Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Ekonomika, průmysl a služby MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Ekonomika, průmysl a služby
Rok 2016
Hůnová, Iva; Braniš, Martin: Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší [E-kniha]
Atmosféra a klima
Praha, Karolinum 2016, 352 s., 240 Kč.
Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost. V obsáhlé učebnici o aktuálním stavu klimatu se proto setkávají specializované kapitoly od autorů s různým odborným zázemím. Cílem editorů bylo umožnit čtenářům zaměřit se na jednotlivé části podle jejich zájmu a potřeby, ohled je přitom brán zejména na studenty a odbornou veřejnost bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky. Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Černoch, F. a kol.: The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries
Obálka knihy The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries
Brno, Masarykova univerzita 2012, 311 s.
Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický vývoj členských států zásadně ovlivňuje. Pro porovnání infrastrukturních scénářů autoři využívají pro tyto účely zvlášť vyvinutého matematického modelu MEOS a série indexů pokrývajících klíčové aspekty ekonomické a politické dimenze obchodu se zemním plynem.
Havrland, B.; Pobedinschi, V. M. : Biomass Processing to Biofuel
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 86 s., 90 Kč.
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Ransom, David: Fair trade
Obálka knihy Fair trade
Brno, Doplněk 2012, 138 s., 109 Kč.
Autor v knize podává hutný a jednoduše strukturovaný přehled tematiky fair tradu doplněný o praktické příklady. Analyzuje hnutí fair trade bez zamlčování jeho současných rozporů a na základě svých zkušeností navrhuje i reálná řešení těchto problémů. Publikace líčí životní osudy farmářů napojených jak na tradiční systém velkých nadnárodních firem, tak na systém fair trade. Příběhy farmářů získané v terénu doplňují statistické informace, grafy a analýzy. Kniha představuje dobrý úvod do problematiky, na českém knižním trhu je průkopnickým počinem a alespoň zčásti zaplní mezeru, která u nás v této oblasti existuje. Vydáno jako e-kniha. Koupit na Kosmas.cz
Soukopová, Jana a kol. : Ekonomika životního prostředí
Obálka knihy Ekonomika životního prostředí
Brno, Masarykova univerzita 2012, 330 s.
Publikace „Ekonomika životního prostředí“ je věnována ekonomickým souvislostem ochrany a tvorby životního prostředí. Ekonomický pohled na řešení problémů životního prostředí (ŽP) je významný v tom, že na ochranu a tvorbu životního prostředí je alokováno značné množství veřejných i soukromých prostředků. Publikace se snaží vnést ucelený pohled na ochranu životního prostředí z ekonomického pohledu a ukázat vliv různých subjektů veřejného i soukromého sektoru. Publikace nechce přinést velký objem výkladového textu, ale spíše napomoci lepšímu pochopení hlavních teorií, konceptů, principů, nástrojů, metod a vzájemných vztahů a souvislostí jednotlivých součástí životního prostředí a jejich ekonomiky.
Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání I.
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání I.
Brno, Masarykova univerzita 2012, 235 s.
Ochrana životního prostředí je v současnosti regulována celou řadou norem. Vyznat se v nich není pro podnikatele snadné. Tato publikace určená nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ na Masarykově univerzitě si klade za cíl poskytnout budoucím podnikatelům základní orientaci v otázkách správního řízení, účasti veřejnosti při uskutečňování podnikatelských záměrů a přístupu k informacím. Dále přibližuje kupř. problematiku územního plánování, ochrany ovzduší a požadavků kladených na investory při posuzování vlivů na životní prostředí.
Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání II.
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání II.
Brno, Masarykova univerzita 2012, 157 s.
Ochrana životního prostředí není jen věcí podnikatelů a správních orgánů, ale důležitou roli může sehrát také veřejnost. Pokračování publikace určené nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ představuje především možnosti zapojení veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí (občanská sdružení, proces EIA, územní plánování a povolování staveb). Publikace je doplněna o příklady z praxe právníků Ekologického právního servisu a obsahuje vybrané vzory podání.
Yayan, Satyakti; Havrland, Bohumil; Ackermann-Blažková, Lucie a kol.: Renewable Energy Economics in Developing Countries
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 76 s., 90 Kč.

Rok 2011
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Měnící se životní prostředí aneb z Ria do Ria+20
Praha, Informační centrum OSN v Praze 2011

Nová zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) mapuje změny globálního životního prostředí během posledních dvou desetiletí. Tato publikace vychází jako část výroční studie UNEP /Global Environmental Outlook/ (GEO), letos s pořadovým číslem 5. To je vlajková loď OSN v oblasti analýzy stavu, trendů a perspektiv globálního prostředí. GEO-5 vyjde v květnu 2012, měsíc před konferencí OSN v Riu de Janeiro (Rio+20). Zpráva /Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20/ poukazuje na rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, pokles biodiverzity i 40procentní nárůst využívání přírodních zdrojů. To vše probíhá rychleji než růst světové populace. Zpráva UNEP současně upozorňuje na to, že pokud bude svět schopen rázně a rychle jednat, může dramaticky změnit trajektorii nebezpečných trendů ohrožujících životní podmínky lidí. Vynikajícím příkladem může být akce proti ničení ozonové vrstvy,“ říká výkonný ředitel UNEP a zástupce generálního tajemníka OSN Achim Steiner. Nová zpráva UNEP obsahuje širokou škálu informací, dat, grafů i satelitních snímků k tématům populace, klimatické změny, energetiky, využívání přírodních zdrojů, lesů i k tématům potravinové bezpečnosti a vody.

Z obsahu např.: *Populace* Počet obyvatel Země dosáhl 7 miliard. Podíl městské populace přitom od roku 1992 vzrostl o 45 procent. Podíl obyvatelstva chudinských slumů v letech 1990-2010 naopak poklesl na třetinu, a to díky zlepšeným podmínkám bydlení a sanitace (zejména kanalizace a přístup k pitné vodě). Počet velkoměst (10 milionů lidí a více) vzrostl z deseti (1992) na 21 (2010), tzn. 110procentní nárůst. 1,4 miliardy lidí nemá spolehlivé dodávky elektřiny, nebo nemá elektřinu vůbec. Publikace Keeping Track of our changing environment je ke stažení zde.

Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF, v internetové podobě zde.
Klusák, Vít:: Vše pro dobro světa a Nošovic, DVD
Obálka knihy
, Indies 2011
Celovečerní dokumentární film ,,Vše pro dobro světa a Nošovic” je svérázným portrétem malé české vesnice, ve které – jak místní říkají – přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny: korejská automobilka Hyundai. Z vesnice, která se proslavila především kysaným zelím a pivem Radegast, se tak stala průmyslová zóna – největší investice na zelené louce v historii ČR. Mnozí z majitelů polí, na kterých dnes automobilka uprostřed vsi stojí, však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil je až nátlak jejich sousedů a anonymní dopis, který odolávajícím sedlákům a jejich blízkým pohrozil smrtí. Filmaři se do Nošovic vrací dva roky po dramatických výkupech pozemků, v době, kdy továrna začíná chrlit levná auta a skrze sedm postav spřádají hravý i mrazivý portrét místa, které se náhle a nevratně proměnilo k nepoznání. – Ožívá tak sociální groteska o poli, na kterém rostou auta. <a href="https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vse-pro-dobro-uhli-a-nosovic">Přečtěte si recenzi Ekolistu</a>.
Smola, Josef: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů
Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů
Praha, Grada 2011, 352 s., 449 Kč.
Kniha navazuje na předchozí úspěšnou knihu "Stavba rodinného domu krok za krokem". Přehledně a čtivou formou popisuje požadavky na návrh, stavbu i bydlení v energeticky úsporném domě. Do odborných podrobností zabíhá jen pokud je to pro pochopení souvislostí nezbytné. Autor na základě svých mnohaletých praktických zkušeností architekta/projektanta hodnotí nároky kladené na architekta, realizační firmu i stavebníka při návrhu, realizaci a při užívání nízkoenergetických a pasivních domů v České republice. V navazujících kapitolách, které patří k těžišti knihy, podrobně rozebírá jednotlivé požadavky pomyslného "desatera" na konstrukce, technické vybavení a chování nízkoenergetických a pasivních domů, rovněž s ohledem na požadavek zdravého bydlení a netradiční druhy stavebních materiálů. Nevyhýbá se ani citlivé problematice nezbytným více nákladům při porovnání s běžnou kvalitou výstavby. Otevřeně uvádí celou řadu chybných příkladů a řešení jako názorné poučení pro čtenáře. Závěrem popisuje možné trendy do budoucna.
Vondra, Roman: Po kolejích a silnicích velké Prahy - Systém městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy v letech 1918-1945
Po kolejích a silnicích velké Prahy
Praha, Akademie věd České republiky. Historický ústav 2011, 288 s., 504 Kč.
Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 1918-1945 v co nejširším spektru rozličných aspektů. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zástupců hlavních politických stran a zmiňuje jak jejich spolupráci, tak i rivalitu. Sleduje životní osudy předsedy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení Eelektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období proměn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava včetně působení odbojových organizací mezi zaměstnanci. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík. Koupit na Kosmas.cz
Zillmer, Hans-Joachim: Energetický blud - Proč jsou zásoby ropy a zemního plynu nevyčerpatelné
Energetický blud
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 272 s., 260 Kč.
Kdo varuje, že definitivně dojdou zásoby fosilních paliv, ignoruje fakta: hluboko v zemské kůře se nachází neomezený rezervoár energie, neboť plyny stoupající z mořského dna a pevninských soklů dokazují, že se v těchto místech vyskytuje obrovské množství cenného metanu. Nejnovější výzkumy rovněž ukazují, že se přírodní ropná ložiska periodicky obnovují a doplňují. O všeobecně prorokované energetické krizi tudíž nemůže být řeč, natož o klimatické katastrofě způsobené lidstvem. Hans-Joachim Zillmer svými převratnými, vědecky podloženými tezemi zpochybňuje etablované myšlenkové modely, představuje inovativní myšlenky a vyvrací hysterické, úzkostné prognózy týkající se energie a klimatu. Jeho podněty otvírají nové, přesvědčivé perspektivy do budoucnosti. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Chytrá energie
Chytrá energie
Brno, Hnutí DUHA 2010, 108 s.
Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky – a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii. Publikace ke stažení v pdf.
Desatero domácí ekologie+Nekup to+Do čista+Chemické látky - Balíček publikací
Desatero domácí ekologie+Nekup to+Do čista+Chemické látky
Brno, ZO ČSOP Veronica a Síť ekologických poraden 2010, 100 Kč.
Balíček publikací týkající se environmentálně šetrného chování a nakupování: Nekup to - shrnující nejčastější nákupní témata, se kterými se environmentálně uvědomělý spotřebitel potkává a pokouší se řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské vložky, květiny, textilní výrobky. Do čista - věnující se environmentálně šetrnému úklidu, praktické rady a tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji. Chemické látky v životním prostředí a zdraví, autor MUDr. Šuta. Přehled o tom, kde a v jakých podobách se kolem nás chemické látky vyskytují a jak ovlivňují životní prostředí, zdraví a co můžeme dělat my. Jednotlivé kapitoly se věnují např. potravinám, pesticidům, potravinářským aditivům, plastům a vybraným průmyslovým chemikáliím. Desatero domácí ekologie - Již páté, zcela přepracované vydání úspěšného titulu autorů Vlašín, Ledvina, Máchal. Kapitoly: energie, voda, nakupování, ovzduší, odpady, doprava, zahrada, potrava a zdraví, příroda, globalizace a lokalizace.
Domácí elektrospotřebiče
Domácí elektrospotřebiče
Praha, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 2010
Přehled energetických, environmentálních a ekonomických aspektů z pohledu spotřebitele a společnosti. Jaké jsou výhody a nevýhody výměny starých spotřebičů za nové? Kdy se investice do nového spotřebiče vrátí z hlediska spotřeby energie? Jaké nové spotřebiče z hlediska jejich spotřeby energie hledat a kde tyto informace najdeme? Kam se starým spotřebičem? Odpovědi na tyto otázky a jejich obměna v domácnostech. Cílem publikace je prezentovat na jednom místě problematiku výměny, nákupu a recyklace domácích elektrospotřebičů především z hlediska jejich spotřeby energie. Na publikaci se dále podílela Pražská energetika, a. s., Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů CECED CZ a provozovatel kolektivního systému sběru elektrozařízení Elektrowin. Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie Efekt 2010. Publikace je ke stažení ve formátu pdf (1MB) a od poloviny listopadu 2010 bude také zdarma k dispozici v SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, o. p. s.
Manuál energeticky úsporné architektury
Manuál energeticky úsporné architektury
Praha, Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů 2010, 228 s., Zdarma. Ke stažení v PDF..
Manuál je rozdělen do pěti oddílů, v nichž se snaží upozornit na rizika některých obvyklých řešení, na časté chyby, resp. nabídnout příklady dobré praxe. Úvodní blok shrnuje problematiku úspor energií, definuje kvalitu vnitřního prostředí, mapuje sociální a kulturní souvislosti a související právní předpisy. Novostavby/Pasivní domy je název oddílu, který zmiňuje výhody pasivních domů oproti běžným domům. Z knihy se mj. dozvíte, že pasivní dům má až desetkrát menší spotřebu energie na vytápění a že může mít otvíravá okna. Kapitola se také věnuje architektonické podobě pasivního domu. V oddíle Panelové domy se dovíte, že i panelák lze dobře změnit na pasivní dům. Panelová sídliště jsou velkým a dosud nevyužitým urbanistickým a architektonickým tématem. Klíčem k sídlištím je transformace jejich veřejného prostoru. Oddíl Změny staveb se věnuje nejen problematice větrání. Zateplení objektů je ale také výzvou pro architekty. Pro zásahy do hodnotných staveb platí heslo „méně je více". Historické stavby jsou svébytné i z hlediska stavební fyziky, přesto i u nich lze dělat úpravy směrem k nízkoenergetickému standardu. Detailní doporučení, jak správně postupovat, nabízí oddíl s názvem Stavby s kulturně-historickou hodnotou. Tým autorů se skládal z více než třiceti odborníků, každý oddíl má svého garanta. Kniha je určena architektům, projektantům i stavebníkům a je distribuována na odborných seminářích a konferencích zdarma. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Nesnesitelná lehkost nakupování aneb jaké je tajemství nízkých cen v obchodních řetězcích
Nesnesitelná lehkost nakupování
Brno, Nesehnutí 2010, 150 Kč.
Máte rádi nízké ceny? Chtěli byste vědět, co se skrývá za nimi? Přečtěte si naši novou knihu věnovanou problematice nákupních řetězců. Dozvíte se o praktikách řetězců při jejich expanzi, jednání s dodavateli i o pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň jejich dodavatelských firem. Jednotlivé kapitoly informují čtenáře o drsných praktikách řetezců v České republice i jinde ve světě. UPOZORNĚNÍ: Po přečtení této knihy se Vám možná v hypermarketech už nebude nakupovat tak lehce!
Černík, Miroslav a kol.: Chemicky podporované in situ sanační technologie
Chemicky podporované in situ sanační technologie
Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2010, 336 s., 420 Kč.
Předností sanačních metod založených na chemickém či biologickém působení na kontaminované prostředí je jejich použití in situ, které nevyžaduje dlouhodobé nadzemní instalace ani čištění vyváděných roztoků či plynů. Jsou to navíc většinou metody relativně rychlé a umožňují dosáhnout výrazného sanačního efektu v časovém horizontu měsíců či několika málo let. V knize je věnována největší pozornost in situ redukci za pomoci nanočástic na bázi elementárního železa, ale jsou diskutovány i další redukční a oxidační činidla, mikrobiálně podpořená reduktivní dehalogenace, použití permeabilních reaktivních bariér a oxidačně-redukční mokřadní systémy. Samostatné kapitoly jsou věnovány použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod a doprovodným technikám karotážního měření...
Easterly, William: Břímě bílého muže. Proč pomoc Západu třetímu světu selhává?
Břímě bílého muže
Praha, Academia 2010, 456 s., 446 Kč.
William Easterly, profesor ekonomie na New York University, patří mezi přední světové odborníky na problematiku hospodářského růstu a rozvojové pomoci a spolupráce. Jeho přístup k problematice je neschematický a často i velmi kritický k největším světovým institucím, které pomoc rozvojovým zemím zprostředkovávají. Vychází přitom z vlastních bohatých zkušeností načerpaných zejména v Africe, Latinské Americe a Rusku, kde všude pobýval jako specialista i jako badatel. Jeho kniha Břemeno bílého muže nese výstižný podtitul „Proč usilování Západu pomoci ostatnímu světu přineslo tolik zla a tak málo dobrého“, který nenechává nikoho na pochybách, že Easterly podrobil tradiční schémata západní politiky pomoci rozvojovým zemím tvrdé kritice. Vnímavý český čtenář nepochybně ocení nejen autorův lehký styl, ale i to, nakolik se téma svým způsobem týká i našeho polistopadového vývoje. Koupit na Kosmas.cz
Fojtík, Pavel: Tramvaje a tramvajové tratě
Tramvaje a tramvajové tratě
Praha, Paseka 2010, 188 s., 254 Kč.
Městská hromadná doprava obohacuje vzhled města o celou řadu prvků; jednak prostřednictvím všudypřítomných vozidel, ale též kolejí, zastávek a stanic včetně jejich čekáren, sloupků a dalších zařízení. To vše se v průběhu desítek let více či méně nápadně mění současně s městem. V rámci tematické řady edice Zmizelá Praha vychází nyní první svazek věnovaný pražské hromadné dopravě. Od okamžiku, kdy vyjela koněspřežná tramvaj poprvé do pražských ulic, je to letos už 135 let. Během té dlouhé doby, co Pražané tramvajemi cestují, se město a jeho ulice pochopitelně velmi změnily. Během více než třinácti desetiletí pražské tramvajové historie už z některých pražských ulic tramvaje zcela zmizely, jinde se naopak zcela proměnila místa, kudy dosud jezdí. Svazek je zaměřen na tramvajovou dopravu v historickém centru města a v Holešovicích, tedy na území, které tvořilo Prahu před rokem 1900.
Friedman, Thomas L.: Horký, zploštělý a přelidněný
Horký, zploštělý a přelidněný
Praha, Academia 2010, 476 s., 436 Kč.
Kniha držitele Pulitzerovy ceny přináší nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že ambiciózní strategie je potřebná nejen k záchraně planety před přehřátím, ale i k tomu, aby byla Amerika zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější. Koupit na Kosmas.cz
Havel, Milan; Gabrielová, Hana a další: Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně
Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně
Praha, Arnika 2010, 141 s., 119.
Tato kniha je o důsledcích našich každodenních rozhodnutí – co koupit, co jíst a pít, jak bydlet, jak cestovat, jak se bavit… Podává informace, popisuje dopady obvyklých rozhodnutí nejen na životní prostředí a nejen v našem nejbližším okolí a nabízí alternativy. Leccos jste možná už slyšeli, mnohé informace pro vás mohou být nové. Málokde je najdete takto pohromadě. Přečtěte si komentář Tomáše Feřteka a komentář Martina Macha Ondřeje.
Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Projektování nakládání s bioodpady v obcích
Brno, PhDr. Karel Kovařík - Littera 2010, 102 s., 175 Kč.
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů.
Hrubý, Pavel: Férová ekoreklama v praxi
Praha, CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2010
Čeští spotřebitelé jsou stále více připraveni nakupovat zboží a služby, které mají nižší dopad na životní prostředí. Mnozí výrobci, poskytovatelé služeb a reklamní průmysl si tento trend uvědomují, a proto se snaží přitáhnout zákazníky tím, že zdůrazní přínos svých výrobků či služeb pro životní prostředí. Jedním z nástrojů, používaných pro informování o environmentální kvalitě zboží a služeb, je používání vlastních environmentálních tvrzení. Proto Cenia, česká informační agentura životního prostředí vydává tuto příručku s cílem pomoci tato tvrzení využívat efektivně a důvěryhodně. Příručka je ke stažení.
Jazairiová, Pavla: 8 511 970 km2 Brazílie
8 511 970 km2 Brazílie
Praha , Radioservis 2010, 240 s., 269 Kč.
Obecná představa o Brazílii je dosti jednoznačná: tropický ráj, nekonečné písčité pláže, exotické ovoce, karneval, samba... Brazílie očima Pavly Jazairiové vypadá poněkud jinak. Autorka objevuje "Nový svět" zbavený původních obyvatel, obrovské rozlohy prázdné země, také bývalou portugalskou kolonii, z které plynulo do Evropy nezměrné bohatství cukrové třtiny, kakaa, kávy, kaučuku, ale zejména zlata a drahokamů. Rovníková Amazonie, chudý severozápad, velká města - Rio de Janeiro, Sao Paulo, směsice přistěhovalců ze všech kontinentů, kteří vytvářejí nové dějiny této obrovské země a hledají svou identitu. Publikace je doplněna početnými fotografiemi autorčina společníka na cestách Jiřího Hůly. Koupit na Kosmas.cz
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Němcová, Petra: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?
Brno, Trast pro ekonomiku a společnost 2010, 72 s., Ke stažení v PDF..
Diskusní sešit - výzkumná zpráva o zkušenostech s obecním vlastnictvím obnovitelných zdrojů energie. Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílem bylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného u vydavatele. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma ve formátu pdf.
Patrik, Miroslav; Šuta, Miroslav: Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Aby se ve městě dalo dýchat
Brno, Veronica 2010, 56 s., Ke stažení v PDF.
Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Šmajs, Josef; Klíma, Ivan; Cílek, Václav: Tři hlasy - Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou
Tři hlasy
Brno, Doplněk 2010, 168 s., 199 Kč.
Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké abecedy. Jako by síto matematického zploštění rozhodovalo o významu věcí. Tento důraz na matematickou kvantifikaci zřejmě souvisí se snahou zakrýt drásavě kořistnickou povahu současné společnosti šedou zónou zdánlivě nehodnotících čísel. Naštěstí však dosud existují skeptičtí tazatelé (Václav Cílek), lidé vnitřní pravdy (Ivan Klíma) a proroci lepších časů (Josef Šmajs), kteří dokáží každým odstavcem svého textu ukázat ke světu, v němž stále nesmyslnější konzumaci planety nahrazuje kultura pozvolného ústupu, ke světu, ve kterém není hodnota funkcí ceny, ale výrazem cennosti, a v němž nenasloucháme řeči čísel, nýbrž řeči podnětných skeptiků, lidí pravdy a proroků. Pokud se vám takový svět líbí, jsou Tři hlasy knihou právě pro vás. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Velfel, Petr a kolektiv: Energie pro rodinný dům
Energie pro rodinný dům
, Paradise studio 2010, 174 s., 168 Kč.
Kniha je určena zájemcům o vlastní bydlení a úsporný provoz domu. Představuje nové materiály, techniky a technologie, orientované na podmínky českého trhu. Kniha rozebírá moderní stavební technologie a materiály pro výstavbu nových rodinných domů a objektů pro bydlení s ohledem na energetické úspory, porovnává kvalitativní parametry otvorových výplní a nabízí rady pro správný výběr oken a dveří. Pozornost je věnována nízkoenergetickým a pasivním domům, jejich provozním charakteristikám a principu jejich fungování. Samostatná kapitola o zateplování porovnává tepelně-izolační materiály a představuje postupy zateplování novostaveb i starších domů. Vytápění rodinného domu výrazně zasahuje do života jeho obyvatel a vypovídá mnohé o jejich životním stylu. Proto se kniha věnuje technickým aspektům výběru vhodného topného systému, řeší ekonomiku provozu a hledá optimální řešení návrhu včetně nejmodernějších způsobů, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a moderní technologie pro ohřev vody. Velká kapitola o energetických a provozních úsporách je věnována využití dešťové vody v domácnosti, řešení ohřevu vody v bazénu, výběru úsporných domácích spotřebičů a efektivnímu využití elektroniky pro řízení domácnosti. Na praktických příkladech jsou představeny realizace inteligentního a aktivního domu. Kniha je vybavena bohatým obrazovým a fotografickým materiálem. Součástí knihy jsou i prezentace firem, působících na českém trhu.

Rok 2009
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice
Praha, CENIA 2009
Kniha byla vydána u příležitosti českého předsednictví Evropské unii. Hlavním cílem publikace je představení problematiky a zmapování aktuální situace technologií přátelských k životnímu prostředí v České republice. Kniha poskytuje vstupní informace za účelem podnítit zájem o environmentálně šetrné technologie mezi odbornou i laickou veřejností. Publikaci Environmentální technologie a ekoinovace v České republice je možno získat zdarma v knihovně CENIA.
Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství - Návody a doporučení pro porážku a zpracování na ekologické farmě
Porážka a zpracování masa
Olomouc, Bioinstitut 2009, 52 s., 40 Kč.
Příručka poskytuje návody a doporučení, jak jednoduše zorganizovat porážku, vybudovat a uvést do provozu zpracovnu masa i masných výrobků přímo na úrovni zemědělského podniku. Je určena stávajícím i budoucím zpracovatelům, provozujícím porážku a zpracování masa na farmě. Příručku ocení především ti, kteří si potřebují odpovědět na otázku, co vše je nutné splnit a zabezpečit pro to, aby mohly být faremní výrobky uvedeny do oběhu. K vlastní realizaci prvního prodaného produktu, nebaleného či baleného výsekového masa nebo dokonce masného výrobku vede cesta složitá a zdlouhavá, a právě tato metodika slouží jako průvodce na této cestě. Příručka obsahuje přehled potřebných zákonů, předpisů a vyhlášek, obecné požadavky na vybavení provozu pro porážku a zpracování, následně samotné zpracování a výroba faremních produktů, seznam a vzory dokumentů HACCP, potřebné informace pro prodej ze dvora, možnost finanční podpory v oblasti zpracování masa a nakonec užitečné odkazy a publikace. Součástí metodiky je fotopříloha názorných příkladů z provozu porážky a zpracování. Pasáže týkající se hygieny výroby a porážky byly konzultovány s Odborem veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie Státní veterinární správy ČR.
ÚZ - 733 Ochrana spotřebitele
ÚZ - 733 Ochrana spotřebitele
Ostrava, Sagit 2009, 144 s., 59 Kč.
Součástí tohoto tématu jsou zákony o ochraně spotřebitele, o České obchodní inspekci, o potravinách a tabákových výrobcích, o technických požadavcích na výrobky, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a o obecné bezpečnosti výrobků a také 9 prováděcích předpisů. Rozsáhlými změnami (91 bodů) byl dotčen zejména zákon o potravinách a tabákových výrobcích. U zákonů jsou uvedeny buď seznamy jejich prováděcích předpisů, nebo jsou předpisy uvedeny v úplném znění.
Brůhová - Foltýnová, Hana: Doprava a společnost
Doprava a společnost
Praha, Karolinum 2009, 216 s., 162 Kč.
Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Jelen, Miroslav: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Zrušené železniční tratě
Praha, Dokořán 2009, 160 s., 220 Kč.
Publikace se souhrnně zabývá fenoménem zastavování osobní dopravy, veškerého provozu a rušení železničních tratí na území České republiky. První, teoretická část knihy, sleduje tento fenomén od vzniku prvních parostrojních drah až po současnost. Analyzuje důvody, které stály za zastavováním provozu a rušením tratí, všímá si i osudů tratí po zastavení provozu. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zrušeným železničním hraničním přechodům. Druhá část publikace obsahuje krátké popisné medailony všech zrušených železničních tratí. Text je doplněn tabulkami, mapami a fotografickou přílohou. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta
Podmaněná planeta
Praha, Karolinum 2009, 336 s., 315 Kč.
Zásadní práce významného českého vědce, profesora Univerzity Karlovy v oboru ochrany životního prostředí, a politika, který se aktivně věnuje této problematice v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Kniha Podmaněná planeta je v českém prostředí výjimečná tím, že spojuje výchozí přístup přírodovědce s pohledy společenských a technických věd. Je určena především vysokoškolským studentům přírodovědných i humanitních oborů souvisejících s ochranou životního prostředí, ale i široké veřejnosti se zájmem o tyto otázky. Ukazuje, jak vývoj v posledním dějinném období přinesl nevídaný růst lidské prosperity, avšak za cenu poškozování přírodních systémů a zdrojů, na nichž je závislý, a podává podrobnou zprávu o přírodních procesech v globálních souvislostech. Obsáhlý text doplňuje přes 250 obrázků, grafů a tabulek. Kniha předkládá také konkrétní řešení, jak přírodních zdrojů účinně a přitom šetrně využívat, jak k tomu může přispět věda, technika či společenské instituce, a v závěru nabízí pokus o optimistický výhled do budoucna.
Koupit na Kosmas.cz
Ritschelová, Iva a kolektiv : Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami - Trendy v České republice
Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami
Praha, Linde Praha 2009, 288 s., 290 Kč.
Publikace je zaměřena na problematiku liberalizace obchodu v oblasti environmentálního zboží a služeb. V její první časti je pozornost věnována metodologickým problémům spojeným s identifikací a klasifikaci environmentálního zboží pro účely mezinárodního obchodu. Zcela originální část publikace tvoří unikátní výsledky analýzy zahraničního obchodu s environmentálním zbožím České republiky za období 1993 až 2006. Následně jsou pojednány hlavní bariéry procesu liberalizace v této oblasti. Druhá část publikace je věnována analýze přístupů ke klasifikaci environmentálních služeb, na kterou navazuje analýza metodologických problémů spojených s jejich identifikací. Prezentovány jsou velmi zajímavé výsledky statistické analýzy části sektoru environmentálních služeb v ČR a originální poznatky z průzkumů mezi podniky. Průzkumy byly zaměřeny mj. na překážky, kterým musí podniky čelit na zahraničních trzích, jak ovlivňuje podniky ekonomická krize či zahraniční majitelé atp. a vlivu těchto faktorů na konkurenceschopnost v podmínkách liberalizujícího se evropského trhu se službami.
Valach, Milan: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu.
Svět na předělu
Všeň, Grimmus 2009, 409 s., 338 Kč.
Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. V základech všech těchto historických jevů objevuje stejné ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností. Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu, příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi. Ten a jej provázející konzumní kultura jsou v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického. Ale i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti – především z řad environmentálních myslitelů – ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, která se proto jako celek ocitá v krizi a je nucena čelit hrozbě nového fašismu. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému i našeho myšlení. Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejím dědictví. Čtenářům nabízí její převratnou až šokující interpretaci, která však otevírá cestu k překonání této historické zátěže. Kniha vychází k 20. výročí listopadových událostí roku 1989. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2008
Evropský týden mobility 2008
Praha, MŽP 2008, 46 s.
Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a rady úřadům místní samosprávy, které se účastní iniciativy „Evropský týden mobility“ (ETM). Podkladem pro příručku jsou zkušenosti evropských měst, která organizovala první Evropský týden mobility v roce 2002 až 2007 a Evropský den bez aut („Ve městě bez mého auta!“) v letech 1998 až 2007. Přitom byly vzaty v potaz také odlišnosti dané Chartou ETM a doporučení, která poskytli evropští i mezinárodní partneři iniciativy Evropský týden mobility. Ke stažení zde.
Nákupní řetězce nové výzvy
Nákupní řetězce nové výzvy
Brno, Nesehnutí 2008, 35 Kč.
Publikace je souborem textů, které spojuje tématika nákupních řetězců, nákupních center, nakupování. Příspěvky však pohlíží na společnou problematiku z různých úhlů geografie maloobchodní sítě, nákupního chování, územního plánování a krajinné ekologie, práv zaměstnanců, interakce s lokální ekonomikou. Důležitou součástí sborníku jsou příspěvky shrnující zkušenosti z účasti veřejnosti, samosprávy a nevládních organizací v rozhodovacích procesech. Sborník o rozsahu 68 stran obsahuje nejen příspěvky z lednového semináře Zaostřeno na hypermarkety, ale také další články, které byly doplněny později a měly by postihovat oblasti či témata na něž nezbyl na semináři prostor. Seznam textů naleznete v příloze. Sborník si můžete objednat na e-mailu: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz nebo, na telefonu 543 245 342 nebo poštou na níže uvedené adrese.
Jančářová, Ilona: Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právnické úpravy
Brno, Masarykova univerzita 2008, 191 s., 100 Kč.
Publikace poskytuje ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
Jazairiová, Pavla: Jiná Afrika
Jiná Afrika
Praha, Radioservis 2008, 240 s., 269 Kč.
Známá rozhlasová novinářka se ve své nejnovější knížce vrací k tématu, které jí přineslo první literární úspěchy. Po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe - Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko - a své zážitky zpracovala osobitým stylem do působivého literárního tvaru. "Její" Afrika není místem exotických safari, ale bídy, beznaděje, úpadku i úsilí o změnu. Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný - nejen pro Afriku, ale také pro vzdálené potomky kolonizátorů a otrokářů. Důležitější než vysvětlit je však pro autorku snaha porozumět. To jí umožňuje psát o věcech, které obvykle zůstávají stranou pozornosti. Koupit na Kosmas.cz
Kouďa, Jaroslav a kolektiv: Bioplynové stanice s mokrým procesem
Bioplynové stanice s mokrým procesem
Praha, IC ČKAIT, s.r.o. 2008, 120 s., 360 Kč.
Bioplynové stanice s mokrým procesem – Publikované výsledky projektu vědy a výzkumu byly řízeny Ministerstvem zemědělství ČR a Národní agendou pro zemědělský výzkum. Účelem práce bylo dosáhnout komplexní rámec tématu: vymezit oblasti řešení, teoretická východiska, technologická a projektová řešení a cenové a ekonomické informace o celém průběhu řešení. Perspektivně práce sleduje nejen energetické využití bioplynu výrobou elektrické energie a tepla, ale směruje další práce na výrobu bioetanolu a biopaliv. Publikace je metodickou pomůckou pro projektování bioplynových stanic ve všech fázích výstavby, tj. při přípravných pracích, formulaci zadání, zpracování studie proveditelnosti i projektové dokumentace. Obsahuje i souhrn nejdůležitějších právních předpisů a norem.
Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Chrudim, Ekomonitor 2008, 143 s.
Monografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor.
Remmers, Karl-Heinz: Velká solární zařízení
Velká solární zařízení
Brno, ERA 2008, 328 s., 315 Kč.
Přelom tisíciletí nastolil v celosvětovém měřítku otazníky v oblasti zajištění energie nejen pro zásobování teplem. Ceny energií nezadržitelně rostou. Zdroje fosilních i jaderných paliv nejsou neomezené, jejich těžba likviduje životní prostředí, jaderná energie s sebou přináší další rizika… Jedním z řešení mohou být alternativní zdroje energií. V posledních letech vzrůstá zájem o velkoplošné solární soustavy nejen pro ohřev teplé vody, ale také přitápění objektů a technologické potřeby průmyslu. S odstupem času přicházejí i do Česka sofistikovanější systémy s vyšší účinností a spolehlivějším provozem splňující požadavky pro komunální oblast, zdravotnictví, průmysl či zemědělství. Kniha Karla-Heinze Remmerse nabízí podklady pro návrh a realizaci takových solárních zařízení. Zásadní informace by v ní měli nalézt nejen studenti a akademická obec, ale i investoři, projektanti, výrobci a dodavatelé, odborní a vědečtí pracovníci, poučení laici a ostatní solární nadšenci. Koupit na Kosmas.cz
Steingart, Gabor: Globální válka o blahobyt
Globální válka o blahobyt
Praha, Knižní klub 2008, 360 s., 319.
Pro země Západu začínají nevýhody globalizace převažovat nad výhodami. Asie vynáší jeden trumf za druhým, zatímco Evropa a Amerika ztrácejí v globální válce o blahobyt půdu pod nohama. Metody asijských států jsou přitom brutální, ale úspěšné - podporují exportní odvětví i za cenu zbídačení vlastního obyvatelstva a katastrofální devastace životního prostředí. Úroveň mezd a sociálního zajištění tam většinou leží hluboko pod západními standardy. Znalosti a technické know-how, na jejichž získání musel Západ vynaložit mnoho času a prostředků, jsou bezostyšně kopírovány. Důsledky tohoto trendu cítíme denně. Zatímco dřív přicházeli o pracovní místa jen nevyučení dělníci, dnes se dostávají pod stále větší tlak střední vrstvy a odborníci z oblasti high-tech. Éra západní dominance se chýlí ke konci. Západ to neurčitě cítí, doposud však svou novou situaci nepodrobil důkladné, seriózní analýze. Gabor Steingart (nar. 1962) vystudoval národohospodářství a politické vědy na univerzitách v Marburgu a Berlíně. Poté absolvoval studium ekonomické žurnalistiky. Od roku 1990 pracuje pro renomovaný německý týdeník Der Spiegel. V roce 2001 se stal vedoucím berlínské pobočky tohoto časopisu, v červenci 2007 odešel jako autor a dopisovatel do Washingtonu. V roce 2004 byl Steingart zvolen novinářem roku v oblasti ekonomiky.
Suske, Petr: Ekologická architektura ve stínu moderny
Ekologická architektura ve stínu moderny
Brno, Era - vydavatelství 2008, 144 s., 351 Kč.
Publikace pražského architekta Petra Suskeho pojmenovává řadu palčivých otázek dnešní architektury. Je opravdu takový rozpor mezi moderní a ekologickou architekturou, neměla by být moderní architektura zároveň ekologická? A co je ještě ekologická architektura a architektura pouze si na ekologickou hrající? Autor knihy netvrdí, že zná na všechny otázky odpověď, spíše nabízí úhly pohledu a podněty k zamyšlení. Možná jeho kniha některé čtenáře přiměje k zamyšlení, možná některé i rozzlobí, rozhodně však žádného čtenáře nenechá chladným. Koupit na Kosmas.cz
Valeška, J. a kolektiv: Ročenka ekologického zemědělství 2008
Ročenka ekologického zemědělství 2008
Praha , Ministerstvo zemědělství 2008, 32 s., 50 Kč.
Nová ročenka vás provede světem ekologického zemědělství a biopotravin. Čtenáři zde naleznou aktuální přehled struktury a velikosti ploch v ekologickém zemědělství, počtu podniků a výrobců, dále informace o produkci komodit či statistické údaje zpracovatelů biopotravin včetně nabídky biopotravin konečnému spotřebiteli a jejich cenové srovnání (např. rozdíly v cenách při nákupu na farmě a v obchodním řetězci či v bioprodejnách). Ročenka zahrnuje rovněž informace o profesních svazech působících na poli ekologického zemědělství. Své místo v Ročence dostal samozřejmě i přehled základních dotací a dalších podpůrných programů pro zemědělce. Tištěnou verzi Ročenky 2008 můžete objednat v Bioinstitutu, pdf verze je ke stažení zde.

Rok 2007
Carsharing
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2007, 32 s.
Sdílení vozidel - inteligentní způsob využívání automobilů šetrný vůči životnímu prostředí. V publikaci naleznete jeho koncepci, typy car-sharingových organizací, dějiny, příklady z praxe a odkazy na dostupné materiály a webové stránky.
Beranovský, Jiří; Murtinger, Karel; Tomeš, Milan: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce
Fotovoltaika. Elektřina ze slunce
Brno, ERA - vydavatelství 2007, 100 s., 130 Kč.
Fotovoltaika neboli přímá přeměna energie slunečního záření na elektřinu je v poslední době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví, jehož produkty se stávají běžnou součástí našeho života. Fotovoltaické články zajišťují provoz většiny kalkulaček a hodinek, objevují se již i ohebné panely našité na batohu nebo oblečení, které udrží náš mobilní telefon či GPS v provozu třeba na horské túře. Na indickém či africkém venkově je fotovoltaický systém zpravidla tím nejjednodušším a nejlevnějším zdrojem elektřiny. Fotovoltaika již není „kosmickou technologií“ – ohromný růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje fotovoltaický systém lepší alternativu než je připojení k elektrické síti nejen v Africe, ale i ve střední Evropě. Kombinace rostoucích cen energie, snižování energetické náročnosti spotřebičů a klesajících cen fotovoltaických panelů možná již v blízké budoucnosti změní výrazně i oblast „velké“ energetiky. 20. století bylo stoletím atomové energie. Je pravděpodobné, že 21. století by se mohlo stát stoletím solární energie. A fotovoltaika v tom bude nepochybně hrát klíčovou úlohu. Tato publikace vám přináší informace o tom, jak jsou fotovoltaické články konstruovány, jak fungují, o jejich vývoji a využití. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé typy PV článků, jejich elektrické vlastnosti a také pomocná zařízení a komponenty fotovoltaických systémů. Kniha je plná rad a inspirace pro ty, kdo chtějí do tohoto nového způsobu získávání energie investovat. Koupit na Kosmas.cz
Cílek Václav: Nejistý plamen. Průvodce ropným světem.
Nejistý plamen. Průvodce ropným světem.
Praha, Dokořán 2007, 192 s., 250 Kč.
Když koncem 19. století byla v Pensylvánii navrtána ropa, nikdo netušil, že začíná ropný věk. Na každého Evropana připadá kolem sedmdesáti ropných otroků, tolik lidí by totiž bylo zapotřebí, aby silou svých paží poháněli všechny stroje, které používáme. Budoucnost této společnosti tak do značné míry závisí na cenách a dostupnosti ropy a energií. Jak ropa vzniká a kolik jí máme? Čeká nás již v letech 2008-2015 ropný zlom, tedy předěl, kdy těžby začínají klesat a nastává souboj o tenčící se zdroje? Tato kniha představuje průvodce ropným světem. Pojednává o vzniku, zásobách a těžbě ropy a hlavně se zabývá otázkou, jak proměna ropného průmyslu ovlivní proměnu světa a zasáhne naše životy. Koupit na Kosmas.cz
Comby, Bruno: Environmentalisté pro jadernou energii
Environmentalisté pro jadernou energii
Praha, Pragma 2007, 324 s., 198 Kč.
Jaderná energie může být považována za čistou energii a je naprosto nezbytná pro ochranu životního prostředí, protože je jedinou formou energie, která může uspokojit energetické potřeby planety v 21. století a umožnit rozvoj chudých zemí při respektování životního prostředí, omezení znečištění a řešení problému globálního oteplování. Tato dobře zdokumentovaná kniha, jejímž autorem je zakladatel EFN (Environmentalists For Nuclear Energy – Ekologové pro jadernou energii), představuje nový přístup k energetickým potřebám planety a předkládá jednoduchá fakta odpovídající na vaše otázky: o existenci radioaktivity v přírodě, o relativním významu přírodní radiace, použití radioaktivního záření v medicíně, vojenství a průmyslu a jeho účincích na zdraví, o devastujícím znečištění našeho životního prostředí při razantním spalování fosilních paliv (nafta, plyn, uhlí) a jiných. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kloz; Motlík; Petržílek; Tužinský: Využívání obnovitelných zdrojů energie - právní předpisy s komentářem
Praha, Linde Praha 2007, 512 s., 648 Kč.
Publikace pojednává o nové právní úpravě podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Přináší především podrobný komentář ke každému ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který se zaměřuje zejména na praktickou aplikaci a také na některé problémy, které se v souvislosti s tímto zákonem vyskytly. Dále publikace obsahuje text podzákonných předpisů provádějících předmětný zákon (vyhláška provádějící některá ustanovení zákona, vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy a vyhláška stanovující způsoby vykazování elektřiny při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje) s podrobným vysvětlujícím výkladem a znění některých dalších právních předpisů přímo souvisejících s tímto zákonem (příslušné vyhlášky, cenová rozhodnutí a pravidla Energetického regulačního úřadu) a komentář k nim. Publikace též zahrnuje znění základních právních dokumentů Evropského společenství v této oblasti (směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a příslušné části smlouvy o přistoupení k Evropské unii) a rozbor právní úpravy podpory biopaliv v dopravě. Krátce se též zabývá možnostmi podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kniha je určena nejen provozovatelům zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zájemcům o výstavbu těchto zařízení, ale i pracovníkům státní správy, místních samospráv a nevládních organizací. Nemálo zajímavého v ní však nepochybně najdou všichni, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie. Knihu si můžete objednat na stránkách nakladatelství Linde Praha
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Lipovetsky, Gilles: Paradoxní štěstí
Paradoxní štěstí
Praha, Prostor 2007, 400 s., 378 Kč.
V této práci populární francouzský filozof analyzuje fenomén hyperkonzumní společnosti. Konzumentství mj. proniklo do vztahů v rodině a náboženství, ke kultuře a využití volného času. Vše nasvědčuje tomu, že vytváří impérium bez jediného slepého místa a bez hranic. Soukromé slasti však člověku přinášejí jen dílčí štěstí: Gilles Lipovetsky ukazuje, že nikdy dříve nebyl jedinec stíhán takovými úzkostmi jako dnes. Koupit na Kosmas.cz
Logan, Steven: Krotitelé aut
Krotitelé aut
Praha, World Carfree Network 2007, 192 s., 225 Kč.
Automobily se staly znakem úspěchu, bohatství a prosperity. Masové rozšíření automobilu přínáší nemalé změny v běžném životě všech obyvatel – ať již patří k aktivním řidičům či nikoliv. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje například, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. S auty jsme tak nejen schopni, ale i „nuceni“ jet dále za nákupy, do zaměstání, školy. Výsledkem je pak delší doba věnovaná denní dojížďce, velké prostorové nároky a nemalé dopady na životní prostor. Automobily dnes bez nadsázky diktují podobu světa, ve kterém žijeme. Kniha přináší téma, které je pro české publikum novinkou. Zabývá se lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Koupit na Kosmas.cz
Málek, B. (edit.): Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci (potencionálně) zahrnující kontakt s azbestem.
Praha, Státní zdravotní ústav 2007, 144 s.
Pro zaměstnavatele, zaměstnance a inspektory práce. Praktická příručka vydaná Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Neprodejné. Objednávku můžete učinit u Zdravotního ústavu v Hradci Králové
Maršák, Jan: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2007, 28 s.
Brožura byla vytvořena v rámci informačních aktivit MŽP jako nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. Je určena jako pro laickou i odbornou veřejnost. Klade si za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se E-PRTR (Evroský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Provozovatelům může posloužit jako jednoduchý klíč při zjišťování, zda-li se na ně vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z nařízení o E-PRTR. Brožura je dostupná v sekci "Dokumenty" ve formátu pdf na www.irz.cz.

Rok 2006
Beranovský J.; Murtinger K.: Energie z biomasy
Praha, Era 2006, 98 s., 145 Kč.
Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimální z hlediska ekonomického i ekologického. Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic. Koupit na Kosmas.cz
Schoerling, Inger; Lind, Gunnar : REACH - co se stalo a proč?
Praha, Arnika 2006, 65 Kč.
Kniha má podtitul Průvodce Jediné planety po tajích chemické politiky EU. Autoři si kladou za cíl napomoci politikům, médiím a občanům vyznat se v tomto složitém tématu a odpovědět na otázku, čím to je, že návrh nové legislativy čím dál víc vychází vstříc zájmům chemického průmyslu.

Rok 2005
České perverzní dotace
Praha, Zelený kruh, Hnutí DUHA 2005, 28 s.
Brožura obsahuje analýzu veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí na řadě konkrétních příkladů z oblasti dopravy, průmyslu, zemědělství, těžby surovin, odpadů apod.
Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí: Česká republika
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2005, 216 s.
Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí. Podrobná, přehledná a především obsahuje řadu jasných doporučení, jak situaci v oblasti životního prostředí zlepšit. Z politického hlediska jde nepochybně o jedno z nejdůležitějších hodnocení životního prostředí ČR za poslední roky. Podrobnosti ke knize naleznete zde.
Životní prostředí v České republice 1989–2004
Praha, CENIA 2005, 224 s.
Publikace shrnuje environmentální data za roky 1989 až 2004. Podrobnosti ke knize naleznete zde.
Bernard, Michal: Ochrana životního prostředí v hornictví
, Ekologický právní servis 2005, 60 s., 150 Kč.
Čtenář se v této publikaci dozví o aktuální situaci v hornictví v České republice. Jaké jsou negativní vlivy těžby na životní prostředí, jaká je ochrana využívání ložisek v jednotlivých fázích, jaké jsou ekonomické nástroje ochrany životního prostředí atd. Zpracovali jsme zde stručný souhrn historického vývoje horního práva v ČR a také současnou právní úpravu včetně příslušných zákonů. Kniha je praktickým právním manuálem tématu hornictví.
Fuchs, Filip a kolektiv: Přelet nad hypermarketovým hnízdem
Brno, Nesehnutí 2005, 120 s., 90 Kč.
Kniha se věnuje fenoménu budování sítě super a hypermarketů v České republice. Na případových studiích upozorňuje na často vznikající konflikt mezi těmito nákupními řetězci na straně jedné a přírodou, občany, odbornou veřejností a místními obchodníky na straně druhé. Knihu doplňují i relevantní texty od zástupkyně ekologického hnutí či od právníků specializujících se na ekologické právo a právo na informace. Knihu si můžete koupit na webových stránkách Nesehnutí Brno, ale také stáhnout ve formátu pdf .
Keller, Jan: Až na dno blahobytu
Praha, EarthSave CZ 2005, 132 s., 185 Kč.
Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, která výrazně omezuje naše šance přejít k trvale udržitelným životním způsobům. V závěru se dotýká jednoho z předpokladů tohoto přechodu: mocenské a ekonomické decentralizace. Koupit na Kosmas.cz
Matějovský, Vladimír: Automobilová paliva
Praha, Grada Publishing 2005, 228 s., 169 Kč.
Kniha obsahuje velké množství systematicky utříděných informací o palivech - o jejich rozdělení, původu složení, o požadavcích životního prostředí na kvalitu paliv, o vlastnostech benzínů, motorových naft, alternativních paliv všech typů (CNG, LPG, alkoholy, bionafta) a paliv pro sportovní a speciální účely.
Moravec, Jiří: Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině
Praha, IREAS 2005, 110 s., 60 Kč.
Sborník obsahuje deset příspěvků o ochraně české a evropské krajiny z právního, ekologického a ekonomického hlediska. Mez nimi lze např. najít hodnocení přípravy výstavby silnice R35 na Liberecku a Pardubicku či možnosti oceňování stromů při kácení. Lze se v něm též seznámit s metodou oceňování biotopů.
Viturka, Milan: Enviromentalní ekonomie
Brno, Masarykova univerzita 2005, 116 s., 146 Kč.
Studijní text se zabývá hlavními aspekty péče a ochrany životního prostředí v interakci s ekonomickým rozvojem.
Žítek, Vladimír: Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů
Brno, Masarykova univerzita 2005, 128 s., 159 Kč.
Publikace přináší poznatky o způsobech, metodách a významu oceňovámí pozemků, pozemních staveb a přírodních zdrojů.

Rok 2004
Obnovitelné zdroje energie. Katalog firem
Praha, EkoWATT 2004, 48 s.
Katalog firem zabývající se výrobou, montáží a distribucí zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie.
Růžičková, Růžena: Neziskové organizace. Vznik - účetnictví - daně
Olomouc, Anag 2004, 200 s., 169 Kč.
Cílem publikace je bližší seznámení se s daňovou problematikou institucí v neziskové sféře. Jsou zde promítnuty legislativní změny vydané k 31. 12. 2003, jejichž účinnost je nejpozději od 1. 1. 2004.

Rok 2003
Deset let udržitelného? rozvoje. Česká republika 2003
Praha, Centrum pro otázky životního prostředí 2003, 72 s., zdarma.
Publikace prezentuje hlavní trendy v environmentální, sociální a ekonomické oblasti v České republice od počátku devadesátých let do roku 2001. Stav a vývoj České republiky je srovnáván i se sousedními zeměmi: členy EU Rakouskem a Německem a přistupujícími zeměmi Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Publikaci je možné získat zdarma na adrese Centra pro otázky životního prostředí (U Kříže 8, Praha 5, tel: 2510 80 351).
Hawken, Paul; Lovins, Amory; Lovinsová, L. Hunter: Přírodní kapitalismus (Jak se rodí další průmyslová revoluce)
Přírodní kapitalismus (Jak se rodí další průmyslová revoluce)
Praha, Mladá Fronta 2003, 369 Kč.
Práce představuje novou podobu lokální i globální ekonomiky, která při zachování tržních principů umožňuje životní prostředí nejen neohrožovat, ale dokonce chránit. Přečtěte si úryvek na EkoListu.cz. Koupit na Kosmas.cz
Hertzová, Noreena: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie
Praha, Dokořán 2003, 256 s., 298 Kč.
Věděli jste, že ze 100 největších světových ekonomik je 51 globálních korporací a jen 49 národních ekonomik? Autorka, která je původním povoláním investiční bankéřka a dnes působí na univerzitě v Cambridgi, přináší znepokojivý přehled změn, k nimž došlo ve světě za poslední dvě dekády. Jednotlivé vlády ztrácejí stále více moci právě ve prospěch nadnárodních korporací, které se ovšem zodpovídají jen svým akcionářům. Jakoby se na globální úrovni opakovala situace z konce 19. století, kdy monopolizace ohrožovala demokratické základy moderní společnosti. Přeložil Robert Bartoš. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2002
Kropáček, Ivo: Vraťte vratné láhve
Olomouc, Hnutí DUHA 2002, 33 s.
Publikace shrnuje obalovou legislativu jak u nás, tak v jiných evropských zemích, Austrálii, Kanadě a USA. Dále vyjmenovává výhody vratných lahví, mj. pozouzení životního cyklu lahví.
Řehánek, Jaroslav: Tepelná akumulace budov
Praha, Informační centrum ČAKAIT 2002, 276 s.
Význam tepelné akumulace pro tvorbu optimálního tepelného režimu a ekonomického provozu budov, historie řešení, vývoj názoru atd.
Růžičková, Růžena: Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně
Olomouc, ANAG 2002, 182 s., 129 Kč.
Analýza současného stavu a právní úprava ve vztahu k neziskovým organizacím, vedení účetnictví, daňové povinnosti.
Zeman, Jan: Ekonomické základy trvale udržitelného vývoje
Olomouc, Univerzita Palackého 2002, 172 s., 146 Kč.
Studie hledá řešení problému strategie trvale udržitelného vývoje především z pozice environmentální ekonomie.

Rok 2001
Daněk, Jan: Kombinovaná přeprava
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2001, 132 s., 65 Kč.
Skripta.
Farský, Miroslav: Životní prostředí z pohledu účetnictví
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001, 143 s., 98 Kč.
Vymezuje hlavní pojmy a kategorie jako ekonomické nástroje environmentální politiky, hodnocení efektivnosti environmentálních investic. Věnuje se popisu, rozboru a diskusi paradigmatu tří důležitých složek konstituujícího se systému ekonomického a environmentálního účetnictví - účetnictví materiálových toků, environmentálního účetnictví na mikro a makro ekonomické úrovni.
Primack, Richard B.: Biologické principy ochrany přírody
Praha, Portál 2001, 360 s., 439 Kč.
Udržitelný rozvoj, právní a mezinárodní nástroje ochrany, smysl a metody vytváření chráněných území nebo ochrany vymírajících druhů. Stále častěji se zahrnují ekologické aspekty i do ekonomických projektů a znalost ekologických principů je významná i na politické a správní úrovni. Kniha poskytuje ucelené základy oboru a výklad je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat.
Seják, Josef: Syntéza ekonomik přírodních zdrojů a životního prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001, 117 s., 90 Kč.
Ekonomické hodnocení životního prostředí.
Sucharová, D., Šenarová, M., Šmejkal, V.: České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup České republiky do Evropské unie
České podnikání a ochrana životního prostředí...
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2001, 77 s.
Příručka pro podnikatele, kde se seznámíte s problematikou ochrany životního prostředí v Evropské unii.
Třebický, V., Novák, J., Kružíková, E.: Proměny politiky životního prostředí: 10 let ekonomické trasformace, ochrany životního prostředí a environmentální politiky v České republice
Praha, Ústav pro ekopolitiku 2001, 62 s., 50 Kč.
Studie je součástí širšího projektu, který analyzuje vývoj ochrany životního prostředí v období po pádu komunistických režimů ve třech zemích Visegradské čtyřky - v České republice, Polsku a Maďarsku. Syntéza národních studií slouží jako podklad pro zprávu za celý region.
Tvrdoň, Jiří: Ekonomická výkonnost českého zemědělství před vstupem ČR do Evropské unie I., II. díl
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 259 s.
Ekonomicko-právní aspekty vstupu ČR do EU; Cizojazyčná terminologie v oblasti agrárního sektoru.

Rok 2000
Aktivity podniků v oblasti ochrany životního prostředí v letech 1997-1998
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 440 s.
Konkrétní přístupy českých podniků k životnímu prostředí.
Komunikace lesníků a majitelů lesa s veřejností
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 48 s.
Sborník z celostátního semináře konaného 23. března 2000.
Některé aspekty využití zdrojů Sapard k realizaci Plánu rozvoje zemědělství a venkova na období 2000 - 2006
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 59 s.
Výzkumná zpráva vypracovaná na žádost MMR a MZe ČR pro Evropskou komisi EU.
Slovník termínů z mezinárodních norem z oblasti plynárenství
Praha, Gas 2000, 20 s., 40 Kč.
Anglicko-český a česko-anglický slovník pro zavádění norem EN a ISO.
Eisler, Jan: Ekonomika dopravy pro střední a vyšší odborné školy
Praha, Fortuna 2000, 136 s., 85 Kč.
Učebnice daného odborného zaměření.
Fík, Josef: Lexikon spalování plynu
Praha, Gas 2000, 312 s., 310 Kč.
Názvy, pojmy a veličiny z oboru spalování plynných paliv, plynové hořáky a spotřebiče.
Giddens, Anthony: Unikající svět - Jak globalizace mění náš život
Praha, Sociologické nakladatelství 2000, 135 s., 159 Kč.
Autorův příspěvek do diskuse o globalizaci.
Hájek, Miroslav: Efektivnost výdajů z veřejných rozpočtů na ochranu životního prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 140 s., 137 Kč.
Rozbor výdajů na ochranu životního prostředí
Hamerníková, Bojka: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru
Praha, Eurolex Bohemia 2000, 213 s.
O problematice financování veřejného a neziskového sektoru s přihlédnutím k integraci ČR do EU.
Hegerová, V., Zahradníček, T.: Česko-německý a německo-český slovník vědy, techniky, ekonomiky
Olomouc, Nakladatelství Olomouc-Univerzita Palackého 2000, 1240 s., 980 Kč.
Odborný slovník, 230 000 odborných termínů.
Hlaváč, Miroslav: Tvůrci českého zázraku
Praha, APS Agency 2000, 195 Kč.
Osobnosti, které za posledních padesát let nejvíce ovlivnili rozvoj našeho průmyslu a zemědělství.
Kopecká, Světlana: Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii
Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2000, 333 s., 122 Kč.
Kubů, Eduard: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami
Praha, Karolinum 2000, 440 s., 395 Kč.
Autor se zabývá mj. stavem zemědělství a dopravy za první republiky.
Kupec, J. , Ludvík, J.: Ekologické aspekty kožedělné výroby
Brno, Vysoké učení technické v Brně 2000, 118 s.
Skripta.
Kysela, L., Tomčala, J.: Vodní hospodářství v energetice
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 102 s., 58 Kč.
Skripta.
Kysela, Ladislav: Ekonomika v energetice
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 64 s., 56 Kč.
Skripta.
Maier, K., Čtyroký, Jiří: Ekonomika územního rozvoje
Praha, Grada Publishing 2000, 142 s., 168 Kč.
Investování v územním rozvoji ve veřejném i soukromém sektoru.
Mareček, Jiří: Posuzování vlivů na životní prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 38 s., 73 Kč.
Vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí.
Schumacher, E. F.: Malé je milé aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem
Brno, DOPLNĚK 2000, 288 s., 252 Kč.
Autor popsal představu ekonomie, která by se přizpůsobila člověku jako členu společnosti, ne jako kolečku v soustrojí.
Svatoš, Miroslav, a kol.: Ekonomika agrárního sektoru
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 173 s., 79 Kč.
Skripta.

Rok 1999
Surovinové zdroje České republiky
Praha, MŽP ČR Geofond ČR 1999, 153 s.
Informace na podporu malého a středního podnikání bez porušování platných předpisů.
Musil, Libor: Těžba uhlí, problém prostředí, modernita
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství - Georgetown 1999, 257 s.
Kniha o tom, jak lidé v moderní společnosti přistupují k problému životního prostředí a jak mu přizpůsobují organizaci své činnosti.
Polách, J., Smolík, D.: Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1999, 108 s., 44 Kč.
Určeno pro posluchače ekonomické fakulty.
Štěpánek, Zdeněk: Ekonomika a životní prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 149 s., 95 Kč.
Analyzuje příčiny environmentálních problémů v tržní ekonomice a přístupy k jejich řešení.

Rok 1998
Ekomapy: Jednoduchý, praktický a názorný analytický nástroj pro environmentální management v malých a středních podnicích a v dílenských provozech
Praha, České ekologické manažerské centrum 1998, 16 s.
Ochrana životního prostředí - základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management
Ministerstvo životního prostředí, Praha 1998, 333 s.
Surovinové zdroje České republiky
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR - Geofond ČR 1998, 145 s.
Nerostné suroviny, uzávěrka podkladů 15. května 1998.
Gemrich, J., Lahovský, J., Táborský, T.: Ochrana životního prostředí a využití vápenců
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 48 s.
Publikace ukazuje rozsáhlé možnosti při enviromentálním využívání vápenců i některá další hlediska jejich zpracování.
Kříž, Vladislav uspořádal: Ekologické činnosti významných průmyslových podniků Ostravsko - karvinské aglomerace
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 94 s., 50 Kč.
Sborník příspěvků z 6. konference Nadace Beskydy. Seznámení se snahami průmyslových podniků o zmírnění a nápravu důsledků ekologických zátěží souvisejících s výrobní činností.
Kubínová, Z., Šantora, Z.: Systém enviromentálního managementu a auditů /EMAS/v malých a středních podnicích
Praha, Ministrstvo životního prostředí ČR 1998, 65 s.
Poskytuje metodický návod, na jehož základě podniky mohou vybudovat systém enviromentálního managementu.
Steadová, Jean Garner, Stead, Edward: Management pro malou planetu
Praha, GplusG 1998, 240 Kč.
Kniha o tom, že je možné spojit chování šetrné k přírodě s podnikáním.
Šimíčková, Marcela: Enviromentální ekonomie I
Ostrava, Vysoká škola báňská TU Ostrava 1998, 56 Kč.
Studijní text.
Tichotová, Přibyslava: Průvodce ochranou životního prostředí: Příručka pro průmyslové podniky, podniky služeb, občanská sdružení, obce a další subjekty
Praha, Inst. sociálních vztahů 1998

Rok 1997
Ekolabeling v České republice
Praha, MŽP ČR 1997
Ekolabeling - program označování výrobků, jež jsou vůči životnímu prostředí šetrnější než jiné výrobky, užívané k témuž účelu.
Ekonomický a právní poradce podnikatele
Praha, Poradce podnikatele 1997, 172 s.
Časopis. Právo životního prostředí, přestupky, odpady.
Podpora podnikání v České republice
Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 1997
Příručka obsahuje přehled a podmínky vládních a vládou podporovaných programů na podporu podnikání v ČR (například Program státní podpory vyššího využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie).
SOS odpady plus
Praha, Medistyl 1997
Přehledný, abecedně řazený katalog firem podnikajících v odpadovém hospodářství.
Drkal, František: Ekologie a ochrana životního prostředí
Praha, ČVUT 1997, 120 s.
Učební text Fakulta strojní ČVUT.
Gricenko, Alexandr Ivanovic, Akopova, Gretta Semenovna, Maksimov, Vjaceslav Michajlovic: Ekologija: Neft'i gaz
Moskva, Nauka 1997, 597 s.
Kára, J., Dvořáková, L.: Mezinárodní obchod, životní prostředí a udržitelný rozvoj
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1997, 113 s.
Krbek, Polesný: Kogenerační jednotky malého výkonu v komunálních a průmyslových tepelných zdrojích
Brno, VUT Brno 1997
Kudláček, Ivan: Ekologie průmyslu
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 187 s.
Učeb. texty.
Moldan, Bedřich: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí : Situace v České republice
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1997, 307 s.
Svozil, Pavel zprac.: Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě a provozu betonáren
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR - Český ekologický ústav 1997, 128 s.
Nejdůležitější právní předpisy na ochranu životního prostředí při provozu a výstavbě betonáren, zpracováno podle požadavků Svazu výrobců betonu ČR. Uvedeny jsou také směrnice podle návrhu ERMCO.
Štěpánek, Zdeněk: Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Olomouc, Univerzita Palackého 1997
Skripta pro vysoké školy.

Rok 1996
Kubátová, Sláva a kol.: Dobrodružství ekomanagentu
Praha, MS TEAM 1996
Publikace seznamující s problematikou programu enviromantálního managementu (EMS).
Vitha, Oldřich: Efektivnost investic v ochraně životního prostředí České republiky
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1996, 60 s.

Rok 1995
Ekologické škody technické a právní řešení
Praha, BIJO 1995, 222 s.
Vodohospodárske aspekty ekologizácie krajiny: Zborník
Bratislava, Výskum. ústav vod. hospodárstva 1995, 179 s.
Kirkwood, R.C., Longley, A.J.: Clean technology and the environment
London, Blackie Academic Professional 1995, 350 s.
Maxwell, T. Timothy, Jones, C. Jesse: Alternative Fuels: Emissions, economics, and performance
Warrendale, Society of Automotive Engineers 1995, 327 s.
Meadowsová, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J.: Překročení mezí
Praha, Argo 1995, 319 s.
Autoři knihy Meze růstu se po letech ke svému tématu vrátili, aby zjistili, nakolik jejich modely odpovídají skutečnému vývoji světa. Tato prověrka pro ně dopadla na výbornou - v modelu museli změnit pouze několik málo konstant z několika set a drobně upravit způsob výpočtu některých proměnných. Hlavní myšlenky však času odolaly. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Shen, T. Thomas: Industrial pollution prevention
Berlin, Springer-Verlag 1995, 371 s.

Rok 1993
Ekologická příručka pro podnikatele
Praha, Trizonia 1993, 132 s.

Rok 1992
Rychtera, Miroslav: Vliv prostředí na technické výrobky, vliv technologií na prostředí : Mapy ekologického namáhání a znedodnocování technických materiálů, výrobků a děl na území České republiky a Slovenské republiky
Praha, Envirostress 1992

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Hubáčková, Jana: Zlepšení jakosti pitné vody ve vybraných úpravnách: Úpravna vody Hradec Králové
Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 1991, 13 s.

Rok 1990
Ekonomické a ekologické aspekty rozvoje jaderné energetiky
České Budějovice, Dům techniky 1990, 111 s.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.