Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pátek 7. 8. 2020
Svátek má Lada
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Resortní předpisy > Věstník MZe MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Věstník MZe
TATO STRÁNKA NEBUDE DÁLE AKTUALIZOVÁNA

Zájemci o přehled předpisů z Věstníku Ministerstva zemědělství ČR ho naleznou na této stránce MZe: http://www.mze.cz/Index.aspx?tm=1&deploy=2526&typ=2&ch=72&ids=2531&val=2531.
Věstník MZe

Zde najdete přehled předpisů z resortu zemědělství souvisejích se životním prostředí, které vyšly ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR. Další informace o Věstníku MZe naleznete na příslušné stránce ministerstva zemědělství.

Ročník 2007

Částka 2 - listopad 2007

1.
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008
2.
Oznámení o vydání metodického pokynu Ministerstva zemědělství ke sjednocení postupu vodoprávních úřadů k zániku některých povolení k odběru povrchových a podzemních vod
3.
Oznámení o uveřejnění seznamu povinných položek informačního standardu lesního hospodářství s platností od 1. ledna 2008
4.
Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2008
5.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2008 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
Částka 1 - červen 2007

1.
Seznam schválených národních referenčních laboratoří
2.
Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
3.
Oznámení o vydání Společného metodického pokynu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v případě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně
4.
Oznámení sazeb na činnost lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, na rok 2007
5.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství NV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí
6.
Oznámení o stanovení určené a pověřené osoby Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Ročník 2006

Částka 2 - prosinec 2006

1.
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
2.
Vyhlášení testačního zařízení a metodiky pro testování finálních hybridů prasat
3.
Seznam schválených národních referenčních laboratoří
4.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2007 k výpočtu poplatku za odněntí lesních pozemků
5.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí
6.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže
7.
Oznámení o určení osoby pro realizaci Národního programu pro provozování genobanky a pro koordinaci opatření s tím souvisejících
Částka 1 - březen 2006

1.
Specifická část Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Podopatření 1.1.1., investiční záměr f) Investice do rekonstrukce – výstavby skladových kapacit pro obiloviny a olejniny, investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin
2.
Oznámení o vydání Metodického pokynu pro zveřejňování informací a plánování v oblasti vod na Portálu veřejné správy

Ročník 2005

Částka 3 - prosinec 2005

1.
Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2006.
2.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6911 Provozní řád vodovodu.
3.
Oznámení o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní
4.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 0126 Názvosloví pro pozorování a měření na vodních dílech.
5.
Oznámení sazeb pro rok 2006 na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
6.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2006 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.
Částka 2 - červen 2005

1.
Přehled změn pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování pomoci na projekty Operačního programu ,, Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství“.
2.
Informační standard lesního hospodářství.
3.
Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odst.3 zák. č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv, platný k 31.3.2005.
4.
Zkušební řád pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění pokusů na zvířatech podle § 17 odst.1 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
5.
Zkušební řád pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele k péči o zvířata podle §17 odst.3 a §18f odst.7 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Částka 1 - leden 2005

1.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2005 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
2.
Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro rok 2005
3.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2010
4.
Metodický pokyn k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů /vodní zákon/
4.
Metodický pokyn k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů /vodní zákon/
5.
Oznámení o udělení vyjímky z dovozu dřeva
6.
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005

Ročník 2004

Částka 3 - listopad 2004

1.
Oznámení o vydání revidované odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 756911 Provozní řád kanalizace
2.
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova/podopatření typu LEADER+/ v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 - PRAVIDLA MAS
3.
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova v rámci podopatření 2.1.4 ROyvoj venkova/podopatření typu LEADER+/ v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006 - PRAVIDLA LEADER+
4.
Metodika zkoušení osiva a sadby
5.
Praktická implementace nařízení Rady /EHS/ č.2082/92, o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů
Částka 1 - květen 2004

1.
Metodický pokyn č.1/2004-8020 - seznam potravinářských výrob, které nejsou dozorovány orgány veterinárního dozoru
2.
Metodika kontorly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2004
3.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 5941
4.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 758090
5.
Oznámení o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství a seznam vodních děl I.-III. kategori
6.
SVS - Povolení výjimky používání neregistrovaných léčivých přípravků
7.
Doplnění seznamu právnických a fyzických osob oprávněných provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
8.
Oznámení pravidel správné výrobní a hygienické praxe pro podniky potravinářského průmyslu
9.
Vyhlášení testačního zařízení, ve kterém je chovatelský podnik povinen pravidleně testovat finální hybridy prasat
10.
Vyhlášení testačního zařízení, ve kterém je chovatelský podnik povinen pravidelně testovat finální hybridy drůbeže, včetně rodičů
11.
Přehled druhů dřevin pro výsadbu porostu rychle rostoucích dřevin, popřípadě jejich klonů pro rok 2004 a následující
12.
Příkaz ministra zemědělství č.5/2004
13.
Operační program - Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
14.
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
15.
Zkušební řád pro získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata podle §8 k zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Ročník 2003

Částka 5 - prosinec 2003

1.
Dodatek č. 2 k Instrukci Ministerstva zemědělství k postupu při posuzování žádosti o udělení předběžného souhlasu k nakládní s lesy ve vlastnictví státu a Udělení předběžného souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu
2.
Oznámení o stanovení výše sazeb dotací poskytovaných dle § 8 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 sb. /novela NV 505/
3.
Zveřejnění mimořádných veterinárních opatření - nařízení asanačníchm podnikům
4.
Informace o konečné výši finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu pro zemědělský rok 2002/2003
5.
Informace pro subjekty ucházející se o poskytnutí podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2004
Částka 4 - říjen 2003

1.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 752322
2.
Vyhlášení podopatření 2.3/b) Náklady na informování k agro-envi opatření programu SAPARD
4.
Sdělení SRS o uznání rovnocennosti opatření ČR v ochraně proti šíření karanténních bakterióz bramboru
5.
Termíny a způsob provádění prohlídek porostů ovocných, okrasných a lesních dřevin, jahodníků a révy vinné, určených k pěstování
6.
Sdělení SRS o provozním režimu pracovišť SRS (vstupní místa)
7.
Metodika zajišťování trvalých zoosporangií původce rakoviny brambor z půdy
8.
Seznam Národních refrenčních laboratoří
9.
Oznámení o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení vlastností rozmnožovacího materiálu
10.
Oznámení sazeb za činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
11.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2004 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
Částka 3 - srpen 2003

1.
SZIF - Oznámení tuzemského podílu kvóty cukru a vývozního podílu kvóty cukru
2.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6262
3.
Informace o konečné výši finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu pro hospodářský rok 2002/2003
3.
Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 752925
4.
Zveřejnění použití přípravku na ochranu rostlin pro jiný účel, než je stanoveno v rozhodnutí o jeho registraci
6.
Sdělení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku Artevac.
7.
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR
8.
Dodatek č. 1 k Instrukci MZe k postupu při posuzování žádosti o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a k Udělení předběžného souhlasu MZe k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlas č.j.593/2000-5000 ze dne 24. srpna 2000tnictví státu
9.
Metodický pokyn "Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7a zákona č. 274/2001 Sb."
Částka 2 - květen 2003

1.
Metodický pokyn k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti MZe
2.
Metodický pokyn k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu
3.
Metodický pokyn k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
4.
Zveřejnění povolení výjimek na zásobování, výdej a použití léčivých přípravků panu MVDr. Radanu šimkovi, firmě Veterinární zásobování spol. s.r.o. Praha 6. MVDr. Vojtěchu Novákovi, MVDr. Janu Tothovi a VFU Brno-FVL, Klinika chorob malých zvířat, oddělení vnitřních chorob Brno.
5.
Zveřejnění povolení vyjímek na zásobování, výdej a použití léčivých přípravků panu MVdr. Miroslavu žákovi, MVDr. Karlu Boehmovi, MVDr. Vladimíru Kotrbovi, MVDr. Karlu Najmanovi a VFU Brno-FVL Klinika chorob malých zvířat, oddělení vnitřních chorob Brno
6.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 4. čtvrtletí 2002
7.
Oznámení o třetím a zároveň posledním kole příjmů žádostí o poskytnutí finanční podpory z programu SAPARD
8.
Sdělení o udělení oficiální akreditace pro agro-environmentálního opatření agentuře SAPARD
9.
Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o způsobu vedení a upřesňování plánů pozemků a objektů, na kterých jsou pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány určité rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty.
10.
Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o povolení a podmínkách dovozu nesadbových brambor původem z Arabské republiky Egypt do České republiky
11.
Oznámení ministerstva zemědelství o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení vlastností rozmnožovacího materiálu.
12.
Oznámení o vydání pravidel správné hygienické a výrobní praxe pro podniky potravinářského průmyslu.
14.
Doplnění výčtu částí těl zvířat zařazených do specifikovaného rizikového materiálu (SRM)
15.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jeichž změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí r. 2003.
15.
Sdělení MZe k uplatnění Protokolu k obchodním aspektům Evropské dohody, který zohledňuje nové zemědělské koncese
Částka 1 - leden 2003

1.
SZIF - oznámení pro subjekty ucházející se o zařazení do podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2003.
2.
Oznámení o stanovení výše sazeb dotací poskytovaných dle § 8 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. (novela NV 505)
3.
Směrnice MZe č. 35089/02-2010 ze dne 14.11.2002 o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe.
4.
Doplnění seznamu osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná veterinární léčiva
5.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 3. čtvrtletí r. 2002
6.
Přehled odborně způsobilých osob pověřených MZe k výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a seznam vodních děl ČR.
7.
Zveřejnění změn Plánu SAPARD.
8.
Zveřejnění dalších změn Plánu SAPARD a tiskové zprávy o zahájení přijímání žádostí o podporu z programu SAPARD.

Ročník 2002

Částka 5 - prosinec 2002

1.
SZIF - Informace o konečné výši finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu
3.
Agentura SAPARD - vyhlášení mimořádného "povodňového" kola přijímání žádostí
4.
Oznámení odboru vodovodů a kanalizací o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství
5.
SRS - Úřední sdělení SRS o zemích, z nichž není zakázáno dovážet nebo provážet zásilky hlíz bramboru nebo jejich kříženců neurčených k pěstování - nesadbových brambor
6.
Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2003
Částka 4 - listopad 2002

1.
Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
2.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2003 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
3.
Agentura SAPARD podruhé přijímá žádosti o pomoc z programu SAPARD. Úpravy Programu rozvoje zemědělství a venkova
4.
Oznámení MZe o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení jeho vlastností
5.
Metodický pokyn B/KAR/1/2002 k ochraně proti šíření původců bakteriální kroužkovitosti bramboru a bakteriální hnědé hniloby bramboru
6.
Oznámení o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy za období od 1. června 2002 do 30. června 2002
7.
Doplnění seznamu míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola
8.
Vyhlášení testačního zařízení, ve kterém je chovatelský podnik pravidelně testovat finální hybridy prasat
Částka 3 - září 2002

1.
Informace o vydání Metodického pokynu pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou
2.
SZIF - oznámení o zveřejnění tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty cukru
3.
SZIF - zveřejnění každodenního přehledu skladujících subjektů
4.
Seznam míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola, ke dni 1. 8. 2002
5.
Doplnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2002
6.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejichž změny, prodloužení a zrušení za 2. čtvrtletí r. 2002
Částka 2 - červen 2002

1.
SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku BIOCOM-P panu MVDr. P. Forejtkovi, Csc., Židlochovice
2.
SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku Geomycin Retard panu MVDr. L. Beránkovi, Ořechov u Brna
3.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí 2002
4.
Oznámení MZe o vymezení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu jako obchodní a stanovení jeho vlastností
5.
Oznámení Odboru vodních toků a meliorací MZe o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství
6.
Směrnice MZe o dalším odborném vzdělávání v resortu Mze
7.
Agentura SAPARD - Oficiální vyhlášení programu SAPARD v ČR
8.
Agentura SAPARD - Úpravy Programu rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2002-2006
9.
Agentura SAPARD - pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty programu SAPARD
10.
Seznam osob zařazených do přechodného období a seznam ekologických podnikatelů
Částka 1 - březen 2002

1.
SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku Coll. Cyclosporin panu Mgr. MUDr. Janu Šimonovi, Nový Jáchymov
2.
Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o prověření podmínek pěstování sadbových brambor (Solanum tuberosum L.) na Slovensku
3.
Seznam zemědělských druhů a ovocných druhů, jejichž osivo a u druhu kdouloň (Cydonia oblonga Mill.) sadba se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku MZe uvádět do oběhu jako obchodní
4.
Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2002
5.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 4. čtvrtletí r. 2001
6.
Seznam registrovaných hnojiv - stav k 1. 1. 2002
7.
Seznam výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle zákona o krmivech - stav za období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2001

Ročník 2001

Částka 6 - prosinec 2001

1.
Dodatek k Seznamu výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, stav za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001, čj. 33024/2001 - 7010 a čj. 374/01/RKK z 10. 7. 2001
2.
Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát a Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2002 k výpočtu poplatků za odnětí lesních pozemků
3.
Oznámení pana I. náměstka ministra zemědělství Ing. Antonína Kaliny ve věci stanovení konečných sazeb vyrovnávacích příspěvků dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb
4.
Zveřejnění osoby pověřené vedením ústřední evidence koní, prasat, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných ryb a včel
5.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 3. čtvrtletí r. 2001
6.
SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku společnosti BRISTOL-MYERS SQUIBB s.r.o. Praha 2
7.
SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku panu MVDr. Zdeňku Fialovi, Rudolfov
8.
SVS - oznámení o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití léčivého přípravku panu MVDr. Jaromíru Ekrovi, Veterinární klinika Hradec Králové
9.
SZIF - oznámení výše rezervy cukru určené pro rozdělení pro kvótový rok 2002/2003
10.
SZIF - informace o konečné výší finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klid
11.
SZIF - informace pro subjekty ucházející se o zařazení do podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2002
Částka 5 - říjen 2001

1.
Seznam osob zařazených do přechodného období a seznam ekologických podnikatelů podle § 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 22. 10. 200
Částka 4 - říjen 2001

1.
Oznámení o znění identifikačního kódu kontrolního orgánu pro ekologické zemědělství
2.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku Lysodren, tbl. panu MVDr. Vojtěchu Novákovi, Praha
3.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku Lysodren, tbl. panu MVDr. Radanu Šimkovi, Vlkančic
4.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku MYOGASTER-E inj. a.u.v. firmě PHRAMED s.r.o., Odr
5.
Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registrace veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí r. 200
6.
Seznam výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle zákona o krmivech - stav za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 200
7.
Oznámení MZe o stanovení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku MZe jako obchodní, při dodržení stanovených vlastnost
8.
Oznámení o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy za období od 2. 7. 2000 do 31. 5. 200
Částka 3 - červen 2001

1.
SZIF - Informace pro subjekty ucházející se o poskytnutí podpory vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa (březen - červen 2001)
2.
SZIF - Cukerné kvóty pro rok 2001/200
3.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Josefu Hlásnému, CSc., Bludov
4.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Petru Fojtovi, Kunovic
5.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku Veterinární nemocnici Český Brod
6.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Jiřímu Šebkovi, CSc., České Budějovic
7.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Josefu Horáčkovi, Poličk
8.
SVS - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku panu MVDr. Karlu Najmanovi, Pchery
9.
SRS - Provozní režim pracovišť Státní rostlinolékařské správy (vstupní místa), ve kterých se provádí rostlinolékařská kontrola zásilek při dovozu, popřípadě průvozu podle § 12 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona č. 409/2000 Sb
10.
SRS - Ústřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření karanténního škodlivého organismu mandelinky Diabrotica virgifera na Slovensko a s tím související změně fytosanitárních podmínek dovozu
11.
Úřední oznámení Státní rostlinolékařské správy o způsobu podávání žádosti registraci osob pro účely rostlinolékařské péče podle § 7b odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 409/2000 Sb. (dále jen "zákonů") se zveřejněním vzoru této žádosti
12.
Oznámení o vydáni publikace "Postupy laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů"
13.
Seznam registrovaných hnojiv - stav k 1. 1. 2001
14.
Zveřejnění osoby pověřené vedením ústřední evidence skotu, ovcí a koz
15.
Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 1. čtvrtletí r. 2001
16.
Oznámení MZe o stanovení druhu, jehož rozmnožovací materiál se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku MZe uvádět do oběhu jako obchodní - len setý (přádný)
Částka 2 - únor 2001

1.
Oznámení o stanovení hodnoty bodu podle nařízení vlády č. 420/2000Sb
2.
Oznámení o změně seznamu ekologických zemědělců hospodařících šetrným způsobem v České republice, platného pro rok 2000
3.
Oznámení o výši rezervy pro kvótový rok trvající od 1. dubna 2001 do 31. března 2002
Částka 1 - únor 2001

1.
SZIF - Informace pro subjekty ucházející se o poskytnutí podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2001
2.
Všeobecné požadavky na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci
3.
Seznam dovozců registrovaných podle zákona č. 91/1996 sb., o krmivech (stav od 1. 9. 1996 do 31. 12. 2000)
4.
Seznam druhů, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvádět do oběhu jako obchodní podle paragrafu § 32 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., v platném znění
5.
Oznámení o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy
6.
Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2000
7.
Seznam schválených veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků
8.
Zveřejnění rozhodnutí vydaných Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 3. čtvrtletí 2000
9.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku ZINC OXIDE, panu MVDr. I. Šorfovi, Příbram
10.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku ZINC OXIDE, paní MVDr. V. Somogyiové, Vysoké Veselí
11.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz léčivého přípravku ZINC OXIDE, panu MVDr. J. Kuklovi, Hustopeče
12.
Zásady Mze ČR k poskytování a čerpání dotací na odbahnění rybníků pro rok 2001

Ročník 2000

Částka 6 - prosinec 2000

1.
Instrukce MZe k postupu při posuzování žádostí o udělení předběžného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu a Udělení předběžného souhlasu MZe k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu
2.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2001 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
3.
Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
4.
Výjimka z vyhlášky č. 13/1977 Sb., pro motorové pily Husqvarna, Stihl, Dolmar a Jonsered používané v lesním hospodářství
5.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 40 balení léčivého přípravku FLUDROCORTISON tbl. panu MVDr. P. Procházkovi
6.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 12 balení léčivého přípravku FLUDROCORTISON tbl. panu MVDr. V. Vozákovi
7.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 1 balení léčivého přípravku LYSODREN tbl. Veterinární klinice Růžodol, Ostašovská 521, Liberec
8.
Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 2. čtvrtletí 2000
9.
Seznam vybraných minoritních indikací v ochraně rostlin se státní podporou
10.
Schválené testační stanice pro kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
11.
Pověřovací dekret pro Ústřední bramborářský svaz ČR
12.
Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 - 2006, Plán SAPARD - kapitola 4 "Přijatelná opatření" a kapitola 6 "Přijatelnost výdajů pro financování společenstvím"
Částka 5 - listopad 2000

1.
OZNÁMENÍ: Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje v rámci nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, hodnotu bodů na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty
Částka 4 - září 2000

1.
Oznámení Ministerstva zemědělství o vydání odvětvových technických norem vodního hospodářství
2.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 6 balení léčivého přípravku 2- Phenoxyethanol nebo léčivého přípravku Ethylenglycolmonophenyleteru panu MVDr. Z. Wasserbauerovi
3.
SVS ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz 1 balení přípravku 2- Phenoxyethanolu panu MVDr. D. Keiserovi a 5 balení léčivého přípravku Lysodren tbl. společnosti Veterinární nemocnice Český Brod, s.r.o
4.
Seznam dovozců a výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů, registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech
Částka 3 - červen 2000

1.
Pokyn Ministerstva zemědělství k činnosti ústředních metodických komisí studijních a učebních oborů pro přípravu mládeže na povolání
2.
Pravidla Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů učňovských zařízení v působnosti Ministerstva zemědělství
3.
Zkušební řád pro získání osvědčení pro osoby oprávněné řídit a kontrolovat pokusy na zvířatech podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
4.
Zkušební řád pro získání osvědčení odborné způsobilosti k péči o zvířata podle § 23 odst. 1 písmene b) vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat
5.
Zkušební řád pro získání osvědčení o způsobilosti odborných pracovníků podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
6.
Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 184/2000-6000 k poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod" (329 030)
7.
Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 185/2000-6000 k poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací" (329 040
Částka 2 - duben 2000

1.
Vyhlášení uznaných semenných sadů lesních dřevin a Zásad využívání reprodukčního materiálu lesních dřevin ze semenných sadů
2.
Právnické osoby pověřené podle § 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 147/96 Sb. k rozborům půdních vzorků na výskyt háďátka bramborového a rakovinu brambor
3.
Stanovení Impatiens necroticspot tospovirus, jako karanténního škodlivého organismu
4.
Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
5.
Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení ve 4. čtvrtletí r. 1999
6.
Metodika kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2000
7.
Zásady pro subvencovaný vývoz bramborového škrobu vyrobeného z brambor ze sklizně roku 1999
8.
Zásady a postupy při pravidelném sledování (monitorování) cizorodých látek v krmivech, v živočišných produktech
Částka 1 - březen 2000

1.
Zásady regulace trhu mléka v roce 2000
2.
Právnické osoby pověřené podle § 40 zákona 147/96 Sb. k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin. (Dodatek k seznamu uveřejněnému ve Věstníku 5/1999
3.
Seznam právních a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zněškodňování nepoužitých veterinárních léčiv
4.
Přehled oprávněných a pověřených organizací podle zákona č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
5.
Metodický pokyn k ochraně proti šíření původců bakteriální kroužkovitosti bramboru a bakteriální hnědé hniloby
6.
Seznam dovozců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech. Stav od 30. 9. 1996 do 31. 12. 1999
7.
Seznam registrovaných hnojiv - stav k 1. 1. 2000
8.
Požadavky na odbornou způsobilost k § 31 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb

Ročník 1999

Částka 6 - prosinec 1999

1.
Oznámení o odrůdách rostlin, které byly registrovány podle § 11 zákona č.95/1996 Sb. v období od 21. srpna 1998 do 1. července 1999
2.
Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení ve 3. čtvrtletí r. 199
3.
Státní veterinární ČR - oznámení o povolení výjimky
4.
Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č.79/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
5.
Státní veterinární správa - oznámení o povolení výjimky
Částka 5 - listopad 1999

1.
Právnické osoby pověřené podle § 40 odst. 2.písm. c)zákona 147/1996 Sb. k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, ve smyslu § 19 odst. 5 citovaného zákona
2.
Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o prověření podmínek pěstování révy (Vitis L.) v Slovinsku
3.
Úřední sdělení Státní rostlinolékařské správy o prověření podmínek pěstování révy (Vitis L.) v Maďarsku
4.
Metodický pokyn k ochraně proti šíření rakoviny bramboru a háďátka bramborového
5.
Organizační postup k Metodickému pokynu pro biologické zkoušky účinnosti hnojiv a pomocných látek
6.
Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd v ČR v období 1999-2004
7.
Odborná pracoviště pověřená podle § 4, odst. 5 a 7, zákona 156/1998 Sb., přezkoušením vlastností hnojiv a pomocných látek, pokud přezkoušení neprovádí ÚKZÚZ
8.
Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavec 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
9.
Seznam míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola
10.
Doplněk č.4 zásad regulace trhu mléka ve 2.-4. čtvrtletí 1999
11.
Oprava směrnice uveřejněné ve Věstníku Mze ČR částka 3 ročníku 1999. Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č.j. 591/99-5000 na poskytování podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod".
12.
Oznámení sazeb na činnost odborného hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
13.
Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2000 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
Částka 4 - říjen 1999

.
Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č.j. 591/99-5000 na poskytování podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod"
2.
Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č.j. 591/99-5000 na poskytování podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací"
3.
Zásady regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1999
4.
Doplněk č. 2 zásad regulace trhu mléka ve 2.-4. čtvrtletí 1999
5.
Doplněk č. 3 zásad regulace trhu mléka ve 2.-4. čtvrtletí 1999
6.
Státní veterinární správa ČR - oznámení o povolení výjimky na jednorázový dovoz pěti balení léčivého přípravku LYSODREN tbl
7.
Seznam právnických a fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavec 3 zákona č. 79/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitých veterinárních léčiv.
8.
Opatření Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání podpor na udržování genetických zdrojů pro zemědělství v r. 199
9.
Seznam výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech stav od 1. 9. 1996 do 30. 6. 1999
10.
Informační standard lesního hospodářství
Částka 2 - březen 1999

1.
Seznam producentů, zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty v ČR, platný pro rok 1999
2.
Zásady, kterými se stanoví podmínky pro poskytování náhrady majetkové újmy podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
3.
Seznam právnických nebo fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět zneškodnění nepoužitelných veterinárních léčiv
4.
Státní veterinární správa ČR - oznámení o povolení výjimky
5.
Seznam registrovaných dovozců a výrobců krmiv, doplňkových látek a premixů
6.
Oblastní plány rozvoje lesů
Částka 1 - únor 1999

1.
Přehled oprávněných a pověřených organizací podle zákona č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
2.
Úpravu výkonu rybářského práva ve smyslu § 23 zákona 102/1963 Sb.
7.
Průměrná cena dřeva pro rok 1999 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
9.
Stanovení sněti Tilletia indicia Mitra jako karanténního škodlivého organismu

Ročník 1998

Částka 5 - prosinec 1998

3.
Oznámení sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
5.
Instrukce č. 26 Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství k uplatňování paragrafů 37, 41 až 45 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a Vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
Částka 4 - srpen 1998

1.
Schválení a vydání následujících odvětvových norem vodního hospodářství
3.
Seznam právnických nebo fyzických osob, které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušným úřadem provádět neškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv
Částka 3 - červen 1998

6.
Směrnice MZe na poskytování finančních prostředků v rámci programu "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod"
7.
Metodický pokyn k uplatnění náhrady za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenských nádrží podle § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění zákona č. 14/1998 Sb
8.
Oblastní plány pro rozvoj lesů
9.
Seznam právnických osob pověřených podle § 40 zákona č. 147/96 Sb. - 1998
10.
Změny v "Seznamu producentů zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty v České republice"
12.
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení předběžného souhlasu k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu a Instrukce Ministerstva zemědělství o postupu při udělování předběžného souhlasu podle ustanovení § 4 odstavce 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Částka 2 - duben 1998

2.
Vyhlášení diskontačního faktoru "f" a sazeb k podpoře změny struktury zemědělské výroby zalesněním
Částka 1 - únor 1998

4.
Metodický pokyn pro ekologické zemědělství č. j. 655/93-340 ze dne 22. června 1993 (novelizované znění ze dne 18. srpna 1997)
5.
Seznam producentů, zpracovatelů a obchodníků s bioprodukty v České republice, platný pro rok 1998
9.
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/gluster-w...') #3 {main} thrown in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.