikaci obnovitelných přírodních materiálů. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajina z druhé strany. Poznámky ke Knize závojů a čar.
Krajina z druhé strany
Břeclav, Malovaný kraj 2009, 246 s., 234 Kč.
Nejnovější kniha Václava Cílka vznikla jako 11. svazek z knižnice nadace Ceny VIZE 97, jejímž je autor nyní laureátem. Kniha vychází jako ucelené autorovi poznámky k jeho připravované Knize závojů a čar. Představuje však obsáhlý soubor samostatných 26 statí, doplněný biografií a bibliografií autora. Tématicky je kniha věnována aktuálním dějům od české krajiny po celosvětové problémy. První částí je vzdána pocta půdě, ukázány jsou projekty krajinné a uvažováno je nad současnou architekturou. Krajina je zde nazírána jako fyzický svět, který potřebujeme chránit i jako duchovní fenomén, jenž přináší útěchu. Druhý díl reflektuje spíše společenské problémy současného světa: Jak moc jsme spjatí s energii (fosilních paliv); globalizace, environmentální krize, energetika a přírodní zdroje. Třetí poslední část je pod vlivem české duchovní tradice, potřeby nové spirituality z této vinotéky vyrůstajících textů. Přečtěte si recenzi Ekolistu Koupit na Kosmas.cz
Hodge, Oliver: DVD Architekt odpadu
DVD Architekt odpadu
Praha, Distribuční společnost Aerofilms ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 2009, 150 Kč.
Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let s úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Tato překvapivě skvěle fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje z Nového Mexika přesto, anebo spíš právě proto, v USA neustále naráží na nejrůznější byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával režisér Oliver Hodge práci Michaela Reynoldse a jeho boj s americkými úředníky. Vypravil se s ním a s jeho partou podobně nadšených spolupracovníků i na tsunami zcela zničené Andamanské ostrovy, kde se jejich levné a účelné domky setkaly s velkým nadšením. Z celkových 350 hodin natočeného materiálu se tvůrcům nakonec podařilo sestříhat nesmírně živý a zajímavý portrét výjimečného muže a jeho splněného životního snu. DVD vychází ve speciální ekologické edici za pouhých. Obal je vyroben z plně recyklovaného materiálu. DVD je možné koupit mj. ve filmové galanterii Terryho ponožky.
Laxa, Václav; Šváb, Václav: Rekonstrukce domu na nízkoenergetický standard - praktická řešení
Rekonstrukce domu na nízkoenergetický standard
Plzeň, ENVIC, o.s. 2009, 56 s., 100 Kč.
Kniha obsahuje modelové příklady řešení zateplení, výměny oken, vytápění a větrání. Příklady odpovídají českým normám a jsou využitelné i pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám. Kniha je výborným pomocníkem pro všechny majitele domů (zejména rodinných, ale i bytových), kteří plánují rekonstrukci domu a zároveň chtějí významně snížit spotřebu energií v domě, ušetřit finance na provoz domu a zároveň chránit životní prostředí. Publikaci je možné objednat e-mailem nebo zakoupit osobně na adrese občanského sdružení ENVIC v Plzni.
Malaťák, Jan; Vaculík, Petr: Biomasa pro výrobu energie
Biomasa pro výrobu energie
Praha, Powerprint s.r.o. 2009, 206 s., 250 Kč.
Vědecká monografie. Cílem práce je přispět v teoretické i praktické oblasti k řešení problematiky využití biomasy pro energetické účely. V publikaci je postupně vybraná biomasa charakterizována a zhodnocena po stránce elementární a stechiometrické analýzy. Obsah: Všeobecná klasifikace tuhých biopaliv podle původu a zdroje; Mechanická úprava pevných biopaliv; Legislativní předpoklady; Základní složení a vlastnosti tuhých paliv - biopaliv; Dynamika spalování; Vybraná biomasa využitelná k energetickým a průmyslovým účelům a její tepelně-chemická analýza; Dřevní paliva; Bylinná biomasa.
Vlašín, Mojmír; Ledvina, Petr; Máchal, Aleš: Desatero domácí ekologie
Desatero domácí ekologie
Brno, STEP 2009, 144 s., 50 Kč.
Desatero vyšlo poprvé před více než dvaceti lety. Nyní je k dispozici revidované a přepracované „desatero“, které přináší opět desítky drobných nápadů a inspirací, jejichž smyslem není spasit svět nebo přinést zaručeně pravé návody, jak ušetřit životní prostředí i svoji kapsu. Snahou autorů je pouze podpořit sílící úsilí mnohých lidí o environmentálně odpovědnější nakládání s přírodou a šetrnější zatěžování tzv. ekosystémových služeb, jimiž jsou nenahraditelné, životně důležité přínosy planetárních ekosystémů umožňující život přírodních společenstev. Autoři nepředkládají vědecký text, jde spíše o vyzkoušená doporučení, kterými autoři vyjadřují svůj osobní názor a dávají jej k dispozici ostatním. Publikace je dostupná i v pdf.

Rok 2008
Evropský týden mobility 2008
Praha, MŽP 2008, 46 s.
Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a rady úřadům místní samosprávy, které se účastní iniciativy „Evropský týden mobility“ (ETM). Podkladem pro příručku jsou zkušenosti evropských měst, která organizovala první Evropský týden mobility v roce 2002 až 2007 a Evropský den bez aut („Ve městě bez mého auta!“) v letech 1998 až 2007. Přitom byly vzaty v potaz také odlišnosti dané Chartou ETM a doporučení, která poskytli evropští i mezinárodní partneři iniciativy Evropský týden mobility. Ke stažení zde.
Hostětínská cesta
Obálka knihy
Brno, ZO ČSOP Veronica 2008, 16 s.
Zkrácená verze analýzy Co přinesly projekty v Hostětíně? Na šestnácti stránách hutný přehled ekonomických, sociálních a environmentálních prvků udržitelnosti hostětínských modelových ekologických projektů. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF nebo si na webových stránkách Veronicy můžete stáhnout celou studii Co přinesly projekty v Hostětíně? ve formátu pdf.
Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - sborník přednášek
Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji
Brno., ZO ČSOP Veronica 2008, 122 s.
Sborník přednášek vznikl v rámci pilotního vzdělávacího programu, který v Hostětíně proběhl v letech 2007-2008 a věnuje se specifickým tématům ochrany přírody a krajiny v Zlínském kraji: minulost a současnost, koncepce a strategie, využití informatiky v ochraně přírody, GIS, dotační tituly, ochrana biodiverzity, protipovodňová ochrana a revitalizace, problematika krajiny a obnovitelných zdrojů energie, suburbanizace ad. Sborník a vzdělávací program jsou výstupy projektu „Ovocné dřeviny v krajině“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Pasivní domy 2008
Pasivní domy 2008
Brno, Centrum pasivního domu 2008, 388 s., 350 Kč.
Publikace navazuje na předchozí publikace a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované příspěvky dále rozšiřují obecné poznatky o pasivních domech.
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2008, 544 s., 193 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 24 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Bock, M.; Menger, M.; Mertl, J.; Pick, T.; Schaal, R.; Schneider, H.; Vogel, W.; Volaufová, L.; Branišová, E.; Herčíková, B.: Příručka hodnocení životního prostředí
Příručka hodnocení životního prostředí
Praha, CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2008, 32 s.
V agentuře CENIA proběhl twinningový projekt se Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s názvem Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra. Jeho cílem bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Celý twinningový projekt skončil v červnu 2008 a v CENIA v současnosti vzniká na jeho základě Hodnotící centrum. Dalším z důležitých výstupů projektu je i publikace Příručka hodnocení životního prostředí, kde se dozvíte například, co je to indikátor a jak ho správně vybírat, jak vytvářet hodnotící podklady pro podporu politického procesu apod. Publikace v elektronické verzi je k dispozici zde, o tištěnou verzi si můžete napsat na info@cenia.cz.
Ebert, Hans-Peter: Topení dřevem ve všech druzích kamen
Topení dřevem ve všech druzích kamen
Ostrava, HEL 2008, 160 s., 199 Kč.
Kniha představuje dřevo jako obnovitelný zdroj energie, popisuje jeho vlastnosti, druhy, způsoby těžby, skladování a přípravy k nejefektivnějšímu využití. Následuje podrobné pojednání o všech kategoriích zařízení na spalování dřeva od jednoduchých kamen až po automatické kotelny ústředního vytápění a kogenerační jednotky, rozbor spalovacího procesu za různých podmínek a popis plnicích mechanizmů, odvodu spalin a odstraňování popela. Publikace nepomíjí ani aspekty vlivu spalování dřeva na životní prostředí. Kniha poslouží jak těm, kdo hledají využití pro dřevo, které mají k dispozici, tak těm, jejichž prvotním cílem je realizace vytápění dřevem jako dostupným, spolehlivým a ekologickým palivem. Můžete si ji koupit v nakladatelství BEN
Hollan, Jan (ed.): Pasivní dům II
Pasivní dům II
Brno, ZO ČSOP Veronica 2008, 56 s.
Publikace teoreticky popisuje výstavbu pasivního domu, propojení nejrůznějších technologií a zkušenosti z výstavby několika pasivních domů. V druhé části je podrobně uvedeno 14 realizacích, 10 z České republiky, 4 z Rakouska. V přílohách je zmíněno použití slaměných balíků, seznam architektů a podrobný přehled fyzikálních a technických pojmů slovníček použitých pojmů, který svou erudicí uspokojí nejen fyzika a stavaře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Jančářová, Ilona: Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právnické úpravy
Brno, Masarykova univerzita 2008, 191 s., 100 Kč.
Publikace poskytuje ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
Kouďa, Jaroslav a kolektiv: Bioplynové stanice s mokrým procesem
Bioplynové stanice s mokrým procesem
Praha, IC ČKAIT, s.r.o. 2008, 120 s., 360 Kč.
Bioplynové stanice s mokrým procesem – Publikované výsledky projektu vědy a výzkumu byly řízeny Ministerstvem zemědělství ČR a Národní agendou pro zemědělský výzkum. Účelem práce bylo dosáhnout komplexní rámec tématu: vymezit oblasti řešení, teoretická východiska, technologická a projektová řešení a cenové a ekonomické informace o celém průběhu řešení. Perspektivně práce sleduje nejen energetické využití bioplynu výrobou elektrické energie a tepla, ale směruje další práce na výrobu bioetanolu a biopaliv. Publikace je metodickou pomůckou pro projektování bioplynových stanic ve všech fázích výstavby, tj. při přípravných pracích, formulaci zadání, zpracování studie proveditelnosti i projektové dokumentace. Obsahuje i souhrn nejdůležitějších právních předpisů a norem.
Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Chrudim, Ekomonitor 2008, 143 s.
Monografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor.
Kutílek, Miroslav: Racionálně o globálním oteplování
Racionálně o globálním oteplování
Praha, Dokořán 2008, 200 s., 225 Kč.
Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů. Koupit na Kosmas.cz
Mikeš, Jan: Elektřina na dlani
Elektřina na dlani
Praha, Milpo Media 2008, 118 s., 240 Kč.
Sbírka elektrotechnických milníků elektrotechnické historie. Pro vyznavače dějin tohoto oboru příležitost se obohatit o další historické příběhy, které daly vznik dnešním supermoderním technologiím. A tak můžeme opět zapátrat jak to kdysi začalo ...
Murtinger, Karel a kol.: Biomasa - Průvodce jihočeským trhem - kusové dřevo, pelety a brikety...
BIOMASA - Průvodce jihočeským trhem
České Budějovice, Energy centre České Budějovice 2008, 48 s., neprodejné.
V brožuře naleznete vše potřebné o biomase např. složení a formy biomasy, zařízení na spalování biomasy, finanční podpora pro zařízení na spalování biomasy nebo konkrétní příklady instalací. Po obecné části následuje Adresář firem, kde naleznete prezentace výrobců a dodavatelů paliva, výrobců a dodavatetelů kotlů a projektantů v oboru biomasy v Jihočeském kraji. V závěru pak následuje přehledný seznam důležitých kontaktů institucí a firem z Jihočeského kraje. Brožura je k dispozici zdarma v kanceláři ECČB. nebo ke stažení na webových stránkách.
Petráš, Dušan a kolektiv : Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
Praha, Jaga Media s. r. o. 2008, 216 s., 369 Kč.
Publikace prezentuje mimořádně aktuální problematiku využívání nízkopotenciálních energií – solární energie, energie geotermálních vod, energie prostředí pro tzv. nízkoteplotní vytápění, vhodné zejména pro využití v nízkoenergetických domech. Knihu tvoří dvě ucelené části: první z nich se zabývá výpočtem a návrhem nízkoteplotního vytápění. Druhá část je zaměřena na specifikaci zdrojů nízkopotenciální energie, a to energie sluneční, geotermální, resp. energie prostředí. Publikaci si můžete objednat e-mailem na stránkách nakladatelství.
Počinková, Marcela; Čuprová, Danuše: Úsporný dům , 2. aktualizované vydání
Úsporný dům , 2. aktualizované vydání
Brno, ERA group spol. s r.o. 2008, 210 s., 220 Kč.
Chcete, aby byl váš rodinný nebo bytový dům co nejvíce úsporný? Nevíte, co ovlivňuje spotřebu energie v domě? Chcete rekonstruovat a přitom uspořit? Pak je tato publikace určena právě vám. Dozvíte se, jak a kdo hodnotí energetickou bilanci v obytných domech a co má vliv na spotřebu energie (obvodové konstrukce, větrání, osvětlení, elektrické spotřebiče apod.). Navíc získáte představu o možné návratnosti vložených investic. Koupit na Kosmas.cz
Prorok, Vladimír a kol.: Energetická bezpečnost geopolitické souvislosti
Energetická bezpečnost geopolitické souvislosti
Praha, Professional Publishing 2008, 253 s., 338 Kč.
Kniha „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, přináší řadu informací o velmi aktuálním tématu dnešní doby a jedné z priorit českého předsednictví EU – energetické bezpečnosti v geopolitických souvislostech. Jednotlivé kapitoly posuzují hrozby a rizika, spojené s energetickou bezpečností, kvalitu informací a možnosti jejich vyhodnocování. Podstatná část knihy se věnuje problematice dodávek ropy, plynu a jaderné energetiky, a to zejména z hlediska jejich potenciálu přispívat k energetické bezpečnosti či naopak vytvářet specifické hrozby. Pozornost je věnována otázkám ropného zlomu, transportních cest a možnostem alternativních řešení. Závěrečná část knihy je věnována postojům klíčových aktérů energetické bezpečnosti v kontextu priorit či možností české politiky. Aktuální jsou analýzy energetické politiky a pojetí energetické bezpečnosti USA, Evropské unie a Ruska i postupů a strategických koncepcí arabských a jihoamerických zemí, Indie a Číny. Z obsahu: Ropa: strategická komodita – poptávka, nabídka a cena; Problematika zemního plynu a plynovodů; Jaderná energie jako klasický a perspektivní zdroj; Energetická bezpečnost a energetická politika EU, Ruské federace a USA; Energetická diplomacie Ruska.
Remmers, Karl-Heinz: Velká solární zařízení
Velká solární zařízení
Brno, ERA 2008, 328 s., 315 Kč.
Přelom tisíciletí nastolil v celosvětovém měřítku otazníky v oblasti zajištění energie nejen pro zásobování teplem. Ceny energií nezadržitelně rostou. Zdroje fosilních i jaderných paliv nejsou neomezené, jejich těžba likviduje životní prostředí, jaderná energie s sebou přináší další rizika… Jedním z řešení mohou být alternativní zdroje energií. V posledních letech vzrůstá zájem o velkoplošné solární soustavy nejen pro ohřev teplé vody, ale také přitápění objektů a technologické potřeby průmyslu. S odstupem času přicházejí i do Česka sofistikovanější systémy s vyšší účinností a spolehlivějším provozem splňující požadavky pro komunální oblast, zdravotnictví, průmysl či zemědělství. Kniha Karla-Heinze Remmerse nabízí podklady pro návrh a realizaci takových solárních zařízení. Zásadní informace by v ní měli nalézt nejen studenti a akademická obec, ale i investoři, projektanti, výrobci a dodavatelé, odborní a vědečtí pracovníci, poučení laici a ostatní solární nadšenci. Koupit na Kosmas.cz
Schleger; Liesler; Hlaváček; Rottová: Zdraví a krása. Přírodní materiály a zdravé stavby
Praha, ČVUT 2008, 181 Kč.
Učební texty. Publikace je k dostání v Prodejně technické literatury ČVUT.
Steingart, Gabor: Globální válka o blahobyt
Globální válka o blahobyt
Praha, Knižní klub 2008, 360 s., 319.
Pro země Západu začínají nevýhody globalizace převažovat nad výhodami. Asie vynáší jeden trumf za druhým, zatímco Evropa a Amerika ztrácejí v globální válce o blahobyt půdu pod nohama. Metody asijských států jsou přitom brutální, ale úspěšné - podporují exportní odvětví i za cenu zbídačení vlastního obyvatelstva a katastrofální devastace životního prostředí. Úroveň mezd a sociálního zajištění tam většinou leží hluboko pod západními standardy. Znalosti a technické know-how, na jejichž získání musel Západ vynaložit mnoho času a prostředků, jsou bezostyšně kopírovány. Důsledky tohoto trendu cítíme denně. Zatímco dřív přicházeli o pracovní místa jen nevyučení dělníci, dnes se dostávají pod stále větší tlak střední vrstvy a odborníci z oblasti high-tech. Éra západní dominance se chýlí ke konci. Západ to neurčitě cítí, doposud však svou novou situaci nepodrobil důkladné, seriózní analýze. Gabor Steingart (nar. 1962) vystudoval národohospodářství a politické vědy na univerzitách v Marburgu a Berlíně. Poté absolvoval studium ekonomické žurnalistiky. Od roku 1990 pracuje pro renomovaný německý týdeník Der Spiegel. V roce 2001 se stal vedoucím berlínské pobočky tohoto časopisu, v červenci 2007 odešel jako autor a dopisovatel do Washingtonu. V roce 2004 byl Steingart zvolen novinářem roku v oblasti ekonomiky.
Tywoniak, Jan a kolektiv: Nízkoenergetické domy 2
Nízkoenergetické domy 2
Praha, Grada Publishing, a. s. 2008, 208 s., 369 Kč.
Kniha navazuje na předchozí úspěšnou publikaci a je určena těm, kdo nízkoenergetické stavby navrhují a realizují - projektantům, stavitelům, stavebním i dodavatelským firmám, architektům, ale i současným či budoucím uživatelům těchto budov (investorům). S rozvíjejícím se oborem nízkoenergetického stavění přináší nejnovější poznatky a hodnocení z této oblasti. Publikace v první části připomíná obecné souvislosti, kategorie a klasifikace NED, technické prvky a proces navrhování. Významnou a očekávanou částí knihy jsou komentované příklady, v nichž se objeví mj. reflexe realizovaných domů - provozní hodnoty a zkušenosti s používáním, které ukazují na směr vývoje.
Žáková, Z.; Šálek, J.; Hrnčíř, P.: Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech
Přírodní čištění a využívání vody
Brno, Era - vydavatelství 2008, 124 s., 130 Kč.
Přírodní čistírny odpadních vod a využívání srážkových vod si získávají stále větší zájem nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Takový způsob řešení vodního hospodářství je výhodný zejména pro samostatně stojící rodinné domy a rekreační zařízení bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Předkládaná publikace představuje možnosti komplexního řešení vodního hospodářství obytných objektů, a vyplňuje tak informační mezeru v řešení této problematiky. Kniha se zaměřuje především na ekologické, přírodě blízké způsoby čištění, úpravy a využití srážkových a odpadních vod. Obsahuje doporučení pro ekologické způsoby nakládání s bioodpady, objasňuje přínos odvodňovacího účinku vegetace v odpadovém hospodářství. Autoři vycházejí z dlouholetých zkušeností a praktických znalostí s provozem jednotlivých zařízení u nás i v zahraničí. Řada poznatků je výsledkem výzkumných prací, mnohá řešení jsou originální, přizpůsobená podmínkám České republiky. Text provází fotografie příkladů úspěšných realizací v ČR a okolních státech. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Praha, MŽP, CENIA 2007, 107 s.+ CD-ROM
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. IRZ je databází údajů o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30.9. běžného roku. Souhrnnou zprávu za rok 2005 si můžete přečíst zde
Standardy zeleného úřadování
Standardy zeleného úřadování
Brno, ZO ČSOP Veronica 2007, 32 s.
Publikace, která na 32 stranách přestavuje přehledný návod jak vyhodnotit stávajícíprovoz menšího úřadu či instituce a návrhy možných opatření směrem zavedení zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrnějšícho provozu budov placených z veřejných rozpočtů. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Statistická ročenka životního prostředí ČR 2007
Praha, Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad 2007, 641 s.
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již sedmnáctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředíČeské republiky a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v České republice. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí České republiky každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu České republiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
Beranovský, Jiří; Murtinger, Karel; Tomeš, Milan: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce
Fotovoltaika. Elektřina ze slunce
Brno, ERA - vydavatelství 2007, 100 s., 130 Kč.
Fotovoltaika neboli přímá přeměna energie slunečního záření na elektřinu je v poslední době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví, jehož produkty se stávají běžnou součástí našeho života. Fotovoltaické články zajišťují provoz většiny kalkulaček a hodinek, objevují se již i ohebné panely našité na batohu nebo oblečení, které udrží náš mobilní telefon či GPS v provozu třeba na horské túře. Na indickém či africkém venkově je fotovoltaický systém zpravidla tím nejjednodušším a nejlevnějším zdrojem elektřiny. Fotovoltaika již není „kosmickou technologií“ – ohromný růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje fotovoltaický systém lepší alternativu než je připojení k elektrické síti nejen v Africe, ale i ve střední Evropě. Kombinace rostoucích cen energie, snižování energetické náročnosti spotřebičů a klesajících cen fotovoltaických panelů možná již v blízké budoucnosti změní výrazně i oblast „velké“ energetiky. 20. století bylo stoletím atomové energie. Je pravděpodobné, že 21. století by se mohlo stát stoletím solární energie. A fotovoltaika v tom bude nepochybně hrát klíčovou úlohu. Tato publikace vám přináší informace o tom, jak jsou fotovoltaické články konstruovány, jak fungují, o jejich vývoji a využití. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé typy PV článků, jejich elektrické vlastnosti a také pomocná zařízení a komponenty fotovoltaických systémů. Kniha je plná rad a inspirace pro ty, kdo chtějí do tohoto nového způsobu získávání energie investovat. Koupit na Kosmas.cz
Cílek Václav: Nejistý plamen. Průvodce ropným světem.
Nejistý plamen. Průvodce ropným světem.
Praha, Dokořán 2007, 192 s., 250 Kč.
Když koncem 19. století byla v Pensylvánii navrtána ropa, nikdo netušil, že začíná ropný věk. Na každého Evropana připadá kolem sedmdesáti ropných otroků, tolik lidí by totiž bylo zapotřebí, aby silou svých paží poháněli všechny stroje, které používáme. Budoucnost této společnosti tak do značné míry závisí na cenách a dostupnosti ropy a energií. Jak ropa vzniká a kolik jí máme? Čeká nás již v letech 2008-2015 ropný zlom, tedy předěl, kdy těžby začínají klesat a nastává souboj o tenčící se zdroje? Tato kniha představuje průvodce ropným světem. Pojednává o vzniku, zásobách a těžbě ropy a hlavně se zabývá otázkou, jak proměna ropného průmyslu ovlivní proměnu světa a zasáhne naše životy. Koupit na Kosmas.cz
Comby, Bruno: Environmentalisté pro jadernou energii
Environmentalisté pro jadernou energii
Praha, Pragma 2007, 324 s., 198 Kč.
Jaderná energie může být považována za čistou energii a je naprosto nezbytná pro ochranu životního prostředí, protože je jedinou formou energie, která může uspokojit energetické potřeby planety v 21. století a umožnit rozvoj chudých zemí při respektování životního prostředí, omezení znečištění a řešení problému globálního oteplování. Tato dobře zdokumentovaná kniha, jejímž autorem je zakladatel EFN (Environmentalists For Nuclear Energy – Ekologové pro jadernou energii), představuje nový přístup k energetickým potřebám planety a předkládá jednoduchá fakta odpovídající na vaše otázky: o existenci radioaktivity v přírodě, o relativním významu přírodní radiace, použití radioaktivního záření v medicíně, vojenství a průmyslu a jeho účincích na zdraví, o devastujícím znečištění našeho životního prostředí při razantním spalování fosilních paliv (nafta, plyn, uhlí) a jiných. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Filleux Ch.; Gütermann, A.: Solární teplovzdušné vytápění
Solární teplovzdušné vytápění
Ostrava, Hel 2007, 174 s., 248 Kč.
Solární vzduchové kolektory mohou vykázat významné úspory energie na vytápění a větrání obytných domů a provozních budov. Autoři v této knize přehledně a prakticky popisují techniku a využití solárních teplovzdušných systémů. Po představení úspěšných koncepcí s vyhodnocením výnosů a nákladů jsou podrobně rozebírány jednotlivé prvky solárních vzduchových systémů: kolektory, zásobníky, ventilátory, vedení vzduchu a řízení. Jsou popsány nekryté i průhledně kryté kolektory, průmyslově vyráběné kolektory v porovnání s kolektory zhotovovanými na místě stavby. Jako zásobníky tepla byly kdysi používané štěrkové zásobníky vytlačeny hypokaustovými prvky. Jsou uvedeny praktické pokyny a doporučení pro správné dimenzování velikosti kolektorů, průřezu proudění a kapacity zásobníku. Kapitola o projektování popisuje sladění jednotlivých komponent do jednoho systému a jeho dimenzování. Prezentaci zakončují rady pro ekologické zhodnocení. Druhá část knihy obsahuje příklady realizovaných staveb se solárními vzduchovými kolektory z Německa a Švýcarska a přináší přehled specifických řešení a údajů pro objekty různého určení spolu s možnostmi uplatnění a vývojovými tendencemi. Koupit na Kosmas.cz
Frkal, Luděk: Domy chráněné zemí
Domy chráněné zemí
Brno, Era 2007, 112 s., 145 Kč.
V posledních letech klademe na svoje bydlení stále vyšší nároky. Jaké však je ono ideální bydlení pro moderního člověka? Lze vůbec spojit tak protichůdné požadavky, jako je komfort a nízká spotřeba energie? Lze nabídnout individuální bydlení dnešním obyvatelům paneláků, aniž bychom krajinu zničili stejně prefabrikovanými rodinnými domky? Odpověď na tyto otázky je velkou výzvou dnešním architektům, projektantům i stavebním firmám. Přístupů může být určitě mnoho. Jedním z nich jsou domy chráněné zemí. Tyto domy představují jednu z nových variant výstavby objektů s nízkou spotřebou energie. Tato technologie se v poslední době dočkala realizací také u nás. Renomovaný autor v knize popisuje, jakými způsoby se takové domy staví, výhody jednotlivých technologií, ale také jejich možná rizika. Zvláštní kapitoly jsou věnovány izolacím, řešení osvětlení jednotlivých místností v domě, vytápění, chlazení a větrání interiéru. Text obohacují praktické zkušenosti a příklady výstavby domů krytých zemí v České republice i v zahraničí. Knihu je možné objednat ve vydavatelství nebo Koupit na Kosmas.cz
Frkal, Luděk: Domy chráněné zemí
Domy chráněné zemí
Šlapanice, Era 2007, 112 s., 145 Kč.
Nové varianty výstavby objektů s nízkou spotřebou energie.
Horníček, Jan: Jezdíme ekonomicky
Jezdíme ekonomicky
Praha, Competer Press 2007, 148 s., 179 Kč.
Trápí vás stále rostoucí ceny benzínu, nafty nebo LPG? Při současných cenách hraje spotřeba paliva ve finančním rozpočtu každého majitele vozidla důležitou roli. V předkládané knize vám dvojnásobný vítěz soutěže o nejnižší spotřebu prozradí své mnohaleté zkušenosti a cenné know-how, abyste i vy dokázali snížit spotřebu paliva vašeho vozidla o několik litrů na 100 kilometrů. Kniha se podrobně a názorně věnuje způsobu jízdy, technickému stavu vozidla a dalším faktorům, ovlivňujícím spotřebu paliva. Je určena pro řidiče automobilů, motocyklů i nákladních vozidel – bez rozdílu značky vozidla či objemu motoru. Pro větší přehlednost jsou nejdůležitější zásady soustředěny do srozumitelných tipů, umožňujících snadnou orientaci i čtenářům, kteří se o motorová vozidla příliš nezajímají. Budete-li se řídit alespoň těmi nejdůležitějšími zásadami, vrátí se vám investice do této knihy již po ujetí několika málo stovek kilometrů.
Kloz; Motlík; Petržílek; Tužinský: Využívání obnovitelných zdrojů energie - právní předpisy s komentářem
Praha, Linde Praha 2007, 512 s., 648 Kč.
Publikace pojednává o nové právní úpravě podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Přináší především podrobný komentář ke každému ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který se zaměřuje zejména na praktickou aplikaci a také na některé problémy, které se v souvislosti s tímto zákonem vyskytly. Dále publikace obsahuje text podzákonných předpisů provádějících předmětný zákon (vyhláška provádějící některá ustanovení zákona, vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy a vyhláška stanovující způsoby vykazování elektřiny při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje) s podrobným vysvětlujícím výkladem a znění některých dalších právních předpisů přímo souvisejících s tímto zákonem (příslušné vyhlášky, cenová rozhodnutí a pravidla Energetického regulačního úřadu) a komentář k nim. Publikace též zahrnuje znění základních právních dokumentů Evropského společenství v této oblasti (směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a příslušné části smlouvy o přistoupení k Evropské unii) a rozbor právní úpravy podpory biopaliv v dopravě. Krátce se též zabývá možnostmi podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kniha je určena nejen provozovatelům zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zájemcům o výstavbu těchto zařízení, ale i pracovníkům státní správy, místních samospráv a nevládních organizací. Nemálo zajímavého v ní však nepochybně najdou všichni, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie. Knihu si můžete objednat na stránkách nakladatelství Linde Praha
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Kubec, Jaroslav; Podzimek, Josef: Křižovatka tří moří
Křižovatka tří moří
Havlíčkův Brod, Hejkal 2007, 399 s.+ CD-ROM, 899 Kč.
Cílem bohatě ilustrované publikace je podat jak odborníkům, tak nejširší veřejnosti fundované a poutavé informace o plánované výstavbě vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Kniha se zabývá historií i současností jak tohoto průplavu, tak říční dopravy v Evropě vůbec, přináší zajímavétechnické údaje o stavbě ohromné vodní cesty, nepomíjí ani přírodu a okolí plánovaného koridoru. S knihou dostanete 2 CD. Koupit na Kosmas.cz
Kuthan, Jan; Stecker, Martin: Vltava v proudu času
Vltava v proudu času
Sedlčany, Jan Kuthan 2007, 168 s., 254 Kč.
Přestože pamětníci staré řeky nostalgicky vzpomínají na kouzlo Vltavy před výstavbou přehrad, autoři této reprezentativně pojaté publikace jasně dokazují, že zmíněná řeka je fascinující i dnes. Kniha sleduje proměny vltavských břehů od pravěku přes středověk až po budování vodních elektráren, stěhování obyvatel ze zátopové oblasti, bourání jejich domů a nástup rekreace. Vedle čtivého textu upoutá více než 370 snímků z minulosti i současnosti řeky. Koupit na Kosmas.cz
Logan, Steven: Krotitelé aut
Krotitelé aut
Praha, World Carfree Network 2007, 192 s., 225 Kč.
Automobily se staly znakem úspěchu, bohatství a prosperity. Masové rozšíření automobilu přínáší nemalé změny v běžném životě všech obyvatel – ať již patří k aktivním řidičům či nikoliv. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje například, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. S auty jsme tak nejen schopni, ale i „nuceni“ jet dále za nákupy, do zaměstání, školy. Výsledkem je pak delší doba věnovaná denní dojížďce, velké prostorové nároky a nemalé dopady na životní prostor. Automobily dnes bez nadsázky diktují podobu světa, ve kterém žijeme. Kniha přináší téma, které je pro české publikum novinkou. Zabývá se lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Koupit na Kosmas.cz
Maršák, Jan: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2007, 28 s.
Brožura byla vytvořena v rámci informačních aktivit MŽP jako nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. Je určena jako pro laickou i odbornou veřejnost. Klade si za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se E-PRTR (Evroský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Provozovatelům může posloužit jako jednoduchý klíč při zjišťování, zda-li se na ně vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z nařízení o E-PRTR. Brožura je dostupná v sekci "Dokumenty" ve formátu pdf na www.irz.cz.
Řezáčová, Daniela: Fyzika oblaků a srážek
Fyzika oblaků a srážek
Praha, Academia 2007, 576 s., 446 Kč.
Kniha autorů z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Českého hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, které probíhají při vývoji oblaků a srážek. Pojednává fyzikální podstatu vzniku deště, sněhu či krup, vývoje silných bouří, tornád i dalších jevů. Jak rozumět informacím z meteorologických radarů či družic, jaký je současný princip i názor na boj proti krupobití? Na tyto i na mnoho dalších otázek lze v monografii nalézt odpověď. Čtenář zde najde i řadu příkladů z území ČR, které navazují na výzkumné projekty autorů. Koupit na Kosmas.cz
Schätzing, Frank: Zprávy z hlubin Odhalená tajemství oceánů
Zprávy z hlubin Odhalená tajemství oceánů
Praha, Knižní klub 2007, 440 s., 237 Kč.
Autor světového bestselleru Vzpoura oceánů v této populárně-naučné knize přibližuje oceán jako úžasný ekosystém, odhaluje jeho tajemství a seznamuje s jeho vývojem. Člověk a moře. Pozoruhodný vztah, který se vyznačuje láskou i nenávistí, nevědomostí i romantickými představami, zvědavostí i nezájmem. Jak vlastně funguje tento obrovský systém, z něhož jsme vzešli a o němž víme méně než o kosmu? Jak mohl v praoceánu vzniknout život a kde se vůbec vzala všechna ta voda? Proč se evoluce vydala právě touto cestou, a ne některou alternativní? Mohla nás přece stejně dobře proměnit v inteligentní tekuté matrace naplněné vodou. Každopádně to jednou zkusila - a téměř to zvládla. Zabralo jí to čtyři a půl miliardy let tajných dějin, obrovských dramat, úžasných obratů a ojedinělých vynálezů, jakými jsou fotosyntéza, sex nebo lidé. Koupit na Kosmas.cz
Šplíchal, Václav - Otavová, Marie: Poselství dřeva
Letohrad, GOLEMPRESS 2007, 704 s., 1785 Kč.
Kniha formátu A4 obsahuje 1659 fotografií. Je knihou o dřevu a lidech, kteří s ním po staletí pracovali a žili, přibližuje více jak 120 řemesel zabývajících se dřevem, provází nás po historii práce se dřevem od středověku až po dnešek. Zároveň ale naznačuje i vývoj budoucnosti - dřevo jako materiál 21. století. Knihu si můžete objednat například na stránkách nakladatelství GOLEMPRESS.
Truxa, Jan; Srdečný, Karel: Tepelná čerpadla, 2. vydání
Tepelná čerpadla, 2. vydání
Brno, Era 2007, 84 s., 109 Kč.
Výraznou tendencí současnosti je ekologický způsob života a zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Pro řadu domácností pak má nemalou přitažlivost také magické slovo: úspory. Zejména ceny za energii totiž v posledních letech rostou nepříjemně rychlým tempem. Jednou z možností, jak se vymanit ze závislosti na monopolních dodavatelích energií, ušetřit na provozu domácnosti a k tomu být co nejšetrnější k životnímu prostředí, je pořízení tepelného čerpadla. Vyšší počáteční investice je vyvážena levným provozem, a vrátí se tak během několika málo let. Když se k tomu připočte možnost státních dotací, zvýhodněných sazeb za energii a navíc téměř bezobslužný provoz, je volba o to snazší. Tato kniha se podrobně zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky fungování a možnosti využití tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Jinými slovy, zájemce o tepelné čerpadlo zde získá veškeré informace, aby mohl vybrat to nejvhodnější právě pro svoji domácnost.

Rok 2006
Nekup to! Environmentálně šetrné nakupování
Brno, ZO ČSOP Veronica 2006, 40 s., zdarma.
Publikace shrnuje nejčastější témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Publikace je dostupná též na internetu, a to jak ke, stažení (pdf), tak k prohlížení (htm). Přečtěte si recenzi EkoListu.
Ročenka ELEKTRO 2007
Ročenka ELEKTRO 2007
Praha, TCC Public s. r. o. 2006, 288 s., 96 Kč.
V Ročence Elektro 2007 čtenář najde adresy úřadů, institucí a odborných škol, aktuální informace o elektrotechnických normách, pojednání o elektroinstalacích na stavbách a demolicích a ve venkovních zábavních zařízeních (lunaparky apod.), přehled zásad ochrany staveb před bleskem. Další kapitoly obsahují např. metody a přístroje pro měření teplot v průmyslu, moderní trendy v elektroinstalacích a v řízení provozu budov, přehledový článek o jaderné energetice, vrací se i k otázkám sběru a recyklace elektrických zařízení. Ročenka je určena technikům, konstruktérům, projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním technikům, pracovníkům obchodnětechnických služeb a všem zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.
Beranovský J.; Murtinger K.: Energie z biomasy
Praha, Era 2006, 98 s., 145 Kč.
Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimální z hlediska ekonomického i ekologického. Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic. Koupit na Kosmas.cz
Day, Christopher: Duch a místo
Duch a místo
Brno, Era 2006, 276 s., 297 Kč.
Kniha o architektuře 21. století, která je citlivá k okolnímu prostředí a svým uživatelům. Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jméno rychle spojí s počátky ostrovní ekologické architektury. S využitím elementů světla, vody, země, tepla a vzduchu hledá Christopher Day cesty, jak pojmout lidský prostor, jak organizovat lidské prostředí, jak vytvořit příjemné stavby. Kniha Duch a místo ukazuje, jak nakládat s udržitelným prostředím skrze sociální momenty vnímání a obývání staveb. Jak sladit tělesné, fyzikální s duševním. Na mnoha příkladech domů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, autor předvádí, jak můžeme stavět domy, které naopak povznášejí našeho ducha, posilují vztahy mezi obyvateli domu a jsou příjemné na pohled i pro přírodu. Publikace je bohatě vybavena autorovými kresbami, náčrty, schématy a fotografiemi. Tato transdisciplinární publikace je určena studentům architektury, stavitelství a příbuzných oborů a svým zaujetím pro věc osloví nejen profesionály působící v architektuře, ale i širokou veřejnost. Koupit na Kosmas.cz
Drápalová, Jana: Regenerace panelových domů
Brno, ERA 2006, 156 s., 195 Kč.
Autorkou je Jana Drápalová, starostka brněnské městské části Nový Lískovec. Zde zregenerované panelové domy jsou často dávány za příklad velmi dobře provedené kompletní regenerace, kdy se z domu panelového stává nejen dům krásný a příjemný pro jeho obyvatele, ale i dům splňující požadavky na dům s označením nízkoenergetický. Koupit na Kosmas.cz
Hallenga, Uwe: Malá větrná elektrárna. Návod ke stavbě s konstrukčními výkresy
Ostrava, HEL 2006, 96 s., 88 Kč.
Návod na stavbu větrné elektrárny s dvoulistou vrtulí o průměru 2,2m s výkonem okolo 0,5kW, zdokonalené na základě získaných zkušeností.
Kadrnožka, Jaroslav: Energie a globální oteplování Země v proměnách při opatřování energie
Brno, Vutium 2006, 189 s., 300 Kč.
Autorovo zamyšlení nad tématy jako energetika a životní prostředí, spotřeba energie a její vývoj, energetické zdroje na Zemi, uhlík, fosilní paliva, skleníkový efekt, globální oteplování atd.
Srdečný, Karel: Energeticky soběstačný dům - realita, či fikce
Brno, Era 2006, 102 s., 145 Kč.
V knížce najdete základní principy energetické soběstačnosti rodinného domu. Zabývá se rozborem energetické bilance jako základního nástroje pro návrh energetiky domu, ať už jde o novostavbu či rekonstrukci. Koupit na Kosmas.cz
Straka, František: Bioplyn - příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů
Praha, GAS s.r.o. 2006, 722 Kč.
Druhé rozšířené a doplněné vydání knihy obsahuje nejnovější teoretické a praktické poznatky z oboru. Podává ucelený přehled o veškeré problematice pojící se s bioplyny. Vedle teorie a fyzikálně chemických dat a rešerše ze zahraničních zdrojů uvádí i četné příklady z tuzemské a zahraniční provozně technologické praxi.
Vaverka, Jiří; Hirš, Jiří; Skotnicová, Iveta: Stavební energetika budov
Brno, VUTIUM 2006, 648 s., 400 Kč.
Kniha komplexně postihuje problematiku stavební tepelné techniky a přináší přehled nejnovějších poznatků v dané oblasti. Respektuje všechny nové evropské i české normy, nová konstrukčně-technická řešení i materiály. Samostatná kapitola se zabývá progresivní a velmi aktuální problematikou navrhování budov s nízkou energetickou náročností. Obsahovou kvalitu doplňují obrázky, řezy, půdorysy, schémata a detaily."

Rok 2005
Murtinger, Karel; Truxa, Jan: Solární energie pro váš dům
Brno, ERA 2005, 104 s., 145 Kč.
Kniha se zabývá praktickými aspekty využití energie slunečního záření. Důraz je kladen na ohřev vody a přitápění, což jsou dnes nejrozšířenější aplikace solární energie. Kniha je určena široké veřejnosti a snaží se poskytnout odpovědi na základní otázky týkající se optimálního řešení využití solární energie. Čtenář se dozví, jak konkrétně lze energii slunce využít, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i za jak dlouho se investice vrátí. Koupit na Kosmas.cz
Srdečný, Karel; Truxa, Jan: Tepelná čerpadla
Brno, ERA 2005, 84 s., 109 Kč.
Kniha odpovídá na nejčastější problémy, na které narazí zájemce o tepelné čerpadlo. Podrobně ze zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky provozu tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá i ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Smyslem knihy je pomoci zájemcům o tepelné čerpadlo, aby se mohli kvalifikovaně a správně rozhodovat při jejím výběru. Koupit na Kosmas.cz
Themessi, Armin; Weiss, Werner: Solární systémy. Návrhy a stavba svépomocí
Praha, Grada Publishing 2005, 120 s., 99 Kč.
Kniha si klade za cíl přispět k nárůstu počtu instalovaných solárních systémů u nás.
Truxa, Jan; Murtinger, Karel: Solární energie pro váš dům
Brno, Era 2005, 96 s., 145 Kč.
Kniha je určena široké veřejnosti a snaží se poskytnout odpovědi na základní otázky týkající se optimálního řešení využití solární energie. Čtenář se dozví jak konkrétně lze energii slunce využít, jaká zařízení jsou k tomu potřeba a kolik je nutné do nich investovat i za jak dlouho se investice vrátí. Koupit na Kosmas.cz
Tůma, Jan: Umíte si vybrat? Myčky
Brno, ERA 2005, 76 s., 95 Kč.
Zájem o myčky nádobí roste, i když je jimi zatím vybavena jen desetina českých domácností. Už dávno neplatí, že mytí nádobí ve dřezu je levnější. Současné myčky šetří váš čas, peníze i nepříjemnou povinnost, při níž trpí zejména ruce. Z publikace se dozvíte, jak se myčky v posledních letech zdokonalily, zmenšily spotřebu vody a elektřiny, a jsou tak tiché, že neruší pohodu domácnosti. Musíte si ale umět vybrat z nabídky od nejmenších nástěnných myček až po komfortní výrobky s úplnou automatizací, správně je instalovat a použít vhodnou "chemii".
Tywoniak, Jan: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady
Praha, Grada Publishing 2005, 200 s., 295 Kč.
Kniha plná nejnovějších informací o nízkoenergetickém stavění se zabývá souvislostmi a aktuálními trendy tohoto moderního stavebního odvětví.

Rok 2004
Větrné elektrárny: mýty a fakta
Brno, Hnutí Duha, Sdružení Calla 2004, 30 s.
Publikace se snaží vyvrátit rozšířené mýty o větrných elektrárnách.
Živel Oheň - energie
Praha, Agentura Koniklec 2004, 328 s., 280 Kč.
Čtivě připravená kniha s velmi pěknými fotografiemi, ilustracemi a obrázky nabízí v širokém pojednání texty od předních českých publicistů a odborníků. Jednotlivé kapitoly se zaobírají např. vlivem ohně a slunce na umění a etnickou hudbu, archetypy a motivy v astrologii; energií z hlediska globálních problémů a životního prostředí v historii a perspektivě jejího využívání člověkem, v porovnání efektivity jejích jednotlivých druhů, z pohledu na její úspory, život občana a jeho bydlení a další. Koupit na Kosmas.cz
Dufka, Jaroslav: Vytápění domů a bytů
Vytápění domů a bytů
Praha, Grada Publishing 2004, 100 s., 99 Kč.
Publikace pomůže při rozhodování výběru typu vytápěcí soustavy, druhu paliva a obeznámí s hygienickými požadavky na provoz.
Jokl, Miloslav: Přirozená klimatizace
Ślapanice, Era 2004, 84 s., 148 Kč.
Nové trendy ve výběru stínících clon, druhy energetických skel, orientace budovy, termoregulace lidského organismu ad.
Kameš, Josef: Alternativní pohony automobilů
Praha, BEN - technická literatura 2004, 170 s., 299 Kč.
Kniha pojednává o životním prostředí, omezených zdrojích fosilních paliv, o vozidlech s modifikovanými spalovacími motory
Pastorek, K.; Kára, J.; Jevič; P.: Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Praha, Arch 2004, 288 s., 268.
Kniha se zabývá využitím biomasy jako jednoho z obnovitelných zdrojů energie, a to pro přímé spalování, pro výrobu bioplynu a jako suroviny k získávání alternativních pohonných hmot pro spalovací motory. Problematika je pojednána z různých hledisek – technického, zemědělského, organizačního, ekonomického i legislativního.
Pastorek, Zdeněk: Biomasa. Obnovitelné zdroje energie
Praha, FCC Public 2004, 288 s., 214 Kč.
Kniha je doplněna 160 barevnými a černobílými ilustracemi, nechybí ani přehled zkratek a veličin i legislativní informace.
Počinková, Marcela; Čuprová, Danuše a kolektiv: Úsporný dům
Brno, ERA 2004, 208 s., 235 Kč.
Chcete, aby váš rodinný nebo bytový dům byl co nejvíce úsporný? Nevíte, co ovlivňuje spotřebu energie v domě? Chcete rekonstruovat a přitom uspořit? Pak je tato publikace určena právě vám. Dozvíte se, jak a kdo hodnotí energetickou bilanci v obytných domech a co má vliv na spotřebu energie (obvodové konstrukce, větrání, osvětlení, elektrické spotřebiče apod.). Navíc získáte představu o možné návratnosti vložených investic. Koupit na Kosmas.cz
Schulz, Heinz; Eder, Barbara: Bioplyn v praxi
Ostrava, Hel - Miroslav Hrdina 2004, 165 s., 198 Kč.
Kniha stručně objasňuje procesy probíhající při výrobě bioplynu z biomasy. Popisuje různé varianty uspořádání fermentačního procesu a jejich realizaci. Velká pozornost je věnována konfermentaci nejrůznějších přísad, vedlejším a hygienizačním účinkům bioplynových zařízení.
Srdečný, Karel; Macholda, František: Úspory energie v domě. Kde a jak šetřit, návrhy opatření, státní dotace
Praha, Grada Publishing 2004, 112 s., 99 Kč.
Kniha pomůže ujasnit si, co všechno úspory energie obnášejí a přinášejí.
Šmelhaus, Pavel: Nízkoenergetický dům
Praha, Arch 2004, 120 s., 129 Kč.
Publikace seznamuje se současnými trendy výstavby nízkoenergetických domů v podmínkách České republiky. Součástí knihy je tradiční obrázkový katalog již realizovaných nízkoenergetických domů.
Tintěra, Ladislav: Úspory energie v domácnosti
Šlapanice, Era 2004, 148 s., 145 Kč.
Kniha radí, jak uspořit peníze za elektřinu, plyn a vodu, jak vybírat nové domácí spotřebiče, jak ušetřit za vytápění, vše o energetických štítcích.

Rok 2003
Beranovský, Jiří; Truxa, Jan a kol.: Alternativní energie pro váš dům
Alternativní energie pro váš dům
Brno, ERA 2003, 152 s., 168 Kč.
Kniha se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v ČR. Popisuje základní principy využití solární, větrné a vodní energie, energie biomasy a nízkopotenciální (geotermální) energie včetně praktických příkladů, schémat a fotografií. Každá kapitola je doplněna statí o informačních zdrojích zejména na Internetu. Závěr knihy je věnovaný ekonomice projektů, vyhodnocení spotřeby tepla a nákladů na vytápění. Koupit na Kosmas.cz
Dahlsveen, Trond; Petráš, Dušan; Hirš, Jiří: Energetický audit budov
Bratislava, Jaga 2003, 312 s., 399 Kč.
Knihu tvoří čtyři hlavní části: Energetická bilance budov; Energetický audit budov; Přílohy na provedení energetického auditu budov; Energetická legislativa.
Juchelková, Dagmar; Koppe, Klaus: Nutzung der Biomasse - Využívání biomasy
Ostrava, Repronis 2003, 112 s.
Monogarfie je určena vědeckým a technickým pracovníkům v oboru energetiky, studentům a posluchačům fakult technických oborů.

Rok 2002
Alexijevičová, Světlana: Modlitba za Černobyl
Modlitba za Černobyl
Brno, Doplněk 2002, 230 s.
Zdá se nám, že víme o Černobylu všechna fakta, jména, čísla… Je přirozené, že lidé chtějí zapomenout a věřit, že černobylská tragédie je minulostí. Novinářka S. Alexijevičová jezdila do oblasti katastrofy tři roky a hovořila s lidmi různých zaměstnání, osudů, názorů, generací. I český čtenář má nyní možnost nahlédnout do jejich svědectví, často velmi sugestivně a syrově podaných.
Bacher, Pierre: Energie pro 21. století
Energie pro 21. století
Praha, HZ Editio 2002, 182 s., 126 Kč.
Autor se ve své práci pokouší postinout mnohočetné tváře problematiky rostoucí spotřeby energie: potřeby, zdroje, ekonomická hlediska, zdravotní a enviromentální dopady. Rozebírá postupně a se znalostí věci všechny formy energie, ať už se jedná o obnovitelné nebo "klasické" zdroje.
Bašus, Karel: Úhrada za dodávku tepla
Praha, Linde 2002, 288 s., 290 Kč.
Základy obecné cenové problematiky a podmínek v oblasti cen tepla, jednotlivé položky kalkulace ceny, vlivy stavebního provedení objektů, smluvní vztahy při dodávce a odběru tepla, měření tepla, pravidla pro vytápění a dodávku TUV a rozúčtování nákladů.
Crawford, J. H.: Carfree Cities/Města bez aut
Carfree Cities/Města bez aut
Utrecht, International Books 2002, 324 s., 17,95 $.
Kniha Carfree cities je svým obsahem i jazykem určená především čtenářům ze Spojených států amerických. Obsahem proto, že současní obyvatelé většiny amerických megapolí, měst a městeček jsou odkázáni na své automobily (či možná přesněji jsou na nich závislí), kdykoliv se někam potřebují dostat. Přestože osobní automobilová doprava je problémem i v evropských zemích včetně České republiky, nedosahuje zde takové obludnosti, jako právě v USA. Kniha se snaží najít cestu, jak městům ulevit od aut a způsobit, aby města byla příjemným místem pro život. Přečtěte si úryvek z knížky.
Crome, Horst: Technika využití energie větru. Svépomocná stavba větrných zařízení
Ostrava, HEL 2002, 144 s., 198 Kč.
Podrobný návrh jak vyrobit zařízení využívající síly větru svépomocí.
Damaška, David: Atlas nízkoenergetických domů
Praha, ABF 2002, 135 s., 210 Kč.
Kniha stručně seznamuje s historií bydlení a především přináší informace o nízkoenergetických domech.
Haller, Andreas, Humm, Othmar, Voss, Karsten: Solární energie. Využití při obnově budov
Solární energie. Využití při obnově budov
Praha, Grada Publishing 2002, 184 s., 250 Kč.
Rekonstrukce a obnovu budov s využitím solární energie můžeme jistě považovat za konkrétní příspěvek k stále více zmiňovanému udržitelnému rozvoji. Publikace popisuje technická řešení na ukázkách konkrétních staveb, doporučuje vhodné postupy zlepšení energetické bilance budovy. Na závěr knihy je připojena kapitola informující o možnostech podpory solárních projektů v České republice a několik zajímavých realizací.
Humm, Othmar: Nízkoenergetické domy
Nízkoenergetické domy
Praha, Grada Publishing 2002, 360 s., 390 Kč.
Publikace podává přehled vhodných koncepčních řešení domů s nízkou spotřebou energie na vytápění a přináší dokumentace 18 realizovaných budov. Samostatné kapitoly jsou věnovány tepelným izolacím a konstrukčním řešením obvodových a dalších konstrukcí, pasivnímu i aktivnímu využití slunečního záření, vhodnému větrání a způsobu krytí zbytkové potřeby tepla. Text je doplněn o porovnání úrovně energetických požadavků na budovy podle českých a zahraničních předpisů.
Ibler, Zbyněk: Technický průvodce - energetika I.
Praha, BEN 2002, 616 s., 888 Kč.
Souhrn důležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství.
Jirásková, Blanka: Rekonstrukce domu od A do Z
Hradec Králové, Paradise Studio 2002, 272 s., 299 Kč.
Kniha se kromě uceleného návodu rekonstrukcí a oprav domu zabývá i problematikou čistíren odpadních vod a netradičníh zdrojů energie.
Kleczek, Josip: Energie (ve vesmíru a ve službách lidí)
Energie (ve vesmíru a ve službách lidí)
Praha, Albatros 2002, 320 s., 170 Kč.
Publikace edice OKO je věnována energii, její podstatě, formám, využití. Chronologicky řazené kapitoly přinášejí věcný a srozumitelný přehled základních vědomostí z oblasti, která se dotýká každého z nás.
Kysela, Ladislav: Vodní hospodářství v energetice
Ostrava, Vysoká škola báňská 2002, 102 s., 62 Kč.
Skripta.
Ladener, Heinz: Jak pořídit ze staré stavby nízkoenergetický dům
Jak pořídit ze staré stavby nízkoenergetický dům
Praha, BEN - technická literatura 2002, 213 s., 288 Kč.
Tato kniha se zabývá zvláštními podmínkami energeticko-technické sanace budov. Vychází z různorodosti materiálové podstaty staveb a dává doporučení pro plánování a provádění sanačních opatření. Ve stavebnětechnické části jsou představeny doporučené stavební materiály, ověřená provedení izolace a nejlepší řešení obnovy domovní techniky. Na deseti příkladech získáte představu, jak je možno uplatněním sanačních doporučení přizpůsobit staré domy dnešním požadavkům na bydlení při minimální spotřebě energie.
Novák, Rudolf: Plyn v domácnosti
Brno, ERA 2002, 160 s., 125 Kč.
Plyn v domácnosti Plyn je pro většinu z nás již po mnoho let velmi dobrým a oblíbeným sluhou. Osvědčil se také jako spolehlivý zdroj energie, který neselhal ani při velkých katastrofách. Plyn však může být také velmi zlým pánem. To když ho neumíme správně používat. Posláním této publikace je seznámit čtenáře se základními předpisy, pomoci při výběru plynových spotřebičů. Poradit, jak správně obsluhovat plynové zařízení, aby sloužilo bezpečně a hospodárně a jak postupovat, když na něm vznikne porucha nebo závada.
Pehle, Tobias: Správné izolace
Praha, REBO Productions 2002, 80 s., 149 Kč.
Co je třeba při provádění izolace respektovat, poskytuje informace z hlediska stavební fyziky, představuje izolační materiály a podrobné stavební návody.
Řehánek, Jaroslav: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov
Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov
Praha, Grada Publishing 2002, 248 s.+ CD-ROM, 299 Kč.
Publikace poskytuje projektantům, architektům, energetikům i studentům podklady pro návrh, výpočet a ekonomické hodnocení, měření a kontrolu tepelně technických vlastností konstrukcí a budov, a to z hlediska požadovaného tepelného stavu vnitřního prostředí a z hlediska bilance ztrát a spotřeby energie na vytápění. Kniha je doprovázena databází tepelně izolačních vlastností různých stavebních materiálů a konstrukčních prvků, uloženou na CD-ROMu.
Šála, Jiří: Zateplování budov
Jiří Šála: Zateplování budov
Praha, Grada Publishing 2002, 176 s., 119 Kč.
Publikace provádí investora, projektanta či stavebníka krok za krokem problematikou zateplování budov. Odpovídá na základní otázky spojené se zateplováním a s energetickými úsporami při provozu.
Šála, Jiří, Machatka, Milan: Zateplování v praxi
Zateplování v praxi
Praha, Grada Publishing 2002, 112 s., 99 Kč.
V knize jsou přístupnou formou ukázány řemeslné zásady provádění kontaktních zateplovacích systémů. Je určena k prohloubení znalostí potřebných jak pro vlastní práci s novou technologií, tak pro sledování kvality díla ze strany investora.
Šubrt, Roman: Tepelné izolace domů a bytů
Tepelné izolace domů a bytů
Praha, Grada Publishing 2002, 98 s., 99 Kč.
Kniha přináší základní informace o návrzích a řešení tepelných izolací, které umožní majitelům domů i bytů proniknout do problematiky tak, aby se mohli stát rovnocennými partnery projektantů či dodavatelů.
Šubrt, Roman, Volf, Michal: Stavební detaily. Tepelné mosty
Tepelné mosty
Praha, Grada Publishing 2002, 148 s., 129 Kč.
Publikace je určena odborné veřejnosti – projektantům, dodavatelům staveb, stavbyvedoucím i studentům. Zahrnuje podrobné řešení nejčastěji používaných, v praxi stále často špatně navrhovaných detailů z hlediska tepelných mostů. V knize čtenář nalezne normativní postupy, způsoby výpočtu návrhu stavby, vzorový výpočet energetické ztráty rodinného domu ve standardním provedení i s vyřešenými tepelnými mosty a zejména vzorové vyřešení 54 detailů.
Tintěra, Ladislav a kol.: Úsporná domácnost
Brno, ERA 2002, 80 s., 95 Kč.
Úsporná domácnost Publikace vám poradí, jak ušetřit energie a tím i peníze při běžném domácím provozu, při zaizolování bytů a domů, poradí, jak postupovat při výběru stavební firmy a kde čerpat další informace o problematice úspor energií.

Rok 2001
Haller, Andreas: Solární energie
Praha, Grada Publishing 2001, 177 s., 250 Kč.
Využití solární energie při obnově budov.
Kadrnožka, Jaroslav: Teplárenství
Brno, Cerm 2001, 178 s., 150 Kč.
Teplárenství je touto publikací představeno jako moderní technologie sdružené výroby elektrické energie a tepla a je tak šetrnější k životnímu prostředí.
Novák, Rudolf: Historie pynárenství v datech
Praha, Gas 2001, 127 s., 150 Kč.
Přehled historie plynárenství od 17. století po 90. léta 20. století.
Tesařová, Miloslava: Průmyslová elektroenergetika
Plzeň, Západočeská univerzita 2001, 154 s., 140 Kč.
Skripta, distribuční sítě a průmyslové sítě.

Rok 2000
Energetické hospodářství České republiky 1995 - 1999 v číslech
Praha, KONEKO marketing 2000, 97 s.
Stav a vývojové tendence energetického hospodářství v uvedeném období.
Energy Economy Czech Republic 1995 - 1999 in Numbers
Praha, KONEKO marketing 2000, 95 s.
Stav a vývojové tendence energetického hospodářství v uvedeném období. Anglicky.
Indikátory a systémy k rozdělování nákladů na teplo k vytápění
Praha, Tech-Market 2000
Užitečné informace o vytápění.
Právní předpisy pro plynová zařízení - 3. doplněk
Praha, Gas 2000, 980 Kč.
Aktualizovaný soubor přesných znění právních předpisů v oboru plynová zařízení - bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí a další předpisy.
Ročenka 2000
Praha, Gas 2000, 1 125 s.
Ročenka energetického sektoru (teplárenství, plynárenství, hornictví, elektroenergetika).
Slovník termínů z mezinárodních norem z oblasti plynárenství
Praha, Gas 2000, 20 s., 40 Kč.
Anglicko-český a česko-anglický slovník pro zavádění norem EN a ISO.
Fík, Josef: Lexikon spalování plynu
Praha, Gas 2000, 312 s., 310 Kč.
Názvy, pojmy a veličiny z oboru spalování plynných paliv, plynové hořáky a spotřebiče.
Henze, A. - Hillebrand, W.: Elektrický proud ze slunce
Ostrava-Plesná, Hel 2000, 136 s., 128 Kč.
Možnosti využívání sluneční energie v našich zeměpisných šířkách a klimatických podmínkách, konstrukce solárních generátorů i ekonomické aspekty; informace o konkrétních výrobcích.
Kaminský, J., Vrtek, M.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 102 s., 56 Kč.
Skripta
Kysela, L., Tomčala, J.: Vodní hospodářství v energetice
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 102 s., 58 Kč.
Skripta.
Kysela, Ladislav: Ekonomika v energetice
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 64 s., 56 Kč.
Skripta.
Škorpil, J., Kasárník, M.: Obnovitelné zdroje energie - 1. díl: Vodní elektrárny
Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 2000, 126 s., 80 Kč.
Skripta o možnostech využití vodní energie.
Vráblíková, Jaroslava: Úvod do agroenergetiky
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 142 s., 70 Kč.
Skripta.
Žeravík, Antonín: Stavíme tepelné čerpadlo
neuvedeno, vlastním nákladem 2000, 300 s., 390 Kč.
Tato kniha vznikla na základě vlastních zkušeností autora s konstrukcí, stavbou a provozem tepelného čerpadla typu země-voda a pokusů s tepelným čerpadlem typu vzduch-voda. Obsahuje nejen podrobný popis funkce všech dílů a okruhů tepelných čerpadel, vlastnosti chladiv a olejů, kompresorů a podobně, ale i postupy při stanovení potřebného výkonu kompresoru, průměrů potrubí chladiva a průtoků vody a solanky. Jsou zde popsány všechny pracovní postupy, které byly použity a ověřeny i postup oživení a seřízení hotového zařízení. Seznámíte se s podrobným popisem autorovy konstrukce včetně naměřených hodnot, které jsou uspořádány do přehledných tabulek a grafů. Kniha je určena všem zájemcům o ekologické vytápění rodinných domů tepelným čerpadlem. Text obsáhlé publikace v pevné vazbě je rozdělen do 62 kapitol s celou řadou černobílých fotografií, schémat, grafů a tabulek.

Rok 1999
Ročenka 1999
Praha, Gas 1999, 728 s.
Kniha poskytuje informace o základním energetickém sektoru nejen ČR, ale i celého světa s důrazem na evropské země.
Technologie pro spalování biomasy
Praha, Česká zemědělská univerzita 1999, 68 s.
Sborník referátů z konference Pragaagro 99.
Vytápění, klimatizace, ohřev vody pro váš byt a dům: Katalog magazínu Bydlení
Praha, Bydlení 1999, 95 s.
Bohal, L., Erban, P., Veselý, J.: Čtyřjazyčný slovník energetiky
Voznice, Leda 1999, 928 s., 779 Kč.
Kolem 12 000 hesel; čeština - angličtina - němčina - francouzština.
Dufka, Jaroslav: Vytápění domů a bytů 2
Praha, Grada 1999, 93 s.
Humm, Othmar: Nízkoenergetické domy
Praha, Grada 1999, 353 s.
Kaminský, J., Vrtek, M.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava - Poruba, Vys. škola báňská - Tech. univ. Ostrava 1999, 102 s.
Učební text.
Mittermair, Sauer, Weisse: Zařízení se slunečními kolektory
Ostrava - Plesná, Hel 1999, 92 s., 98 Kč.
Návod na svépomocnou stavbu zařízení využívající energie slunce.
Novák, Jan: Úspory energie v rodinných domech a bytech
Praha, Grada Publishing 1999, 136 s., 99 Kč.
Publikace seznamuje s praktickými možnostmi úspor energie v domácnostech, v obytných a rekreačních objektech a především s alternativními zdroji energie a možnostmi jejich nepříliš náročného využití. Popisné pasáže doplňují zkušenosti těch, kteří tyto zdroje využívají. Hlavními tematickými okruhy jsou úsporné spotřebiče (svítidla, topné systémy), stavební prvky (izolace, střešní okna atd.) a alternativní technologie (solární a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, větrné generátory atd.).
Scheer, Hermann: Sluneční strategie: Politika bez alternativy
Praha, Nová Země 1999, 284 s.
Schulz, Heinz: Teplo ze slunce a země
Ostrava - Plesná, Hel 1999, 121 s., 147 Kč.
Energeticky úsporné topné systémy s podzemními zásobníky tepla, slunečními absorbéry a tepelnými čerpadly.
Sequens, Edvard, Halama, Martin: Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií: Region jižní Čechy
České Budějovice, CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí 1999, 68 s.
Svoboda, K., Kepák, F.: Energetika a životní prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 263 s., 100 Kč.
Skripta pojednávají o způsobu spalování paliv a o výrobě tepla a elektrické energie.
Šubrt, Roman: Tepelné izolace domů a bytů
Praha, Grada 1999, 86 s.

Rok 1998
Energy in Europe: 1998 - annual energy review. Special issue - December 1998
Bruxelles, Europ. Commision 1998, 195 s.+ CD-ROM
Buchtele, J., Roubíček, V.: Technologie plynných paliv
Ostrava, Vys. škola báňská - Techn. univ. 1998, 118 s.
Bystřický, V., Pokorný, A.: Technická zařízení budov - A
Praha, ČVUT 1998, 205 s.
Technické vybavení budov, vodovody, kanalizace, domovní odpady a plynové vytápění.
Čihák, Gabriel, Kalandra: Malé vodní elektrárny
Praha, ČVUT 1998, 321 s.
Hála, Jiří: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie
Brno, Konvoj 1998, 310 s.
Halahyja, M., Chmúrny, I., Sternová, Z.: Stavebná tepelná technika: Tepelná ochrana budov
Bratislava, Jaga group 1998, 253 s.
Hallega, Uwe: Malá větrná elektrárna
Ostrava - Plesná, Hel 1998, 63 s., 68 Kč.
Návod na stavbu větrné elektrárny s dvoulistou vrtulí o průměru 2,2 m a výkonem okolo 0,5 kW. Stručný všeobecný úvod, podrobný popis stavby, výkresová dokumentace a detailní fotografie.
Hanák, Petr, Chalupník, Jan: Katalog obnovitelných zdrojů energie 1998
Praha, Ekowatt 1998
Seznam adres a činností firem zabývajících se obnovitelnými zdroji energie nebo poradentstvím v této oblasti v roce 1998 v ČR.
Humm, Othmar: Nízkoenergické domy
Praha, Grada Publishing 1998, 360 s., 390 Kč.
Popis koncepčních řešení pro domy s nízkou spotřebou energie na vytápění.
Kaminský, J. Vrtek, M.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava, Vys. škola báňská - Techn. univ. 1998, 96 s.
Klik, F. Daliba, J.: Jaderná energetika
Praha, ČVUT 1998, 189 s.
Kollmorgen, Uwe: Zateplování domu: Nová úspora energie
Praha, Ikar 1998, 127 s.
Mittermair, Franz: Solaranlagen-selbstgebaut: Anleitung zum selbstbau von systemen zur warmwasserbereitung
Heidelberg, Verlag C. F. Müller 1998, 160 s.
Navrátil, Jan: Domácí kutil a ... dřevoplyn
Prostějov, Jan Navrátil 1998, 100 Kč.
Publikace o vytápění pomocí spalování biomasy. Informace o dokonalém ekologické pyrolýzním spalování dříví a dřevěného odpadu, také další způsoby získávání tepla z energetických rostlin. Jak pro kutily, tak pro družstevníky či drobné zemědělce.
Pokorný, Zdeněk: Bionafta
Praha, Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR 1998, 43 s., 40, 50 Kč.
Ekologické alternativní palivo do vznětových motorů.
Šubrt, Roman: Tepelná izolace domů a bytů
Praha, Grada Publishing 1998, 89 Kč.
Publikace obsahuje základní informace o tepelných izolacích. Umožní čtenáři orientovat se v problematice tak, aby se mohl stát partnerem projektanta svého domu.

Rok 1997
International Conference on Advanced Steam Plant : New materials and plant designs and their practical implications for future CCGT and conventional power stations, 21-22 May 1997
London, Bury St Edmunds, Mechanical Engineering Publ. Ltd. 1997, 259 s.
Jaderná energetika a specifika výstavby jaderné elektrárny Temelín: Odborný seminář Vodních staveb Bohemia a ostatních účstníků výstavby. 23. ledna 1997
Praha, Staveb. inform. agentura 1997, 126 s.
Jubilejní chemické zdroje elektrické energie
Brno, Česká elektrotechn. společnost 1997, 77 s.
Podpora podnikání v České republice
Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1997
Příručka obsahuje přehled a podmínky vládních a vládou podporovaných programů na podporu podnikání v ČR (například Program státní podpory vyššího využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie).
Thermische Biomassenutzung: Technik und Realisierung
Düsseldorf, VDI Verlag 1997, 299 s.
Vytápění, klimatizace, ohřev vody pro váš byt a dům: Katalog magazínu Bydlení
Praha, Bydlení 1997, 95 s.
Brauch, Hans Günter: Energiepolitik: Technische Entwicklung, politische Strategien, Handlungskonzepte zu erneuerbaren Energien und zur rationellen Energienutzung
Berlin, Springer 1997, 740 s.
Dubšek, František: Jaderná energetika
Brno, Vys. uč. techn. 1997, 216 s.
Fejtek, K., Kára, J., Stejskal, F.: Praktické využití biomasy ve výrobě tepla a elektrické energie
Praha, Česká energetická agentura, RAEN spol. s r. o. 1997
Krbek, Polesný: Kogenerační jednotky malého výkonu v komunálních a průmyslových tepelných zdrojích
Brno, VUT Brno 1997
Lázňovský, M., Kubín, M., Fischer, P.: Vytápění rodinných domků
Praha, Malina 1997, 488 s.
Medek, František: Netradiční zdroje energie a architektura
Praha, ČVUT 1997, 105 s.
Rychetník, V., Pavelka, J.: Větrné motory a elektrárny
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 199 s.
Slouka, Pavel: Současné trendy ve vývoji výroby elektrické energie z uhlí
Praha, VUPEK 1997, 46 s.

Rok 1996
American Society of Mechanical Engineers Hydro Power Technical Committee: The guide to hydropower mechanical design
Kansas City, HCI 1996, 500 s.
One decade after Chernobyl : Summing up the consequences of the accident. Proceedings of an International Conference on One Decade After Chernobyl: Summing up the Consequences of the Accident
Vienna, IAEA 1996, 555 s.
Regenerative Energieanlagen erfolgreich planen und betreiben
Düsseldorf, VDI Verlag 1996, 299 s.
Boyle, Godfrey: Renewable energy: Power for a sustainable future
Oxford, Oxford Univ. Press 1996, 479 s.
Chartier, P.: Biomass for energy and the environment: Proceedings of the 9th European Bioenergy Conference, Copenhagen, Denmark 24-27 June 1996. Vol. 1, 2, 3
Oxford, Elsevier Science Ltd. 1996, 3 x 11 s.
Hammerbauer, Jiří: Elektrické napájecí zdroje a akumulátory
Plzeň, Západočeská univ. 1996, 181 s.
Karamanolis: Biomasa a její energetické využití
Ostrava, VŠB-TU 1996
Noskievič, P. a kol.: Sluneční energie – východisko z ekologicko – energetické krize
Praha, Sdružení MAC 1996
Noskievič, Pavel: Biomasa a její energetické využití
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1996, 68 s.
Noskievič, Pavel: Využití energetických zdrojů
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1996, 91 s.
Vlach, Josef: Kodex teplárenství
Praha, Pražská teplárenská 1996, 86 s.
Wagner, S., Bareiss, R., Guidati, G.: Wind turbine noise
Berlin, Springer-Verlag 1996, 204 s.

Rok 1995
Jiskra, Jaroslav: Briketování, sušení uhlí a extrakce montánního vosku na Sokolovsku
Vřesová, Historia 1995, 189 s.
Bašta, Jiří: Vytápění
Praha, Inform. a porad. středisko ČEZ, Spol. pro techniku prostředí 1995, 266 s.
Beneš, Ivan: Dotace energie a energetické využití biomasy
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1995, 61 s.
Bielek, Milan: Budova a energia
Banská Bystrica, Vidas 1995, 214 s.
Klik, F., Daliba, J.: Jaderná energetika
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1995, 189 s.
Maxwell, T. Timothy, Jones, C. Jesse: Alternative Fuels: Emissions, economics, and performance
Warrendale, Society of Automotive Engineers 1995, 327 s.
Meadowsová, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J.: Překročení mezí
Praha, Argo 1995, 319 s.
Autoři knihy Meze růstu se po letech ke svému tématu vrátili, aby zjistili, nakolik jejich modely odpovídají skutečnému vývoji světa. Tato prověrka pro ně dopadla na výbornou - v modelu museli změnit pouze několik málo konstant z několika set a drobně upravit způsob výpočtu některých proměnných. Hlavní myšlenky však času odolaly. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Mittermair, F., Sauer, W., Weisse, G.: Zařízení se slunečními kolektory: Návody ke svépomocné stavbě systémů pro ohřev vody využitím energie Slunce
Ostrava, HEL 1995, 88 s.
Simanov, Vladimír: Energetické využívání dříví
Olomouc, Terrapolis 1995, 115 s.
Stehlík, Petr: Integrace procesů a její význam pro redukci spotřeby energie a škodlivých emisí - Základní principy
Praha, Procesní inženýrství 1995, 60 s.
Tichý, F., Mužík, V.: Zateplování budov
Praha, Staveb. inform. agentura 1995, 224 s.
Vaverka, J., Meixner, M.: Tepelná ochrana budov: Souhrn fyzikálních veličin stavebních materiálů a výpočtů k ČSN 730540
Brno, PC-DIR 1995, 103 s.

Rok 1994
Obnovitelné zdroje energie
Praha, FCC PUBLIC 1994, 174 s.
Bacon, M. S.: Probabilistic Management of Water Resource and Hydropower Systems
Colorado, Water Resources Publication 1994, 424 s.
Cenek, Miroslav: Obnovitelné zdroje energie
Praha, FCC Publ. 1994, 174 s.
Cihelka, Jaromír: Solární tepelná technika
Praha, Nakladatelství T. Malina 1994, 203 s.
Feist, Wolfgang, Klien, Jobst: Nízkoenergetický dům: Úspory energie v bytové výstavbě budoucnosti
Ostrava, Hel 1994, 183 s.
Heier, Siegfried: Windkraftanlagen im Netzbetrieb
Stuttgart, Teubner 1994, 170 s.
Kaminský, J.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava, VŠB-TU 1994
Mádr, Vilém: Rozprašování a spalování kapalných paliv
Praha, Aleko 1994, 220 s.
Medek, František: Netradiční zdroje energie a architektura
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1994, 105 s.
Nesvadba, Jindřich: Tepelné zpracování čistírenských kalů
Praha, INKOTEKA - Environmentals Experts 1994, 52 s.
Sladký, Václav: Dálkové vytápění biomasou na venkově
Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací 1994, 66 s.

Rok 1993
Energy efficiency in refrigeration and global warming impact: Proceedings of meetings of Commisions B1/2 (May 12-14, 1993) International Conference, University of Ghent, Belgium
Paris, International Institute of Refrigeration 1993, 363 s.
Obnovitelné a druhotné zdroje tepla - úspory klasických paliv a energií, ochrana životního prostředí
Praha, Společnost pro techniku prostředí 1993, 81 s.
Obnovitelné zdroje energie: přehled možností využívání alternativních zdrojů energie: sluneční energie: malé vodní elektrárny: větrná energie: spalování biomasy
Praha, Min. zem. ČR 1993, 207 s.
Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel: Technická pravidla
Praha, Cech odborníků plynových zařízení 1993, 20 s.
Berger, K.: Úspory energie a ekologie. Díl 1, 2.
Ostrava, AKS 1993, 88/145 s.
Bouček, J.: Sluneční energie
Praha, MZ ČR, Agrospoj 1993
Broža, V., Haindl, K., Patera, A.: Provoz vodních děl
Praha, ČVUT 1993, 124 s.
El-Walki, M. M.: Nuclear Heat Transport
La Grange Park, American Nuclear Society 1993, 502 s.
Jaroš, Jiří: Větrné motory na Moravě: Sto deset let vývoje 1883-1993
Praha, ČVUT 1993, 85 s., 57,70 Kč.
Johansson, Thomas B. ed.: Renewable Energy: Sources for Fuels and Electricity
Washington, Island Press 1993, 1160 s.
Kraushaar, J. J., Ristinen, R. A.: Energy and Problems of a Technical Society
New York, John Wiley & Sons 1993, 488 s.
Novák, Pavel: Snižování energetické náročnosti oboru Technika stlačeného vzduchu
Brno, EkoCentrum 1993, 85 s.
Simanov, Vladimír: Dříví jako energetická surovina: Možné způsoby energetického využívání těžebního odpadu a dalších opomíjených zdrojů dříví
Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1993, 116 s.
Tittlová, Elena: Koncepcia technologického spracovania pevných rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetických zariadení
Trnava, b. t. 1993, 169 s.
Víšek, Lubomír: Snižování nákladů na výrobu, dodávky a spotřebu tepla
Liberec, AZ KORT 1993, 63 s.

Rok 1992
Radikální úspory energie ve vytápění a větrání. Elektrická energie ve vytápění. Pára v bytové a prům. výstavbě
, Společnost pro techniku prostředí bmv. 1992, 193 s.
Zdroje tepla
Bratislava, ASBO 1992, 180 s.

Rok 1991
Interface in Nuclear Safety and Public Health: Proceedings of the Second NEA Seminar, Paris, 12-13 September 1990
Paris, OECD 1991, 249 s.
Katalog popisů a směrných cen stavebních prací. 800-713, Izolace tepelné
Praha, Ústav racionalizace ve staveb. 1991, 120 s.
Licensing Systems and Inspection of Nuclear Installations 1991
Paris, OECD 1991, 144 s.
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Optimalizace spotřeby elektrické energie: Sborník přednášek
Trutnov, Dům kultury 1991
Racionálne využívanie energie. 1/1991., Meranie a regulácia bytovej spotreby tepla
Bratislava, ASBO 1991, 65 s.
Bringwater, A.V., Grassi, G.: Biomass pyrolysis liquids upgrading and utilisation
London, Elsevier Applied Science 1991, 377 s.
Dinter, F., Geyer, M., Tamme, R.: Thermal Energy Storage for Commercial Applications. A Feasibility Study on Economic Storage Systems
Berlin, Springer-Verlag 1991, 401 s.
Duffie, J. A., Beckman, W. A.: Solar Engineering of Thermal Processes
New York, John Wiley 1991, 919 s.
Dušek, Karel: Větrné elektrárny v zahraničí: prognostická studie
Praha, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací 1991, 51 s.
Hill, Martin: Hodnocení reaktivity uhlí při zplyňování za zvýšeného tlaku
Praha, b. t. 1991, 87 listů s.
Johnson, T. E.: Low-E Glazing Design Guide
Boston, Butterworth Architecture 1991, 200 s.
Kolektiv autorů: Meření tepelných výkonů a spotřeby tepla
, Společnost pro techniku prostředí 1991
Wolfson, Richard: Nuclear Choices. A Citizen's Guide to Nuclear Technology
New York, McGraw-Hill 1991, 467 s.

Rok 1990
Ekonomické a ekologické aspekty rozvoje jaderné energetiky
České Budějovice, Dům techniky 1990, 111 s.
Moderní energetické bloky na fosilní paliva: Sborník přednášek
Praha, Dům techniky ČSVTS 1990, 323 s.
Náhradní zdroje elektrické energie
Trutnov, Dům kultury 1990, 95 s.
Problematika dlouhodobých výhledů palivoenergetické základny
Ústí nad Labem, Dům techniky ČSVTS 1990, 136 s.
Broža, V. a kol.: Využití vodní energie
Praha, ČVUT 1990
Dvořák, Ladislav: Zdroje a přeměny energie
Praha, ČVUT 1990, 165 listů s.
Dvořák, Petr: Zhodnocení petrografické stavby uhelných slojí a kvality uhlí karvinského souvrství v dolech jihozápadní části karvinské dílčí pánve: Bazální část
Ostrava, b.t. 1990, 177 listů s.
Gondžárovi, Alexander a Karel: Automobily a spotřeba paliva: Měření a hodnocení spotřeby automobilových pohonných hmot a olejů
Praha, Nakl. dopravy a spojů 1990, 284 s.
Hanauer, Karel: Omezování produkce plynných škodlivin po spalování fosilních paliv
Praha, České energetické závody 1990, 209 s.
Hoffmann, Volker: Energie aus Sonne, Wind und Meer
Leipzig, BSB B. G. Teubner Verlagsgeschellschaft 1990, 155 s.
Laughton, A. Michael: Renewable energy sources
London, Elsevier Applied Science 1990, 168 s.
Libich, Vladimír: Zdroje a přeměna energie
Brno, Edič. střed. Vys. uč. techn. 1990, 195 s.
Marko, Štefan: Nekonvenčné zdroje a premeny elektrickej energie
Bratislava, Edič. stred. Sloven. vys. školy techn. 1990, 130 s.
Pažout, F.: Malé vodní elektrárny
Praha, SNTL 1990, 502 s.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.