Navštivte EkoLink a Ecomonitor
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Evropská unie a životní prostředí > Česká republika a EU > Historie vztahů ČR - EU MAPA STRÁNEK

Evropská unie a životní prostředí

Historie vztahů ČR - EU

Související odkazy
Stručná historie vztahů Evropské unie a České republiky na stránkách Delegace EK v ČR.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
 
Následující přehled historie vztahů Evropské unie a České republiky je zpracován s využitím informací ČTK a Euroskopu.

1988

13. června - Československá socialistická republika (ČSSR) předala Komisi Evropských společenství (ES) diplomatickou nótu, v níž projevila ochotu navázat oficiální vztahy mezi ČSSR a Evropským hospodářským společenstvím (EHS) a akreditovat československého velvyslance v Belgii a Lucembursku při EHS.
16. srpna - EHS vyslovilo souhlas s navázáním diplomatických styků s ČSSR, SSSR, NDR, Maďarskem a Bulharskem.

1989

1. února - Československá stálá diplomatická mise při ES v Bruselu zahájila činnost.

1990

12. února - V Bruselu předal představitel Ministerstva zahraničních věcí České a slovenské federativní republiky (ČSFR) Zdeněk Pírek Komisi ES Memorandum československé vlády o spolupráci se skupinou 24 států, které nabídly zemím střední a východní Evropy pomoc při uskutečňování reforem na cestě k pluralitnímu politickému systému a moderní tržní ekonomice - PHARE.
7. května - V Bruselu podepsána Dohoda o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci mezi ČSFR a EHS a Evropským společenstvím pro atomovou energii (tzv. kooperační dohoda); za československou stranu ji podepsal předseda federální vlády Marián Čalfa, za EHS předseda Rady ES Gerald Collins a místopředseda Komise ES Frank Andriessen.
11. září - V Bruselu předán v Komisi ES dopis předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy, který obsahoval memorandum vlády ČSFR k dalšímu rozvoji vztahů mezi oběma stranami cestou přidružení.
17. září - Rada ministrů ES pověřila Komisi ES, aby zahájila přípravné rozhovory o dohodách o přidružení Československa, Polska a Maďarska.
1. října - ČSFR zahájila v Bruselu přípravné rozhovory o dohodě o přidružení k ES, čs. delegaci vedl náměstek ministra zahraničních věcí Zdenko Pírek.
28. listopadu - Komise ES rozhodla, že ES věnují 30 miliónů ECU (asi 40 miliónů dolarů) na pomoc Československu při ochraně životního prostředí.
18. prosince - Rada ministrů zahraničí ES rozhodla, že Komise ES může zahájit oficiální rozhovory o dohodách o přidružení s Československem, Maďarskem a Polskem.
20. prosince - Zahájena oficiální jednání o uzavření dohody o přidružení Československa k ES; čs. delegaci vedl Zdenko Pírek.

1991

8. února - V Bruselu se konalo 2. kolo oficiálních jednání o dohodě o přidružení ČSFR k ES.
9.-10. března - Místopředseda Komise ES Frans Andriessen se v Praze zúčastnil prvního zasedání Společného výboru ČSFR a ES; setkal se s prezidentem Havlem a premiérem Čalfou.
21.-22. března - 3. kolo jednání o přidružení ČSFR k ES, Brusel.
3. května 1991 - Na Univerzitě Karlově zahájilo činnost Informační středisko Evropských společenství.
6.-7. května - 4. kolo jednání o dohodě o přidružení ČSFR k ES.
23. května - Místopředseda Komise ES Leon Brittan jednal v Praze o asociační dohodě a vztazích mezi ES a ČSFR.
19.-21. června - 5. kolo jednání v Bruselu o přidružení ČSFR k ES;
31. července - 6. kolo jednání v Bruselu o přidružení ČSFR k ES;
23.-24. října - 7. kolo jednání v Bruselu o přidružení ČSFR k ES;
5.-6. listopadu - 8. kolo jednání v Bruselu o přidružení ČSFR k ES;
22. listopadu - Parafována dohoda o přidružení ČSFR k ES; za čs. stranu vedoucí delegace náměstek ministra zahraničí Zdenko Pírek.
11. prosince - V Bruselu podepsána dohoda mezi Komisí ES a ČSFR o zřízení zastoupení ES v Praze a jeho výsadách a imunitách.
12. prosince - Vláda ČSFR vyslovila souhlas s dohodou o přidružení ČSFR k ES.
16. prosince - V Bruselu podepsána Dohoda o přidružení ČSFR k Evropským společenstvím, tzv. Evropská dohoda. Dohoda nikdy nevstoupila v platnost, neboť ji československý parlament do zániku Československa nestihl ratifikovat. Pro urychlení vzniku zónu volného obchodu byla současně sjednána "Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a Evropským společenstvím uhlí a oceli", která nepodléhala ratifikaci.

1992

28. února - Rada ES schválila "Prozatímní dohodu o obchodu a o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a Evropským společenstvím uhlí a oceli", 1. března vstoupila dohoda v platnost.
10. dubna - V platnost vstoupila Dohoda mezi ČSFR a komisí ES o zřízení jejího zastoupení v Československu a o jeho výsadách a imunitách.

1993

1. ledna - Na základě hlasování poslanců Federálního shromáždění ČSFR zaniklo úderem půlnoci Československo (občané byli změnou ústavy zbaveni možnosti vyjádřit se k této otázce v referendu), vznikají nástupnické státy Česká republika (ČR) a Slovenská republika (SR). Prozatímní dohoda byla po dohodě mezi ES, ČR a SR uplatňována i po zániku ČSFR pro oba nástupnické státy.
19. března - Zahájilo činnost v Praze zastupitelství Komise ES v ČR (zastupuje Komisi i na Slovensku do doby, než bude otevřena mise v Bratislavě).
26.-27. května - Závěrečné kolo jednání v Bruselu mezi ČR a Komisí ES o uzavření dohody o přidružení, připravena k podpisu.
23. června - V Bruselu parafována Evropská dohoda o přidružení ČR k ES (a také SR k ES).
4. října - V Lucemburku podepsána Evropská dohoda o přidružení ČR k ES, jejíž plný název zní "Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a ES a jejich členskými státy na straně druhé".
27. října - Evropský parlament ratifikoval Evropskou dohodu o přidružení ČR k ES.
8. prosince - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ratifikovala Evropskou dohodu o přidružení ČR k ES.

1994

8. března - Prezident ČR Václav Havel přednesl projev před poslanci Evropského parlamentu.
17. května - Indikativní program PHARE pro období 1994 až 1996 podepsali v Praze náměstek ministra zahraničí Pavel Bratinka (ODA) a vyslanec Komise Evropské unie v ČR Leopoldo Giunti.
9. listopadu - Česká vláda sestavila harmonogram institucionálního zajištění vstupu ČR do EU; "předpokládáme, že realističnost našeho vstupu do EU je kolem roku 1999," řekl premiér Václav Klaus (ODS).

1995

24. ledna - V Praze vytvořen meziresortní pracovní výbor pro provádění Evropské dohody; předseda: Pavel Bratinka (ODA).
1. února - Vstoupila v platnost Evropská dohoda o přidružení ČR k ES (zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 7/1995).
3. května - Evropská komise schválila tzv.bílou knihu, která definuje kroky nezbytné k postupnému začlenění východoevropských zemí do EU.
10. dubna - Ustavující zasedání Rady přidružení ČR a 15 členských zemí EU v Lucemburku; ČR zastupoval ministr zahraničí J. Zieleniec (ODS).
24. srpna - Sjednán dodatkový protokol k Evropské dohodě o přidružení ČR k ES, upravující účast ČR na některých programech ES mj. v oblasti životního prostředí.
14. září - Ustavující zasedání Výboru pro přidružení mezi ČR a EU (zástupci Rady EU, Evropské komise a ministerstev ČR).
22. září - po zasedání Výboru vlády ČR pro evropskou integraci uvedl premiér Václav Klaus, že ČR odevzdá přihlášku ke členství v EU v lednu roku 1996 zemi právě předsedající Unii.
13. prosince - vláda ČR schválila žádost ČR o přijetí do EU.

1996

23. ledna - premiér Klaus předal v Římě italskému premiérovi Dinimu oficiální žádost ČR o vstup do EU; velvyslanci členských států EU v ČR převzali na ministerstvu zahraničí memorandum a oba dokumenty byly předány rovněž v Bruselu.
1. února - Vstoupil v platnost dodatkový protokol k Evropské dohodě o přidružení ČR k ES, upravující účast ČR na některých programech ES mj. v oblasti životního prostředí.
26. dubna - ČR obdržela dotazník Evropské komise, na jehož základě bude moci začít oficiální jednání o vstupu do EU.
19. července - Vládní výbor pro evropskou integraci schválil oficiální odpověď na dotazník, čtyři dny na to ji schválila vláda ČR a 26. července byla odpověď předána Komisi EU. Znění odpovědí na dotazník Evropské komise česká vláda před občany ČR přísně utajovala a pokud je nám známo, nebyly tyto odpovědi dosud oficiálně zveřejněny.
25. listopadu - V Praze skončila závěrečná jednání o dodatkovém protokolu k Evropské dohodě o přidružení ČR k ES, týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření; jednání začala v roce 1994.

1997

14. července - EU uvolnila půl miliónu ECU pro ČR a Polsko na likvidaci následků povodní.
16. července - Komise EU zveřejnila posudek na kandidáty, který vypracovala na základě doručených dotazníků, a doporučila Radě EU zahájit na jaře 1998 vstupní rozhovory s ČR, Maďarskem, Polskem, Estonskem, Slovinskem a Kyprem.
24. července - EU oznámila (po žádostech vlád ČR a Polska) uvolnění další humanitární pomoci, pro ČR 600 000 ECU.
8. září - ČR požádala Evropskou komisi o možnost použít 38,5 mil. ECU (1,42 mld. Kč) z prostředků programu Phare na obnovu oblastí postižených v červenci 1997 katastrofálními záplavami.
7. října - EU vyzvala ČR k většímu úsilí při aplikaci a vynucování legislativy EU, kterou přebírá do svého zákonodárství; požádala také o co nejrychleší vypracování české střednědobé vstupní strategie (na zasedání Rady přidružení EU-ČR).
13. října - EU poskytne ze svého rozpočtu ČR na pomoc oblastem postižených záplavami celkem 9,36 mil. ECU (asi 340 mil. Kč).
15. října - vláda jmenovala náměstka ministra zahraničí Cyrila Svobodu (KDU-ČSL) do čela delegace pro vyjednávání vstupu ČR do EU.
13. prosince - EU na svém summitu v Lucemburku rozhodla, že spustí 30.března 1998 "vstupní proces" se všemi 11 kandidáty; se šesti z nich, včetně ČR, povede od dubna 1998 řádné vstupní rozhovory, ostatní se na ně budou připravovat.

1998

15. ledna - Pavel Telička vystřídal vedoucího delegace pro vyjednávání vstupu ČR do EU Cyrila Svobodu.
25. března - Evropská komise schválila konečný návrh seznamů priorit při přejímání legislativy EU jednotlivými kandidáty a pravidel poskytování pomoci EU pro tento účel.
30. března - Zasedáním ministrů zahraničí EU byl zahájen rozšiřovací proces EU.
31. března - ČR, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr zahájily individuální vstupní rozhovory.
20. srpna - Vstoupil v platnost dodatkový protokol k Evropské dohodě o přidružení ČR k ES, týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření.
29. října - Proběhlo první kolo jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byly při něm otevřeny kapitoly: věda a výzkum, školství a odborné vzdělávání; malé a střední podniky, telekomunikace a informační technologie, kultura a audiovize, průmyslová politika; společná zahraniční a bezpečnostní politika.
4. listopadu - Evropská komise zveřejnila zprávy o pokroku dvanácti kandidátů na členství v EU za posledních 18 měsíců.
10. listopadu - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm předběžně uzavřena jednání o kapitolách: věda a výzkum; školství a odborné vzdělávání; malé a střední podniky.

1999

15. dubna - Evropský parlament přijal rezoluci (A4-0157/99) k hodnotící zprávě o ČR (vypracované Komisí EU v listopadu 1998), v níž mj. vyzval českou vládu, aby zrušila Benešovy dekrety; dále EP vyzval k revizi zákona o občanství, poukázal na nedostatečnou ochranu romské menšiny, vyslovil se pro zvýšení průzračnosti českého finančního systému a pro reformu daňové politiky; EP také vyzval Radu EU a Komisi EU, aby koncem roku 1999 vypracovaly časový rozvrh vstupního jednání s ČR včetně termínu jeho možného ukončení.
19. dubna - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm předběžně uzavřena jednání o kapitole kultura a audiovize, zahájena a současně předběžně uzavřena jednání o kapitolách rybolov a statistika a zahájena jednání o kapitole ochrana spotřebitelů a zdraví.
6. května - Evropský parlament schválil rezoluci, v níž se kriticky vyslovuje k dostavbě jaderné elektrárny Temelín a vybízí k alternativnímu řešení.
7. května 1999 - Ministr zahraničí Jan Kavan (ČSSD) odmítl požadavky na odvolání velvyslance ČR u EU Josefa Kreutera kvůli jeho kritickému postoji k rezoluci EP proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín.
19. května - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm předběžně uzavřena jednání o kapitole ochrana spotřebitelů a zdraví a zahájena jednání o kapitolách: politika hospodářské soutěže; celní unie; vnější (ekonomické) vztahy; právo společností.
22. června - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm předběžně uzavřena jednání o kapitole průmyslová politika zahájena jednání o kapitole volný pohyb zboží.
30. září - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm zahájena jednání o kapitolách: volný pohyb kapitálu; sociální politika a zaměstnanost; hospodářská a měnová unie.
13. října - Evropská komise zveřejnila zprávy o pokroku dvanácti kandidátů na členství v EU za uplynulý rok.
12. listopadu - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm zahájena jednání o kapitolách: volný pohyb služeb, daně, energetika, dopravní politika.
7. prosince - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm předběžně uzavřena jednání o kapitole volný pohyb zboží a zahájena jednání o kapitole životní prostředí.

2000

1. února - V Praze byl zahájen projekt regionálních informačních aktivit o EU, jehož základem je tzv. Eurostánek, který bude putovat po okresních městech ČR.
9. února - ČR odmítla prohlášení komisaře pro rozšíření Güntera Verheugena (z 8.února 2000), že ratifikace dohod o přistoupení nových států bude moci začít až po ukončení ratifikace institucionální reformy EU.
16. února - Prezident Václav Havel v Evropském parlamentu (EP) ve Štrasburku vyzval EU, aby podpořila formování občanské společnosti ve středo- a východoevropských demokraciích; hovořil také o své ideji evropské ústavy a druhé komory EP.
23. února - Od podzimní hodnotící zprávy Evropské komise se příprava ČR na členství v EU výrazně zlepšila, i když je zapotřebí ještě hodně úsilí, řekl komisař Günter Verheugen před zahraničním výborem Evropského parlamentu.
6. dubna - Proběhlo další jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU. Byla při něm předběžně uzavřena jednání o kapitole společná zahraniční a bezpečnostní politika a zahájena jednání o kapitolách regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů; finanční kontrola.
5. května - V Praze byla podepsána na expertní úrovni dohoda o liberalizaci agrárního obchodu mezi ČR a EU.
31. května - Vláda schválila aktualizovaný Národní program přípravy ČR na členství v EU a vyslovila souhlas s dodatkem ke kapitole pozičního dokumentu Životní prostředí.
13. až 14. června - EU otevřela v jednání se šesti kandidáty (Kyprem, ČR, Polskem, Maďarskem, Slovinskem a Estonskem) poslední (s výjimkou "institucí") kapitolu, a to zemědělství.
10. července - Ministři zahraničí zemí EU uložili Evropské komisi, aby zjistila, co se děje kolem jaderné elektrárny Temelín, a poskytla jim zprávu; otázku Temelína nastolila rakouská ministryně zahraničí Benita Ferrerová-Waldnerová.
1. září - Evropská komise zopakovala své stanovisko k rakouským protestům proti jaderné elektrárně Temelín, které jsou podle ní výlučně bilaterálním sporem, do něhož nebudou orgány EU zatím zasahovat.
5. září - Ministr životního prostředí Miloš Kužvart odevzdal v Bruselu Evropské komisi vládní program zavádění nové legislativy v jeho resortu.
7. září - Evropský parlament přijal ve Štrasburku k jaderné elektrárně Temelín rezoluci, v níž vyzval českou vládu, aby před spuštěním Temelína umožnila prozkoumání dopadu elektrárny na životní prostředí.
14. září - Zahraniční výbor EP schválil návrh rezoluce o přistupování ČR k EU; text obsahoval také pasáže o Temelínu a o takzvaných Benešových dekretech.
14. září - Výbor pro zemědělský rozvoj EU (STAR) schválil program SAPARD (předvstupní pomoc od EU v zemědělství) na období 2000 až 2006 pro ČR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Lotyšsko a Slovinsko.
4. října - Evropský parlament schválil rezoluci k žádosti o členství ČR v EU a o stavu vstupních jednání; zamítl návrh dodatku klubu Zelených, který podmiňoval přijetí ČR do EU nespuštěním Temelína.
5. října - ČR jednala s EU o kapitolách sociální politika, doprava a právo průmyslových společností; požádala o přechodné období pro aplikaci dvou směrnic o bezpečnosti a zdraví při práci.
13. října - ČR se oficiálně obrátila na EU kvůli rakouským blokádám českých hranic, jimiž Rakušané vyjadřovali svůj nesouhlas se spuštěním Temelína; náměstek ministra zahraničí Pavel Telička předal velvyslanci EK v ČR Ramiru Cibrianovi návrh na konzultace.
1. listopadu - Znepokojení nad zprávami o porušování lidských práv českou policií během zářijových demonstrací proti Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) v Praze a po nich vyjádřilo v dopise prezidentovi Václavu Havlovi 15 poslanců Evropského parlamentu (EP).
8. listopadu - EK zveřejnila hodnotící zprávy o kandidátech a zprávu souhrnnou (Strategii rozšíření), v níž se ČR podle ekonomických kritérií umístila se Slovinskem až na třetím místě; nicméně zpráva o ČR byla příznivější než v roce 1999, největší kritiku Praha sklidila opět za nedostatečnou reformu soudnictví a státní správy.
27. listopadu - Rakousko odvolalo své výhrady vůči společné pozici 14 zemí EU ke kapitole životní prostředí a umožnilo tak její nastolení v rozhovorech s ČR v nejbližších dnech.
1. prosince - EU a ČR projednaly podruhé kapitoly životní prostředí a regionální politika; jednání se konalo v náhradním termínu (původně 16. listopadu) z důvodu zablokování Rakouskem kvůli Temelínu.
13. prosince - Ministr financí Pavel Mertlík a vedoucí Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian podepsali dohodu o předvstupním programu ISPA, na jejímž základě by mělo být v roce 2001 zahájeno pět projektů: tři v dopravě a dva ekologické.

2001

5. únor - Ministr financí Pavel Mertlík a evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Franz Fischler podepsali rámcovou dohodu o financování programu Sapard na období 2000 až 2006 v hodnotě 154 miliónů eur (asi 5,7 miliardy korun). ČR jako první z kandidátů podepsala i dohodu roční.
16. únor - Zelení v Rakousku a Bavorsku vyzvali všechny státy EU, aby odmítly dovážet elektřinu vyrobenou v jihočeské jaderné elektrárně Temelín.
21. února - Rakouští Zelení oznámili, že se zasazují o rychlé přijetí kandidátů do EU bez zavedení jakýchkoli přechodných období. Uvedli, že nehodlají kvůli Temelínu blokovat vstup ČR do unie.
21. února - Velvyslanci zemí EU (COREPER) schválili v Bruselu společné stanovisko EU k ČR v kapitole energetika, která byla blokována od podzimu 2000 kvůli výhradám Rakouska.
9. května - Česká vláda schválila aktualizovaný Národní program přípravy ČR na členství v EU.
28.-29. května - V Praze zasedal Parlamentní výbor přidružení EU- ČR.
31. července - Evropská komise zaslala předsedům vlád ČR a Rakouska zprávu o bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, která shrnuje půlroční třístranné jednání na toto téma.
5. září - Evropský parlament přijal rezoluci k jednání ČR o přistoupení k EU, v níž mimo jiné vyzval Evropskou komisi, aby uspořádala mezinárodní konferenci, která by zvážila možnosti a náklady zastavení Temelína. Tento požadavek komisař pro rozšíření Günter Verheugen 10. září odmítl.
11. října - ČR požádala Evropskou komisi o potvrzení národní akreditace Agentury Sapard, která má dohlížet na rozdělování prostředků EU z jejího stejnojmenného programu pro zemědělství a rozvoj venkova.
24. října - Český Senát vyslovil souhlas s účastí ČR v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA).
8. listopadu - Evropská komise navrhla členských státům, aby zavedly pro ČR přechodné období pro kabotáž: po tuto dobu nebudou moci české dopravní firmy svobodně nabízet a poskytovat přepravní služby na území žádného dnešního členského státu.
8. listopadu - Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel přednesl návrh, že dohoda o Temelínu by měla být učiněna závaznou tím, že se stane součástí smlouvy o přistoupení mezi EU a ČR, a to v rámci kapitoly energetika. Ministr zahraničí Jan Kavan a předseda Evropské komise Romano Prodi tento požadavek odmítli.
13. listopadu - EK schválila a zveřejnila hodnotící zprávu o ČR za rok 2001.
27. listopadu - Ministr financí Jiří Rusnok podepsal smlouvu o úvěru 170 miliónů euro od Evropské investiční banky (EIB) na výstavbu a modernizaci dálniční sítě v ČR (na projekt nazvaný Dálnice B).
29. listopadu - Premiéři ČR a Rakouska Miloš Zeman a Wolfgang Schüssel se za přispění komisaře Güntera Verheugena dohodli, že závazky z právě dosažené dohody o Temelínu se budou snažit zakotvit do protokolu ke smlouvě o přistoupení ČR k EU. Musí s tím však souhlasit zbývajících 14 členských zemí.
5. prosince - Velvyslanci 15 zemí EU schválili společné stanovisko k ČR v kapitole energetika.

2002

10. prosince - ČR ukončila jednání s EU o bilaterálních zemědělských otázkách včetně výrobních kvót; otevřen zůstal jen "zásadní" požadavek na zvýšení přímých zemědělských podpor v prvních letech po vstupu.
12.-13. prosince - Na summitu v Kodani ukončila ČR, spolu s dalšími devíti kandidáty, jednání o vstupu do EU, která zahájila v březnu 1998; v Kodani se jednalo především o finanční stránce rozšíření; ČR vyjednala čisté příjmy z EU pro léta 2004 až 2006 782 miliónů eur, tedy asi 78 eur na hlavu (z toho 747 miliónů eur jsou kompenzační platby); pro zemědělce získala mj. možnost navýšit v období 2004-2006 přímé zemědělské podpory ze státního rozpočtu na 55, 60 a 65 procent úrovně EU.

2003

5. února - Velvyslanci "patnáctky" sdružení ve Výboru stálých zástupců (COREPER) schválili znění Smlouvy o přistoupení s deseti vstupujícími kandidátskými zeměmi včetně ČR.
12. února - Vláda schválila strategii kampaně před červnovým referendem o vstupu do EU.
18. února - Poslanecká sněmovna se připojila k Senátu a schválila zákon o volbách do Evropského parlamentu; do doby, než si občané své zástupce zvolí v červnu 2004, bude ČR v EP zastupovat 24 pozorovatelů, které ze svých řad vyberou sněmovna a Senát.
9. dubna - Evropský parlament schválil přijetí 10 kandidátů do EU; pro ČR se vyslovilo 489 z 565 hlasujících poslanců, tedy nejméně ve srovnání s ostatními kandidáty (všichni dostali přes 500 hlasů); proti ČR hlasovalo 39 poslanců a 37 se zdrželo, z toho přes 20 pravicových německých členů stran CSU a CDU, jejichž důvodem byl nesplněný listopadový požadavek EP, aby vláda či parlament vyjádřily politování nad odsunem sudetských Němců po válce; proti nebo se zdrželi někteří komunisté, šest socialistů, ultrapravicoví politikové (např. francouzský Jean-Marie Le Pen či dva členové rakouských Svobodných), euroskeptikové ze skupiny Evropa demokracie a rozdílů, několik nezávislých a jeden zelený.
16. dubna - Na summitu EU v Aténách podepsali zástupci (většinou premiéři a ministři zahraničních věcí) 15 členských a 10 kandidátských zemí smlouvu o přistoupení; za ČR smlouvu podepsali prezident Václav Klaus,premiér Vladimír Špidla, ministr zahraničí Cyril Svoboda a velvyslanec při EU Pavel Telička.
25. dubna - Český prezident Václav Klaus oficiálně vyhlásil referendum o vstupu ČR do EU na 13. a 14. června 2003.
13.-14. června - Čeští voliči v referendu schválili vstup země do EU. Hlasovat přišlo 55,21 procenta oprávněných voličů, pro vstup se vyslovilo 77,33 %, proti 22,67 %.
3. listopadu - ČR uložila u italské vlády (v té době Itálie předsedala Evropské unii) ratifikační listiny ke smlouvě o přistoupení deseti nových zemí k EU.

2004

4. února - Česká vláda nominovala na člena Evropské komise za českou republiku bývalého ministra životního prostředí Miloše Kužvarta (ČSSD).
20. února - Miloš Kužvart rezignoval na svou nominaci do Evropské komise, podle jeho slov proto, že neměl dostatečnou podporu od Ministerstva zahraničních věcí.
25. února - Česká vláda navrhla jako dalšího kandidáta na evropského komisaře náměstka ministra zahraničí Pavla Teličku.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo PHARE
Vlajka EU
Tyto stránky vznikly za přispění Evropské unie. Za jejich obsah je zcela zodpovědná redakce EkoListu a v žádném případě neodrážejí pozici Evropské unie.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.