Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pondělí 25. 10. 2021
Svátek má Beáta
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Ekopolitika, stav životního prostředí MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Ekopolitika, stav životního prostředí
Rok prosinec 2011
Makásek, Ivan: Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu
Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu
Praha, RNDR. Ivan Makásek prosinec 2011, 320 s., 405 Kč.
Autorova třetí kniha z kanadského severozápadu přináší informace proč většina domorodců Britské Kolumbie s pořádáním olympiády v jejich zemi nesouhlasila, včetně majoritní bílé většiny Vancouveru. Co lidé dělali proti a jak jim to nebylo nic platné, když mocní rozhodli jinak. Nepomohly mnohaleté demonstrace v provincii, ani projevy solidarity ze zahraničí, stížnosti u Mezinárodního olympijského výboru, ani v OSN. Svět ovšem nechtěl nic vědět o humanitárním bezpráví v zázemí Olympiády. Kanaďané sice slibovali nejzelenější Hry v historii, ale pak nedokázali dodržet ani vlastní zákony o ochraně přírody a tak začaly destrukcí životního prostředí. Překvapí příběh muže, jenž měl na starosti jejich bezpečnost, ačkoli jeho kariéra vyrostla z potlačování tzv. „indiánských rebelií“. Olympiáda měla na svém kontě nejen smrt gruzínského sáňkaře, ale i několik mrtvých indiánů, o kterých se u nás nepsalo. Přitom smrt řezbáře a člena sněmu Lilwatů málem zhatila zahajovací ceremoniál. Tato kniha chce naše povědomí o tom všem vylepšit. Barevná publikace v pevné vazbě s 300 foto je opatřena jmenným rejstříkem. Objednávat lze za kamarádskou cenu 380 Kč na adrese: Agentura Hiawatha, RNDR. Ivan Makásek, Chalupkova 1369, Praha 4 –Jižní Město, 149 00; elektronická adresa: makasek.ivan@seznam.cz; tel. 220 960 492. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2018
Vidomus, Petr: Oteplí se a bude líp: Česká klimaskepse v čase globálních rizik
oteplí se a bude líp
Praha, SLON 2018, 393 s., 539 Kč.
Změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost vážněji zabývat, tvrdí lidé jako Václav Klaus, Ivan Brezina nebo Luboš Motl. Považují jej za nafouknutou bublinu, která má vědcům a ekologickým aktivistům zajistit přísun tučných grantů a dotací. Kdo jsou čeští klimaskeptici a jaké strategie využívají k prosazování této své vize? Kniha Oteplí se a bude líp je první sociologickou studií aktivní české klimaskepse. Hlavní část tvoří kvalitativní výzkum odporu vůči environmentalismu a hlavnímu proudu klimatologie. Vychází z řady rozhovorů s českými klimaskeptiky, klimatology i představiteli nevládních organizací, provedených v letech 2011-2014. Hlavním zjištěním je poznatek, že aktivní česká klimaskepse prošla mezi lety 2007-2014 obdobími měnící se intenzity a dynamiky. Nejsilnější byla v letech 2007-2008, kdy její organizační platformou byly think tanky s tržním přístupem k životnímu prostředí a pod patronací prezidenta Václava Klause v Praze vystupovaly nejvýznamnější postavy zahraniční klimaskepse. Zhruba od roku 2011 však klima ustoupilo z agendy pravicových think tanků a rozptýlilo se mezi vícero menších sdružení, výrazných jednotlivců a do virtuálního prostoru. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2017
Fanta, Josef; Macková, Jana; Petřík, Petr: Krajina a lidé
Krajina a lidé
Praha, Academia 2017, 170 s., 293 Kč.
Současné změny klimatu si žádají změny v přístupu k naší krajině. Té krajině, ve které žijeme a která nám poskytuje obživu. Publikace, na níž se podílelo přes 70 pracovníků převážně z vědeckých institucí, seznamuje s výzkumem a udržitelným hospodařením v české krajině. Dozvíte se např. odpovědi na otázky, jak lze třídit a měřit krajinu a jaké služby nám přináší. Vybrali jsme pro vás novinky o využívání půd v zemědělství, o hospodaření (současném i přírodě blízkém) v lesích, o problematice vody, o narušené krajině a její obnově, o ochraně přírody a krajinném plánování. Důsledky exploatace naší krajiny dokládá mnoho příspěvků v této knize. Mezioborová Platforma pro krajinu spojuje zájemce, kterým není lhostejný osud naší krajiny, a čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině. Nabízí řešení vedoucí napříč vědou a politikou – krajina je totiž věcí veřejnou. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2016
Hůnová, Iva; Braniš, Martin: Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší [E-kniha]
Atmosféra a klima
Praha, Karolinum 2016, 352 s., 240 Kč.
Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost. V obsáhlé učebnici o aktuálním stavu klimatu se proto setkávají specializované kapitoly od autorů s různým odborným zázemím. Cílem editorů bylo umožnit čtenářům zaměřit se na jednotlivé části podle jejich zájmu a potřeby, ohled je přitom brán zejména na studenty a odbornou veřejnost bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky. Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi. Koupit na Kosmas.cz
Pokorný Petr a kol.: Afrika zevnitř
Afrika zevnitř
Praha, Academia 2016, 384 s., 716 Kč..
Afrika viděná zevnitř, očima českých biologů, geologů, antropologů a archeologů, kteří bádají v afrických pouštích a savanách nad dosud nevyřešenými otázkami vývoje člověka, lidských společností, klimatu, živé a neživé přírody. Je to kniha o dlouhých dějinách kontinentu. Píše se v ní o vysychání Sahary, která ještě docela nedávno, před sedmi tisíciletími, nebyla pouští, ale obydlenou savanou s mnoha jezery a spoustou zvířat. V průběhu vysychání se z původních lovců a sběračů postupně stávali pastevci, občas zemědělci a místy dokonce vznikaly vyspělé civilizace. Mnohé civilizace později zanikly a také dnes se situace dramaticky proměňuje. Některé africké regiony se propadají do hlubokých krizí, jiné naopak zaznamenávají prudký rozvoj spojený s nebývalým nárůstem počtu obyvatel. Přesto přetrvávají v málo obydlených územích Afriky rozsáhlé kusy původní neporušené divočiny, kde si cestovatel a výzkumník připadá, jako by se ocitl v nějakém dávno zaniklém, pravěkém světě. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2014
Holzer, Sepp: Poušť, nebo ráj, Od revitalizace ohrožených oblastí přes vytváření vodní krajiny a zdravého lesa
poust nebo raj
Praha, Knihkupectví CZ 2014, 231 s., 313 Kč.
Světoznámý expert na přírodní a přirozené zemědělství ukazuje se, že jeho pojetí permakultury může vydatně pomoci s uzdravováním krajiny a odvrácením globální katastrofy, jako je například rozšiřování pouští. Kniha není sbírkou receptů, i když obsahuje i praktické návody. Má přivést nejen širokou čtenářskou obec, ale i odborníky k přirozenému myšlení a ukázat jim, kolik různých možností existuje, jak vyléčit Zemi, co všechno můžeme udělat, abychom spolupracovali s přírodou a vedli úplně jiný život – a to každý z nás. Kniha bude čtenáře kousek cesty doprovázet, ale zároveň mu také ukáže, jak může jít dál sám. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2013
Cílek, V.; Gremlica, T.; Lepšová, A.; Volf, O.; Vrabec, V.; Zavadil, V.: Industriální krajina a její přirozená obnova, Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
industrialni krajina
Praha, Novela Bohemica 2013, 110 s., 152 Kč.
Po dobu pěti let zpracovával široký tým přírodovědců inventarizační výzkum flóry a fauny v téměř stovce vybraných lokalit rozptýlených na větší části celé České republiky. Šlo o lomy v různých horninách, výsypky, pískovny, odvaly a odkaliště. Podobně velký projekt pravděpodobně nemá ve světě obdobu. Ukázalo se, co mnoho přírodovědců tušilo již předem - tato původem industriální stanoviště se často stala nejbohatšími místy naší přírody a zasluhují si nějaký zvláštní druh ochrany, anebo alespoň samovolnou či jen mírně usměrňovanou přírodní rekultivaci, která je většinou kvalitnější a levnější než v současnosti prováděné rekultivace. Publikace je určena pro orgány státní správy a místní úřady, firmy zabývající se těžbou a rekultivací, ale také pro nevládní organizace i soukromé osoby, které formou soukromých chráněných území usilují o zachování hodnotné krajiny a vytváření lokálních biocenter.

Rok 2012
Energetická bezpečnost a mezinárodní politika
, Professional Publishing 2012, 160 s., 198 Kč.
Sborník příspěvků z konference přináší názory českých a slovenských vědců a politologů na problematiku bezpečného zásobování ropou, zemním plynem a elektřinou a jeho potenciálním rozvojem včetně politických rizik nových a stávajících dopravních cest.
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Elektronické vydání
Obálka knihy Krajiny vnitřní a vnější
, Dokořán s.r.o. 2012, 272 s., 199 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areál
Druhé, rozšířené vydání o oddíl Právo na krajinu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše – fenoménu genia loci, postavě zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi
Obálka knihy Prohlédni si tu zemi
, Dokořán s.r.o. 2012, 264 s., 298 Kč.
I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora. Koupit na Kosmas.cz
Černoch, F. a kol.: The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries
Obálka knihy The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries
Brno, Masarykova univerzita 2012, 311 s.
Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický vývoj členských států zásadně ovlivňuje. Pro porovnání infrastrukturních scénářů autoři využívají pro tyto účely zvlášť vyvinutého matematického modelu MEOS a série indexů pokrývajících klíčové aspekty ekonomické a politické dimenze obchodu se zemním plynem.
Drobilová, Linda (ed.): Venkovská krajina 2012
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 248 s., 0 Kč.
Sborník obsahuje příspěvky z konference Venkovská krajina 2012, konané dne 18.- 20. května 2012 v Hostětíně, Bílé Karpaty, Česká republika.
Machar, Ivo a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 856 s., 0 Kč.
Předkládaná kniha je výsledkem pracovního úsilí více než stovky členů autorského kolektivu, tvořeného renomovanými osobnostmi v oboru ochrany přírody a krajiny v České republice. Cílem naší dvoudílné publikace není detailní systematický přehled o tomto oboru. To by ostatně ani nebylo možné. Ochrana přírody a krajiny má multidisciplinární charakter, prolínají se v ní disciplíny ryze akademické s disciplínami aplikovanými, a často mezi nimi nelze vytyčit jednoznačnou hranici. Mnoho (možná že dokonce většina) konkrétních ochranářských problémů má neopakovatelné regionální či místní měřítko. Zachytit celou tuto nesmírně obsáhlou problematiku v jedné knize je asi nereálné. Stejně tak si tato kniha nečiní ambice na formulování strategických vizí ochrany přírody a krajiny v ČR.
Ransom, David: Fair trade
Obálka knihy Fair trade
Brno, Doplněk 2012, 138 s., 109 Kč.
Autor v knize podává hutný a jednoduše strukturovaný přehled tematiky fair tradu doplněný o praktické příklady. Analyzuje hnutí fair trade bez zamlčování jeho současných rozporů a na základě svých zkušeností navrhuje i reálná řešení těchto problémů. Publikace líčí životní osudy farmářů napojených jak na tradiční systém velkých nadnárodních firem, tak na systém fair trade. Příběhy farmářů získané v terénu doplňují statistické informace, grafy a analýzy. Kniha představuje dobrý úvod do problematiky, na českém knižním trhu je průkopnickým počinem a alespoň zčásti zaplní mezeru, která u nás v této oblasti existuje. Vydáno jako e-kniha. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2011
Energetika - ÚZ č. 855
Energetika - ÚZ č. 855
Praha, Sagit 2011, 400 s., 196 Kč.
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor 11 předpisů, a to energetický zákon (včetně velké novely účinné od srpna 2011), zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, zákon o hospodaření energií a jejich prováděcí předpisy, které se v praxi používají nejčastěji. Ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou zdarma k dispozici na www.ene.sagit.cz. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány; v rámečcích jsou pasáže s pozdější účinností. Podle stavu k 5.9.2011.
Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti
Hospodaření s vodou v Praze
Praha, Univesity of Wageningen, Arnika - Centrum pro podporu občanů 2011, 62 s., 29 Kč.
Pitná voda se stává stále cennějším přírodním zdrojem. S tím, jak se rozrůstá zastavěné území Prahy, roste význam opatření pro zachycování a využití dešťové vody. Nezbytné je zajistit také účinnou ochranu před povodněmi a efektivní čištění odpadních vod. V době, kdy Praha připravuje výstavbu nové centrální čistírny, je ta správná chvíle k inspiraci zahraničními příklady udržitelného hospodaření s vodou, ať už z Německa, Francie či Nizozemí. Publikace je ke stažení na webové stránce Arniky.
Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení
Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení
České Budějovice, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 2011, 16 s., Ke stažení v PDF.
Brožura, která se dívá kriticky na možnosti jaderné energetiky zajistit naše energetické potřeby, posílit energetickou bezpečnost nebo předejít problému globální změny klimatu. Vyvrací hlavní argumenty propagátorů stavby atomových reaktorů o čistotě, bezpečnosti nebo ekonomické výhodnosti těchto zdrojů. Publikaci je možné si stáhnout ve formátu PDF: 2,9 MB nebo si ji nechat poslat poštou.
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Praha, Informační centrum OSN v Praze 2011

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

Ovzduší 2011 - Brno, 4.–6.4.2011, Program a sborník konference
Ovzduší 2011
Brno, Masarykova univerzita 2011, 269 s., 250 Kč.
Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2011 je velmi tradiční setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší. Konference OVZDUŠÍ 2011 má již tradiční bloky řešených témat věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v obou zemích, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí, hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů a využití matematického modelování. Pozornost je věnována legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v ČR a SR.
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF, v internetové podobě zde.
ÚZ - 854 Životní prostředí
ÚZ - 854 Životní prostředí
Praha, Sagit 2011, 640 s., 239 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Bárta, Miroslav; Kovář, Martin a kolektiv: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur
Obálka knihy
Praha, Academia 2011, 816 s., 725 Kč.
Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy s aktualizovanými daty. Koupit na Kosmas.cz
Brázdil, Rudolf; Valášek, Hubert; Soukalová, Eva a kol.: Povodně v Brně
Povodně v Brně
Brno, Archiv města Brna 2011, 468 s., 517 Kč.
Publikace se věnuje studiu historických a současných povodní v Brně. Po stručném historickém vývoji města Brna jsou analyzovány současné fyzickogeografické poměry a historické změny povodí Svratky a Svitavy nad Brnem. Na základě systematických hydrologických pozorování jsou analyzovány všechny významné povodně od března 1888, které jsou doplněny podrobnými informacemi o starších povodních od 16. století podle dokumentárních pramenů. Prezentují se také záplavová území a protipovodňová opatření v Brně.
Cílek, Václav; Ložek, Vojen a kol.: Obraz krajiny - Pohled ze středních Čech
Obraz krajiny
Praha, Dokořán 2011, 312 s., 359 Kč.
Tato kniha vznikla sloučením, přepracováním a doplněním dvou předešlých knih věnovaných středočeské krajině - Střední Čechy a Vstoupit do krajiny. V případě této knihy se nám jedná více o způsob, jak pochopit krajinu České republiky, než přímo o střední Čechy. Ty jsou však na podobná studia obzvláště vhodné, protože jimi protékají hlavní velké řeky, střetává se zde kvalitní zachovalá příroda s neúprosným civilizačním tlakem Prahy. Pochopení krajiny a péče o ni je zároveň péčí o její obyvatele. Je to dlouhodobý proces, ve kterém je nutné uvažovat desítky let dopředu. Každý neuvážený čin zde má dlouhodobé důsledky. Jedním z velkých témat moderní doby je kvalita života, jejíž součástí je kvalita životního prostředí i něco, co se např. v Anglii nazývá "právo na přírodu". Znamená to, že každý člověk by měl mít možnost se snadno dostat do harmonické a jen málo porušené krajiny a přírody. Proto je dobré si uvědomit, v jak mimořádné zemi žijeme. Koupit na Kosmas.cz
Dudová, Jana: Právo na ochranu veřejného zdraví - ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí
Právo na ochranu veřejného zdraví
Praha, Linde Praha 2011, 424 s., 647 Kč.
Monografie je zaměřena na problematiku ochrany veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. V České republice dosud nebyla vydána publikace s tímto či podobným zaměřením, ač v zahraničí je daná problematika běžně analyzována a diskutována. Monografie obsahuje komparativní porovnání naší právní úpravy s právní úpravou zahraniční ("Environmental Health") a je rovněž orientována na ochranu lidských práv v souvislosti s právem člověka na příznivé životní prostředí. Kniha bude mezioborově sloužit jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol různého zaměření, jakož i pro všechny zájemce o právní problematiku ochrany veřejného zdraví.
Ďurica, Dušan; Suk, Miloš; Ciprys, Vladimír: Energetické zdroje včera, dnes a zítra
Energetické zdroje včera, dnes a zítra
Brno, Moravské zemské muzeum 2011, 168 s., 250 Kč.
Autoři knihy hodnotí energetickou situaci České republiky a srovnávají její výhledy v souvislosti s rostoucí potřebou a zároveň i spotřebou energetických zdrojů u nás i ve světě.
Hodač, Jan; Kotrba, Tomáš: Učebnice globalizace
Učebnice globalizace
Brno, Barrister & Principal, o.s. 2011, 308 s., 338 Kč.
Globalizace představuje jedno z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších témat současnosti. Přesto jsou běžné představy o ní většinou vágní a zkreslené. Témata s globalizací úzce spojená – znečišťování životního prostředí, udržitelný rozvoj, proměna klimatu, populační růst či sílící migrace – jsou navíc hodně ožehavá, a proto je i debata často emotivní. Existují nejrůznější teorie o tom, co to globalizace je, jaké má příčiny a za co všechno může. Ale dá se globalizace vůbec definovat? Nemá pravdu spíše německý sociolog Ulrich Beck, který poznamenal, že „pokus definovat globalizaci se podobá pokusu přitlouci puding na zeď“? Koupit na Kosmas.cz
Hollan, Jan: Venkovní osvětlení v obcích
Venkovní osvětlení v obcích
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Kniha popisuje stav současného poznání v oblasti světelného znečištění. Shrnuje dopady přílišného nočního světla na přírodu i zdraví lidí. Doporučuje opatření, jak se světlem zacházet - jaké používat typy venkovního osvětlení, kam nesvítit vůbec, kde stačí množství světla řádově ubrat. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Jáč, Ivan a kolektiv: Jedinečnost obce v regionu
Jedinečnost obce v regionu
Praha, Professional Publishing 2011, 206 s., 268 Kč.
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je především kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků a na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zkvalitňování života v obcích. K dostání u vydavatele.
Jones, Van: Zelená ekonomika - Jedno řešení pro dva největší problémy
Zelená ekonomika
Praha, Vyšehrad 2011, 224 s., 288 Kč.
Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody. Jeho kniha Zelená ekonomika (The Green Collar Economy) z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Jde o hlubokou kritiku současného politického, ekonomického i sociálního stavu a směřování americké společnosti, na niž autor odpovídá svým sofistikovaným řešením „dvou největších problémů“: chudoby marginalizovaných vrstev společnosti a zhoršujícího se životního prostředí. Za klíčové považuje zavedení nových metod a principů podporujících vznik zdrojů „zelené“ energie a jejich decentralizaci. Přečtete si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
Praha, Academia 2011, 360 s., 320 Kč.
Souborné vydání autorových esejů z let 1987-2010. Týkají se živé přírody - zvířat, rostlin a hub - a vědy o ní, to jest biologie, života, osudu a postavení vědců, environmentalismu a ochrany životního prostředí a rovněž literatury a některých cizích zemí. Některé z nich vycházejí knižně poprvé, jiné byly rozptýleny v dosavadních souborných knižních vydáních - zde jsou prezentovány v tematických celcích. Žánr eseje má tu výhodu, že v něm lze vyslovit i věci, které by jinde přečnívaly a nevyřčeny tlačily biologa na duši. Koupit na Kosmas.cz
Labohý, Jan: Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů
Města a ochrana klimatu - Úmluva starostů a primátorů
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 52 s.
V knize jsou shrnuty důvody pro ochranu klimatu a uvedeny příklady, jak k ní mohou přispět města. Pozornost je věnování popisu evropské síti měst zapojených do "Úmluvy starostů a primátorů" (Covenant of Mayors). Členové této sítě se zavázaly snížit své emise o více než 20 % do roku 2020. Z ČR je doposud připojeno jen jedno město - Jeseníky. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Marada, Petr: Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb
Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb
Praha, Grada 2011, 156 s., 206 Kč.
Obnova remízků, biocenter a biokoridorů, zakládání biopásů, zatravněných pásů a jiných krajinných prvků, políček nezbytných pro život zvěře jsou některá z opatření, která zvyšují přírodní hodnotu polních honiteb. Pro myslivce, ochránce přírody a krajiny přináší tato kniha důležité informace, bez kterých by nebylo možné tato krajinotvorná opatření realizovat. Získáte konkrétní informace a postupy pro zakládání, péči a údržbu: nelesní dřevinné vegetace (biokoridory, biocentra, solitérní stromy); lesních porostů na zemědělské půdě; vodních prvků v krajině (především mokřadních ekosystémů a malých vodních ploch); biopásů (zvěřní políčka) a opatření vedoucí k zatravňování orné půdy a vytváření travobylinných lemů. Navíc je zde přehled o základních požadavcích na tvorbu projektů (součást žádostí o dotace), jejich řízení a možnosti financování jednotlivých opatření (zakládání a péče). Tato kniha přináší komplexní informace z různých oborů - ochrany přírody a krajiny, mysliveckého hospodaření, nemocí zvěře, zemědělství, lesnictví, projektového řízení, dotační politiky a základů komunikace. Koupit na Kosmas.cz
Marek, Michal V. a kol: Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu
Praha, Academia 2011, 256 s., 315 Kč.
Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Zabývá se jak ekofyziologickými aspekty ukládání uhlíku, tak jeho toky mezi různými ekosystémy a atmosférou a kvantifikuje primární produkci čtyř hlavních ekosystémů. Navrhuje změny ve využívání krajiny z hlediska uhlíkových emisí. Atmosférický a ekofyziologický pohled je doplněn o sociální šetření, které vyhodnocuje vnímání globálních změn klimatu v české společnosti. Dílo je určeno jak pro odbornou veřejnost, tak pro studenty přírodovědných oborů. Koupit na Kosmas.cz
Mezřický, Václav: Perspektivy globalizace
Perspektivy globalizace
Praha, Portál 2011, 232 s., 296 Kč.
Na současnou společnost již nelze nahlížet perspektivou sociálních věd bez užití termínu globalizace. Ať už s odkazem na dynamický proces či statický stav světa, tomuto zaklínadlu se dostává prostor na rozličných, často i velmi vzdálených, diskurzivních rovinách; od kontemplací vědeckých autorit přes publicistická pojednání o současném světě až po alarmující rétorické obraty radikálů na protestních shromážděních. Autoři (Mezřický, Moldan, Braniš ad.) se na malém prostoru snaží zmapovat situaci světa po ekonomickém kolapsu a odhadnout perspektivy dalšího vývoje. Kniha navazuje na titul Globalizace (Portál, 2003) a sleduje nové pojetí vysokoškolského kurzu, který probíhá na Právnické fakultě UK. Doc. JUDr. Václav Mezřický, CSc., působí od roku 1991 jako ředitel Ústavu práva životního prostředí právnické fakulty Univerzity Karlovy. V Portálu vydal spolu s řadou dalších expertů knihu Globalizace (2003). Koupit na Kosmas.cz
Mourek, Daniel a kolektiv: Cykloturistika – Současný stav a perspektivy v České republice
Cykloturistika
Praha, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 2011, 328 Kč.
Kniha je první vydanou knihou Nakladatelství CzechTourism, která bude součástí celé knižní edice. Nakladatelství se chystá v budoucnu vydat celou edici, jejíž jednotlivé tituly by pokrývaly aktuální témata v oboru cestovního ruchu. Cykloturistika je první ucelenou studií zaměřenou na komplexní zhodnocení problematiky cykloturistiky v České republice. Obsahuje nejen základní terminologii a definice, ale představuje i hlavní produkty v oblasti cykloturistiky a seznamuje s novými projekty. Hlavním posláním dokumentu je sloužit studentům a odborné veřejnosti a přispět k rozvoji cykloturistiky jako významné formy cestovního ruchu v České republice. Publikace je kvalitním učebním textem, klade si za cil iniciovat diskusi a podněcuje k dalšímu zpracování tohoto zajímavého tématu. Knihu si lze objednat u vydavatele.
Ruddiman, William F.: Pluhy, nemoci a ropa
Pluhy, nemoci a ropa
Praha, Academia 2011, 296 s., 320 Kč.
Publikace se snaží objasnit znepokojující otázku, proč atmosférické koncentrace metanu během posledních 5000 let rostou, jakkoli z historického vývoje vyplývá, že bychom měli pozorovat spíše pokles. Podobnou "nesrovnalost" autor objevil též u dalšího významného skleníkového plynu, u oxidu uhličitého. Kriticky vzrůstající trendy koncentrací zmiňovaných skleníkových plynů uvádí autor ve spojitost s lidskou činností, jmenovitě se zemědělstvím. V souvislosti s tím na jednom místě píše: "Vědci si až donedávna mysleli, že lidé začali podnebí měnit teprve před 100 či 200 roky a že to byl přímý důsledek změn zapříčiněných vypouštěním plynných zplodin do ovzduší po průmyslové revoluci. Já však nabízím jiný pohled: klima přestala utvářet příroda a začal je utvářet člověk již několik tisíc let nazpátek a stalo se to v důsledku zdánlivě ,nevinných? inovací souvisejících se zemědělstvím. Klima jsme utvářeli ještě předtím, než jsme začali stavět města, než jsme se naučili psát a než jsme založili všechna světová náboženství. Obdělávali jsme totiž půdu." Koupit na Kosmas.cz
Šlezingr, Miloslav: Revitalizace toků
Revitalizace toků
Brno, Vysoké učení technické v Brně/nakladatelství VUTIUM 2011, 255 s., 290 Kč.
Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě. V posledních stoletích byl středoevropský prostor ovlivňován lidskou činností tak výrazně, že v mnoha lokalitách došlo k nevratným změnám. Tyto zásahy byly v mnoha případech i z dnešního hlediska nevyhnutelné, v mnoha případech byly nutné z pohledu konkrétní situace té doby, mnohdy zachránily tisíce životů. Na druhou stranu nenávratně zasáhly do říčního ekosystému. Právě revitalizace vodních toků a jejich okolí ukazují možnost návratu ke stavu bližšímu stavu přirozenému, zlepšení jakosti vody a zvýšení druhové diverzity. Úpravou by ale neměla být výrazně narušena stávající úroveň protipovodňové ochrany, naopak zvýšenou krajinnou retencí by se tato ochrana měla prohloubit.
Šmajs, Josef: Ohrožená kultura - Od evoluční ontologie k ekologické politice
Ohrožená kultura
Brno, Host 2011, 272 s., 269 Kč.
Autor přichází s novým konceptem evoluční ontologie, jejíž procesuální pojetí bytí umožňuje pochopit to, co se dnes se světem děje. Na pozadí pomalé přirozené evoluce života ukazuje rychlou, přírodu poškozující evoluci kultury. Sleduje problém vzniku proti­přírodní kulturní uspořádanosti z původního přirozeného řádu. Zjišťuje, že v přirozeně uspořádaném světě nemůže nový typ řádu vznikat jinak než rozbíjením přirozených struktur. Podstatou ekologické krize není tudíž rozpor člověka a přírody, jak se to jeví povrchnímu pohledu, nýbrž konflikt kultury se Zemí, dočasná neschopnost biosféry uhasit požár, kterým ji dnešní technická civilizace spaluje. Jestliže se v neoslabené biosféře mohla tradiční politika zabývat ochranou území, bezpečnosti a majetku občanů. Koupit na Kosmas.cz
Štěrba, Otakar: Řeky, moje řeky
Řeky, moje řeky
, Nakladatelství Dina a Otakar Štěrbovi 2011, 328 s., 390 Kč.
Poutavé a dobrodružné putování po řekách kolem světa se spoustou jedinečných fotografií, z pohledu ekologa a člověka, který při svých cestách sleduje dramatický vývoj životního prostředí během svého života. Publikace obsahuje přes 200 barevných fotografií.
Zillmer, Hans-Joachim: Energetický blud - Proč jsou zásoby ropy a zemního plynu nevyčerpatelné
Energetický blud
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 272 s., 260 Kč.
Kdo varuje, že definitivně dojdou zásoby fosilních paliv, ignoruje fakta: hluboko v zemské kůře se nachází neomezený rezervoár energie, neboť plyny stoupající z mořského dna a pevninských soklů dokazují, že se v těchto místech vyskytuje obrovské množství cenného metanu. Nejnovější výzkumy rovněž ukazují, že se přírodní ropná ložiska periodicky obnovují a doplňují. O všeobecně prorokované energetické krizi tudíž nemůže být řeč, natož o klimatické katastrofě způsobené lidstvem. Hans-Joachim Zillmer svými převratnými, vědecky podloženými tezemi zpochybňuje etablované myšlenkové modely, představuje inovativní myšlenky a vyvrací hysterické, úzkostné prognózy týkající se energie a klimatu. Jeho podněty otvírají nové, přesvědčivé perspektivy do budoucnosti. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Aktivní učitel – aktivní žák
Praha, Ekocentrum Koniklec 2010+ CD-ROM, Zdarma ke stažení v PDF.
Publikace byla distribuována před vánočními svátky do základních škol, víceletých gymnázií, center a středisek ekologické výchovy, které se zapojily do dotazníkového šetření projektu Město do kapsy. Publikace obsahuje 14 příkladů dobré praxe programů či projektů, které školy samy realizují v městském prostředí, 6 městských programů či projektů, které nabízejí centra a střediska ekologické výchovy školám a 10 environmentálně zaměřených programů projektu Město do kapsy, které byly pilotně realizovány na ZŠ Londýnská (Praha 2) a ZŠ Chmelnice (Praha 3). Žáci těchto škol absolvovali během jednoho školního roku deset projektových dní na deset různých témat (např. funkce zeleně, využití prostoru, kvalita ovzduší, zdroje vody, biologičtí škůdci), prostřednictvím kterých se blíže seznámili s městem či městskou částí, ve které se škola nachází. Součástí publikace je i CD, které obsahuje metodiky k těmto 10 programům, on-line aplikaci projektu Město do kapsy dostupnou z webových stránek Ekocentra Koniklec ve formátu html a formulář „Jak se zapojit do projektu“. Metodiky a formulář společně s ceníkem služeb nabízených v návaznosti na projekt (např. zaslání pomůcek v elektronické či tištěné podobě, asistence při realizaci projektu na škole) jsou umístěny na webových stránkách Ekocentra Koniklec . Na těchto stránkách si také lze zdarma stáhnout publikaci Aktivní učitel – aktivní žák a prezentaci pro pedagogy ve formátu MS PowerPoint o městských projektech a programech. Tímto způsobem může projekt zaujmout další školy a přispět tak k naplnění průřezového tématu Environmentální výchova na školách.
Chytrá energie
Chytrá energie
Brno, Hnutí DUHA 2010, 108 s.
Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky – a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii. Publikace ke stažení v pdf.
DVD Velký bariérový útes
DVD Velký bariérový útes
, ABCD - VIDEO 2010, 69 Kč.
Australský Velký bariérový útes, jeden z největších přírodních divů na světě, se rozkládá téměř 2000 kilometrů podél pobřeží Queenslandu. Často je popisován jako největší žijící organismus, ačkoliv ve skutečnosti je složen z téměř 3000 samostatných korálových útesů přiléhajících k sobě. Pro potápěče je Velký bariérový útes mekou, místem, které by měl každý z nich navštívit. Tento film poodhaluje nejbarevnější a nejrozmanitější podmořský svět. Diváci mají možnost poznat nejen okouzlující krásu útesu, ale dozvídají se mnohé o kompletním ekosystému, symbolických vazbách a i o extrémní křehkosti tohoto prostředí.
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech - Praktické informace, rady a tipy
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech
Praha, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 2010, 34 s., Ke stažení v PDF..
Publikace je určena nejširší veřejnosti a přináší přehled o tom, co vlastně přesně tzv. zákaz klasických žárovek znamená; o úsporných, kvalitních a vhodných alternativách ke klasické žárovce; o tom, jak úsporné osvětlení vybírat, a to i s ohledem na jeho umístění v domácnosti; o tom, co dělat, když úsporné osvětlení doslouží; odpovědi na otázky, na které se nejčastěji ptáte. Publikace je volně ke stažení ve formátu pdf nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie
Kodaňská diagnóza
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 56 s.
Velké ledové příkrovy tají zvýšeným tempem, mořský led v Arktidě mizí mnohem rychleji, než uváděly nedávné projekce, a budoucí stoupání hladiny moří se nyní čeká mnohem vyšší než dle dřívějších předpovědí – to říká nová globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva připravená před 15. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu konané v Kodani v prosinci 2009 konstatuje, že několik důležitých aspektů změny klimatu probíhá na horní hranici tempa očekávaného ještě před několika lety nebo dokonce nad ní. Zpráva též uvádí, že globální oteplování pokračuje dle prvotních projekcí Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) založených na předpokládaném růstu koncentrací skleníkových plynů. Bez výrazných činů ke snížení emisí oproti samovolnému vývoji (jimž říkáme zmírňování) by mohlo globální oteplení dosáhnout koncem století až sedmi stupňů. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Manuál energeticky úsporné architektury
Manuál energeticky úsporné architektury
Praha, Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů 2010, 228 s., Zdarma. Ke stažení v PDF..
Manuál je rozdělen do pěti oddílů, v nichž se snaží upozornit na rizika některých obvyklých řešení, na časté chyby, resp. nabídnout příklady dobré praxe. Úvodní blok shrnuje problematiku úspor energií, definuje kvalitu vnitřního prostředí, mapuje sociální a kulturní souvislosti a související právní předpisy. Novostavby/Pasivní domy je název oddílu, který zmiňuje výhody pasivních domů oproti běžným domům. Z knihy se mj. dozvíte, že pasivní dům má až desetkrát menší spotřebu energie na vytápění a že může mít otvíravá okna. Kapitola se také věnuje architektonické podobě pasivního domu. V oddíle Panelové domy se dovíte, že i panelák lze dobře změnit na pasivní dům. Panelová sídliště jsou velkým a dosud nevyužitým urbanistickým a architektonickým tématem. Klíčem k sídlištím je transformace jejich veřejného prostoru. Oddíl Změny staveb se věnuje nejen problematice větrání. Zateplení objektů je ale také výzvou pro architekty. Pro zásahy do hodnotných staveb platí heslo „méně je více". Historické stavby jsou svébytné i z hlediska stavební fyziky, přesto i u nich lze dělat úpravy směrem k nízkoenergetickému standardu. Detailní doporučení, jak správně postupovat, nabízí oddíl s názvem Stavby s kulturně-historickou hodnotou. Tým autorů se skládal z více než třiceti odborníků, každý oddíl má svého garanta. Kniha je určena architektům, projektantům i stavebníkům a je distribuována na odborných seminářích a konferencích zdarma. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Pasivní domy 2010
Pasivní domy 2010
Brno, Centrum pasivního domu 2010, 300 s., 350 Kč.
Publikace navazuje na předchozí ročníky a obsahuje odborné příspěvky řady českých i zahraničních expertů v oblasti pasivních domů. Nová řešení, zkušenosti s výstavbou a užíváním, použití inovativních výrobků a další zde prezentované příspěvky dále rozšiřují obecné poznatky o pasivních domech. Při koupi nového sborníku spolu se starším je sleva až 30 % na celkovou cenu. On-line objednávka zde.
The Last Stand of the Gorilla - Environmental Crime and Confict in the Congo Basin
Arendal, UNEP a INTERPOL 2010
E-kniha věnující se gorilám a hrozbám, kterým gorily čelí. Více viz e-kniha.
ÚZ č.797 - Životní prostředí
ÚZ č.797 - Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2010, 640 s., 199 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 26 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; nové je téma týkající se předcházení a nápravě ekologické újmy; nová je kapitola o využívání obnovitelných zdrojů. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Výroční zpráva Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica za rok 2009
Výroční zpráva ZO ČSOP Veronica 2009
Brno, Veronica 2010, 36 s.
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity ekologické poradny a ekologického centra Veronica rozvíjené po listopadu 1989 navázal v roce 1999 Ekologický institut Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica. EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovskému prostředí. Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti, z Hostětína po Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké zpracování tématu. Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám. Přečtěte si výroční zprávu za rok 2009 ve formátu pdf.
Behringer, Wolfgang: Kulturní dějiny klimatu. Od doby ledové po globální oteplování
Kulturní dějiny klimatu
Praha , Paseka 2010, 408 s., 350 Kč.
Jak lidský druh v průběhu dějin ovlivnil klima? Jak ovlivňovaly výkyvy klimatu život našich předků? Autor nám fascinujícím způsobem osvětluje všechno, co bychom měli vědět o historických změnách klimatu a jejich kulturních důsledcích od holocenu po 21. století. Jeho vědecký záběr přitom sahá od věd přírodních k vědám společenským, opírá se o geologii, klimatologii, paleontologii, archeologii, o kulturní historii a mnoho dalších oborů. Kniha v roce svého prvního vydání (2007) úspěšně vstoupila na pole současných diskusí o globálním oteplování a do počátku roku 2010 se dočkala již šesti německých a jednoho anglického vydání. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Binka, Bohuslav: Zelený extremismus. Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí
Zelený extremismus
Brno, Masarykova univerzita 2010, 248 s., 219 Kč.
Kniha se pokouší o polemiku se současným politologickým přístupem k analýze zelených hnutí. Úvodní část studie se zabývá kritikou dosavadních výzkumů a pokouší se nově definovat pojmy environmentalismus, ekologismus, extremismus, radikalita. Druhá část studie je věnována faktografickému popisu vývoje zkoumaných hnutí. Třetí část studie porovnává obě vybraná environmentální hnutí s hnutím pravicově extremistickým. Tato část studie dospívá k překvapivému závěru. Zatímco pravicové extremisty charakterizuje tzv. neargumentativní radikalismus a agresivní dogmatismus, pro environmentalisty je typická jednak rozpolcenost mezi argumentativním radikalismem idejí a téměř úplnou konformitou činů, jednak proměna z aktivistických hnutí v profesionální agentury.
Cílek, Václav: Jak to vidí Václav Cílek
Jak to vidí Václav Cílek
Praha, Radioservis 2010, 128 s., 169 Kč.
Geolog, klimatolog, překladatel a filozof Václav Cílek je oblíbeným popularizátorem vědy, známým i z televizní obrazovky. Čtenáři jej znají také jako originálního myslitele, který spojuje poznatky z různých oborů a dochází tak k překvapivým závěrům. Nejnovější Cílkova publikace je autorsky upraveným přepisem jeho rozhovorů s moderátory Českého rozhlasu 2 - Praha v pořadu Jak to vidí... Čtenář zde nalezne vysvětlení řady jevů, jako jsou například časté povodně střídané nezvyklými vedry, důsledky těžby hnědého uhlí na severu Čech, stoupající ceny energií, ale také třeba ekonomická krize. Koupit na Kosmas.cz
Cousteau, Jacques a Schiefelbein, Susan: Člověk, orchidej a chobotnice
Člověk, orchidej a chobotnice
Praha, Mladá fronta 2010, 300 s., 314 Kč.
Badatel, průkopník potápění, filmař, vynálezce a aktivista Jacques Cousteau během svých fascinujících a často nebezpečných výprav jako první odhalil složitost a nádheru pozemského i podmořského života - a byl svědkem toho, jak se na životním prostředí podepsala lidská činnost. Ve své poslední knize, která je konečně poprvé publikována i u nás, Cousteau předkládá své hluboce erudované názory na záchranu světového přírodního bohatství pro budoucí generace a prokládá je dobrodružnými příhodami z výprav. Ve spolupráci s autorkou Susan Shiefelbeinovou upozorňuje na hazardování s lidským zdravím, nadměrný rybolov a vykořisťování světových oceánů, na nebezpečí rozvoje nukleárního programu, a apeluje na odpovědnost vědců, politiků a všech lidí vůči životnímu prostředí. Tato nesmírně předvídavá, až jasnozřivá publikace je svědectvím o životě a díle jednoho z největších dobrodruhů moderní doby. Koupit na Kosmas.cz
Černík, Miroslav a kol.: Chemicky podporované in situ sanační technologie
Chemicky podporované in situ sanační technologie
Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2010, 336 s., 420 Kč.
Předností sanačních metod založených na chemickém či biologickém působení na kontaminované prostředí je jejich použití in situ, které nevyžaduje dlouhodobé nadzemní instalace ani čištění vyváděných roztoků či plynů. Jsou to navíc většinou metody relativně rychlé a umožňují dosáhnout výrazného sanačního efektu v časovém horizontu měsíců či několika málo let. V knize je věnována největší pozornost in situ redukci za pomoci nanočástic na bázi elementárního železa, ale jsou diskutovány i další redukční a oxidační činidla, mikrobiálně podpořená reduktivní dehalogenace, použití permeabilních reaktivních bariér a oxidačně-redukční mokřadní systémy. Samostatné kapitoly jsou věnovány použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod a doprovodným technikám karotážního měření...
Dienstbier, Zdeněk: Hirošima a zrod atomového věku
Hirošima a zrod atomového věku
Praha , Mladá fronta 2010, 312 s., 296 Kč.
Autor, který byl průkopníkem a dlouhá desetiletí klíčovou osobností české nukleární medicíny, nejprve přibližuje hrůzné následky výbuchů atomových zbraní v srpnu 1945. Následně se zabývá celosvětovou jadernou kontaminací v důsledku testů jaderných zbraní a protesty světové veřejnosti, které v 70. letech vedly ke vzniku organizace IPPNW – Lékaři za odvrácení jaderné války. Druhá a třetí část knihy je věnována mírovému využití objevu štěpení atomového jádra, zejména vzniku nových oborů medicíny. V závěrečné části publikace se autor za pomoci Ing. Z. Prouzy, CSc., věnuje jaderným elektrárnám včetně podrobného rozboru jejich havárií. Kniha je určena v prvé řadě laickým zájemcům, ale nové poznatky zde můžou najít i mladší odborníci, neboť prof. Dienstbier „byl při tom“. Koupit na Kosmas.cz
Drobník, Jaroslav; Dvořák, Petr: Lesní zákon
Lesní zákon
Praha, Linde Praha 2010, 292 s., 350 Kč.
Komentář k lesnímu zákonu v platném znění se zapracovanou judikaturou a platným zněním prováděcích vyhlášek. Vhodná pomůcka pro vlastníky lesů a úředníky státní správy lesů. Lesní zákon z roku 1995 je prvou ucelenější reakcí na společenskoekonomické změny v České republice po roce 1989. Vyjadřuje snahu vytvořit právní úpravu, která by vyhovovala nejen požadavkům pro hospodaření na velkých plochách státních lesů, ale i jiných vlastníků, včetně vlastníků menších lesů. Komentář zpracovali odborníci z ministerstva zemědělství a Právnické fakulty UK.
Friedman, Thomas L.: Horký, zploštělý a přelidněný
Horký, zploštělý a přelidněný
Praha, Academia 2010, 476 s., 436 Kč.
Kniha držitele Pulitzerovy ceny přináší nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že ambiciózní strategie je potřebná nejen k záchraně planety před přehřátím, ale i k tomu, aby byla Amerika zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější. Koupit na Kosmas.cz
Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Brno, PhDr. Karel Kovařík - Littera 2010, 102 s., 175 Kč.
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů.
Jarmář, Milan K.: Globální změna. Cesta ze světového chaosu do budoucnosti.
Globální změna
Praha, Aula 2010, 416 s., 378 Kč.
Autor ve své knize postihuje příčiny, mechanismy, důsledky a možná či nutná východiska ze situace klimatických změn, které se výrazně projevují na naší planetě. Činí tak napříč několika obory (jako jsou např. meteorologie, klimatologie, hydrologie, ale i energetika, zemědělství či doprava) a s ohledem na etické atributy naší civilizace, tj. humanitu, demokracii a ochranu lidských práv. Knihu, jejíž text doprovázejí desítky grafických schémat, grafů, tabulek apod., lektorovali odborníci několika vědních odvětví. Ing. Milan K. Jermář, DrSc. je český, resp. československý vodohospodář. Jako projektant se v Československu podílel na úpravách vodních děl (např. Orlík a Kamýk nad Vltavou, Nechranice na Ohři) a vodních toků (Otava, Labe, Dyje apod.). Po roce 1969 odborný poradce OSN, FAO a UNESCO. Od roku 1982 žije ve Spolkové republice Německo. V letech 1984-1986 vedl německo-pákistánský tým při projektech vodních elektráren na řece Indu a v Himaláji. Autor řady rozvojových studií v Asii, Jižní Americe, Africe a USA. V letech 1986-1989 vedl studie o zajištění trvale udržitelného rozvoje území Kirindi Oya na Srí Lance a v povodí řeky Juby v Somálsku. V letech 1991-1993 vedl evropsko-indonéský tým pro přípravu projektů sto padesáti malých vodních elektráren na Sumatře, který financovala EU. Po roce 1989 expert EU na českých ministerstvech pro místní rozvoj a zemědělství. Autor řady odborných publikací (např. Water Resources and Water Management, Elsevier 1987). Koupit na Kosmas.cz
Kondziolka, Jan: Světelné znečištění a příroda
Brno, Amatérská prohlídka oblohy o.s. 2010
Letáček byl vydán v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí. Program probíhal v souvislosti s právě probíhajícím Rokem biodiverzity a toho se také týká obsah letáku. Autorem letáku je Jan Kondziolka (za „vydatných“ připomínek Jana Hollana), grafické zpracování má na svědomí Zdeněk Janák. Autorem fotografií je opět Jan Kondziolka, spolu se Silvestrem Szabó. Pokud by jste měli o letáček zájem i v tištěné podobě, napište na email kondziolkajan@seznam.cz a uveďte poštovní adresu, kam má být balíček odeslán a také organizaci, pro kterou to je (hvězdárna, stanice mladých přírodovědců, občanské sdružení, ZO ČSOP, atd.). Letáček si můžete stáhnout ve formátu pdf.
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Matoušek, Václav: Čechy krásné, Čechy mé - Proměny krajiny Čech v době industriální
Čechy krásné, Čechy mé
Praha, Krigl 2010, 396 s., 302 Kč.
Autor, vědecký pracovník a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, se na základě archeologických nálezů a historických faktů snaží odhalit a pojmenovat příčiny současného stavu české krajiny. Vychází z obecných poznatků o formování vztahu člověka a jeho přírodního prostředí v celém průběhu evoluce rodu Homo. Charakterizuje důležité mezníky ve vývoji interakce člověka přírodního prostředí na našem území od pravěku až do plné doby historické. Zvláštní pozornost věnuje industriálnímu období, především období průmyslové revoluce, kdy se postupně vytvářely nejenom základy současného stavu krajiny, ale především společenské a kulturní normy, které náš vztah k přírodnímu prostředí v Čechách určují dodnes. Přečtěte si recenzi na Ekolist.cz. Koupit na Kosmas.cz
Němcová, Petra: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Brno, Trast pro ekonomiku a společnost 2010, 72 s., Ke stažení v PDF..
Diskusní sešit - výzkumná zpráva o zkušenostech s obecním vlastnictvím obnovitelných zdrojů energie. Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílem bylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného u vydavatele. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma ve formátu pdf.
Novotný, Vojtěch: Papuánské (polo)pravdy
Papuánské (polo)pravdy
Praha, Dokořán 2010, 232 s., 238 Kč.
Největší tropický ostrov světa, Nová Guinea, je stále ještě pokryt téměř nedotčenými tropickými pralesy a osídlen tradičními kmenovými společnostmi, hovořícími více než tisícem jazyků. Nad výsledky nečekaných kombinací preindustriálních a postmoderních dějů v této zemi lze často jen žasnout. Není proto divu, že autor přichází po dalších pěti letech strávených na tomto exotickém ostrově s novými Papuánskými (polo)pravdami. Jsou o polovinu delší, a o nic méně pravdivé než ty původní. Lze na ně tedy pohlížet i jako na úplně novou knihu, ke které je ta původní zdarma přibalena. Koupit na Kosmas.cz
Patrik, Miroslav; Šuta, Miroslav: Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Aby se ve městě dalo dýchat
Brno, Veronica 2010, 56 s., Ke stažení v PDF.
Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Prchalová, Jana: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 s komentářem a prováděcími předpisy , 2. vydání
Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000
Praha, Linde Praha 2010, 432 s., 610 Kč.
Jedná se o druhé upravené a doplněné vydání komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny s důrazem na právní úpravu platící pro Naturu 2000. Kniha obsahuje úplné aktuální znění zákona, jež reflektuje zejména dvě významné novely tohoto zákona přijaté v roce 2009. Komentář včetně doplněné judikatury a souvisejících právních předpisů je v dalších částech knihy doplněn přehledem území patřících do soustavy Natura 2000, přehledem nejdůležitějších mezinárodních smluv v oblasti ochrany přírody a krajiny, textem příslušných směrnic ES a textem některých podzákonných právních předpisů vztahujících se k Natuře 2000, v aktuálním znění. Publikace je určena všem, kdo se zabývají ochranou přírody a krajiny, tedy pracovníkům veřejné správy, advokátům, soudcům, studentům, učitelům i zájemcům o tuto problematiku ze strany veřejnosti.
Quaschning, Volker: Obnovitelné zdroje energií
Obnovitelné zdroje energií
Praha, Grada 2010, 296 s., 404 Kč.
Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi. Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima. Koupit na Kosmas.cz
Šantrůčková, Hana; Vrba, Jaroslav: Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce horskými ekosystémy Šumavy.
Co vyprávějí šumavské smrčiny
Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2010, 157 s., 162 Kč.
Publikace širokého týmu odborníků se věnuje velmi aktuální problematice unikátních horských smrkových lesů na Šumavě. Autoři populární formou vysvětlují moderní pohled na dynamiku horských smrčin, přibližují nejnovější poznatky vlastních dlouholetých výzkumů šumavských horských ekosystémů i výsledky studií bavorských kolegů. Populární text je doplněn ilustracemi, fotografiemi a odbornými rámečky, které jsou určeny pro ty, kteří se chtějí s problematikou seznámit do větší hloubky. Kniha názorně představuje složitý ekosystém horských smrčin, vzájemné dynamické soužití smrku a kůrovce, význam mrtvého dřeva pro obnovu lesa, vývoj lesů na Šumavě od poslední doby ledové i historické využívání šumavských hvozdů člověkem. Desítky grafů, mapek a fotografií názorně dokumentují popisované souvislosti, dlouhodobé důsledky tzv. kyselých dešťů i klimatických změn, či účinky různého lesnického hospodaření na citlivé horské ekosystémy, a zároveň uvádějí na pravou míru některé mediální mýty. Kniha je v současnosti také zdarma ke stažení zde. Koupit na Kosmas.cz
Šmajs, Josef; Klíma, Ivan; Cílek, Václav: Tři hlasy - Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou
Tři hlasy
Brno, Doplněk 2010, 168 s., 199 Kč.
Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké abecedy. Jako by síto matematického zploštění rozhodovalo o významu věcí. Tento důraz na matematickou kvantifikaci zřejmě souvisí se snahou zakrýt drásavě kořistnickou povahu současné společnosti šedou zónou zdánlivě nehodnotících čísel. Naštěstí však dosud existují skeptičtí tazatelé (Václav Cílek), lidé vnitřní pravdy (Ivan Klíma) a proroci lepších časů (Josef Šmajs), kteří dokáží každým odstavcem svého textu ukázat ke světu, v němž stále nesmyslnější konzumaci planety nahrazuje kultura pozvolného ústupu, ke světu, ve kterém není hodnota funkcí ceny, ale výrazem cennosti, a v němž nenasloucháme řeči čísel, nýbrž řeči podnětných skeptiků, lidí pravdy a proroků. Pokud se vám takový svět líbí, jsou Tři hlasy knihou právě pro vás. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Šuta, Miroslav: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 60 s.
Výfukové plyny vozidel jsou vážným ekologickým a zdravotním problémem. Třetí, přepracované vydaní publikace. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí, slovníček odborných termínů. Nová kapitola věnovaná doprava a skleníkovým plynům (klimatu). Cena publikace znamená manipulační a provozní poplatek. Publikace je ke stažení ve formátu pdf.
Zbořilová, Mariana: Co od nás odpadne - Malé velké rady
Co od nás odpadne - Malé velké rady
Brno, Ekologický institut Veronica 2010, 23 s., Cena pouze za případné poštovné.
Informační brožura zaměřující se na odpady a nakládání s nimi. Dozvíme se z ní, jak předcházet vzniku odpadů, co se starým textilem, plasty, hliníkem, nebezpečným odpadem, atd.

Rok 2009
Arktida - klimatické zpětné vazby a jejich celosvětové důsledky
Arktida - klimatické zpětné vazby a jejich celosvětové důsledky
Brno, WWF a ZO ČSOP Veronica 2009, 13 s.
Oteplování v Arktidě by mohlo vést k záplavám postihujícím čtvrtinu světové populace, podstatným nárůstům emisí skleníkových plynů z velikých rezervoárů uhlíku a k extrémním změnám počasí po celém světě. Český překlad exekutivního shrnutí zprávy WWF. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší
Atmosféra a klima.
Praha, Karolinum 2009, 352 s., 315 Kč.
První odborná publikaci v českém jazyce, která pokrývá celou oblast problematiky meteorologie, klimatologie a ochrany ovzduší. Na obsahu se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Masarykovy univerzity v Brně, Akademie věd ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, experti z privátní sféry i čeští odborníci pracující v zahraničních výzkumných institucích. Monografie jistě poslouží všem, kdo danou problematiku studují nebo mají o daná témata hlubší zájem. Texty sice nejsou určeny pro laiky, nicméně jsou konstruovány tak, aby i poučený laik získal o složitém atmosférickém systému potřebné informace. Kniha vychází nejen jako potřebná učebnice, ale také jako vhodný komplement k právě ukončenému kodaňskému klimatickému summitu. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Klima - Co, Jak, Proč?
Klima - Co,Jak,Proč?
Plzeň, Fraus 2009, 48 s., 151 Kč.
Co se skrývá pod termínem albedo? Proč se klima mění? Jak se na klimatu projevuje kácení lesů? Takové a podobné otázky si kladou autoři tohoto svazku jedinečné encyklopedické řady CO-JAK-PROČ prof. Dr. Werner Buggisch a Christian Buggisch. Vysvětlují, jaké síly ovlivňují zemské klima, co si máme představit pod pojmem skleníkový efekt, či poukazují na důsledky zásahů člověka do přirozených klimatických jevů. Vracejí se také do minulosti - klima se totiž v dlouhé historii Země neustále měnilo. Pro českého čtenáře knihu upravil a doplnil o některé reálie Ing. Luboš Moravčík z Hydrometeorologického ústavu v Praze.
Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství:(ES) č. 834/2007
Olomouc, Bioinstitut, o. p. s. 2009, 71 s., 40 Kč .
Pozadí, zhodnocení, interpretace. Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vydal českou verzi publikace Dossier IFOAM EU Group, která se zabývá interpretací nového nařízení pro odbornou veřejnost v ekologickém sektoru a která byla představena na letošním Biofachu 2009. Obsáhlá publikace popisuje vývoj nového nařízení, shrnuje a vysvětluje všechny změny, popisuje požadavky na značení podle nového nařízení a nově je doplněna o závěrečnou kapitolu – „Komentář Ministerstva zemědělství k některým ustanovením nové legislativy“, který slouží jako výklad tohoto nařízení. Příručka je ke stažení zde. Tištěnou verzi lze objednat u nakladatele.
Sedmdesát velkých záhad světa přírody
Sedmdesát velkých záhad světa přírody
Praha, Slovart 2009, 304 s., 719 Kč.
Skoro každý den média naléhavě informují o velkých změnách v životním prostředí, případně jsme sami účastníky těchto změn. Co ale skutečně víme o tom, jak funguje Země nebo život? Co dalšího se ještě musíme naučit? Přes šedesát nejvýznamnějších vědců z celého světa - od Francie, Německa a Nizozemska přes Velkou Británii a Spojené státy až po Indii a Austrálii - umožňuje náhled do špičkových výzkumů a objevů. V sedmi částech se zabývají počátky naší planety a života na ní, myšlenkou evoluce a příslušnými důkazy, biogeografií a přírodními prostředími na Zemi, rostlinami a živočichy, chováním zvířat i budoucností. Koupit na Kosmas.cz
ÚZ č.730 - Životní prostředí
ÚZ č.730 - Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2009, 560 s., 209 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 25 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; nové je téma týkající se předcházení a nápravě ekologické újmy. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. Podle stavu k 11.05.2009.
Základy dopravní ekologie
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2009, 195 Kč.
Kniha shrnuje nejnovější zajímavé poznatky mladého vědního oboru dopravní ekologie, která se zabývá systémem člověk – doprava – životní prostředí a vzájemným působením těchto složek. Jinými slovy řeší, jak se vyrovnávat se závažnými problémy v oblasti dopravy – včetně škod na životní prostředí, jako jsou dopady na změny klimatu, přírodní zdroje, zábor ploch, hluk a prach, ale i dopadů na společnost. Současné demografické změny vyžadují zásadní změnu pohledu na zajištění potřeb a dostupnost cílů s ohledem na různé skupiny obyvatel - zvláště seniorů, dětí nebo osob se sníženou mobilitou. Kniha se zabývá i otázkami financování, například očekávanou zhoršenou dostupností financí na výstavbu silnic a dalších dopravních cest. Publikace nabízí zájemcům ze všech dotčených oborů – odborníkům, studentům, praktikům, občanům, občanským iniciativám, dopravním plánovačům a politikům - nejen nové informace o dopravním sektoru a otázkách, se kterými se bude muset v dalších letech vyrovnávat. Nabízí i praktická opatření pro snižování vlivů na životní prostředí, nebo odkazy na materiály a inspirativní zdroje informací.
Abram, David: Procitnutí do živé země
Procitnutí do živé země
Nymburk, OPS 2009, 169 s., 180 Kč.
Americký filosof a ekolog David Abram (1957) patří k nejinspirativnějším současným ekologickým myslitelům. Antologie pěti autorových esejů a jednoho rozhovoru - Reciprocita a losos, Země v zatmění, Neviditelný svět, Animismus, percepce a pozemské umění kouzelníka, Ekologie hloubky a Strážce hranice - seznamuje s jeho úvahami, v nichž se soustředěně zabývá fenomenologickými a psychologickými aspekty současné ekologické krize. Všímá si toho, jak lidské technologie ovlivňují naše smyslové vnímání a specificky modulují náš obraz světa. Objevným způsobem přitom poukazuje na zapomenutou ekologickou dimenzi a hloubku lidských smyslů. Je země skutečně jen konglomerátem neživých objektů, určených pro naši nekonečnou exploataci, jak má tendenci nás o tom přesvědčovat mechanistická věda? Pokud znovu probudíme svoji primární zkušenost tělesného vnímání a otevřeme se bezprostřední aktivní participaci se světem kolem nás, můžeme objevit, že vše v něm je živé a oduševnělé, že smyslová země není souborem mrtvých objektů, ale společenstvím živých, působících subjektů. Můžeme tak znovu dospět ke vzájemnosti se zbytkem biosféry a začít opět tvořit více harmonický svět.
Koupit na Kosmas.cz
Blackbourn, David: Podmaňování přírody
Podmaňování přírody
Praha , BB art 2009, 448 s., 314 Kč.
Autor zkoumá, jak se v Německu během minulých 250 let „podmaňoval“ jeden ze základních živlů, voda, tím, že se odvodňovaly močály – tyto pozůstatky doby ledové –, upravoval tok řek, stavěly velké přehrady, a ukazuje, že tato činnost nepochybně přinášela lidem velký prospěch, často však na úkor přírodního prostředí a ke škodě lidskému životu. Tak se přístup k podmanění přírody v průběhu let měnil: od radostného osvícenského optimismu 18. století přecházel k víře 19. století ve vědu a pokrok a potom k technokratickým „jistotám“, jimiž se tolik vyznačovalo století dvacáté. Nic z toho se ovšem neodehrávalo ve vakuu. Autor věnuje důslednou pozornost širokému rámci celého tohoto čtvrttisíciletého procesu, jeho ekonomickým a společenským souvislostem, jeho často problematickým cílům ve službách politiky, zejména zahraniční a vojenské. Podmaňování přírody charakterizuje řadu dramatických změn ve fyzickém (přírodním a životním) prostředí, ukazuje, jak korespondovaly s absolutismem éry Fridricha Velikého, s revolucí a nacionalismem, komunismem a demokracií i s válkou téměř v každém období. Všímá si přitom, jakou společenskou odezvu negativní stránky tohoto procesu vyvolávaly, jak tato odezva vyústila v hnutí ochránců přírody a jak se posléze jejich zásady staly součástí regulativní činnosti státu. Je to kniha o přetváření německé krajiny a zároveň o tom, jak se v jeho průběhu přetvářelo Německo samo. Koupit na Kosmas.cz
Brezina, Ivan: Zelená apokalypsa
Zelená apokalypsa
Praha, CEP 2009, 440 s., 179 Kč.

Z předmluvy Václava Klause: "Kniha se zabývá změnami klimatu, především globálním oteplováním. Zkoumá energetiku, zejména naivní naděje vkládané do obnovitelných zdrojů energie a zbytečnou fobii z jaderné energie. Vyvrací mýty o geneticky modifikovaných organismech. Rozebírá naivní boj proti globalizaci. Bravurně analyzuje problém recyklace odpadu. Upozorňuje na nebezpečí ekoterorismu, kritizuje zneužívání postavení nevládních ekologických organizací. Rozebírá vývoj ve Straně zelených, média a různá další ekologická témata.

To, že se navzdory proklamacím mnoha samozvaných ochránců přírody stav světa prokazatelně zlepšuje, dokládá Ivan Brezina nejen tvrdými statistickými daty, ale i citací renomovaných autorů a institucí. Je pozoruhodné, že vize konce světa, kterou nás zelené organizace straší, se stále ne a ne naplnit. Brezinova kniha je povinnou četbou pro všechny, komu není lhostejný život kolem nás." Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Brůhová - Foltýnová, Hana: Doprava a společnost
Doprava a společnost
Praha, Karolinum 2009, 216 s., 162 Kč.
Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Chytrý, Milan: Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace.
Vegetace České republiky 2
Praha, Academia 2009, 524 s., 508 Kč.
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První díl monografie vyšel v roce 2007 a byl věnován travinné a keříčkové vegetaci. Druhý díl bude věnován převážně vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou polní kultury, intravilány měst a vesnic nebo okolí komunikací. Současně tento díl přinese charakteristiku vegetace skal, zdí a sutí. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajina z druhé strany. Poznámky ke Knize závojů a čar.
Krajina z druhé strany
Břeclav, Malovaný kraj 2009, 246 s., 234 Kč.
Nejnovější kniha Václava Cílka vznikla jako 11. svazek z knižnice nadace Ceny VIZE 97, jejímž je autor nyní laureátem. Kniha vychází jako ucelené autorovi poznámky k jeho připravované Knize závojů a čar. Představuje však obsáhlý soubor samostatných 26 statí, doplněný biografií a bibliografií autora. Tématicky je kniha věnována aktuálním dějům od české krajiny po celosvětové problémy. První částí je vzdána pocta půdě, ukázány jsou projekty krajinné a uvažováno je nad současnou architekturou. Krajina je zde nazírána jako fyzický svět, který potřebujeme chránit i jako duchovní fenomén, jenž přináší útěchu. Druhý díl reflektuje spíše společenské problémy současného světa: Jak moc jsme spjatí s energii (fosilních paliv); globalizace, environmentální krize, energetika a přírodní zdroje. Třetí poslední část je pod vlivem české duchovní tradice, potřeby nové spirituality z této vinotéky vyrůstajících textů. Přečtěte si recenzi Ekolistu Koupit na Kosmas.cz
Dreslerová, Jaromíra: Venkovská krajina 2009 - sborník z konference
Venkovská krajina 2009 - sborník z konference
České Budějovice, Česká společnost pro krajinnou ekologii 2009, 412 s.
Sborník ze sedmého ročníku konference Venkovská krajina pořádané Ekologickým institutem Veronica ve spolupráci s Českou společností pro krajinnou ekologii CZ-IALE. Konference se uskutečnila ve dnech 22.–24. května 2009 v Hostětíně. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Lawson, Nigel.: Vraťme se k rozumu. O globálním oteplování střízlivě a bez emocí.
Vraťme se k rozumu.
Praha , Dokořán 2009, 192 s., 225 Kč.
Předmluva Václava Klause. Nigel Lawson, dlouholetý člen kabinetu Margaret Thatcherové, důkladně rozebírá jednotlivé stránky fenoménu globálního oteplování - od pseudovědecké propagandy, zeleného náboženství, útočné ekománie až po vědecká fakta, politické dopady, ekonomické alternativy a závažné etické aspekty. Nastiňuje, jak by měl vypadat racionální přístup k tématu, a vysvětluje, proč vlastně téma globálního oteplování získalo tak výjimečné postavení, jaké má. Lawson vnáší do debaty intelektuální přesnost, politickou zkušenost a notnou dávku zdravého rozumu. Koupit na Kosmas.cz
Lorencová, Radmila; Trnka, Radek: Antropoekologický přístup
Antropoekologický přístup
Praha, Univerzita Karlova 2009, 160 s., 104 Kč.
Kniha na téma antropologie komunikace a lidské adaptace zahrnuje studie z oblasti současné sociální a kulturní ekologie, jako jsou potravní zdroje a potravní ekologie mimoevropských etnik, sociální a biologické faktory ovlivňující způsoby čerpání ekosystémových zdrojů, využívání přírodních zdrojů původními obyvateli, environmetanlismus a strategie udržitelného rozvoje. Současně s expanzivním, destruktivním působením na ostatní kultury sílí i negativní vlivy na životní prostředí. Udržitelný rozvoj tak vzniká na půdě týchž hodnot, jež vítězily a poškozovaly současně, jako pokus obnovit to, co euroamerická civilizace poničila. Koupit na Kosmas.cz
Lovelock, James: Gaia vrací úder (Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo)
Gaia vrací úder
Praha, Academia 2009, 208 s., 202 Kč.
Profesor James Lovelock se v 70. letech minulého století proslavil svou teorií, podle níž geosféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, na který můžeme pohlížet jako na jediný živý organismus. Tento organismus pojmenoval Gaia po řecké bohyni, stvořitelce Zemi. Kniha přináší propracovanou teorii obsahující mimo jiné i katastrofické vize dalšího možného vývoje planety. Koupit na Kosmas.cz
Metelka, Ladislav; Tolasz, Radim: Klimatické změny: fakta bez mýtů
Klimatické změny: fakta bez mýtů
Praha, Centrum pro otázky životního prostředí 2009, 35 s.

Cílem této publikace je shrnout poslední vědecké poznatky o změnách klimatu a podat je způsobem srozumitelným pro širokou veřejnost. Publikace se tak ve stručnosti zabývá historií klimatu na Zemi a rolí skleníkových plynů, navazuje současným stavem klimatu a projekcemi jeho vývoje. Shrnuje dopady tohoto globálního procesu a nastiňuje možnosti zmírnění probíhající změny klimatu.

Autory knihy jsou přední čeští klimatologové z Českého hydrometeorologického ústavu – RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. a RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., kteří při jejím zpracování vycházeli ze své vlastní vědecké činnosti a z poznatků 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, ale i dalších vědeckých prací.

Výzkumy a pozorování, které proběhly v poslední době, závěry této zprávy plně potvrzují a umocňují: jevy, které Mezivládní panel označuje jako pravděpodobné, se dnes považují za téměř jisté a navíc probíhají větší rychlostí, než se ještě před dvěma lety předpokládalo. Publikace je ke stažení zde.

Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta
Podmaněná planeta
Praha, Karolinum 2009, 336 s., 315 Kč.
Zásadní práce významného českého vědce, profesora Univerzity Karlovy v oboru ochrany životního prostředí, a politika, který se aktivně věnuje této problematice v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Kniha Podmaněná planeta je v českém prostředí výjimečná tím, že spojuje výchozí přístup přírodovědce s pohledy společenských a technických věd. Je určena především vysokoškolským studentům přírodovědných i humanitních oborů souvisejících s ochranou životního prostředí, ale i široké veřejnosti se zájmem o tyto otázky. Ukazuje, jak vývoj v posledním dějinném období přinesl nevídaný růst lidské prosperity, avšak za cenu poškozování přírodních systémů a zdrojů, na nichž je závislý, a podává podrobnou zprávu o přírodních procesech v globálních souvislostech. Obsáhlý text doplňuje přes 250 obrázků, grafů a tabulek. Kniha předkládá také konkrétní řešení, jak přírodních zdrojů účinně a přitom šetrně využívat, jak k tomu může přispět věda, technika či společenské instituce, a v závěru nabízí pokus o optimistický výhled do budoucna.
Koupit na Kosmas.cz
Valach, Milan: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu.
Svět na předělu
Všeň, Grimmus 2009, 409 s., 338 Kč.
Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. V základech všech těchto historických jevů objevuje stejné ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností. Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu, příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi. Ten a jej provázející konzumní kultura jsou v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického. Ale i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti – především z řad environmentálních myslitelů – ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, která se proto jako celek ocitá v krizi a je nucena čelit hrozbě nového fašismu. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému i našeho myšlení. Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejím dědictví. Čtenářům nabízí její převratnou až šokující interpretaci, která však otevírá cestu k překonání této historické zátěže. Kniha vychází k 20. výročí listopadových událostí roku 1989. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2008
Evropský týden mobility 2008
Praha, MŽP 2008, 46 s.
Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a rady úřadům místní samosprávy, které se účastní iniciativy „Evropský týden mobility“ (ETM). Podkladem pro příručku jsou zkušenosti evropských měst, která organizovala první Evropský týden mobility v roce 2002 až 2007 a Evropský den bez aut („Ve městě bez mého auta!“) v letech 1998 až 2007. Přitom byly vzaty v potaz také odlišnosti dané Chartou ETM a doporučení, která poskytli evropští i mezinárodní partneři iniciativy Evropský týden mobility. Ke stažení zde.
Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - sborník přednášek
Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji
Brno., ZO ČSOP Veronica 2008, 122 s.
Sborník přednášek vznikl v rámci pilotního vzdělávacího programu, který v Hostětíně proběhl v letech 2007-2008 a věnuje se specifickým tématům ochrany přírody a krajiny v Zlínském kraji: minulost a současnost, koncepce a strategie, využití informatiky v ochraně přírody, GIS, dotační tituly, ochrana biodiverzity, protipovodňová ochrana a revitalizace, problematika krajiny a obnovitelných zdrojů energie, suburbanizace ad. Sborník a vzdělávací program jsou výstupy projektu „Ovocné dřeviny v krajině“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Stopa Ivana Dejmala a my
Stopa Ivana Dejmala a my
Praha, LEA, STUŽ 2008, 80 s.
Sborník přednášek z wokrshopu, konaného dne 17. června 2008 v klubu Mánes v Praze. Aktuální reflexe témat, přístupů a kauz, jimiž žil. Sborník lze získat zdarma, pokud zašlete v obálce známky v hodnotě 18 Kč + adresu, kam má být sborník zaslán - to vše na adresu STUŽ.
ÚZ č.673 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat
ÚZ č.673 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost...
Praha, Sagit 2008, 480 s., 190 Kč.
Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů; většina těchto zákonů byla v minulém období dotčena rozsáhlými novelami. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární péče, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a další. Ostatní kapitoly obsahují mj. lesní zákon, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat
Aktuální vydání: ÚZ č.673
Ostrava, Sagit 2008, 480 s., 170 Kč.
Aktuální vydání: ÚZ č.673 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat. Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů; většina těchto zákonů byla v minulém období dotčena rozsáhlými novelami. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařské péče, hnojiva, veterinární péče, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a další. Ostatní kapitoly obsahují lesní zákon, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Životní prostředí
Životní prostředí
Ostrava, Sagit 2008, 544 s., 193 Kč.
Publikace obsahuje aktuální znění 24 zákonů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí, odpadové hospodářství a obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečišťování. Většina předpisů doznala od minulého vydání podstatných změn. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
Anděra, Miloš: Národní parky Evropy
Národní parky Evropy
Praha , Slovart 2008, 944 s., 1699 Kč.
Základ knihy tvoří přehled jednotlivých národních parků Evropy (celkem asi do 380 parků ve 33 zemích), prezentovaných podle významu, rozsahu apod. formou o 1 do 8 stran. Parky jsou v encyklopedii uspořádány podle států. U každého NP je uvedena základní charakteristika – poloha, velikost, historie, základní popis přírodních fenoménů, významné lokality vhodné k návštěvě atd., to vše doplněno schématickým znázorněním polohy parku v dané zemi a informační mapou národního parku (případně i logem příslušného národního parku) a nechybí ani údaje o dostupnosti chráněného území, informačních střediscích a aktuální internetové kontakty na správy parku. Základním prostředkem k představení parku je bohatá a kvalitní fotografická výbava s rozmanitými náměty (celkové pohledy, panorama, detaily krajinných celků, interiéry typických či význačných ekosystémů, rostliny a živočichové, případně významné turistické a historické objekty v rámci parku). U části národních parků jsou připojeny i různé zajímavosti týkající se přírodních poměrů (flóry, fauny, podnebí, geologie apod.), doplněné alternativně kromě fotografií i barevnými kresbami, schématy a grafy. Vlastnímu přehledu národních parků předchází úvodní kapitola, která nastiňuje historii a vývoj NP v Evropě. Součástí úvodní kapitoly je i přehledná mapa Evropy s vyznačením všech NP. Závěrečný oddíl je věnován stručnému přehledu jiných významných velkoplošných chráněných území Evropy, které nemají status NP, ale jsou významné z jiných důvodů. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Bock, M.; Menger, M.; Mertl, J.; Pick, T.; Schaal, R.; Schneider, H.; Vogel, W.; Volaufová, L.; Branišová, E.; Herčíková, B.: Příručka hodnocení životního prostředí
Příručka hodnocení životního prostředí
Praha, CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2008, 32 s.
V agentuře CENIA proběhl twinningový projekt se Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s názvem Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra. Jeho cílem bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Celý twinningový projekt skončil v červnu 2008 a v CENIA v současnosti vzniká na jeho základě Hodnotící centrum. Dalším z důležitých výstupů projektu je i publikace Příručka hodnocení životního prostředí, kde se dozvíte například, co je to indikátor a jak ho správně vybírat, jak vytvářet hodnotící podklady pro podporu politického procesu apod. Publikace v elektronické verzi je k dispozici zde, o tištěnou verzi si můžete napsat na info@cenia.cz.
Chmelík, Jan a kolektiv: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení
Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení
Ostrava, LINDE PRAHA a.s. 2008, 216 s., 315 Kč.
Životní prostředí je stále častěji objektem ataků právnických nebo fyzických osob, jejichž důsledkem je ničení ovzduší, vod, půdního fondu, fauny i flóry. Některé tyto zásahy jsou natolik intenzivní, že je lze označit za trestné činy. Hovoříme pak o kriminalitě životního prostředí, o ekologické neboli environmentální kriminalitě, přičemž všechny tři pojmy v podstatě vyjadřují stejný obsah. Publikace je orientována na praktické řešení jednotlivých druhů ekologické kriminality, jejich charakteristiku a typické způsoby páchání. Obšírně řeší otázku trestněprávní, tj. možnosti a podmínky postihu ekologické kriminality trestněprávními prostředky, včetně úvah o nové struktuře skutkových podstat trestných činů dopadajících na tento druh kriminality, jak jsou navrženy v připravované rekodifikaci trestního zákoníku. V příloze najde čtenář bohatý fotografický materiál dokumentující závažnost této trestné činnosti. Publikace je určena především odborné veřejnosti, která s fenoménem environmentální kriminality pracuje, tj. orgánům činným v trestním řízení, ale také specialistům z oblasti životního prostředí, ekologům apod. Přináší ovšem i řadu cenných poznatků pro širokou veřejnost, která má možnost se poprvé seznámit v takovém rozsahu s kriminálními ataky směřujícími do životního prostředí a jejich důsledky.
DiGangi, J.; Petrlík, J.: Zpráva o vejcích
Zpráva o vejcích
Praha, Arnika 2008, 103 s., 119 Kč.
Překlad studie "The Egg Report" vydané v angličtině v roce 2005 při příležitosti první schůzky stran Stockholmské úmluvy. Studie vyhodnocuje unikátní projekt mezinárodní sítě IPEN zaměřený na obsah dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu (perzistentních organických látek vznikajících jako nezamýšlené vedlejší produkty v průmyslu) ve vejcích slepic z domácích chovů v 17 zemích světa. Publikaci si můžete koupit v Arnice v Programu Toxické látky a odpady.
Došek, Jiří; Hollan, Jan (překlad): Změna klimatu jako bezpečnostní riziko
Změna klimatu jako bezpečnostní riziko
Brno, ZO ČSOP Veronica 2008, 16 s., ke stažení v pdf.
Česká překlad zprávy Sicherheitsrisiko Klimawandel. Zprávu vypracoval Vědecký poradní výbor spolkové vlády Německa „Globální změny životního prostředí“ v roce 2007. Překlad obsahuje jen Shrnutí pro politické představitele (či veřejné činitele; pro ty, co rozhodují). V němčině a angličtině je dostupná kompletní zpráva jak na internetu, tak i knižně. Překlad ke stažení ve formátu PDF zde.
Jančářová, Ilona: Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právnické úpravy
Brno, Masarykova univerzita 2008, 191 s., 100 Kč.
Publikace poskytuje ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
Jared, Diamond: Kolaps. Proč společnosti přežívají či zanikají.
Kolaps
Praha, Academia 2008, 752 s., 536.
Džunglí zarostlé zříceniny chrámů Angkor Vatu či měst Mayů varují: Nemohlo by se to stát také nám? V této knize autor – jehož předcházející dílo Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii (česky 2000), odměněné Pulitzerovou cenou, zrevolucionalizovalo pohled na historii – zkoumá podíl využívání a zneužívání životního prostředí na velkých kolapsech společností. Od Anasazijů v Severní Americe přes Vikingy v Grónsku až po moderní Montanu. Kombinací nejnovějších vědeckých poznatků a historické perspektivy odkrývá základní vzorec environmentální katastrofy, avšak nabízí i naději. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Jazairiová, Pavla: Jiná Afrika
Jiná Afrika
Praha, Radioservis 2008, 240 s., 269 Kč.
Známá rozhlasová novinářka se ve své nejnovější knížce vrací k tématu, které jí přineslo první literární úspěchy. Po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe - Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko - a své zážitky zpracovala osobitým stylem do působivého literárního tvaru. "Její" Afrika není místem exotických safari, ale bídy, beznaděje, úpadku i úsilí o změnu. Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný - nejen pro Afriku, ale také pro vzdálené potomky kolonizátorů a otrokářů. Důležitější než vysvětlit je však pro autorku snaha porozumět. To jí umožňuje psát o věcech, které obvykle zůstávají stranou pozornosti. Koupit na Kosmas.cz
Jech, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Praha, Vyšehrad 2008, 336 s., 268 Kč.
Významný český historik doc. Karel Jech přichází s ucelenou publikací o tom, proč, v jakých souvislostech a jakým způsobem u nás probíhala kolektivizace zemědělství a také proč se nevyhnula řadě činů proti lidskosti. V úvodu jsou připomenuty krušné, ale i slavné doby sedláků a rolnického lidu, zejména tvrdý režim nevolnictví a roboty, proti nimž dovedla vesnice nejednou účinně povstat. V hlavní části autor pátrá po tom, proč se na začátku padesátých let minulého století československé zemědělství odklonilo od své letité minulosti a nechalo si vnutit cizorodý model zkolektivizovaného hospodaření podle stalinského vzoru uplatňovaného nevybíravými metodami od třicátých let v SSSR. Rozsáhlé využití ústředních a místních archivů umožnilo vystihnout podstatné rysy totalitního řízení zemědělských činností, ovládání vesnického života, nátlaku na postoje a rozhodování zemědělců, metody represivního a donucovacího působení tam, kde nestačilo přemlouvání a přesvědčování. Podrobně je zdokumentován vývoj mocenského monopolu KSČ v zemědělství, výlučné postavení odborně nekvalifikovaného stranického aparátu a zejména také zastrašovací a donucovací aktivity Státní bezpečnosti. Dosud nejrozsáhleji je zmapována smutně proslulá Akce K(kulak), v jejímž průběhu byly stovky selských rodin vyhnány ze svých domovů, zbaveny polí, strojů, hospodářských budov a zvířectva, vysídleny bez možnosti návratu na podřadné práce do cizího prostředí, hospodáři skandalizováni jako škůdci a nepřátelé, uvězněni a nasazováni na nejtěžší a zdraví škodlivé práce. Knížka dospívá k závěru, že malozemědělci ztratili kolektivizací možnost dál soukromě hospodařit. Selský stav byl výrazně zredukován a oslaben, nikoliv však zcela zlikvidován a vykořeněn. Ve zmodernizovaných farmách a statcích hledá svoje nové uplatnění na úseku soukromého zemědělského hospodaření a podnikání a jako významná součást středního stavu společnosti. Koupit na Kosmas.cz
kol.: Globální oteplování. Realita nebo bublina?
Globální oteplování. Realita nebo bublina?
Praha, CEP 2008, 222 s., 100 Kč.
Existuje statisticky významné globální oteplování? Pokud ano, jde o přirozený jev, nebo je způsobeno člověkem? Pokud bychom se rozhodli, že mu chceme zabránit, je něco, co s tím člověk vůbec může udělat? Má nás možné mírné zvyšování teplot trápit? To jsou zásadní otázky, na něž odpovídá nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku „Globální oteplování – realita, nebo bublina?“ Sborník vydaný s předmluvou Václava Klause obsahuje odborné i populární texty českých i zahraničních expertů, kteří nesdílejí interpretaci globálního oteplování a kteří se kloní k názoru, že současné globální teploty nevybočují z dlouhodobých průměrů a stojí za nimi převážně přírodní vlivy mimo moc člověka. Koupit na Kosmas.cz
Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Chrudim, Ekomonitor 2008, 143 s.
Monografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor.
Lomborg, Bjorn: Zchlaďte hlavy! Skeptický ekolog o globálním oteplování
Zchlaďte hlavy!
Praha, Dokořán 2008, 360 s., 359 Kč.
Nová kniha dánského statistika Bjørna Lomborga, autora známého bestselleru Skeptický ekolog, nás provádí po problematice globálního oteplování úplně jinak než ostatní práce. Lomborg není „klimatický skeptik“ v tom smyslu, že by odmítal převládající názory na oteplování v důsledku lidské aktivity. Nezpochybňuje ani to, že globální oteplování bude mít ve svém souhrnu nakonec pro lidi, životní prostředí i ekonomiku negativní následky. Velkou skepsi však projevuje vůči všeobecně navrhovaným způsobům řešení v čele s Kjótským protokolem. Ukazuje, že objektivně doložitelným škodám oteplování lze snadno zabránit cílenými, rychlými a především relativně levnými zásahy. Tyto praktické kroky by přitom již za krátkou dobu pomohly nepoměrně více lidem a přinesly by světu daleko větší prospěch než nesmyslně drahé omezování emisí skleníkových plynů, které navíc stejně ničemu nepomůže. Koupit na Kosmas.cz
Mezřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2008, 208 s., 332 Kč.
Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak konkrétní jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, jednotlivých občanů) v této oblasti. Kniha vysvětluje základní rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti. V centru pozornosti jsou především principy, formy i nástroje environmentální politiky, které pomáhají předcházet vzniku environmentálních problémů a řešit je na lokální, státní a globální úrovni. Klíčovým pojmem, který prochází celou knihou, je koncepce udržitelného rozvoje. Autoři rozebírají překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů, zabývají se řešením konfliktů v rámci politického systému, úlohou státních a nestátních subjektů a občanské společnosti a celou řadou dalších souvisejících témat. Koupit na Kosmas.cz
Pertlík, Jindřich; Skalský, Martin ; Matějka, Lukáš: Integrované povolení - řekněte nejbližší továrně svůj názor
Integrované povolení
Praha, Arnika 2008, 52 s., 49 Kč.
Praktický pomocník pro využití jinak velmi stroze technicky psaného zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci znečištění, občanskými sdruženími a obcemi. Zákon ukládá všem fungujícím i nově zakládaným průmyslovým podnikům získat tzv. integrované povolení. Příslušné procedury se může zúčastnit i veřejnost a ovlivnit tak negativní dopad podniků na životní prostředí. Publikaci je možné zakoupit na stránkách Arniky.
Reimer, Nick; Staud, Toralf: Zachraňme klima - Ještě není pozdě
Zachraňme klima - Ještě není pozdě
Praha, Knižní klub 2008, 288 s., 206 Kč.
Jen úspornými zářivkami naši planetu nezachráníme! Změna klimatu je tady - to už se dnes nikdo neodvažuje popírat. Teď se všude horečně diskutuje o tom, že je nutné se novým klimatickým podmínkám přizpůsobit. Ale tak daleko ještě nejsme! Když začneme teď hned, okamžitě, jednat, můžeme zabránit nejhoršímu. Tato kniha nabízí jedenáct konkrétních projektů, s jejichž pomocí lze hrozící katastrofu odvrátit. Vesměs proveditelná, reálná opatření, jimiž by se současné emise oxidu uhličitého daly do roku 2020 snížit zhruba na polovinu. Vnucuje se otázka, proč se s tím ještě nezačalo?! Toralf Staud a Nick Reimer ukazují, čím může k záchraně klimatu přispět každý z nás - jako konzument, volič či turista -- a vyjmenovávají opatření, jež musí být realizována v oblasti politiky a ekonomiky. Protože apelovat na jednotlivce nestačí. Koupit na Kosmas.cz
Remmers, Karl-Heinz: Velká solární zařízení
Velká solární zařízení
Brno, ERA 2008, 328 s., 315 Kč.
Přelom tisíciletí nastolil v celosvětovém měřítku otazníky v oblasti zajištění energie nejen pro zásobování teplem. Ceny energií nezadržitelně rostou. Zdroje fosilních i jaderných paliv nejsou neomezené, jejich těžba likviduje životní prostředí, jaderná energie s sebou přináší další rizika… Jedním z řešení mohou být alternativní zdroje energií. V posledních letech vzrůstá zájem o velkoplošné solární soustavy nejen pro ohřev teplé vody, ale také přitápění objektů a technologické potřeby průmyslu. S odstupem času přicházejí i do Česka sofistikovanější systémy s vyšší účinností a spolehlivějším provozem splňující požadavky pro komunální oblast, zdravotnictví, průmysl či zemědělství. Kniha Karla-Heinze Remmerse nabízí podklady pro návrh a realizaci takových solárních zařízení. Zásadní informace by v ní měli nalézt nejen studenti a akademická obec, ale i investoři, projektanti, výrobci a dodavatelé, odborní a vědečtí pracovníci, poučení laici a ostatní solární nadšenci. Koupit na Kosmas.cz
Steingart, Gabor: Globální válka o blahobyt
Globální válka o blahobyt
Praha, Knižní klub 2008, 360 s., 319.
Pro země Západu začínají nevýhody globalizace převažovat nad výhodami. Asie vynáší jeden trumf za druhým, zatímco Evropa a Amerika ztrácejí v globální válce o blahobyt půdu pod nohama. Metody asijských států jsou přitom brutální, ale úspěšné - podporují exportní odvětví i za cenu zbídačení vlastního obyvatelstva a katastrofální devastace životního prostředí. Úroveň mezd a sociálního zajištění tam většinou leží hluboko pod západními standardy. Znalosti a technické know-how, na jejichž získání musel Západ vynaložit mnoho času a prostředků, jsou bezostyšně kopírovány. Důsledky tohoto trendu cítíme denně. Zatímco dřív přicházeli o pracovní místa jen nevyučení dělníci, dnes se dostávají pod stále větší tlak střední vrstvy a odborníci z oblasti high-tech. Éra západní dominance se chýlí ke konci. Západ to neurčitě cítí, doposud však svou novou situaci nepodrobil důkladné, seriózní analýze. Gabor Steingart (nar. 1962) vystudoval národohospodářství a politické vědy na univerzitách v Marburgu a Berlíně. Poté absolvoval studium ekonomické žurnalistiky. Od roku 1990 pracuje pro renomovaný německý týdeník Der Spiegel. V roce 2001 se stal vedoucím berlínské pobočky tohoto časopisu, v červenci 2007 odešel jako autor a dopisovatel do Washingtonu. V roce 2004 byl Steingart zvolen novinářem roku v oblasti ekonomiky.
Stejskal, Vojtěch; Vícha, Ondřej: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Obálka knihy
Praha, Leges 2008, 320 s., 450 Kč.
Publikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Titulní zákon zakotvuje právní režim pro předcházení ekologické újmě a pro její nápravu, pokud bezprostředně hrozí nebo pokud vznikla na vybraných složkách životního prostředí (chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích, povrchových nebo podzemních vodách nebo na půdě). Zákon je založen na objektivní odpovědnosti provozovatelů vybraných provozních činností rizikových pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se například o velké průmyslové podniky podléhající integrovanému povolení, skládky nebo spalovny odpadu, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo odběr povrchových a podzemních vod, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a jejich přepravu, nakládání s geneticky modifikovanými organismy či přípravky nebo přeshraniční přepravu odpadů. Zákon je založen na základních principech evropské ekologické legislativy – principu prevence a principu „znečišťovatel platí“ (PPP – Polluter Pays Principle). Publikace je určena zejména pracovníkům státní správy i samosprávy, provozovatelům (právnickým a podnikajícím fyzickým osobám), nevládním organizacím, pojišťovnám, advokátům, soudcům, studentům vysokých škol a vůbec všem zájemcům o problematiku odpovědnosti za škody na životním prostředí.
Suske, Petr: Ekologická architektura ve stínu moderny
Ekologická architektura ve stínu moderny
Brno, Era - vydavatelství 2008, 144 s., 351 Kč.
Publikace pražského architekta Petra Suskeho pojmenovává řadu palčivých otázek dnešní architektury. Je opravdu takový rozpor mezi moderní a ekologickou architekturou, neměla by být moderní architektura zároveň ekologická? A co je ještě ekologická architektura a architektura pouze si na ekologickou hrající? Autor knihy netvrdí, že zná na všechny otázky odpověď, spíše nabízí úhly pohledu a podněty k zamyšlení. Možná jeho kniha některé čtenáře přiměje k zamyšlení, možná některé i rozzlobí, rozhodně však žádného čtenáře nenechá chladným. Koupit na Kosmas.cz
Šarapatka, Bořivoj; Niggli, Urse a kol.: Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu
Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu
Olomouc, Bioinstitut 2008, 271 s., 100 Kč + poštovné.
Autorský kolektiv z domácích i zahraničních pracovišť se rozhodl zpracovat ucelený text, který by poskytl informace o transformaci krajiny z minulého jednoúčelového využití pro agrární produkci blíže k návratu do rovnovážné ekologicky diverzifikované krajiny, ve které by se obnovila biotická rozmanitost a jež by vedla k udržitelnému zemědělství. V knize se autoři snažili zpracovat problémy současné zemědělsky intenzivně využívané krajiny, popsat možná opatření na orné půdě, trvalých travních porostech, v sadech i vinicích. Uvedené příklady a doporučení mají jak zemědělský, tak biologický a ekologický základ. Zemědělci nepracují pouze na polích a travních porostech, ale svou činností ovlivňují i vodní ekosystémy a krajinný ráz. I těmto otázkám je v publikaci věnována pozornost. Samostatná kapitola je o ekologickém zemědělství, které by mělo být v čele snah o minimalizaci negativních vlivů lidské činnosti na přírodu a krajinu. V neposlední řadě je rozpracována i dotační politika a komplexní řešení hospodaření na farmě, a to nejen ze zemědělského hlediska, ale i z pohledu optimalizace krajinných a dalších doprovodných prvků. Jedná se o tzv. plány faremního managementu zpracovávané v některých evropských zemích. Čtenáři v knize, která je určena poradcům, učitelům a studentům i pro praxi, mohou najít užitečné informace pro optimalizaci využití zemědělské krajiny a šetrné hospodaření v ní. Pozitivní bude, pokud prohloubí znalosti o složitých vazbách v zemědělské krajině a otevře další otázky i možnosti jejich řešení. Knihu je možné objednat na tel. 585 631 182 nebo e-mailem info@bioinstitut.cz.
Šarapatka, Bořivoj; Samsonová, Pavlína (eds.): Sborník Bioakademie 2008
SBORNÍK BIOAKADEMIE 2008
Olomouc, Bioinstitut 2008, 50 Kč.
Nové poznatky vědy a výzkumu v ekologickém zemědělství. Tématem Bioakademie 2008 se staly Nové trendy ve vědě a výzkumu ekologického zemědělství. Vědečtí pracovníci různých specializací si zde vyměnili aktuální poznatky výzkumu tohoto zemědělského systému s přesahem do krajinné sféry a jednotlivých složek životního prostředí. Nyní máte možnost nahlédnout do jednotlivých příspěvků, které jsou obsahem nového Sborníku Bioakademie 2008. Je rozdělen dle jazyků, v rámci jednotlivých jazykových mutací jsou příspěvky řazeny podle programu. Jedná se o plenární zasedání, konferenci A pro praxi (z těchto dvou částí jsou uveřejněny abstrakty) a konferenci B (oponované příspěvky ve struktuře vědeckého článku jsou pouze v anglické části sborníku). Sborník si můžete objednat v Bioinstitutu.
Štěrba, Otakar a kolektiv: Říční krajina a její ekosystémy
Říční krajina a její ekosystémy
Olomouc, Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2008, 400 s., 390 Kč.
Říční krajina. zabírá 10% plochy ČR a je nejdůležitější krajinou Země. Kniha popisuje všechny její vodní i suchozemské částí, jejich sukcesi od hor do nížin, oživení, funkce, služby i význam. Nesprávným využíváním této krajiny vznikají stamiliardové škody. Je posouzena úloha říčních krajin v globálním životním prostředí, při povodních, revitalizacích i v dalších dějích. Kniha přináší teoretické i praktické poznatky pro vodohospodáře, zemědělce, lesníky, ochránce přírody, národohospodáře i politiky, studenty i amatérské ekology. Je vyvrcholením badatelského úsilí olomoucké školy krajinné ekologie. Má 400 stran a přes 350 grafických příloh a fotografií z celého světa.
Štýs, Stanislav; Větvička, Václav: Most v zeleném
Most v zeleném
Hněvín, Hněvín 2008, 256 s., 490 Kč.
„Z Mostu se stává kvetoucí zahrada, město obklopené lesy a zelení,“ píše v úvodu známý popularizátor květeny Václav Větvička. Hlavní část výpravné publikace však tvoří fotografie z dílny Stanislav Štýse, který svým objektivem zmapoval nejen samotné město Most, ale také jeho široké okolí. „Donedávna ještě černý Most poslední dobou výrazně zezelenal. Oproti stavu před těžbou, kdy se jednalo o zemědělskou oblast, zde díky rekultivacím přibylo lesů, parků, ovocných sadů, vinic, vodních ploch, zahrádkářských osad, ale i hřišť, sportovišť a ploch s rekreační funkcí,“ vysvětluje Štýs. Kniha v mnohém vybočuje z titulů, které byly dosud o Mostě napsány, protože ukazuje město ve zcela novém světle. Most v zeleném je již sedmou publikací z regionální řady místního vydavatelství. V minulosti již vyšly tituly Most Jiřího Baláše, Zmizelý Most, Magický Most, regionální vlastivědy Mostecko a Chomutovsko a vzpomínková knížka na herce Karla Nonnera. V přípravě je pak kniha Most – nedokončené město, která čtenářům přiblíží výstavbu nového Mostu.
Šuta, M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví. Druhé, doplněné a přepracované vydání.
Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Plzeň, Děti Země 2008, 32 s.
Publikace obsahuje informace o zdravotních vlivech 10 chemických látek nebo jejich skupin, které jsou obsaženy ve výfukových plynech automobilů. Zahrnuje i ozón (O3) a fotochemické oxidanty, které vznikají z vypouštěných exhalací vlivem slunečního záření a které tvoří základ tzv. letního nebo fotochemického smogu. Exhalace jsou v publikaci rozděleny do tří skupin - na látky postihující převážně dýchací cesty, na látky s převážně toxickými účinky a na rakovinotvorné látky. Text čerpá z více než stovky odborných publikací. Pro potřebu laiků je doplněn stručným slovníčkem, který vysvětluje použité odborné termíny. Publikace byla vydána s podporou nadačního fondu Zelený poklad , díky které je možné si ji objednat jen za cenou poštovného na stránkách Dětí Země.
Šuta, Miroslav: Chemické látky v životním prostředí a zdraví
Obálka knihy
Brno, Veronica 2008, 61 s., 65 Kč.
Aniž si to možná uvědomujeme, stala se chemie v nejrůznějších podobách součástí dnešního životního stylu. Kromě toho, že mnohdy zvyšuje naše pohodlí, přináší i mnoho rizik pro životní prostředí i pro lidské zdraví. Tato publikace poskytuje základní přehled o tom, kde a v jakých podobách se kolem nás chemické látky vyskytují a jak ovlivňují životní prostředí a nejen naše zdraví. Odborný text je uveden kapitolou o negativních účincích chemických látek na zdraví obecně a následují kapitoly o potravinách a nápojích, o pesticidech, potravinářských aditivech, plastech, vybraných průmyslových chemikáliích. Každá kapitola pracuje s chemickým názvoslovím, shrnuje rizika a nabízí rady, jak chemické látky nahradit nebo se jim zcela vyhnout. Publikace je ke stažení zde nebo je tištěná verze k objednání v e-obchodě Veronicy.
Vlčková, Jitka (ed.): Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu
Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu
Praha, IREAS 2008
Publikace je rozdělena do devíti kapitol, které představují dílčí témata životního prostředí. Jednotlivé kapitoly shrnují nejdůležitější informace o daném tématu, ale zároveň obsahují množství odkazů na podrobnější informace. Všechny kapitoly mají stejnou strukturu, v úvodu každé kapitoly je uveden stručný obsah kapitoly, klíčová slova, která jsou pro danou oblast důležitá, předpokládaný čas, který je potřeba k nastudování dané kapitoly, seznam použitých zkratek, vlastní obsah kapitoly, seznam použité a doporučené literatury a kontrolní otázky. V textu jsou také uvedeny příklady a maximum odkazů na další informační zdroje o daném tématu. Obsah publikace:1. Úvod do ochrany životního prostředí, 2. Odpadové hospodářství, 3. Ochrana vody, 4. Ochrana ovzduší, 5. Obnovitelné zdroje energie, 6. Ochrana a obnova přírody a krajiny, 7. Ochrana lesních ekosystémů, 8. Území a jeho plánování, ochrana a využívání půdy, 9. Finanční zdroje EU s důrazem na strukturální fondy. Publikace je k dispozici zdarma na adrese: Štěpánská 45, 110 00 Praha 1, další informace získáte v IREAS
Weisman, Alan: Svět bez nás
Svět bez nás
Praha, Argo, Dokořán 2008, 412 s., 305 Kč.
Myšlenkový experiment, který se stal bestsellerem New York Times a za nejlepší populárně-vědeckou publikaci roku 2007 byl vyhlášen hned dvěma magazíny - Time Magazine a Entertainment Weekly. Zajímalo by vás, co by se stalo, kdyby ze dne na den z naší zeměkoule zmizeli lidé? Jak dlouho by zůstaly po lidech na naší zemi stopy? Jak rychle by se zhroutila námi vybudovaná infrastruktura? Jak dlouho by bez naší péče vydržely stavby, metro a města? Památky a umění? Co z toho nejdéle, a co by naopak spadlo jako první? Kteří živočichové by z našeho zmizení profitovali, a kteří by naopak zanikli s námi? Předpokládá se např., že by spolu s námi zcela přirozeně vyhynuli švábové, ale ptáci by na tom byli mnohem lépe a vyvinuli by se v mnohé nové druhy. Jak by dopadly farmy, pole, národní parky a zahrady? Nejdelší životnost na zemi bez nás by měly bronzové sochy, umělá hmota a radiové vlny. Zároveň je z některých oblastí na zemi, které člověk poničil, a posléze opustil (např. Černobyl), patrné, že příroda má sebeuzdravující moc. Alan Weisman, cenami ověnčený americký novinář, postavil své hypotézy na expertizách inženýrů, konzervátorů umění, klimatologů, zoologů, biologů, astrofyziků, paleontologů a dalších odborníků a napsal knihu, která zcela jedinečně pohlíží na vliv člověka na životní prostředí. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Carsharing
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2007, 32 s.
Sdílení vozidel - inteligentní způsob využívání automobilů šetrný vůči životnímu prostředí. V publikaci naleznete jeho koncepci, typy car-sharingových organizací, dějiny, příklady z praxe a odkazy na dostupné materiály a webové stránky.
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Integovaný registr znečišťování životního prostředí
Praha, MŽP, CENIA 2007, 107 s.+ CD-ROM
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. IRZ je databází údajů o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30.9. běžného roku. Souhrnnou zprávu za rok 2005 si můžete přečíst zde
Ročenka ekologického zemědělství 2007
Olomouc, Bioinstitut 2007, 28 s.
Ve spolupráci s Ministerstvo zemědělství ČR a svazem PRO-BIO Šumperk letos opět Bioinstitut vypracoval publikaci Ekologické zemědělství v České republice. Ročenka 2007 obsahuje statistiky současného stavu ekologického zemědělství, informace o legislativě, kontrole, poradenství, přehled činnosti v oblasti výzkumu a vzdělávání. Přináší reportáže z farem, přehled tradičních akcí, zprávy a novinky pro spotřebitele. Tištěná verze je k dispozici zdarma na Bioinstitutu v Olomouci. Zájemcům je posílána na požádání. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Standardy zeleného úřadování
Standardy zeleného úřadování
Brno, ZO ČSOP Veronica 2007, 32 s.
Publikace, která na 32 stranách přestavuje přehledný návod jak vyhodnotit stávajícíprovoz menšího úřadu či instituce a návrhy možných opatření směrem zavedení zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrnějšícho provozu budov placených z veřejných rozpočtů. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Statistická ročenka životního prostředí ČR 2007
Praha, Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad 2007, 641 s.
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již sedmnáctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředíČeské republiky a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v České republice. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí České republiky každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu České republiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
Adamec, Vladimír a kolektiv: Doprava, zdraví a životní prostředí
Doprava, zdraví a životní prostředí
Praha, Grada 2007, 176 s., 199 Kč.
Doprava se v posledních desetiletích stala významným faktorem ovlivňujícím životní prostředí člověka a to jak v pozitivním tak i negativním směru. V současné době se hovoří v souvislosti s dopravou a zdravím člověka převážně o dopravních nehodách. Zatímco u dopravních nehod je poranění nebo úmrtí jasným a zřetelným jevem, negativní vlivy znečištění, zejména ovzduší, jsou až na výjimky jevem pozvolným, velmi často s nevratným poškozením zdraví člověka. Tato skutečnost se stává předmětem výzkumu celé řady předních pracovišť nejen v naší republice, ale i na celém světě. Poslední souhrnná knižní publikace k problematice dopravy a životního prostředí byla vydána před více než 20 lety. Za tuto dobu došlo k výraznému rozvoji celé řady oborů lidské činnosti, včetně dopravních, které s sebou přinášejí i ne vždy pozitivní změny v oblasti humánní a environmentální. Hlavním cílem této publikace je přehledným způsobem přiblížit čtenáři problematiku vlivu dopravy na zdraví a životní prostředí, včetně opatření vedoucích k mezené či snížení těchto nepříznivých vlivů. Pozornost je věnována především současnému stavu zátěže životního prostředí dopravou v ČR a prognózám jejího dalšího vývoje v kontextu s vyspělými státy Evropy. Nechybí ani analýza problematiky energetické a surovinové náročnosti dopravy, ekonomických a sociálních aspektů dopravy, současného stavu a priority výzkumu v ČR i vybraných zemích EU. Závěrečné kapitoly pak přibližují základní principy udržitelné dopravy a stávající legislativní nástroje. Knížku si můžete koupit v nakladatelství Grada
Al Gore: Nepříjemná pravda
Nepříjemná pravda
Praha, Argo 2007, 329 s., 398 Kč.
Málokterá kniha s tematikou životního prostředí se stane bestsellerem. Bývalý americký viceprezident Al Gore to však dokázal, a dokonce podruhé. Po Zemi na misce vah z r. 1992, mimořádně kvalifikované a ucelené analýze celosvětové ekologické krize, vydal v roce 2006 další pozoruhodné dílo – Nepříjemnou pravdu. Na bohatém materiálu zde dokládá, že globální oteplování skutečně probíhá. Fakta ilustruje pečlivě vybranými fotografiemi, názornými grafy, četnými mapami i jedinečnými osobními zkušenostmi. Svou knihu překládá jako výzvu ke změně přístupu k naší vlastní planetě. Na základě knihy vznikl také úspěšný stejnojmenný dokumentární film, který získal Oskara za nejlepší dokument. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Comby, Bruno: Environmentalisté pro jadernou energii
Environmentalisté pro jadernou energii
Praha, Pragma 2007, 324 s., 198 Kč.
Jaderná energie může být považována za čistou energii a je naprosto nezbytná pro ochranu životního prostředí, protože je jedinou formou energie, která může uspokojit energetické potřeby planety v 21. století a umožnit rozvoj chudých zemí při respektování životního prostředí, omezení znečištění a řešení problému globálního oteplování. Tato dobře zdokumentovaná kniha, jejímž autorem je zakladatel EFN (Environmentalists For Nuclear Energy – Ekologové pro jadernou energii), představuje nový přístup k energetickým potřebám planety a předkládá jednoduchá fakta odpovídající na vaše otázky: o existenci radioaktivity v přírodě, o relativním významu přírodní radiace, použití radioaktivního záření v medicíně, vojenství a průmyslu a jeho účincích na zdraví, o devastujícím znečištění našeho životního prostředí při razantním spalování fosilních paliv (nafta, plyn, uhlí) a jiných. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Diefenbacher, H.; Hummel, J.; Koželouh, J.;Štefanec, M.: Udržitelné plánování území ; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Brno, Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ 2007, 31 s.
Publikace není a nemá být shrnujícím zdrojem o územním plánování ani o udržitelném rozvoji. Jde spíše o popis některých základních principů udržitelného rozvoje a jeho uskutečňování při plánování území a představení konkrétních německých zkušeností s tímto přístupem. V závěrečné kapitole jsme se pokusili o ukázku aplikace principů udržitelného plánování území na konkrétních tématických problémech. Texty v sedmi kapitolách vznikly na základě dvou impulsů. Prvním bylo připomínkování procesu vzniku nového Územního plánu města Brna a tedy i zvýšená snaha nacházet nástroje ochrany životního prostředí v územním plánováním. Druhým impulsem bylo navázání spolupráce mezi NESEHNUTÍm a německou organizací Institut für interdisziplinäre Forschung a uskutečnění dvou vzdělávacích akcí k tématu územního plánování a udržitelného rozvoje. Obě akce (seminář pro odborníky a odbornice a veřejná beseda) se uskutečnily 3. dubna 2007 v Brně a jejich obsah velmi výrazně přispěl k náplni této publikace. Text si klade za cíl přispět k šíření informací o udržitelném plánování území a podpořit myšlenku, že proces územního plánování by měl být orientován na kritéria udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s důrazem na kvalitu života lidí nyní i v budoucnosti. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf
Drhová, Z.; Dodoková, A. (editorky): Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2006
Praha, Zelený kruh 2007, 13 s.
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí byla podepsána v roce 1998 v dánském Aarhusu. Zde se dozvíte jak Česká republika Úmluvu naplňuje, o změnách v zákonech, které se jí týkají a o Výboru pro sledování plnění Úmluvy. Ke stažení na www.ucastverejnosti.cz.
Horníček, Jan: Jezdíme ekonomicky
Jezdíme ekonomicky
Praha, Competer Press 2007, 148 s., 179 Kč.
Trápí vás stále rostoucí ceny benzínu, nafty nebo LPG? Při současných cenách hraje spotřeba paliva ve finančním rozpočtu každého majitele vozidla důležitou roli. V předkládané knize vám dvojnásobný vítěz soutěže o nejnižší spotřebu prozradí své mnohaleté zkušenosti a cenné know-how, abyste i vy dokázali snížit spotřebu paliva vašeho vozidla o několik litrů na 100 kilometrů. Kniha se podrobně a názorně věnuje způsobu jízdy, technickému stavu vozidla a dalším faktorům, ovlivňujícím spotřebu paliva. Je určena pro řidiče automobilů, motocyklů i nákladních vozidel – bez rozdílu značky vozidla či objemu motoru. Pro větší přehlednost jsou nejdůležitější zásady soustředěny do srozumitelných tipů, umožňujících snadnou orientaci i čtenářům, kteří se o motorová vozidla příliš nezajímají. Budete-li se řídit alespoň těmi nejdůležitějšími zásadami, vrátí se vám investice do této knihy již po ujetí několika málo stovek kilometrů.
Hrčka, Daniel: Rostliny přírodního parku Drahaň–Troja
Obálka knihy
Praha, Grada 2007, 244 s., 350 Kč.
Přírodní park Drahaň-Troja představuje zajímavý přírodní celek na severním okraji Prahy. Jeho posláním je především ochrana krajiny a s tím související i omezení výstavby v místech, kde by mohlo dojít k narušení celkového krajinného rázu. Kniha představuje výsledky rozsáhlého srovnání rozšíření všech druhů cévnatých rostlin, které byly z tohoto území zaznamenány, ať již v současnosti nebo i v minulosti (druhy původní, zavlečené, občasně zplanělé, vyhynulé nebo i záměrně vysazené do volné přírody v rámci genofondovových programů). Mezi dalšími kapitolami lze jmenovat části vztahující se k ohrožení a ochraně květeny včetně informací o výskytu chráněných a vzácných rostlin. Nechybí ani zhodnocení zajímavých přírodních celků (chráněná území, naučná stezka) a použitá literatura. Podobná a takto podrobná publikace vztahující se k území přírodního parku je ojedinělým počinem a nepochybně bude vítaným zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost.
Klaus, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima nebo svoboda?
Modrá, nikoli zelená planeta.
Praha, Dokořán 2007, 160 s.
Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny člověk? Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a politickými zásahy? Václav Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano, environmentalismus ne! Text je psán živým a čtivým stylem, srozumitelným i laikovi a provází ho typický autorův humor a sarkasmem. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Atlas podnebí Česka
Atlas podnebí Česka
Praha, Univerzita Palackého v Olomouci 2007, 256 s.+ CD-ROM, 700 Kč.
Hledáte místo s nejdelším slunečním svitem? Zajímá vás kolik tropických dnů můžete ročně čekat ve vašem městě? Potřebujete vědět, jak často u vás prší? Odpověď na tyto a další podobné otázky vám dá publikace Atlas podnebí Česka. Atlas je podobný encyklopedii a patří k nejkomplexnějším publikacím o klimatu České republiky. Na 260 stranách najdete více než 300 map, 150 grafů a množství názorných fotografií s vysvětlujícím textovým doprovodem v češtině i angličtině. Kapitoly jsou přehledně uspořádané podle jednotlivých prvků např. teploty, srážek, sněhu, vlhkosti, slunečního svitu nebo větru a obsahují většinou mapy za období let 1961–2000. Dlouhodobý pohled je doplněn zpracováním vybraných výjimečných situací v uplynulém období, mezi které patří i povodně z posledního desetiletí. Na nejnovější zpracování charakteristik už netrpělivě čekají nejen meteorologové a klimatologové, ale také experti z oborů více či méně spjatých s podnebím a závislých na rozmarech počasí - např. zemědělství, stavebnictví, dopravy, územního plánování.
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Kovář, Pavel: Klíčová slova
Klíčová slova
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2007, 208 s., 153 Kč.
V čerstvě vyšlé knížce děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Pavla Kováře, Klíčová slova – 1989 najdete rozhovory z období sametové revoluce s lidmi, z nichž většina jsou osobnosti všeobecně známé nejen v komunitě přírodovědců, ekologů a zájemců o problémy životního prostředí (J.Vavroušek, J. Stoklasa, B. Moldan, V. Krajina, I. Málek, J. Fanta, M. Rejmánek, M. Kubátová, Z. Švabinská… ad.). Mezi tématy jsou tehdy (a místy dodnes) ožehavé problémy k řešení v oblasti ochrany přírody, ekologické politiky, výchovy a výuky přírodních věd na školách, herbářových sbírek jako kulturního dědictví, krajinné ekologie, regionálního versus globálního vývoje, střetů ekonomiky a péče o životní prostředí v nejširším slova smyslu… Po 17 letech jsou rozhovory kromě věcné naléhavosti zároveň historickým svědectvím (o to víc, že někteří z protagonistů bohužel již nežijí), které umožňuje konfrontaci dobových ideálů a realitou dalšího vývoje.
Kovářová, H.; Pondělíček, J. a Dobiáš, J.: Včely - situační a výhledová zpráva 2006
VČELY - situační a výhledová zpráva 2006
Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 2007, 23 s.
Předkládaná situační a výhledová zpráva navazuje na zprávu, která byla vydána v únoru 2004. Zprávy jsou k dispozici na zemědělských agenturách - pozemkových úřadech MZe a v budově Ministerstva zemědělství a také na na internetové adrese publikací Ministerstva zemědělství
Logan, Steven: Krotitelé aut
Krotitelé aut
Praha, World Carfree Network 2007, 192 s., 225 Kč.
Automobily se staly znakem úspěchu, bohatství a prosperity. Masové rozšíření automobilu přínáší nemalé změny v běžném životě všech obyvatel – ať již patří k aktivním řidičům či nikoliv. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje například, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. S auty jsme tak nejen schopni, ale i „nuceni“ jet dále za nákupy, do zaměstání, školy. Výsledkem je pak delší doba věnovaná denní dojížďce, velké prostorové nároky a nemalé dopady na životní prostor. Automobily dnes bez nadsázky diktují podobu světa, ve kterém žijeme. Kniha přináší téma, které je pro české publikum novinkou. Zabývá se lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Koupit na Kosmas.cz
Ložek, Vojen: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Praha, Dokořán 2007, 216 s., 238 Kč.
Tato kniha pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba 18 tisíc let. Během té doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a přišel les a s ním i lidé živící se nejprve lovem a později zemědělstvím. Každá pravěká kultura vtiskla naší krajině poněkud jinou tvář, zároveň ale musela reagovat na klimatické změny, vývoj říčních niv i změny lesních porostů. Snad nejzávažnějším motorem změn byly střídající se vlny suchého kontinentálního a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této země s proměnami podnebí a prostředí se střídavým úspěchem zacházíme více jak dvanáct tisíc let, tedy celý holocén, a je to vzrušující příběh! Kniha však není ohlédnutím za minulostí, ale hlavně zprávou pro současnou dobu hlubokých proměn krajiny a očekávaných změn klimatu. Sucha i povodně, odlesnění, hluboká eroze i nástup nových druhů tu již byly a my máme možnost studovat, jak se projevovaly a co způsobily. Koupit na Kosmas.cz
Ložek, Vojen: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru
Praha, Dokořán 2007, 216 s., 238 Kč.
Tato kniha pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba 18 tisíc let. Během té doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a přišel les a s ním i lidé živící se nejprve lovem a později zemědělstvím. Každá pravěká kultura vtiskla naší krajině poněkud jinou tvář, zároveň ale musela reagovat na klimatické změny, vývoj říčních niv i změny lesních porostů. Snad nejzávažnějším motorem změn byly střídající se vlny suchého kontinentálního a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této země s proměnami podnebí a prostředí se střídavým úspěchem zacházíme více jak dvanáct tisíc let, tedy celý holocén, a je to vzrušující příběh! Kniha však není ohlédnutím za minulostí, ale hlavně zprávou pro současnou dobu hlubokých proměn krajiny a očekávaných změn klimatu. Sucha i povodně, odlesnění, hluboká eroze i nástup nových druhů tu již byly a my máme možnost studovat, jak se projevovaly a co způsobily. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Málek, B. (edit.): Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci (potencionálně) zahrnující kontakt s azbestem.
Praha, Státní zdravotní ústav 2007, 144 s.
Pro zaměstnavatele, zaměstnance a inspektory práce. Praktická příručka vydaná Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Neprodejné. Objednávku můžete učinit u Zdravotního ústavu v Hradci Králové
Maršák, Jan: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2007, 28 s.
Brožura byla vytvořena v rámci informačních aktivit MŽP jako nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. Je určena jako pro laickou i odbornou veřejnost. Klade si za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se E-PRTR (Evroský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Provozovatelům může posloužit jako jednoduchý klíč při zjišťování, zda-li se na ně vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z nařízení o E-PRTR. Brožura je dostupná v sekci "Dokumenty" ve formátu pdf na www.irz.cz.
Matějka, L.; Pertlík, J.; Tošner, O.; Skalský, M.: Hodnocení vlivů na životní prostředí - Efektivní účast v procesu EIA
Hodnocení vlivů na životní prostředí - Efektivní účast v procesu EIA
Praha, Arnika 2007, 60 s., 49 Kč.
Procedura hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) předchází realizaci a povolení všech velkých investičních záměrů jako jsou dálnice, lomy, nákupní centra, spalovny, průmyslové podniky apod. Veřejnost a občanská sdružení mohou efektivní účastí v procesu EIA ovlivnit výslednou podobu projektu, nebo jej zcela zastavit. Brožura podrobně vysvětluje průběh procesu podle nového zákona č. 100/2001 Sb. z pohledu občanských sdružení, odkazuje na řadu příkladů z praxe a radí, jak v procesu EIA účinně hájit právo na zdravé životní prostředí. Je zde také grafické schéma, jako příloha vzory úředních podání a aktuální text zákona včetně příloh. Brožuru je možné si objednat na webových stránkách Arniky
Mgr. Matějka, Lukáš; Skalský, Martin: Kdo se ptá, ten se dozví - právo na informace v praxi
Kdo se ptá, ten se dozví - právo na informace v praxi
Praha, Arnika 2007, 60 s., 49 Kč.
Kde se dozvědět, ve kterém kraji je nejšpinavější vzduch? Jak zjistit, kolik peněz utrácí radnice na veřejných zakázkách? Právo veřejnosti na informace je důležitým nástrojem v práci občanských sdružení, ale i nezbytností v životě každého z nás. Příručka poskytuje přehledný návod k využití dvou "informačních zákonů" i různých otevřených informačních zdrojů v oblasti státní správy a ochrany životního prostředí. Vysvětluje také, co dělat v případě, kdy některý úřad zneužívá svého postavení a utajuje před občany informace. Jako příloha vzory úředních podání a aktuální text zákonů včetně příloh. Brožuru je možné si objednat na webových stránkách Arniky
Truxa, Jan; Srdečný, Karel: Tepelná čerpadla, 2. vydání
Tepelná čerpadla, 2. vydání
Brno, Era 2007, 84 s., 109 Kč.
Výraznou tendencí současnosti je ekologický způsob života a zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Pro řadu domácností pak má nemalou přitažlivost také magické slovo: úspory. Zejména ceny za energii totiž v posledních letech rostou nepříjemně rychlým tempem. Jednou z možností, jak se vymanit ze závislosti na monopolních dodavatelích energií, ušetřit na provozu domácnosti a k tomu být co nejšetrnější k životnímu prostředí, je pořízení tepelného čerpadla. Vyšší počáteční investice je vyvážena levným provozem, a vrátí se tak během několika málo let. Když se k tomu připočte možnost státních dotací, zvýhodněných sazeb za energii a navíc téměř bezobslužný provoz, je volba o to snazší. Tato kniha se podrobně zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky fungování a možnosti využití tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Jinými slovy, zájemce o tepelné čerpadlo zde získá veškeré informace, aby mohl vybrat to nejvhodnější právě pro svoji domácnost.
Ženíšková, H.; Gall, V. a Dobiáš, J.: Ryby - situční a výhledová zpráva 2006
RYBY - situční a výhledová zpráva 2006
Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 2007, 43 s.
Předkládaná Situační a výhledová zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu, která byla vydána v říjnu 2006. Vychází z údajů dostupných do 31. srpna 2007, pokud není uvedeno jinak. Situační a výhledové zprávy jsou k dispozici v budově Ministerstva zemědělství a také na internetové adrese publikací Ministerstva zemědělství

Rok 2006
Pardubický kraj Natura 2000
Obálka knihy
Pardubice, 2006, 56 s.
Publikace přináší přehled míst Pardubického kraje navržených do soustavy chráněných území Natura 2000. Každá lokalita nebo ptačí oblast je přesně popsána, a to včetně nákresu v mapce. Následuje vysvětlení, proč je dané místo cenné, jak žijí živočichové nebo rostliny, které se na něm vyskytují, a taky co (ne-)dělat, aby tam mohli žít dál. Její vydání zajistila Společnost přátel Železných hor, na přípravě se podílel taky Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Přípravu fotografických, mapových a textových podkladů zajistila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Publikace je určena zdarma všem zájemcům o problematiku soustavy Natura 2000 v Pardubickém kraji a je k dostání na Krajském úřadu Pardubického kraje, a to v pondělí a středu v úředních hodinách. Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení Ochrany přírody, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice.
Sborník o stavu prostředí v Ostravě
Ostrava, Repronis 2006, 73 s.
Sborník se zabývá všemi součástmi životního prostředí v Ostravě, tj. vodním hospodářstvím, zeědělskou půdou, lesy, ochranou přírody, klimatu a ovzduší, hlučností, starými zátěžemi i zdravotním stavem obyvatelstva.
Cílek, Václav: Tsunami je stále s námi
Praha, Alfa Publishing 2006, 344 s., 299 Kč.
Kniha je následkem divného léta a hurikánu Katrina. Zabývá se klimatickými katastrofami a tím co se posledních deset let děje s počasím a kam to může vést. Shrnuje názory autora o vztahu klimatu, prostředí a civilizace. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kupčíková, Leona; Pacák, Jaromír: Ekologicky šetrný, ekonomicky přínosný provoz kanceláře
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2006, 96 s., 80 Kč.
Publikaci Ekologicky šetrný, ekonomicky přínosný provoz kanceláří vydal Ústav pro ekopolitiku na konci roku 2006. V tématicky laděných kapitolách jsou obsaženy základní informace, rady a doporučení. Pro zvídavé čtenáře, dychtící po podrobnějších informacích, uvádí u každé kapitoly odkazy na publikace či www stránky, které se dané problematice věnují hlouběji. Užitečnými pomocníky budou i rejstříky, které jsou součástí publikace a v nichž naleznete seznam "fair trade" prodejních míst s seznam biopotravin a ekologicky šetrných výrobků vyrobených v tuzemsku. Publikaci můžete v tištěné podobě získat za 80,- Kč přímo v Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s., Kateřinská 26, Praha 2
Lomborg, Bjørn: Skeptický ekolog
Praha, Dokořán 2006, 600 s.
Kniha bývalého člena hnutí Greenpeace zpochybňuje řadu všeobecně přijímaných pověr o tom, jak se naše životní prostředí a kvalita života vůbec neustále zhoršuje. Český překlad vychází z doplněného a aktualizovaného anglického vydání z roku 2001. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Schoerling, Inger; Lind, Gunnar : REACH - co se stalo a proč?
Praha, Arnika 2006, 65 Kč.
Kniha má podtitul Průvodce Jediné planety po tajích chemické politiky EU. Autoři si kladou za cíl napomoci politikům, médiím a občanům vyznat se v tomto složitém tématu a odpovědět na otázku, čím to je, že návrh nové legislativy čím dál víc vychází vstříc zájmům chemického průmyslu.
Simon, Julian: Největší bohatství
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, 668 s., 598 Kč.
Kniha je překladem druhého, rozšířeného vydání nejznámější Simonovy práce The Ultimate Resource. Autor v ní vede důraznou polemiku s konvenčními představami o vyčerpávání přírodních surovin, nedostatku energetických a potravinových zdrojů, úbytku půdy a lesů, znečištění přírodního prostředí a zmenšování biodiverzity, hrozbě populačního růstu a přelidnění a mnoha dalších souvisejících tématech. Na základě pečlivě sebraného ohromného souboru empirických dat, kvantitativní a historické analýzy a ekonomické teorie dospívá k přesvědčení, že veškeré naše přírodní zdroje jsou v každém směru neomezené, protože jsou produktem nejen samotné přírody, ale především lidské práce, vynalézavosti a myšlení. Největším bohatstvím, které máme a o něž se musíme – jak nás přesvědčila a stále přesvědčuje praxe totalitních režimů – kvůli politice obávat, jsou lidé a jejich svoboda. Během let, které uplynuly od prvního vydání této práce (1981), se potvrdily téměř všechny Simonovy závěry a předpovědi, a kniha se tak stala jedním ze zakladatelských děl racionální, konstruktivní a optimistické teorie lidské situace a výchozím bodem specializovanějších ekonomických, ekologických a historických úvah. Z anglického překladu J. Ogrocký. Koupit na Kosmas.cz
Valach, Milan: Češi v neklidné době
Češi v neklidné době
, Marek, L. 2006, 308 s., 260 Kč.
Brněnský filosof Milan Valach se ve své knize esejů, tématicky značně různorodých, nezaměřuje pouze na kontroverzní témata české minulosti (odsun sudetských Němců, vyrovnání se s minulostí po roce 1989), současnou politickou situaci (válka proti Iráku, důsledky sjednocování Evropy), neboť některé pojednávají o hodnotových základech demokracie, multikulturní společnosti, našem vztahu k druhému člověku v éře globálního kapitalismu i o vztahu ekologické krize a politiky. Ke všem tématům autor přistupuje z ideového východiska, které zdůrazňuje význam určitých etických principů a citového zaujetí, neboť výhradně morální hodnoty znemožňují, aby se svět stal netečnou hmotou. Zaujetí hodnotícího postoje ztělesňuje praktickou sílu, ovlivňující chod dějin. Humánnímu úsilí je třeba rozumět coby snaze o co nejlepší podmínky života, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska mezilidských vztahů a kvality životního prostředí. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2005
České perverzní dotace
Praha, Zelený kruh, Hnutí DUHA 2005, 28 s.
Brožura obsahuje analýzu veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí na řadě konkrétních příkladů z oblasti dopravy, průmyslu, zemědělství, těžby surovin, odpadů apod.
EnviroInfo Brno 2005 І, ІІ. Networking Environmental Information
Brno, Masarykova Univerzita 2005, 1458 s., 800 Kč.
Dva svazky sborníku z vědecké konference EnviroInfo Brno 2005.
Eutrofizace a zdravi
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 128 s.
Kniha obsahuje stručný popis a shrunutí hlavních příčin eutrofizace, jejího dopadu na životní prostředí a s tím spojených zdravotnických rizik, preventivních opatření a zásahů, které mohou účinek eutrofizace zmírnit.
Říční krajina 3
Olomouc, Univerzita Palackého 2005, 396 s., 350 Kč.
Sborník příspěvků z 3. ročníku pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny, konané ve dnech 5. až 6. října 2005 v Olomouci.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zpráva za rok 2004
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 136 s.
Souhrnná zpráva představuje pokračování kontinuální řady prezentovaných informací o monitorování zdraví a životního prostředí.
Tvář naší země. Krajina domova
Lomnice nad Popelkou, Studio JB 2005, 500 Kč.
Sedmisvazkový sborník příspěvků ke konferenci konané 8 - 10. března 2005 v Praze a Průhonicích. Jednotlivé svazky se věnují těmto tématům: Zemědělství a venkov, Identifikace s místem a krajinou, Trendy urbanizace, V přírodní krajině Evropy, Krajinný ráz, V kulturním prostoru Evropy.
Zpráva o naplňování Aarhuské úmluvy 2005
Praha, Zelený kruh 2005, 16 s.
Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí: Česká republika
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2005, 216 s.
Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí. Podrobná, přehledná a především obsahuje řadu jasných doporučení, jak situaci v oblasti životního prostředí zlepšit. Z politického hlediska jde nepochybně o jedno z nejdůležitějších hodnocení životního prostředí ČR za poslední roky. Podrobnosti ke knize naleznete zde.
Životní prostředí v České republice 1989–2004
Praha, CENIA 2005, 224 s.
Publikace shrnuje environmentální data za roky 1989 až 2004. Podrobnosti ke knize naleznete zde.
Dvořák, Libor: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Praha, Arch 2005, 192 s., 250 Kč.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů je ješdním z tzv. horizontálních právních předpisů v oblastiochrany životního prostředí.
Hanel, L.; Lusk, S.: Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana
Vlašim, Český svaz ochránců přírody 2005, 448 s., 205 Kč.
Kniha obsahuje ucelené a vyhodnocené údaje, které se dají využít např. pro formulování a prosazování stanovisek při konkrétních zásazích do jednotlivých toků.
Hnilička, Pavel: Sídelní kaše. Otázky k suburbanní výstavbě kolonií rodinných domků.
Sídelní kaše. Otázky k suburbanní výstavbě kolonií rodinných domků.
Brno, Era - vydavatelství 2005, 136 s., 261 Kč.
Snahou publikace pražského urbanisty Pavla Hniličky je reflektovat neregulovaný a zatím málo celospolečensky diskutovaný problém nenasytného požírání volné krajiny městem a přeměny příměstských vesnic v beztvará předměstí postrádající výhody města a vesnice. Jedna z prvních publikací, která se snaží hledat porozumění fenoménu suburbánní výstavby, pokusit se naznačit východiska z již vzniklé situace a přispět k hledání konceptů pro budoucí periferní výstavbu. Práce se zabývá tvorbou místa, se kterou neodmyslitelně souvisí otázka hustoty osídlení, jejíž nedostatečnost je základním kamenem úrazu poškozených předměstí. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kazmarová, H., Kotlík, B., Veselská, H.: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 125 s.
Souhrnná zpráva za rok 2005. Státní zdravotní ústav publikoval v roce 2006 samostatné odborné zprávy subsystému 1 - zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší, subsystému 2 - zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody, subsystému 5 - zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickými látkami ze zevního prostředí, subsystému 6 - hodnocení zdravotního stavu a subsystému 7 - registr profesionálních expozic karcinogenů REGEX.
Komárek, Stanislav: Leprosárium
Leprosárium
Brno, Petrov 2005, 326 s., 243 Kč.
Kniha obsahuje šedesát esejů a článků z let 2001–2004 a jedná se již o pátý svazek autorových statí o přírodě, společnosti, psychologii, environmentalistice a cizích zemích. Většina z nich byla publikována v Salonu Práva, Vesmíru, Prostoru a dalších periodikách, některé vycházejí poprvé. Stanislav Komárek v současné době učí filozofii přírodních věd na UK. Ve svém oboru je nejen respektovaným odborníkem, ale má nevšední dar jej také popularizovat. Dokazují to mj. esejistické knihy Pitevní praktikum pro pokročilé (2000) nebo Mír s mloky (2003). V knize Leprosárium se jeho oblast zájmů dále rozšiřuje, autorův kultivovaný styl se myšlenkově tříbí i prohlubuje. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kovář, Pavel: Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape. Biotic Interactions and Ore/Ash-Slang Artificals Ecosystems
Praha, Academia 2005, 350 s., 390 Kč.
Publikace se snaží zaplnit tematickou mezeru v oboru ekologie obnovy, a to v oblasti zaměřující se na studium a využití spontánních procesů kolonizace, sukcese, mezidruhových a vnitrodruhových vztahů, kolonální selekce nebo dekompozice organické hmoty na deponiích cizorodých a nezřídka toxických substrátů v krajině.
Kratochvíl, Ivan: O přírodě, řízení a naději - nabeton
Praha, Alfa Publishing 2005, 207 s., 499 Kč.
Studie o myšlence "přírodního kapitalismu", která přistupuje ke koncepci "trvale udržitëlného žití" z druhé, možná reálnější strany pohledu - z pohledu výroby a praktického managmentu.
Mezdřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2005, 208 s., 349 Kč.
Environmentální politika představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak konkrétní jednání různých subjektů v této oblasti.
Mezřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2005, 208 s., 349 Kč.
Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje programy zaměřené na prevenci i řešení problémů životního prostředí a jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, občanů). Kniha vysvětluje rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti, rozebírá překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů aj. Koupit na Kosmas.cz
Moravec, Jiří: Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině
Praha, IREAS 2005, 110 s., 60 Kč.
Sborník obsahuje deset příspěvků o ochraně české a evropské krajiny z právního, ekologického a ekonomického hlediska. Mez nimi lze např. najít hodnocení přípravy výstavby silnice R35 na Liberecku a Pardubicku či možnosti oceňování stromů při kácení. Lze se v něm též seznámit s metodou oceňování biotopů.
Nátr, Lubomír: Rozvoj trvale neudržitelný
Praha, Karolinum 2005, 104 s., 120 Kč.
Autor publikace ukazuje, že lidská civilizace má pouze omezené možnosti jak uspokojit své základní potřeby z přírodních zdrojů. Seznamuje čtenáře s limity zemědělské produkce rostlin, růstem lidské populace, problematikou získávání energie a omezenosti jejich dostupných zdrojů. Věnuje se i lidskému hospodaření s vodními zdroji. Koupit na Kosmas.cz
Šebela, Miroslav: Živá voda pod Pálavou
Brno, Moravské zemské muzeum 2005, 272 s., 690 Kč.
Obrazová publikace dokumentuje slovem i fotografiemi, systematicky pořizovanými od roku 1976 do současnosti, změny, k niž v přírodě v oblasti dyjské nivy v úseku mezi Brodem nad Dyjí a Novými Mlýny došlo. Shromažďování materiálů bylo součástí zoologických a ekologických výzkumů, které autor v oblasti prováděl v souvislosti s komplexními vodohospodářskými úpravami jižní Moravy a výstavbou Vodního díla Nové Mlýny.

Rok 2004
Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
Olomouc, Univerzita Palackého 2004, 329 s.
Soubor příspěvků prezentovaných 10. 11. 2004 na konferenci Říční krajina je zaměřen na problematiku řek a jejich okolní krajiny, tohoto specifického životního prostředí, jehož význam je třeba stále propagovat.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2004
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2004, 579 s.
Publikace vyšla v také v anglické verzi.
Zmizelé Sudety
Český les, Antikoplex 2004, 566 s., 350 Kč.
Kniha k putovní fotografické výstavě, mapující různé oblasti Čech a Moravy, kde došlo k vystěhování německé menšiny. Jedná se sborník textů a fotografií k dané tématice. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Beck, Ulrich: Riziková společnost - Na cestě k jiné moderně
Praha, Slon 2004, 431 s., 340 Kč.
Tato kniha patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních dvaceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal Ulrich Beck zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Jeho práce reflektují existenci mezí růstu a snaží se ukázat, jak se tato skutečnost promítá do charakteru moderní společnosti, jak je zároveň tímto charakterem spolupodmiňována a stále znovu reprodukována. Beckova koncepce rizikové společnosti ve světové sociologii zdomácněla, tím spíše, že je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu procesu modernizace. Koupit na Kosmas.cz
Herčík, Miloslav: 111 otázek a odpovědí o životním prostředí
Ostrava, Montanex 2004, 152 s., 159 Kč.
Publikace si klade za cíl systematicky a srozumitelně formulovat hlavní zásady a fakta o problematice ekologie a všech důležitých tématech životního prostředí.
Kender, Jan: Péče o krajinu: krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí
Praha, Consult 2004, 191 s.
Sborník.
Měkotová, Jarmila; Štěrba, Otakar: Říční krajina
Olomouc, Univerzita Palackého 2004, 236 s.
Sborník z 1. ročníku pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny v Olomouci. Neprodejné.
Měkotová, Jarmila; Štěrba, Otakar: Říční krajina
Olomouc, Univerzita Palackého 2004, 236 s.
Sborník z 1. ročníku pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny v Olomouci. Neprodejné.
Scheer, Hermann: Světové sluneční hospodářství
Praha, Eurosolar 2004, 320 s., 285 Kč.
Druhá kniha předsedy evropského sdružení Eurosolar Hermanna Scheera předkládá schéma a cestu k dosažení pozitivních politických, ekonomických a technologických změn ve světě využíváním místních, obnovitelných a všeobecně dostupných zdrojů. Ukazuje také neobyčejné příležitosti a přínosy, které tyto změny mohou přinést. Koupit na Kosmas.cz
Sudek, Josef: Smutná krajina
Praha, Kant 2004, 112 s., 650 Kč.
Kniha panoramatických fotografií Josefa Sudka ze severozápadních Čech (především mostecka) z období 1957-1962. Přečtěte si rezenci EkoListu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2003
Deset let udržitelného? rozvoje. Česká republika 2003
Praha, Centrum pro otázky životního prostředí 2003, 72 s., zdarma.
Publikace prezentuje hlavní trendy v environmentální, sociální a ekonomické oblasti v České republice od počátku devadesátých let do roku 2001. Stav a vývoj České republiky je srovnáván i se sousedními zeměmi: členy EU Rakouskem a Německem a přistupujícími zeměmi Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Publikaci je možné získat zdarma na adrese Centra pro otázky životního prostředí (U Kříže 8, Praha 5, tel: 2510 80 351).
Program a sborník konference Ovzduší 2003. Brno 5. - 7. května 2003
Brno, Masarykova univerzita 2003, 253 s.
Sborník přednášek z konference.
Damohorský; Drobník a kol.: Právo životního prostředí
Praha, C.H. Beck 2003, 545 s., 690 Kč.
První, komplexně koncipovaná učebnice se zabývá širokým okruhem problematiky českého práva životního prostředí, a to i v jeho mezinárodněprávním a evropském komunitárním kontextu. Rozebírá jak problematiku obecnou (principy, odpovědnost, orgány, východiska), tak také konkrétní (voda, půda, odpady, ovzduší, příroda, krajina atd.).
Fiala, Petr; Pitrová, Markéta: Evropská unie
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2003, 744 s., 650.
Publikace nabízí poprvé v českém prostředí komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství a jejich přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politikami. Kniha umožňuje získat detailní a ucelené informace o integračním procesu.
Haberle, Gregor: Technika životního prostředí pro školu i praxi
Praha , Sobotáles 2003, 336 s.
Kniha by chtěla dát přehled o stále významnější roli techniky v oblasti životního prostředí, a to s cílem, aby se zvýšila akceptace ochrany životního prostředí ovládanou vhodnou technikou pro životní prostředí.

Rok 2002
Fakta a data o životním prostředí v České republice
Fakta a data
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 2002, 74 s.
Publikace MŽP ČR přináší přehled stavu životního prostředí v jednotlivých oblastech ČR i v konkrétních segmentech životního prostředí. Součástí publikovaných dat je také srovnání stavu životního prostředí u nás v letech 1990, 1998 a 2000.
Pardubicko
Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny 2002, 316 s., 495 Kč.
Publikace se podrobně zabývá ochranou přírody v daném regionu, uvádí souhrnou charakteristiku přírodních poměrů jednotlivých okresů, zvláštní chráněná území, přírodní parky a chráněné stromy v lokalitě.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zpráva za rok 2001
Praha, Státní zdravotní ústav 2002, 136 s.
Systém je realizován podle usnesení VládyČR, je obsažen v novém zákoně o ochraně veřejného zdraví a je jednou z priorit Akčního plánu zdraví a životního prostředí.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody
Praha, Státní zdravotní ústav 2002, 136 s.
Odborná zpráva za rok 2001
Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO
Brno, Masarykova univerzita 2002, 162 s., 150 Kč.
Sborník o obratlovcích v rezervaci Pálava.
Zlínsko
Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny 2002, 376 s., 600 Kč.
Publikace se podrobně zabývá ochranou přírody v daném regionu, uvádí souhrnou charakteristiku přírodních poměrů jednotlivých okresů, zvláštní chráněná území, přírodní parky a chráněné stromy v lokalitě.
Alexijevičová, Světlana: Modlitba za Černobyl
Modlitba za Černobyl
Brno, Doplněk 2002, 230 s.
Zdá se nám, že víme o Černobylu všechna fakta, jména, čísla… Je přirozené, že lidé chtějí zapomenout a věřit, že černobylská tragédie je minulostí. Novinářka S. Alexijevičová jezdila do oblasti katastrofy tři roky a hovořila s lidmi různých zaměstnání, osudů, názorů, generací. I český čtenář má nyní možnost nahlédnout do jejich svědectví, často velmi sugestivně a syrově podaných.
Mišák, Zbyněk: Systémy environmentálního managmentu
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 83 s.
Skripta.
Ondřej, Miloš, Drobník, Jaroslav: Transgenoze rostlin
Transgenoze rostlin
Praha, Academia 2002, 316 s., 240 Kč.
Transgenozí rostlin se rozumí vnášení klonovaných genů prostřednictvím vektorů do cizího genomu. V knize je popsán způsob modifikace DNA bakterie Agrobacterium tumefaciens a mechanismus přenosu genů do genomu rostlin. Závěr je věnován důvodům postupného zavádění transgenních rostlin do prostředí a legislativním otázkám geneticky modifikovaných organismů v zahraničí a u nás. Koupit na Kosmas.cz
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě
Zelená zleva?
Praha, G plus G 2002, 264 s., 249 Kč.
Kniha může nabourat udržované stereotypy o ekologických aktivitách a je vlastně encyklopedií zelené politiky, tak jak se vyvíjela v poslední čtvrtině dvacátého století v zemích našeho kontinentu. Přečtěte si recenzi EkoListu.
Petržílek, Petr: Předpisy o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem
Praha, ABF 2002, 152 s., 290 Kč.
Publikace obsahuje zákon č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.
Přel. K. Markvart: Nebezpečné odpady
Praha, Státní zdravotní ústav 2002, 24 s.
Cílem brožury je pomoci místním pracovníkům odpovědným za kvalitu životního prostředí a zdraví a poskytnout jim pro jejich rozhodování vědecky ověřené informace.
Zeman, Jan: Ekonomické základy trvale udržitelného vývoje
Olomouc, Univerzita Palackého 2002, 172 s., 146 Kč.
Studie hledá řešení problému strategie trvale udržitelného vývoje především z pozice environmentální ekonomie.

Rok 2001
Agrární sektor před vstupem ČR do EU
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 326 s.
Sborník příspěvků z věděckého semináře.
Ašsko
Plzeň, Západočeská univerzita - Sociologický ústav AV ČR 2001, 97 s.
Geografická analýza příhraničního mikroregionu. Studie v rámci Geograntu pohraničí.
Lokální Agenda 21 v ČR a ve Spolkové republice Německo
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001, 92 s., 45 Kč.
Odborné články z oboru životního prostředí.
Mezinárodní aktivity ministerstva životního prostředí v letech 2000 - 2001
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 77 s.
Přehled mezinárodních aktivit MŽP.
Největší katastrofy a neštěstí
Praha, Knižní klub, Ikar 2001, 336 s., 399 Kč.
Přírodní katastrofy a pohromy způsobené lidmi, rizika spojená s rozvojem civilizace.
Ovzduší 2001
Brno, Masarykova univerzita 2001, 297 s.
Sborník z konference věnované problematice znečištění ovzduší, legislativě, monitoringu znečištění a hodnocení environmentálních rizik.
Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republic 2001
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 67 s.
Německá verze publikace Státní polika životního prostředí.
State Environmental Policy
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 60 s.
Státní politika životního prostředí.
Státní polika životního prostředí
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 56 s.
Progamové prohlášení vlády.
Stavební zákon, autorizované povolování ve výstavbě
Ostrava, Sagit 2001, 114 s., 42 Kč.
Obsahuje stavební zákon včetně novelizace z 1. 1. 2002, dále novou prováděcí vyhlášku o územně plánovací dokumentaci, nový zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Podle stavu k 5. 10. 2001
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí
Praha, Státní zdravotní ústav 2001, 107 s.
Zpráva shrnuje výsledky jednotlivých výzkumů vlivů na zdravotní stav obyvatelstva za rok 2000. Projekt je realizován podle Usnesení vlády ČR č. 369/1991, je obsažen v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a patří též do Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí; Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody
Praha, Státní zdravotní ústav 2001, 98 s.
Odborná zpráva za rok 2000, vyhodnocující jakost pitné vody, zátěž a poškození zdraví obyvatelstva ve vztahu k zásobování pitnou vodou. Projekt je realizován podle Usnesení vlády ČR č. 369/1991.
Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu a v regionech Slovenska
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001, 148 s., 145 Kč.
Sborník prací na téma ochrana a výdaje na ochranu životního prostředí, zpracování odpadů, revitalizace postižených oblastí.
Černý, Pavel, Doucha, Pavel: Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb
Tábor, Ekologický právní servis 2001, 91 s., 88 Kč.
Těžištěm publikace je podrobný rozbor procesu vytváření územních plánů a územního a stavebního řízení. Vedle ochrany životního prostředí kladou autoři důraz na popis možností veřejnosti, která se chce zapojit do řízení, v nichž se plánují nebo povolují stavby, jež mají negativní vliv na životní prostředí. Publikace rovněž obsahuje kompletní seznam stavebních úřadů a výňatky z důležitých právních předpisů.
Fiala, Jaroslav: Ambient air quality in the Czech republic from the perspective of new EU directive
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 23 s.
Petržílek, Petr: Půda v krajině
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 88 s.
Problematika právní ochrany půdy, půda jako složka životního prostředí.
Stec, Stephen: Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 32 s.
Překlad vybraných kapitol z publikace "The Aarhus Convention, An Implementation Guide" o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a právní ochraně v záležitostech životního prostředí.
Sucharová, D., Šenarová, M., Šmejkal, V.: České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup České republiky do Evropské unie
České podnikání a ochrana životního prostředí...
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 77 s.
Příručka pro podnikatele, kde se seznámíte s problematikou ochrany životního prostředí v Evropské unii.
Toynbee, Arnold: Lidstvo a Matka Země
, Práh 2001, 630 s., 690 Kč.
Poslední velké dílo anglického historika. Otřesen rychlostí, s jakou moderní civilizace vyčerpává biosféru, rozhodl se na sklonku svého života Arnold Toynbee, pravděpodobně nejvýznamnější historik 20. století, zpracovat dějiny světa, které by jasně odrážely i závislost lidského rodu na mateřském prostředí, z něhož vzešel. Dějiny světa v podání Arnolda Toynbeeho nejsou europocentické. Toynbee přikládá stejnou váhu všem civilizacím, které Matka Země hostila a hostí. A stejně tak všem epochám. Postupuje proto v odílech po pěti stech letech a v tomto časovém období srovnává tehdejší civilizace. Koupit na Kosmas.cz
Třebický, V., Novák, J., Kružíková, E.: Proměny politiky životního prostředí: 10 let ekonomické trasformace, ochrany životního prostředí a environmentální politiky v České republice
Praha, Ústav pro ekopolitiku 2001, 62 s., 50 Kč.
Studie je součástí širšího projektu, který analyzuje vývoj ochrany životního prostředí v období po pádu komunistických režimů ve třech zemích Visegradské čtyřky - v České republice, Polsku a Maďarsku. Syntéza národních studií slouží jako podklad pro zprávu za celý region.
Zlý, Bohumír: Evropská unie a integrační procesy od A do Z
Ostrava, Montanex 2001, 117 s.
Publikace věnovaná problematice integrace.

Rok 2000
Česká republika v hodnocení Evropské komise 2000
Praha, Ministerstvo zahraničních věcí České republice 2000, 174 s.
Pravidelná zpráva Evropské komise.
Deset let péče o životní prostředí v České republice
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 80 s.
Sborník vychází z pražské výstavy "A po nás potopa". Doplněno i dalšími materiály.
Hodnocení rizik pro životní prostředí
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 2000, 102 s., neprodejné.
Program a sborník konference ERA 2000, která se konala 12. - 15. března 2000.
Některé aspekty využití zdrojů Sapard k realizaci Plánu rozvoje zemědělství a venkova na období 2000 - 2006
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 59 s.
Výzkumná zpráva vypracovaná na žádost MMR a MZe ČR pro Evropskou komisi EU.
Report on the Environment in the Czech Republic in 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 167 s.
Změny stavu životního prostředí mezi roky 1998 a 1999 v kontextu porevolučního vývoje, analýza příčin současného stavu. Anglicky.
Stav světa na přelomu tisíciletí
Praha, Hynek 2000, 380 s.
Zpráva Worldwatch institutu, dokumentující stav životního prostředí na naší planetě.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 17 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Chomutovská oblast
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 18 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Hlavní město Praha.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 19 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Brněnská oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 15 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Liberecká oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 21 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Českobudějovická oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 16 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Olomoucká oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 13 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Plzeňská oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 18 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Ostravská oblast.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Praze 1999
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 18 s.
Charakteristika dané oblasti a stav životního prostředí. Středočeská oblast. Královehradecká oblast.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí
Praha, Státní zdravotní ústav 2000, 103 s.
Odborná zpráva, hodnotící kvality složek životního prostředí ve vztahu k zdravotnímu stavu obyvatel.
Hájek, Miroslav: Efektivnost výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 140 s., 137 Kč.
Rozbor výdajů na ochranu životního prostředí
Jech, Karel: Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií
Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2000, 79 s.
Publikace usnadňuje orientace v oblasti životního prostředí EU.
Lipský, Zdeněk: Sledování změn v kulturní krajině
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 71 s.
Skripta pro předmět Krajinná ekologie.
Mareček, Jiří: Posuzování vlivů na životní prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 38 s., 73 Kč.
Vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí.
Šauer, Petr, a spol.: Dobrovolné dohody v politice životního prostředí
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR a Vysoká škola ekonomická 2000, 339 s.
Dobrovolné dohody v politice životního prostředí
Škarpa, Petr: Vliv dopravy na životní prostředí
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 140 s., 73 Kč.
Skripta.

Rok 1999
Agenda 2000
Praha, Ústav mezinárodních vztahů 1999, 61 s.
Syntetický materiál o rozšíření EU.
Enviromentální politika v Německu a České republice
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 131 s., 50 Kč.
Sborník byl zpracován v rámci projektu PHARE.
Podpora ochrany životního prostředí v ČR
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999, 63 s.
O možnostech podpory směřující ke zlepšení stavu životního prostředí.
Politika, stav a vývoj životního prostředí
Praha, MŽP ČR 1999, 200 s.
Zpráva je součástí programu, který provádí oponentní hodnocení environmentálních podmínek a pokroku v jednotlivých členských zemích.
Přístup k informacím o životním prostředí
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 1999, 83 s., 91 Kč.
Sborník příspěvků z konference.
Report on the Environment in the Czech Republic in 1998
Praha, Ministerstvo životního prostředí 1999, 148 s.
Zpráva o změně stavu životního prostředí mezi roky 1997 a 1998 v kontextu vývoje v období 1990 - 1998, analýza příčin dosavadního vývoje, očekávané trendy v horizontu roku 2000 atd.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR - Český statistický úřad - Český ekologický ústav 1999, 455 s.
Česky/anglicky.
Státní politika životního prostředí
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999, 76 s.
Program vlády v oblasti životního prostředí. I anglická verze.
Stav životního protředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a hl. m. Prahy 1998
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999, 20 s.
Charakteristika daného území z hlediska sledovaných aspektů. Různá území.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1998
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999, 141 s.
Braniš, Martin a kol.: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti životního prostředí a ekologie
Praha, Karolinum 1999, 46 s., 68 Kč.
500 hesel z oblasti ochrany životního prostředí a klasické a aplikované ekologie.
Červinka, Pavel: Životní prostředí České republiky
Praha, Karolinum 1999, 102 s., 167 Kč.
Skripta.
Ganguly, P., Tomeček, P., Píšek, T.: Metodika zpracování zprávy o stavu životního prostředí v daných geografických lokalitách, zejména okresů
Frýdek-Místek - Praha, Sdružení environmentálních občanů - Ministerstvo životního prostředí, ČR 1999, 32 s.
Kunc, Karel: Globální problémy
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 186 s., 96 Kč.
Obecné informace a konkrétní rozbor klíčových globálních problémů a jejich geografických aspektů.
Polách, J., Smolík, D.: Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1999, 108 s., 44 Kč.
Určeno pro posluchače ekonomické fakulty.
Rektořík, J., Šelešovský, J.: Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 1999, 140 s., 130 Kč.
Publikace je koncipována jako teoreticko-praktický návod pro tvorbu strategie rozvoje.
Zahálka, Jaroslav: Ochrana životního prostředí a české příhraniční obce
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 40 s., 15 Kč.

Rok 1998
Agenda 21
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 323 s.
Český překlad textu části Přílohy II dokumentu Report of the United Nations Conference on Enviroment and Development, Rio de Janeiro, 3. - 14. June 1992. Mezinárodní Agenda 21 odráží celosvětový konsensus a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti rozvoje a životního prostředí.
Dvoustranné mezinárodní dohody
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 332 s.
Přehled mezinárodních dohod pro oblast životního prostředí, uzavřených mezi orgány České republiky a druhého státu.
Eco-Labelling in the Czech Republic
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 25 s.
Globalizace a střední Evropa
Praha, Ústav mezinárodních vztahů b.r.v. 1998, 76 s.
Sborník z konference. Česky/německy.
Pověz mi, kdo je nejkrásnější II
Praha, Zelený kruh 1998, Cena knihy je rovna poštovnému. Při osobním vyzvednutí ji získáte zdarma.
Publikace ukazuje přístup poslanců parlamentních stran k životnímu prostředí. Ohlíží se za sliby politických stran a za jejich zákonodárnými aktivitami od roku 1996. Dozvíte se, jak probíhalo projednávání zákonů i jak hlasovali konkrétní poslanci. Objednávky: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. (02) 29 84 48, e-mail zk@ecn.cz.
Report on the Environment of the Czech Republic in 1997
Praha, MŽP ČR 1998, 133 s.
Popis změny stavu životního prostředí mezi roky 1996 - 1997.
Stav světa 1998
Praha, Hynek 1998, 356 s.
Zpráva o cestě k trvale udržitelné společnosti. V roce 1998 uplynulo patnáct let od doby, kdy spatřila světlo světa první zpráva Worldwatch institutu, dokumentující stav životního prostředí na naší planetě.
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze 1997
Praha, MŽP ČR 1998, 20 s.
Brožurky podle daného území; chomutovská oblast; olomoucká; českobudějovická; brněnská; plzeňská; královéhradecká; ostravská; liberecká; středočeská oblast; hl. m. Praha.
Worldwatch Institute: State of the World 1998
New York, W.W. Norton and Co. 1998
Publikace americké neziskové organizace mapuje aktuální stav některých ekologických a společenských problémů i možnosti jejich řešení.
Abramowitz, J. N.: Taking a Stand: Cultivating a New Relationship with the World's Forests
Washigton, Worldwatch Istitute 1998
Publikace renomované americké organizace shrnuje situaci v oblasti destrukce světových lesů a především možnosti, jak úbytek zastavit.
Hanák, Petr, Chalupník, Jan: Katalog obnovitelných zdrojů energie 1998
Praha, Ekowatt 1998
Seznam adres a činností firem zabývajících se obnovitelnými zdroji energie nebo poradentstvím v této oblasti v roce 1998 v ČR.
Humm, Othmar: Nízkoenergické domy
Praha, Grada Publishing 1998, 360 s., 390 Kč.
Popis koncepčních řešení pro domy s nízkou spotřebou energie na vytápění.
Kaminský, J. Vrtek, M.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava, Vys. škola báňská - Techn. univ. 1998, 96 s.
Kočírková, Pavla: Evropská unie a životní prostředí
Ostrava, Montanex 1998, 188 Kč.
Publikace pro nejširší veřejnost vysvětluje současný pohled Unie na problém životního prostředí.
Kříž, Vladislav uspořádal: Ekologické činnosti významných průmyslových podniků Ostravsko - karvinské aglomerace
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 94 s., 50 Kč.
Sborník příspěvků z 6. konference Nadace Beskydy. Seznámení se snahami průmyslových podniků o zmírnění a nápravu důsledků ekologických zátěží souvisejících s výrobní činností.
Kulatý, Jiří sestavil: Praktický rádce - jak chránit životní prostředí v Praze
Praha, Agentura Koniklec 1998, 50.
Lízner, Miloš: Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce 1997
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 15 s.
Středočeská oblast.
Nováček, Pavel, Huba, Mikuláš, Mederly, Peter: Ohrožená planeta na prahu 21. století
Olomouc, Univerzita Palackého 1998, 98 Kč.
Publikace poskytuje základní informace o výskytu významných regionálních a globálních problémů biosféry v historii, o dnešním stavu, možných způsobech řešení problémů a perspektivách dalšího rozvoje.
Outrata, E., Kužvart, M. úvod: Statistická ročenka životního prostředí České republiky
Praha, Ministerstvo žijvotního prostředí ČR - Český statistický úřad - Český ekologický ústav 1998, 493 s.
Česky / anglicky.
Šoch, Jan: Ekologie a ochrana životního prostředí
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 104 s.
Učební texty OU.

Rok 1997
Hodnocení rizik pro životní prostředí
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 1997
Sborník přednášek z konference ERA 97 "Od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém", Brno, 19. - 22. října 1997.
Praha - životní prostředí 1997
Praha, Institut městské informatiky 1997+ CD-ROM
Nová ročenka o stavu životního prostředí v hlavním městě. Knihu i CD-ROM si můžete objednat na adrese IMI, Žatecká 2, 11001 Praha 1.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1996
Praha, MŽP ČR 1997
Kudláček, Ivan: Ekologie průmyslu
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 187 s.
Učeb. texty.
Moldan, Bedřich: Příroda a civilizace
Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1997
Úryvek.

Rok 1995
Ekologické škody technické a právní řešení
Praha, BIJO 1995, 222 s.
Meadowsová, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J.: Překročení mezí
Praha, Argo 1995, 319 s.
Autoři knihy Meze růstu se po letech ke svému tématu vrátili, aby zjistili, nakolik jejich modely odpovídají skutečnému vývoji světa. Tato prověrka pro ně dopadla na výbornou - v modelu museli změnit pouze několik málo konstant z několika set a drobně upravit způsob výpočtu některých proměnných. Hlavní myšlenky však času odolaly. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Stehlík, Petr: Integrace procesů a její význam pro redukci spotřeby energie a škodlivých emisí - Základní principy
Praha, Procesní inženýrství 1995, 60 s.

Rok 1993
Hodnocení zdrojů kontaminace ŽP [měřění emisí]: Sborník referátů
Praha, BIJO 1993, 97 s.
Berger, K.: Úspory energie a ekologie. Díl 1, 2.
Ostrava, AKS 1993, 88/145 s.
Kos, J., Maršáková, M.: Chráněná území přírody České republiky
Roztoky u Prahy, Žaket 1993, 1 list s.
měř. 1:50000

Rok 1992
Matějka, Karel: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice : Sborník z pracovního semináře uskutečněného 17. a 18. března 1992 v Českých Budějovicích
Praha, Scient.-Pedagog. Publ. 1992, 140 s.
Rubík, Ivo: Zpáva o stavu životního prostředí ve Slaném a na Slánsku
Slaný, 1992, 40 s.

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.

Rok 1990
Gockeler, S., Reeve, H.: Libkovice: Zdař Bůh
Praha, Academia 1990, 247 s.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.