Navštivte EkoLink a Ecomonitor
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Evropská unie a životní prostředí > Česká republika a EU > Životní prostředí MAPA STRÁNEK

Evropská unie a životní prostředí

Životní prostředí

Související zprávy
30. listopadu 2016 03:02
26. dubna 2016 23:48
12. září 2012 02:00
31. ledna 2012 03:00
23. června 2011 16:30
18. května 2011 15:11
31. března 2011 17:05
8. března 2011 13:25
Další zprávy:
Od:
Do:
Související články odjinud
:
12. března 2014 14:35
30. srpna 2010
16. prosince 2009
22. července 2009
10. července 2009
Další články
Od:
Do:
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
1. října 2021 10:19
30. září 2021 10:45
21. července 2021
14. července 2021 15:02
1. července 2021 08:03
Další tiskové zprávy
Od:
Do:
Související tiskové zprávy vám přinášíme ve spolupráci se serverem Econnect
Související odkazy
Informace českého Ministerstva životního prostředí o jeho aktivitách v souvislosti s referendem o vstupu do EU.
Stránky českého Národního registru emisních povolenek na emise skleníkových plynů, určeného pro evidenci povolenek vydaných v rámci systému obchodování s emisemi mezi státy Evropské unie. Registr spravuje na základě zákona o obchodování s povolenkami Operátor trhu s elektřinou.
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 22: Životní prostředí.
Informace a odkazy týkající se ekologických aspektů rozšíření Evropské unie na serveru Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
 
Jednání s EU

Kapitola 22 - Životní prostředí
Datum předložení pozičních dokumentů: 13. července 1999
Datum zahájení jednání: 7. prosince 1999
Datum ukončení jednání: 1. června 2001

Poziční dokument ČR ke kapitole 22
Dodatek k pozičnímu dokumentu ČR ke kapitole 22

Stručné shrnutí pozičního dokumentu ČR

Poziční dokument ke kapitole 22 - Životní prostředí - v úvodu konstatuje, že "Na základě ukončeného screeningu a provedených právních a ekonomických analýz lze konstatovat, že Česká republika k referenčnímu datu vstupu do EU, tedy k 1. lednu 2003, nebude schopna dostát všem závazkům vyplývajícím z některých směrnic v oblasti nakládání s odpady, kvality vod, průmyslového znečištění a případně i v oblasti ochrany přírody".
V oblasti odpadů ČR "požaduje jednání o přechodném období pro dosažení cílových hodnot u recyklace a opětovného využití obalů (čl. 6 směrnice 94/62/EEC o obalech a obalových odpadech) do roku 2005."
Pokud jde o vodu, ČR "požaduje jednání o přechodném období pro praktickou implementaci směrnice 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod v rozmezí 3-5 let po roce 2005 u obcí kategorie 2000-10000 EO [ekvivalentních obyvatel - pozn. red. EkoListu]. Česká republika upřesní délku přechodného období do konce roku 1999 [toto upřesnění viz níže - pozn. red. EkoListu]. Česká republika požádá o přechodné období pro praktickou implementaci směrnice 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů do roku 2006. V případě směrnice 76/464/EEC o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí a dceřinných směrnic ČR požaduje přechodné období pro implementaci směrnice. Věcná a časová specifikace přechodného období bude upřesněna do konce roku 1999 [toto upřesnění viz níže - pozn. red. EkoListu]. 'Dodatečné období' pro implementaci směrnice 98/83/EC o jakosti vody určené k lidské spotřebě pro vybrané parametry (viz výše) je požadováno do roku 2006."
V oblasti ochrany přírody ČR požádala "o technické konzultace, které vyjasní případnou žádost o přechodné období pro zapojení ČR do sítě NATURA 2000 u směrnic 94/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť a 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků" [požadovaná přechodná období viz níže - pozn. red. EkoListu]. V oblasti Omezování průmyslového znečištění a management rizik ČR požaduje jednání o pětiletém přechodném období implementace směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečišťování u stávajících zařízení od roku 2007, kdy směrnice vstoupí v účinnost pro existující zařízení v členských zemích EU, tj. do roku 2012."
ČR tedy v této oblasti požaduje vesměs změkčení požadavků na ochranu životního prostředí.

Vláda České republiky schválila usnesením usnesením 550/00 na svém zasedání 31. května 2000 Dodatek k Pozičnímu dokumentu ČR Kapitola č. 22: Životní prostředí. Tento dodatek upřesnuje požadavky na jednání o přechodných obdobích, v řadě případů jde pouze u uvedení konkrétního data (v rámci již v původním dokumentu uvedeného roku), do kdy by mělo přechodné období trvat.
V případě směrnice 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod požaduje ČR přechodné období pro její splnění u obcí kategorie 2000-10000 ekvivalentních obyvatel do 31. 12. 2010, což je horní hranice rozmezí uvedeného v původním pozičním dokumentu. V případě směrnice 76/464/EEC o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí a dceřinných směrnic ČR požaduje přechodné období do 31. 12. 2008.
ČR dále požaduje přechodné období do 31. 12. 2005 pro vytvoření seznamu zvláště chráněných území navrhovaných k zařazení do sítě Natura 2000 (směrnice 92/43/EEC). Současně ale ČR žádá "rozšíření seznamu o druhy fauny a flóry a lokalit v Dodatcích směrnic 92/43/EEC a 79/409/EEC", což je patrně první případ, kdy ČR od EU oficiálně požaduje zpřísnění požadavků na ochranu životního prostředí. ČR také nebude požadovat žádné přechodné období týkající se směrnice 79/409/ EEC o ochraně volně žijících ptáků.

Vyjednané podmínky vstupu

Česká republika v oblasti životního prostředí vyjednala tři výjimky, které jí umožňují po přechodnou dob neplnit některé požadavky na ochranu prostředí, resp. plnit je v nižší míře. Dále uvádíme plný text dojednaných výjimek, jak je obsažen v "Aktu o přistoupení" na stranách 2561 až 2 českého překladu:

A. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

31994 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31. 12. 1994, s. 10).

Odchylně od čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 94/62/ES dosáhne Česká republika cílů využití a recyklace následujících obalových materiálů do 31. prosince 2005 v souladu s těmito přechodnými cíli:

- recyklace plastů: 10 % hmotnosti ke dni přistoupení a 12 % pro rok 2004;

- celková míra využití: 39 % hmotnosti ke dni přistoupení a 45 % pro rok 2004.

B. JAKOST VOD

31991 L 0271: Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30. 5. 1991, s. 40), ve znění:

- 31998 L 0015: směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. 2. 1998 (Úř. věst. L 67, 7. 3. 1998, s. 29).

Odchylně od článků 3 a 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS se v České republice do 31. prosince 2010 neuplatňují požadavky na stokové soustavy a čištění městských odpadních vod v souladu s tímto přechodným cílem: pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 zajistí Česká republika soulad s uvedenou směrnicí pro 18 aglomerací nejpozději ke dni přistoupení a pro 36 dalších aglomerací se stejným populačním ekvivalentem do 31. prosince 2006.

C. KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

32001 L 0080: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (Úř. věst. L 309, 27. 11. 2001, s. 1).

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a části A přílohy III směrnice 2001/80/ES se v České republice do 31. prosince 2007 mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý neuplatňují na kotel K4 teplárny Přerov a na kotel K11 elektrárny Nová Huť.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo PHARE
Vlajka EU
Tyto stránky vznikly za přispění Evropské unie. Za jejich obsah je zcela zodpovědná redakce EkoListu a v žádném případě neodrážejí pozici Evropské unie.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.