Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pátek 7. 8. 2020
Svátek má Lada
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Resortní předpisy > Věstník MŽP MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Věstník MŽP
TATO STRÁNKA NEBUDE DÁLE AKTUALIZOVÁNA

Zájemci o texty předpisů z Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR je naleznou na této stránce MŽP: http://www.env.cz/osv/edice.nsf/doc/D3A2552EAF70C5C6C1256F54004C5D2A.
Věstník MŽP

Zde najdete přehled předpisů z resortu životního prostředí, které vyšly ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR. Plné texty Věstníků MŽP od roku 1998 naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Ročník 2007

Částka 12 - prosinec 2007

16.
17.
23.
Částka 11 - listopad 2007

15.
21.
22.
Částka 10 - říjen 2007

14.
19.
20.
Částka 9 - září 2007

4.
11.
12.
13.
Částka 8 - srpen 2007

16.
17.
18.
Částka 7 - červenec 2007

3.
10.
Částka 6 - červen 2006

13.
14.
Částka 5 - květen 2007

9.
12.
Částka 4 - duben 2007

7.
8.
9.
10.
Částka 3 - březen 2007

4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
Částka 2 - únor 2007

1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
Částka 1 - leden 2007

1.

Ročník 2006

Částka 12 - prosinec 2006

9.
10.
11.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Částka 11 - listopad 2006

8.
Částka 10 - říjen 2006

6.
7.
23.
24.
25.
Částka 9 - září 2006

18.
19.
20.
21.
22.
Částka 8 - srpen 2006

14.
15.
16.
17.
Částka 6 - červen 2006

5.
13.
Částka 5 - květen 2006

4.
6.
7.
8.
9.
Částka 4 - duben 2006

3.
5.
Částka 3 - březen 2006

1.
2.
2.
3.
3.
4.
Částka 2 - leden 2006

1.
1.
2.
Částka 1 - leden 2006

.

Ročník 2005

Částka 12 - prosinec 2005

37.
39.
40.
41.
Částka 11 - listopad 2005

16.
33.
34.
35.
36.
37.
Částka 10 - říjen 2006

28.
29.
30.
31.
32.
Částka 9 - září 2005

12.
13.
14.
15.
26.
27.
Částka 8 - srpen 2005

10.
11.
25.
Částka 7 - červen 2005

9.
21.
22.
23.
24.
Částka 6 - červen 2005

7.
8.
19.
20.
Částka 5 - květen 2005

2.
3.
4.
5.
6.
Částka 4 - duben 2006

2.
13.
14.
Částka 3 - březen 2005

1.
8.
9.
10.
11.
12.
Částka 2 - únor 2005

1.
Přílohy II "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskztování finančních protředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor enrgie a využití obnovitlených zdrojů energie platné pro rok 2005
1.
Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životného prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vzpouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
2.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o něketrých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
3.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR
5.
Sdělení odboru veřejné podpory MŽP k Přílohám I. a II. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních protředků ze Státního fondu životního protředí ČR".
5.
Sdělení odboru ochrany vod o vydání následujích technických norem vodního hospodářství
6.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výpočtu výše skutečného množství odebrané podzemní vody v případě, kdy odběry z jednoho vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou a pro ostaní užití jednotlivě nepřesahují množství podléhající zpoplatnění, ovšem v součtu odběru obou účelů skutečně odbrané množství podzemní vody zpoplatnění podléhá
7.
Společné sdělení odboru ekologie krajiny a lesa a odboru legislativního k problematice územního systému ekologické stability [§ 79 odst. 3 písm. a) a u) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")]
Částka 1 - leden 2006

.

Ročník 2004

Částka 9 - září 2004

13.
Sdělení odboru ochrany vod Ministertsva životního prostředí k provedení ustavení o poplatcích za vypouštěné znečištení do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/1001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
14.
Společné stanovisko sekce ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního ke schvalování LHP a předávání LHP v ochranných pásmech zvláště chráněných území podle § 4 odst. 3, § 5. odst 4 a § 37 odst 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Částka 7 - červenec 2004

5.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR ke zpracování programu zlepšení kvality ovzduší na lokální úrovni (obce)
12.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní protředí a IPPC Ministerstva životního prostředí ve věci Postupu při posuzování vlivů projektů ucházejících se o spolufiancování z programů Evropského společenství (ISPA, PHARE), případně dalších programů, na životní prostředí
Částka 5 - květen 2004

2.
Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků § 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nářízení vlády č.112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečisťujích látek, oxidu siřičitého ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
7.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
8.
Sdělení odboru odpadů ministerstva životního prostředí o pověření odborného subjektu k odoborným a registračním činnostem
9.
Sdělení odboru ochrany vod a vydání následujících technických norem vodního hospodářství
Částka 4 - duben 2004

1.
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ze dne 1. března 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědelského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
4.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
5.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
6.
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2002
Částka 2 - únor 2004

1.
Přílohy I. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" platné od 1.1. 2004.
1.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
2.
Přílohy II. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podoporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů enrgie platné pro rok 2004.

Ročník 2003

Částka 10 - říjen 2003

33.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zveřejnění "Plánu odpadového hospodářství České republiky" (včetně závazné části upravené nař. vlády č. 197/2003 Sb.)
34.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu odborů výkonu státní správy MŽP při stanovování výjimek z povinnosti platit poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových podle § 90 odst. 2 vodního zákona
Částka 9 - září 2003

5.
Dodatek č. 1 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1. 2003
9.
Metodický pokyn odboru MŽP odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
30.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovu komisí ministra životního prostředí
31.
Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí orgánům územního plánování ve smyslu § 12 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
32.
Sdělení odboru 660 - geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (úplný seznam - stav k 30. 6. 2003.) na základě § 3 ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.
Částka 8 - srpen 2003

1.
Sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí pro činnost České inspekce životního prostředí ke stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech jako škodě na funkcích lesa vzniklé porušením předpisů o ochraně lesa jako složky životního prostředí
29.
Sdělení odboru odpadů MŽP o seznamu osob, které byly Ministerstvem životného prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.5. 2003.
Částka 7 - červenec 2003

7.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí pro zajištění naplňování povinností a kompetencí vyplývajících z § 17 odst. 1 písm. a a § 43 písm. l zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 521/2001 Sb.
24.
Sdělění odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
25.
Sdělění odboru IPPC a projektové EIA MŽP o vydání seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
26.
Sdělění odboru IPPC zvláště chráněných druhů části přírody MŽP o schválení záchranného programu rdestu dlouholistého
27.
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
28.
Upozornění odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
28.
Upozornění odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
Částka 6 - červen 2003

5.
Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštení odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
6.
Metodický pokyn odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů
21.
Sdělení odboru environmentálních rizik MŽP o vydání seznamu testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP
22.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o pověření odborného subjektu k odborným a registračním činnostem
23.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí zařazení odpadů podle vyhlášky č.381/2001 Sb, Katalog odpadů za rok 2002
Částka 5 - květen 2003

4.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
17.
Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění emisních faktorů podle požadavku přílohy č. 9 k Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
18.
Redakční sdělení o pozbytí platnosti některých sdělení odboru odpadů
19.
Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění seznamu autorizovaných právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení
20.
Sdělení odboru IPPC a projektové EIA Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Částka 4 - duben 2003

3.
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů “SYMOS ’97” publikovanému ve Věstníku MŽP částce 3, ročník 1998 dne 15. 4. 1998
9.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
10.
Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství a závazků České republiky z předvstupních vyjednávání s EU o vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí
11.
Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství
12.
Sdělení odboru IPPC a projektové EIA o vydání Seznamu odborně způsobilých osob dle §6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
13.
Sdělení odboru environmentálních rizik MŽP o aktualizaci Seznamu uživatelů geneticky modifikovaných organismů a Seznamu geneticky modifikovaných organismů
14.
Sdělení odboru legislativního MŽP o vydání stanoviska k přechodným ustanovením – k povinnosti “mít integrované povolení” – zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
15.
Sdělení odboru legislativního MŽP k přímým novelám “složkových předpisů”, které přinesl zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci – část druhá až desátá zákona
16.
Sdělení odboru legislativního MŽP – Přechodná ustanovení zákona o integrované prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu
Částka 3 - březen 2003

2.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik pro stanovení zranitelnosti životního prostředí metodou ENVITECH 03 a analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index
4.
Přílohy I. “Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” platné od 1. 1. 2003
5.
Zveřejnění seznamu osob zařazených do přechodného období a seznamu ekologických podnikatelů podle § 7 odst. 7 zák. č. 242/2000 sb., o ekologickém zemeědeství a o změně zákona č.368/1992 Sb., op správnívh poplatcích ve znění pozdějších předpisů, platný pro rok 2003. Zveřejnění seznamu výrobců biopotravin podle § 19 odst. 2 zákona a seznamu osob uvádějících bioprodukty a biopotraviny do oběhu podle § 20 odst. 1 zákona, k 31. 12. 2002.
7.
Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 2002
8.
Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly MŽP a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 1. 1. 2003
Částka 2 - únor 2003

1.
Přílohy II. “Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2003
1.
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o zveřejnění vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
1.
Metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona]
2.
Sdělení odboru odpadů MŽP o zveřejnění manuálu pro vedení evidencí podle § 30 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na webové stránce MŽP (www.env.cz)
2.
Dodatek č. 5 ke směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 1. 1. 1999 v platném znění
3.
Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
4.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
5.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů
6.
Sdělení odboru legislativního MŽP – přechodná ustanovení zákona o integrované prevenci ve vztahu ke stavebnímu zákonu

Ročník 2002

Částka 12 - prosinec 2002

9.
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
18.
Dodatek č. 22 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
19.
Dodatek č. 24 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředío poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
20.
Dodatek č. 4 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 1. 1. 1999 v platném znění
40.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
41.
Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 9. 2002
42.
Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu geneticky modifikovaných organismů podle zákona č. 153/2000 Sb. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
43.
Sdělení odboru ochrany ovzduší a odboru odpadů MŽP o Společném metodickém pokynu k postupu při dělení vybraných spisových agend v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Částka 11 - listopad 2002

8.
Metodický návod odboru ochrany ovzduší MŽP ČR pro přípravu Krajských (místních) programů snižování emisí a Krajských (místních) programů ke zlepšení kvality ovzduší podle požadavků § 6, odst. 5 a § 7, odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
38.
Sdělení sekce legislativy a státní správy a sekce technické ochrany životního prostředí o vydání stanoviska k problematice odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi
39.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách (úplný seznam k 10. 10. 2002) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Částka 10 - říjen 2002

7.
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k odběru vzorků z "maloolejových vypínačů" vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
17.
Dodatek č. 23 k Přílohám I. Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
36.
Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění emisních faktorů (výpočtový program) ve smyslu požadavku přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 350/2000 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
37.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Částka 9 - září 2002

33.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
34.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
35.
Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí, jimiž se zveřejňují přílohy k Bernské úmluvě, jež byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 107/2001 Sb. m. s.
Částka 8 - srpen 2002

5.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro podání zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
6.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP ke způsobu, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu
13.
Dodatek č. 1 k Přílohám II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2002
14.
Dodatek č. 13 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
15.
Dodatek č. 16 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
16.
Dodatek č. 17 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
27.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o Společném metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství (SAPARD) vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
28.
Pravidla odboru ekologie krajiny MŽP o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2002
29.
Sdělení odboru odpadů MŽP ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů s vyjímkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
30.
Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministersta životního prostředí o uveřejnění seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a seznam oblastí, kde budou dodržovány imisní limity na ochranu ekosystémů a vegetace na základě § 5 odst. 1 a odst. 4 nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
31.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
32.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění do vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
Částka 7 - červenec 2002

12.
Dodatek č. 19 k přílohám I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platným od 1. 6. 2000
24.
Sdělení odboru ochrany vod MŽP k provedení ustanovení o poplatcích za vypouštěné znečištění vodních toků podle § 89 a dále § 92 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
25.
Sdělení odboru ochrany vod MŽP o pověření odborných subjektů dle zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
26.
Sdělení odboru ekologie krajiny MŽP o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2002
Částka 6 - červen 2002

4.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie
11.
Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2002
20.
Sdělení odboru odpadů MŽP k požadavkům na žadatele o schválení náplně školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 7 odst. 6 a 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
21.
Sdělení Odboru ekologie krajiny a Odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci nápravy změn druhu pozemku "orná půda" na druh pozemku "zastavěná plocha a nádvoří" u budov skelníků provedených v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 4. 2002, čj.: 410/1377/02
22.
Sdělení Rozhodnutí o udělení autorizace podle §17 odst. 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly (§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech) a pro všechny druhy obalů
23.
Sdělení odboru legislativy jímž se uveřejňuje část novely zákona č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb. trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů zahrnující trestné činy "ohrožení a poškození životního prostředí" a důvodovou zprávu k této části
Částka 5 - květen 2002

5.
Dodatek č. 7 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
6.
Dodatek č. 9 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
7.
Dodatek č. 10 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
8.
Dodatek č. 12 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
9.
Dodatek č. 14 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
10.
Dodatek č. 15 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
14.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství
15.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o autorizovaných osobách ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
16.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o Společném metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství (SAPARD), vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
17.
Sdělení odboru enviromentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění dokumentu "Seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP"
18.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
19.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o pověření odborného subjektu k odborným a registračním činnostem
Částka 4 - duben 2002

3.
Přílohy II. "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2002
4.
Směrnice Ministerstva životního prostředí k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod s obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace
11.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technických norem vodního hospodářství
12.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
13.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona
Částka 3 - březen 2002

2.
Instrukce Ministerstva životního prostředí č.j. OOL/20/2002 ze dne 4. 2. 2002 k péči o lesy ve státním vlastnictví na území národních parků České republiky
3.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k provádění zákona 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/ 1999 Sb. a vyhlášky č. 283/2001 Sb., k postupu získání osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe a zařazení testovacího zařízení do národního programu SLP
7.
Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu uživatelů a seznamů geneticky modifikovaných organismů podle zákona č. 153/2000 Sb. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
8.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy spojené s agendou poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 89 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
9.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Dobrovolné dohody mezi MŽP a ČSK o omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení
10.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o Společném metodickém pokynu o posuzování vlivů investičních projektů na životní prostředí financovaných ze Speciálního předvstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, který zajišťuje poskytování finančních příspěvků Společenství (SAPARD) vyplývající z dohody mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
Částka 2 - únor 2002

1.
Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 29-2001 s požadavky pro propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" - "Trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyolefinů"
1.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (podle zmocnění, daného paragrafem 37, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
1.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
2.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 31. 12. 2001) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
2.
Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí pro zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
3.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o Postupu při posuzování vlivů projektů ucházejících se o spolufinancování z programů Evropského společenství (ISPA, Phare), případně dalších programů na životní prostředí
4.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k uvedení norem týkajících se skládkování do souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
5.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
6.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k platnosti publikovaných materiálů Směrného vodohospodářského plánu (SVP)

Ročník 2001

Částka 12 - prosinec 2001

10.
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů na zelený seznam
11.
Metodické dokumenty odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí. Národní program SLP, Prvky postupů monitorování Správné laboratorní praxe, Monitorování shody se správnou laboratorní praxí, provádění kontrol testovacích zařízení a auditu studií
12.
Dodatek č. 7 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000
34.
Sdělení ministra životního prostředí o uveřejnění doslovného znění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, schváleného vládou ČR, Usnesením vlády České republiky č. 1079 ze dne 22. října 2001
35.
Sdělení České inspekce životního prostředí o uveřejnění doslovného znění "Dohody mezi Českou inspekcí životního prostředí a Slovenskou inspekcí životního prostředí o vzájemné spolupráci"
36.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
37.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
38.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o úplném seznamu oprávněných osob ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
39.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP k provedení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
40.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP k Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí
41.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí České republiky ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Částka 11 - listopad 2001

11.
Dodatek č. 8 k Přílohám I "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" platným od 1. 6. 2000
31.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
32.
Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 9. 2001
33.
Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 2/2001
Částka 10 - říjen 2001

9.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k rozsahu a způsobu zpracování bezpečnostní zprávy podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
9.
Dodatek č. 4 K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000
10.
Dodatek č. 6 K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000
29.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
30.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí Zhodnocení dopadu zákona č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, na zvláště chráněná území ve státním vlastnictví
Částka 9 - září 2001

8.
Dodatek č. 5 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
26.
Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o vymezení právních předpisů a okruhy otázek pro zkoušky ze znalostí právních předpisů při ověřování odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací
27.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
28.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání následujících technických norem vodního hospodářství
Částka 8 - srpen 2001

6.
Dodatek č. 3 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
7.
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro spolufinancování programu ISPA, pro přípravu dokumentace projektu ISPA a zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení projektu programu ISPA
Částka 7 - červenec 2001

6.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží
7.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k rozsahu a způsobu zpracování programu prevence závažné havárie podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
8.
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. 1/2001 k posuzování žádostí o stavbu stožárů anténních nosičů
24.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
25.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Částka 6 - červen 2001

5.
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
20.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
21.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.
22.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropských společenství v oblasti ochrany vod č. 76/464/EHS o nebezpečných látkách a návazných dceřiných směrnic č. 82/156/EHS, 83/513/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS před účinností nového zákona o vodách a s ním souvisejícím nařízením vlády stanovujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod
23.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci výkonu kontroly podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Částka 5 - květen 2001

.
Národní program označování výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” a Směrnice s požadavky pro propůjčení ochranné známky
2.
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady
3.
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů
4.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním
4.
Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2001
5.
Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu v roce 2001
17.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministerstva životního prostředí
18.
Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o opravě Sdělení č. 1 uvedeného v příloze Věstníku MŽP, částka 1 - leden 2001
19.
Sdělení odboru strategií Ministerstva životního prostředí o vydání seznamu Směrnic a výrobků označených ochrannou známkou "Ekologicky šetrný výrobek" jako součást Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků
Částka 3 - březen 2001

1.
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zařazování objektu nebo zařízení a zpracování oznámení podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
11.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových norem stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod pro účely zákona č. 58/1998 Sb.
12.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání aktualizovaného znění technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 "Povodňové plány"
13.
Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 2000
14.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
15.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
Částka 2 - únor 2001

1.
Dodatek č. 2 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000
2.
Přílohy - "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2001
3.
Směrnice Ministerstva životního prostředí pro předkládání žádostí o podporu z programu Evropského společenství ISPA
8.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
9.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě
10.
Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci ke dni 30. listopadu 2000
Částka 1 - leden 2001

1.
Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 88/609/EEC, č. 94/66/EC a č. 84/360/EEC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
2.
Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 89/369/EEC, č. 89/429/EEC a č. 94/67/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
3.
Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnice Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 1999/13/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
4.
Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 93/12/EEC a č. 1999/32/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
5.
Sdělení k novým požadavkům, které vyplývají z přijetí směrnic 96/62, 99/30/EC, 92/72/EEC
6.
Sdělení k implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzínu a jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím
7.
Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EC) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (zákon o ovzduší) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ročník 2000

Částka 12 - prosinec 2000

27.
Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
28.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
29.
Sdělení odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a MZe na úseku vodního hospodářství
30.
Sdělení odboru integrovaného financování Ministerstva životního prostředí o vydání Postupu při posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí
Částka 11 - listopad 2000

23.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
24.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
25.
Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o vydání seznamů chemických látek, na něž se nevztahuje povinnost registrace podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258//2000 Sb.
26.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. 9. 2000) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Částka 10 - říjen 2000

22.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
Částka 9 - září 2000

20.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k pojmu "místně příslušný orgán ochrany přírody" v § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
21.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství
Částka 8 - srpen 2000

17.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k výkonu práva myslivosti v národních přírodních rezervacích podle § 30 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
18.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 2000
19.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ve věci postupu okresních úřadů při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na hrazení náhrad škod dle zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Částka 7 - červenec 2000

3.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění povodňových plánů
4.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií
9.
Dodatek č. 1 k článku 9 Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
14.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
15.
Sdělení odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí k nové právní úpravě stráže přírody
16.
Sdělení sekce politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí o publikování materiálu
Částka 6 - červen 2000

2.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod
10.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštení odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.
11.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
12.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
13.
Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 13/1999 ke dni 31. 3. 2000
Částka 5 - květen 2000

1.
Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách. Program stabilizace lesa v Jizerských horách (2000)
8.
Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 6. 2000
9.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
Částka 4 - duben 2000

5.
Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000
6.
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000
7.
Příloha č. 4 k č.j. M/200062/00 Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000
8.
Sdělení odboru strategií o uveřejnění textu Aarhuské úmluvy a integrovaného registru znečištění PRTR
Částka 3 - březen 2000

2.
Přílohy II "Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 1. 2000
3.
Dodatek č. 6 k Přílohám Směrnice Ministerstva ži votního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 1. 1999
4.
Dodatek č. 7 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platných od 1. 1. 1999
5.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
6.
Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 1999
7.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Částka 2 - únor 2000

1.
Směrnice ministerstva životního prostředí č. 8/1999 o služebních stejnokrojích. Č.j.: M/200 524/99
1.
Sdělení odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství
2.
Sdělení odboru legislativního ministerstva životního prostředí k §54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k exemplářům CITES
3.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
4.
Redakční sdělení o doplnění obecně závazných právních předpisů a resortních předpisů uveřejněných ve Věstníku MŽP č. 1/2000

Ročník 1999

Částka 13 - prosinec 1999

29.
Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ke dni 30.11.1999
Částka 12 - prosinec 1999

27.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1999) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
28.
Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999
Částka 11 - listopad 1999

12.
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Pro-gramu revitalizace říčních systémů v roce 1999 Č.j. 600/2446/98 a Metodický pokyn odboru ekologie krajiny Ministerstva životního prostředí k zabezpečování Programu revitalizace říčních systémů Č.j.: OEK/3727/98
25.
Sdělení odboru 630 - geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. září 1999) na základě zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.
26.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Částka 10 - říjen 1999

11.
Dodatek k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1.1999
23.
Sdělení sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
24.
Sdělení doboru legislativního MŽP o právním režimu odebírání exemplářů CITES
Částka 9 - září 1999

3.
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro poskytování
10.
Upravené znění Přílohy II "Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR" na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.8.1999
19.
Sdělení odboru odpadů MŽP ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů takto:
20.
Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 1999
21.
Sdělení odboru odpadů MŽP k ukončení platnosti rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb.
22.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra
Částka 8 - srpen 1999

9.
Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1. 1. 1999
15.
Sdělení odboru legislativního MŽP ke věci ukládání pokut podle § 87 a 88 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vztah k náhradě škody
16.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
17.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
18.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1
Částka 7 - červenec 1999

8.
Dodatek 1 a 2 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (prioritní oblasti nakládání s odpady, ochrana klimatu a kvalita ovzduší + metodika EIA pro program ISPA), uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 6/1999
14.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku MŽP, ročník 1995, částka 2
Částka 6 - červen 1999

6.
Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA
7.
Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1. 1. 1999
12.
Sdělení odboru ochrany vod ve Věstníku MŽP k ekologicky šetrným mazivům
13.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých rozkladovou komisí ministra životního prostředí
Částka 5 - květen 1999

8.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
9.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra
10.
Sdělení odboru odpadů MŽP o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
11.
Sdělení odboru odpadů MŽP o seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 1. 1999
Částka 4 - duben 1999

2.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
5.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
6.
Sdělení odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 "Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod" a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno "Osvědčení o správné činnosti laboratoře"
7.
Sdělení odboru strategií MŽP o zveřejnění úplného seznamu Směrnic pro ekologicky šetrné výrobky a seznamu dosud označených výrobků ochranou známkou "Ekologicky šetrný výrobek"
Částka 3 - březen 1999

3.
Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 1999, č. j.: 600/2439/98
4.
Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finanční pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 1999 č. j.: 600/143/1998
5.
Směrnice č. 22, 23, 24 a 25/98 Ministerstva životního prostředí s požadavky na propůjčení ochranné známky
Částka 2 - únor 1999

1.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí
1.
Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č. j. OOL/1274/98 ze dne 1. 11. 1998 k zalesňování bioskupinami v národních parcích
1.
Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky
2.
Instrukce Ministerstva životního prostředí České republiky č. j. OOLP/l209/93 ze dne 26. 11. 1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k 1. 10. 1998
2.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
3.
Sdělení odboru ochrany přírody MŽP o uzavření dohody o spolupráci při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu chráněných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
4.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 224/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ročník 1998

Částka 5 - říjen 1998

9.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
10.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
11.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vegetaci na nízkých sypaných hrázích
19.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k účasti obcí ve správních řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 71 ods. 3 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
20.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
21.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. Kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. leden 1998 v provozu a ve výstavbě
22.
Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
23.
Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách (úplný seznam k 15. 10. 1998) ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
24.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra
Částka 4 - srpen 1998

8.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby
9.
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
10.
Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o odvolacích orgánech na úseku státní správy ochrany přírody a krajiny v národních parcích a chráněných krajinných oblastech
11.
Sdělení sekretariátu rozkladového komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
12.
Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o nově vymezených působnostech MŽP ve státní správě geologického výzkumu
13.
Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách (úplný seznam k 30. červnu 1998) na základě zákona ČNR č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 643/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.
14.
Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávěných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
15.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatenosti odpadů
16.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 7. 1998
17.
Sdělení odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP o schválení Záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v České republice
18.
Sdělení odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství
Částka 3 - duben 1998

2.
Směrnice Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj
4.
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
5.
Pokyn MŽP pro poskytování investičních a neinvestičních prostředků MŽP pro rok
6.
Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního
6.
Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
7.
Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prosttředí ze dne 29. 4. 1998 č. j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů (Vyhláška MŽP č. 37/1997 Sb.,
7.
Sdělení odboru legislativního MŽP ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v plném znění
8.
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny
Částka 2 - duben 1998

1.
Směrnice č. 18, 19, 20 a 21/97 Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky ekologicky šetrný výrobek
1.
Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
1.
Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č. j. OOL/75/98 ze dne 3.2.1998 k Příloze č. 10 zákona č. 348/1997 Sb.
2.
Sdělení odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního
2.
Metodický pokyn odboru geologické správy MŽP k obsahu žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle § 24 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů
3.
Metodický pokyn MŽP k provedení záchranného programu rysa ostrovida
3.
Sdělení odboru ochrany přírody MŽP o jmenování záchranných center pro účely
4.
Sdělení odboru strategií MŽP o vydaných povoleních pro vyhledávání
5.
5. Sdělení odboru strategií MŽP o o přehledu směrnic s požadavky pro propůjčení


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/gluster-w...') #3 {main} thrown in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.