Jan Stejskal: Jan Stejskal: Jak se daří největším antilopám světa? Naděje stále žije
27. února 2021 07:00
Vůbec největší antilopou na světě je antilopa Derbyho (anglicky giant eland).

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Jaderná energie - hop, nebo trop?
26. února 2021 07:00
Úsloví „hop, nebo trop“ znamená, že můžeme významně získat, nebo ztratit. Když v roce 1896 došlo k objevu radioaktivity a v roce 1938 objevili němečtí vědci, že rozštěpením atomu uranu se uvolňuje energie, určitě si nikdo nepomyslel, že o pouhých 7 let později budou japonská města Hirošima a Nagasaki srovnána se zemí atomovými pumami „made in USA“.

Lukáš Čížek: Lukáš Čížek: Odpověď profesoru Petru Maděrovi
25. února 2021 07:00
Děkuji profesoru Maděrovi za reakci. V textu, na který reaguje, nebylo mým záměrem nikoho urazit ani zpochybnit objektivitu výzkumů zúčastněných vědců. Práce mnoha z nich si totiž vážím. Velmi pečlivě jsem proto volil slova a doufám, že z textu je to zřejmé. Pokud ne, pak se omlouvám. Vyslovené obavy souvisejí s „komunikační strategií“ v rukou podivně fungující o.p.s. BR Dolní Morava a tím, jak výsledky výzkumu použijí Lesy ČR.

Milan Daďourek: Milan Daďourek: Podpora tradičních způsobů zemědělství zůstává jen na papíře
24. února 2021 07:00
Jaký je ideální obraz venkovské krajiny? Většině z nás vyvstane v mysli pohled na střídající se chlumy, pole a louky, kde nechybí popásající se skot, ovce a pracovití lidé. Pak otevřeme oči a vidíme lány oranisek přejížděné hlučnými stroji.

Eva Tylová: Eva Tylová: Viníka otravy Bečvy nikdo nehledal
23. února 2021 11:00
Česká inspekce životního prostředí (dále Inspekce) by měla být vysoce odborným kontrolním úřadem, který disponuje kvalifikovanými odborníky, zkušenostmi a velice profesionálně a transparentně řeší ty nejsložitější případy v ochraně životního prostředí. Alespoň o takový úřad jsme se s kolegy snažili, když jsem Inspekci řídila. A věřím, že takový úřad by chtěla mít i řada mých kolegů a kolegyň, kteří dosud na Inspekci působí. Silný úřad chránící životní prostředí očekává i odborná a laická veřejnost. Vše však nasvědčuje tomu, že současné vedení Inspekce v čele s ředitelem Erikem Geussem takový záměr nemá a asi nikdy nemělo.

Jiří Hrbek: Jiří Hrbek: Dvojí data o odpadech v České republice?
23. února 2021 07:00
Kdo ze čtenářů alespoň trochu sleduje údaje o odpadech, jistě ví, že ještě v roce 2020 byly za Českou republiku vykazovány dvoje oficiální údaje v této oblasti. Jedny byly publikovány Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a druhé vydával Český statistický úřad (ČSÚ). V loňském roce tak v České republice panovala nejistota, které údaje jsou přesnější a má se podle nich řídit národní odpadové hospodářství. Rozdíl v datech činil u celkové produkce odpadů cca 10 mil. tun a u produkce komunálních odpadů cca 2 mil. tun.

Vladimír F. Mana: Vladimír F. Mana: Nových státních úřadů nebude nejspíš nikdy dost
22. února 2021 10:43
Poslední jednání Rady vlády pro veřejnou správu mělo vedle nového stavebního zákona na programu také Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 z pera Ministerstva zemědělství. Tato koncepce mimo jiné navrhuje oddělit výkon státní správy lesů a myslivosti od obecních a městských úřadů a vytvořit pro tuto oblast nový státní úřad. Zda by se měl jmenovat „Nejvyšší lesní úřad“, zatím nevíme, nicméně po návrhu oddělit státní správu od samospráv v oblasti povolování staveb se jedná o další krok k likvidaci spojeného modelu výkonu veřejné správy.

Ondřej Hudeček: Ondřej Hudeček: Rok udržitelného rozvoje v českých knihovnách
22. února 2021 07:00
Knihovny v České republice jsou klíčovými institucemi, které zajišťují všem bez rozdílu přístup ke kulturnímu dědictví. Jsou zásadní pro rozvoj komunitního života v místě, kde působí, a jejich úloha v procesu celoživotního vzdělávání a učení je také nezastupitelná. Pro knihovny tedy už dávno neplatí, že “pouze” půjčují knihy, byť samozřejmě stále jde o hlavní náplň práce většiny knihovníků a knihovnic. Jak se ale stalo, že se knihovny nejen v České republice začaly intenzivně věnovat tématu udržitelného rozvoje?

Jan Krčmář: Jan Krčmář: Reakce Solární asociace na kulatý stůl v Economii k projednávané novele zákona o obnovitelných zdrojích
21. února 2021 07:11
Touto cestou bych se rád vyjádřil jakožto šéf Solární asociace a zástupce stovek subjektů operujících v oblasti fotovoltaiky k tomu, co zaznělo na kulatém stolu uspořádaném mediálním domem Economia, jehož tématem byly obnovitelné zdroje energie a aktuálně projednávaná novela zákona o POZE.

Jan Stejskal: Jan Stejskal: Jak se pandemie covid-19 promítla do počtů upytlačených nosorožců? Překvapivě dobře
20. února 2021 07:00
Na začátku pandemie někteří ochranáři odhadovali, že nepřítomnost turistů v chráněných územích povede k nárůstu pytláctví. Čerstvá čísla za loňský rok ukazují, že skutečnost je přesně opačná.

Petr Leyer: Petr Leyer: Přípravu nových jaderných zdrojů provází netransparentnost. V sázce jsou stovky miliard korun a energetická i vnitřní bezpečnost Česka
19. února 2021 14:38
Výstavba pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany představuje dlouhodobý zásah do veřejných rozpočtů v rozsahu několika stovek miliard korun, který má zároveň významné bezpečnostní a geopolitické dopady. Aby byly vyvráceny spekulace o ovlivňování tendru ve prospěch konkrétních uchazečů a zajištěna veřejná diskuze o energetické politice, je třeba zajistit transparentní postup přípravy projektu a výběru dodavatele. Transparency International (TI) proto vyzvala Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), aby zveřejnilo informace týkající se tohoto klíčového projektu.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Rub obnovitelných zdrojů energie
19. února 2021 07:00
Obnovitelná energie patří k základním prioritám Zelené dohody pro Evropu, která tvoří základ pro splnění ještě ambicióznějšího cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 %, který byl představen v plánu dosažení cíle v oblasti klimatu.

IPR Praha: IPR Praha: Jak probíhal boj za lepší podmínky pro stromy ve městě?
18. února 2021 05:50
PRAHA Umísťování stromů a stromořadí v ulicích českých měst je komplikováno trubkami a kabely. Ty jsou pod povrch ukládány bezkoncepčně, zabírají spoustu místa a prakticky tak znemožňují výsadbu stromů. Vlastníci a správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být jen tam, kde zbylo místo, a sítě mají vždy přednost. IPR Praha se v roce 2015 zapojil do revize normy ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání vedení technického vybavení a pokusil se vymezit stromům právoplatné místo v ulici. Nová norma začala platit od listopadu 2020.

Petr Bielan: Petr Bielan: Polemika k článku „Co dělat s výměty z třídiček plastových odpadů?“
17. února 2021 16:40
Článek Miloše Kužvarta Co dělat s výměty z třídiček plastových odpadů? je ve svém závěru velmi optimistický, co se týče řešení výmětů z třídiček plastových odpadů v budoucnosti. Firmy, které nakládají s výměty z linek, však mají problém už dnes. Zejména proto, že ukládání výmětu na skládku je mimo zákon pod pokutou již od 1. 1. 2021. Tím se do stresu dostalo mnoho kolegů – odpadářů, kteří denně sbírají a třídí plasty a slouží městům a obcím. Dovolím si proto s obsahem článku polemizovat několika připomínkami.

Pavel Sekerka: Pavel Sekerka: Jak funguje ex situ ochrana rostlin v botanických zahradách?
17. února 2021 07:00
Před třemi týdny, 22. 2. 2021 odeslala Unie botanických zahrad otevřený dopis ministru životního prostředí a poslancům Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Dopis vyjadřoval nesouhlas s tím, že do státní politiky životního prostředí, kterou přijala vláda, nebyla zahrnuta ex-situ ochrana rostlin. Dopis podepsalo 25 ředitelů, vedoucích a vlastníků botanických zahrad. Současně jsme i připravili petice za zahrnutí ex situ ochrany do Státní politiky ŽP. K dnešnímu dni ji podepsala 150 petentů včetně významných osobností kulturního a vědeckého života.

Jiří Beneš: Jiří Beneš: Poslanci ODS chtějí usnadnit spekulace s pozemky v národních parcích i dalších chráněných územích
16. února 2021 18:23
V Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí budou zítra poslanci projednávat návrh na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Poslanci ODS Jan Zahradník a Petr Bendl jej navrhují připojit k takzvané invazní novele. Případné přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo ohrožení cenné přírody spekulativním nakupováním pozemků a tlaku na rozšiřování zástavby v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a na pozemcích souvisejících s jeskyněmi.

Milan Smrž: Milan Smrž: Černý den pro klima v jaderné sněmovně
16. února 2021 07:00
Převážná část vystoupení poslanců v rozpravě k zákonu o nízkouhlíkové energetice (Lex Dukovany) musela být pro jen trochu znalejší posluchače tristním zážitkem, protože potvrdila přetrvávající konzervativismus české politické reprezentace ve věci energetické koncepce. Tento postoj byl podpořen těžko uvěřitelnými dezinformacemi, které byly bez uzardění (možná ale pod rouškou nebylo vidět) prezentovány s cílem dále diskreditovat obnovitelné zdroje a představit jadernou energetiku jako klíčové řešení. Smyšlené a nepravdivé informace o obnovitelné energetice měly za cíl negativně ovlivnit postoj poslanců k obnovitelné energii a posílit přesvědčení o výlučnosti jaderného řešení.

Pavel Moulis: Pavel Moulis: Nenechávejte volně pobíhat psy v přírodě
15. února 2021 14:00
Krásné zimní dny, vyšší sněhová pokrývka a snad i v brzké době očekávané jaro protkané sluncem, pučení a kvetení rostlin a stromů či probíhající tok ptáků v přírodě. To všechno jsou projevy, které lákají milovníky přírody se svými psími miláčky k vycházkám. Nahrává tomu i téměř rok epidemiologická situace, která uzavřela řadu míst, kam by lidé za normálních okolností chodili a tlak na přírodu je tak významně větší než jindy. Volně pobíhající pes je však velkým nebezpečím!

Tereza Snopková: Tereza Snopková: Očekávání ve věci ústavní ochrany vody v roce 2021
15. února 2021 07:00
V letošním roce bude pokračovat projednávání poslaneckých návrhů k ochraně vody na ústavní úrovni. Posledním návrhem, který se v minulém roce v Poslanecké sněmovně objevil, byl návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů (sněmovní tisk č. 1018/0 ). Při formulaci očekávání, co by návrh mohl prakticky přinést, se lze zabývat několika otázkami. Jednak nutností ochrany vody na ústavní úrovni a rozsahem práv a povinností ve vztahu k ochraně vody. Dále je třeba zvažovat nezbytnost zakotvení výsostného veřejného zájmu na ochraně vodních zdrojů jako relevantní cesty k řešení možného nedostatku pitné vody, resp. dopadu klimatických změn (sucha). Zvláštní pozornost by měl mít rozsah práva na pitnou vodu a specifická role státu a územně samosprávných celků v ochraně vodních zdrojů.

ČIŽP: ČIŽP: Stanovisko k „jedinečnosti“ vzorků odebraných rybáři
14. února 2021 07:40
Text vyjadřuje stanovisko České inspekce životního prostředí.
V úterý 26. ledna, celkem bez povšimnutí některých médií, která se pasují do role vyšetřovatelů havárie na Bečvě, se na serveru Novinky.cz objevily informace o odebraných vzorcích hasičů v den havárie na Bečvě. Přitom jsou tyto informace klíčové pro vyjasnění situace okolo vzorků odebraných rybáři, jejichž nepřevzetí a klíčovost pro odhalení viníka považují jak sami rybáři, tak většina „vyšetřujících“ médií, za kardinální chybu v postupu České inspekce životního prostředí.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1171 | Další
26.2.2021 - Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou. Peníze mohou školy a další vzdělávací organizace použít nejen pro výuku žáků, ale i lektorů a učitelů.

26.2.2021 - Protitankové jehlany i betonové panely. V rezervaci divokých koní ochranáři odklízeli zbytky po armádě
(Česká krajina) - Úklidu různých pozůstatků po sovětské armádě se dnes věnovali ochránci přírody v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Z pastvin odklidili a nechali odvézt protitankové jehlany nebo betonové panely. Ty byly původně skryté v husté vegetaci. Velcí kopytníci ji ale po několika letech pastvy potlačili, takže betonové zbytky byly dobře viditelné.

26.2.2021 - Dobytek z EU je vězněn na 2 lodích od poloviny prosince
Praha (Společnost pro zvířata) - Další z případů zvířecích tragédií, která jen potvrzuje, že celý systém je špatně: zvířata jsou živí tvorové, nikoliv živé konzervy na dopravu masa po celém světě.


26.2.2021 - Prvním mládětem letošního roku v milovické rezervaci je pratur. Tele zvládlo i kruté mrazy
Praha (Česká krajina) - Prvním přírůstkem v rezervaci velkých kopytníků se letos stalo tele pratura. Na svět sice přišlo již v sobotu 13. února, ale až dnes se ho podařilo vyfotografovat. „Matka totiž mládě v prvních dnech po porodu odkládá na bezpečné místo, například do houští. Tam na ni tele čeká, zatímco matka se pase spolu se stádem. K mláděti se vrací jen několikrát denně, aby ho nakojila,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Podobnou strategii, jak zajistit mláděti bezpečí v prvních dnech života, mají v přírodě i další živočišné druhy, například srnky.

25.2.2021 - MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu - výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů
PRAHA (MŽP ČR) - Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost. Ta chce během pěti let vysázet deset milionů stromů jako jedno z opatření adaptace na změnu klimatu.

25.2.2021 - Vláda bere chudým peníze a dává je do betonu, to je nepřípustné!
PRAHA (KDU-ČSL) - Vláda se chystá přesunout část peněz z EU, které mají pomoci sociálně slabým skupinám a chce je použít na budování infrastruktury. S tím zásadně nesouhlasí předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí a první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková, podle níž není možné v dnešní době krátit finance na pomoc potřebným a investovat je na místo toho do betonu nebo projektů typu Dunaj – Odra - Labe.

24.2.2021 - Dosavadní bilance zimní sezony – desítky mrtvých zvířat
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonoše zaznamenávají nebývalý nárůst počtu nalezených zdechlin srnčí zvěře, uštvaných nebo přímo stržených volně pobíhajícími psy. Již nyní můžeme hovořit o vyšších desítkách kusů, nejkritičtější období roku z hlediska přežití zvěře je ale teprve před námi.

24.2.2021 - Jak pomoci lesním sazeničkám na chudých a degradovaných půdách? Hnojením
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. v. v. i.) - Současný stav lesních půd v řadě oblastí nemůže garantovat dlouhodobou udržitelnost lesního hospodaření. V lesích Česka převažují silně a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor) především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm. Proto je nutno počítat ve větší míře, než dosud bylo běžné, s chemickou meliorací (hnojením) a citlivou volbou dřevinné skladby.

23.2.2021 - Město Brumov-Bylnice zavádí moderní ekologické technologie do odpadového hospodářství
Zlín ( meneodpadu.cz) - Město Brumov-Bylnice na Zlínsku proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic. Dalším krokem, který vedení města v Brumově-Bylnici zvažuje, je vznik takzvaného re-use centra. Jeho cílem je využít předměty, které majitel odložil do sběrného dvora.

23.2.2021 - Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Bude chtít i zastavení těžby
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na návrh Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva životního prostředí Česko podá žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Na svém jednání to 22. února 2021 schválila vláda ČR. Důvodem je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům mimo jiné ubývá spodní voda. Žalobu MZV podá na přelomu února a března.

23.2.2021 - Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii
Praha (Česká rozvojová agentura) - V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná infrastruktura. To mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Česká rozvojová agentura vypsala loni mimořádnou výzvu svého Programu B2B, v rámci níž mimo jiné podpořila zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro místní část Hazzah ve východní Ghútě, které se ujala česká společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

22.2.2021 - Jízda po moravských a slezských dopravních stavbách
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o rizicích schválené výstavby oderské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe a plánu dovážet kontejnery z Asie na Hodonínsko k Holíči a o porušování zákonů při přípravě dálnice D52 u Mikulova a D1 u Přerova, který vyšel ne serveru Sedmagenerace.cz (22.02.2021).

22.2.2021 - Stát podá do konce února žalobu na Polsko kvůli těžbě na dole Turów
PRAHA (MŽP ČR) - Vláda dnes na svém jednání odsouhlasila podání žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby na dole Turów. Ve společném materiálu to vládě doporučilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Pokračování těžby na dole Turów může vážně ohrozit zdroje pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje a Polsko při schvalování prodloužení těžby nedodrželo unijní legislativu, což již dříve potvrdila i Evropská komise.

22.2.2021 - Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Bude chtít i zastavení těžby
PRAHA (MZV ČR) - Na návrh Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí Česko podá žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Na svém jednání to 22. února 2021 schválila Vláda ČR. Důvodem je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům mj. ubývá spodní voda. Žalobu MZV podá na přelomu února a března.

22.2.2021 - Úspěch petice za klima: Poslanci nařídili ministerstvům přepracovat klimatické plány
PRAHA (Česko za klima) - Zástupci spolku Česko za klima předali v prosinci vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Výbor pro životní prostředí poslanecké sněmovny nyní na základě petice zaúkoloval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby přepracovaly české klimatické plány a zahrnuly v nich cíl klimatické neutrality do roku 2050.

22.2.2021 - Labská stezka loni trhala rekordy
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Měření, které na Labské stezce probíhá již od roku 2014, prokázalo, že loňský rok byl z hlediska návštěvnosti rekordní ve všech lokalitách v Královéhradeckém kraji. Oproti dlouhodobému průměru je nárůst mezi 10-30 procenty.

22.2.2021 - Máchův kraj, sídlo ševce Jíry i revizora Anděla
ČESKÁ LÍPA (Liberecký kraj) - Celá řada pohádek, ale i filmů pro dospělé se rodila na Českolipsku – v Máchově kraji. Výprava po stopách filmařů představuje tip na nenáročný rodinný výlet spojený s poznáváním pozoruhodných zákoutí regionu.

19.2.2021 - Ústavní soud potvrdil nezájem většiny o vliv staveb na krajinu
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika k nálezu Ústavního soudu o tom, že zákonodárci nemají zájem, aby spolky připomínkovaly stavby se středně velkým vlivem na krajinu, který vyšel na serveru Deníkreferendum.cz (19.02.2021). Děti Země se sice těmito stavbami příliš nezabývají, ale považují to za znak arogance moci.


18.2.2021 - Knihy se nevyhazují...
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Průměrný Čech má doma 200-300 knih a průběžně mu přibývají další. Mnohé tak končí „ve druhé řadě“ či v banánové krabici, někdy už navždy. Dát jim šanci na druhý život pomáhají KnihoBudky a veřejné knihovničky, které najdete nyní i v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

18.2.2021 - Ekonomickou a bezpečnostní rovinu dostavby Dukovan oddělovat nelze. I proto ze zakázky vylučme Rusko
PRAHA (TOP 09) - TOP 09 podporuje jadernou energii, ale ta nesmí být v rozporu s bezpečnostní politikou státu. „Vláda nesmí být lhostejná k bezpečnostním zájmům České republiky, zejména ve strategické zakázce, jako je dostavba Dukovan. Z toho vyplývá, že by se vláda měla jasně zavázat k tomu, že neosloví rizikové dodavatele, kteří jsou prokazatelně nepřátelští vůči EU a NATO (Rusko a Čína). Musíme postupovat tak, aby naše bezpečnostní zájmy nebyly za žádnou cenu ohroženy,“ říká poslankyně Helena Langšádlová.

18.2.2021 - Dostavby Dukovan se nesmí účastnit Rusko ani Čína, apeluje na tripartitu a Bezpečnostní radu státu koalice SPOLU
PRAHA (TOP 09, ODS a KDU-ČSL) - Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka apelují ve společném dopisu na vládu, aby vynechala z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech dodavatele z bezpečnostně rizikových zemí.

17.2.2021 - Nehumánní handl - vláda plánuje vyměnit evropské peníze určené na sociální služby za kanál Dunaj – Odra – Labe a beton
PRAHA (KDU-ČSL) - Česká republika by měla v letech 2021 - 2027 čerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) na různé sociální služby 1,7 mld eur (44 miliardy korun), což je oproti předchozímu sedmiletému období polovina. I tak plánuje česká vláda, přes doporučení Evropské komise a námitky tří desítek neziskových organizací, tuto částku snížit a přesunout ji do fondu pro tvorbu infrastruktury. Jinými slovy, peníze půjdou na stavbu silnic (vybudování asi 35 km dálnice) a pomoc lidem v nouzi přijde zkrátka.

17.2.2021 - Piráti zavázali ministerstva životního prostředí a obchodu k přepracování strategií, aby směřovaly k dosažení klimatické neutrality 2050
PRAHA (Česká pirátská strana) - Petici za klima podepsanou téměř 6 tisíci občany dnes představil na jednání Výboru pro životní prostředí její autor Jakub Zamouřil. Petice požaduje, aby vláda přijala konkrétní kroky k dosažení klimatické neutrality, zabývala se obnovou české krajiny nebo co nejdříve vydala protierozní vyhlášku. Piráti následně prosadili usnesení, ve kterém požadují konkrétní kroky vedoucí ke klimatické neutralitě a zlepšení stavu krajiny.

17.2.2021 - Krajští zastupitelé Pirátů vyzývají vládu k ukončení těžby uhlí v roce 2033
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátští radní za životní prostředí a další zastupitelé vyzývají vládu k ukončení spalování uhlí do roku 2033, tedy o pět let dříve, než zní doporučení Uhelné komise. Deklaraci, požadující ukončení spalování v roce 2033 a adekvátní kompenzace pracovníkům v odvětví těžby, již schválilo hlavní město Praha, ale také Liberecký a Olomoucký kraj. Iniciativu krajů podporuje rovněž předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová.

17.2.2021 - Výbor pro životní prostředí vyzval vládu, aby podala žalobu k soudnímu dvoru EU kvůli nezákonné těžbě v polském dole Turów
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí se dnes vrátil k projednání podnětu Evropské komise ve věci porušení unijního práva při těžbě v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí začala jednat až po dlouhém naléhání Výboru pro životní prostředí a Pirátů, kteří se na kabinet obrátili s tím, aby učinil kroky k podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Piráti také žádají zastavení těžby do rozhodnutí sporu.

17.2.2021 - Aktuálně: návrh poslance Kotta ohrožuje chráněné druhy rostlin a živočichů
PRAHA (Hnutí DUHA, ČSOP a Česká společnost ornitologická) - Tiskový komentář Hnutí DUHA, Českého svazu ochránců přírody a České společnosti ornitologické k dnešnímu schválení bezprecedentního ohrožení chráněných živočichů a rostlin v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny při projednávání tzv. invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny:

17.2.2021 - Program Obchod bez kožešin vítá mezinárodně uznávanou sportovní značku adidas
Praha (Svoboda zvířat) - Dobrý den,
značka adidas dnes oznámila, že se připojí k celosvětovému programu Obchod bez kožešin. Stane se tak tisící pětistou značkou, která ve svých obchodech neprodává kožešiny.
Bližší informace najdete v tiskové zprávě níže.


S pozdravem

Mgr. Barbora Bartušková Večlová
Svoboda zvířat


17.2.2021 - Prezident Zeman podepsal novelu horního zákona. Splní nyní vláda slib a zvýší těžební poplatky?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Prezident republiky Miloš Zeman právě oznámil, že podepsal novelu horního zákona [1], která ruší moratorium na zvyšování těžebních poplatků. O zrušení moratoria usilovalo několik let Hnutí DUHA, moratorium totiž chránilo zisky hnědouhelných těžařů a stát přicházel v minulých letech o miliardy kvůli nízkým těžebním poplatkům [2].

17.2.2021 - Bílá kniha k revizi nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy
PRAHA (Společnost pro zvířata) - Eurogroup for Animals představila na konci ledna 2021 svoji Bílou knihu k připravované revizi nařízení o ochraně zvířat během přepravy. Bílá kniha nastiňuje, jak by mělo nové nařízení dodržovat základní zásady snižování, zdokonalování a nahrazování (reducing, refining and replacing) přepravy zvířat, kdykoli je to použitelné.

17.2.2021 - Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika
STRNADY (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich lesů je totiž sužována zhoršováním zdravotního stavu a velkoplošným rozpadem porostů smrku a borovice, který většinou nastává v důsledku působení kalamitních hmyzích škůdců. Vysoké teploty ve vegetačním období, období sucha a změna rozložení srážek v průběhu roku k tomuto stavu významně přispívají. Management hospodářských lesů v podmínkách klimatických změn by měl proto směřovat k tzv. adaptivní strategii, spočívající v dosažení takových změn struktury a druhové skladby lesních porostů, při níž budou lesní ekosystémy schopny lépe odolávat očekávaným budoucím klimatickým extrémům.

16.2.2021 - Pirátský seminář oběhového hospodářství vzbudil velký zájem odborníků i veřejnosti
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nová pravidla pro nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností, nazývaná souhrnně jako “oběhový balíček”, platí již více než měsíc. Jejich fungováním v praxi se zabýval dnešní online seminář Výboru pro životní prostředí konaný pod záštitou pirátského poslance a člena výboru Františka Elfmarka, jehož se zúčastnilo více než 80 účastníků.

16.2.2021 - ČEZ Jizerská 50: Profesionálové pomohli liberecké zoo, hobíci mohou až do konce února podpořit hned tři projekty z Libereckého kraje
LIBEREC (ČEZ) - I když letos paní Zima připravila pro příznivce bílé stopy ideální sněhové podmínky, doba koronavirová ovšem omezila konání 54. ročníku ČEZ Jizerská 50 jen na profesionální závodníky. Na rozdíl od předchozích ročníků nemohli na stadionu v Bedřichově fanoušci, ale i závodníci a jejich doprovod navštívit ČEZ Energy zónu a svým pohybem v ní na trenažérech podpořit dobročinný projekt Nadace ČEZ. Vše proto bylo jen na profesionálních běžkařích, kteří tentokráte během hlavního 50kilometrového závodu pomáhali pohybem Zoologické zahradě v Liberci. Pomocí čipů umístěných na noze se jim ve finále podařilo nastřádat 153 171 korunu.

16.2.2021 - V Bosně a Hercegovině pomáhá projekt ČRA chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva
PRAHA (Česká rozvojová agentura) - Systém státního sociálního zabezpečení je v Bosně a Hercegovině stále nedostatečný a sociální a občanské nevládní organizace jsou pro poskytování sociálních služeb klíčové. Zhoršující se ekonomická situace ohrožuje existenci a nezávislost především vyčleněným skupinám. Jde zejména o ženy – často oběti domácího násilí, romskou menšinu, lidi žijící se zdravotním postižením, sexuální menšiny či ohrožené děti. Právě těmto skupinám ohrožených obyvatel se věnuje sedm místních nevládních organizací podpořených v rámci projektu ČRA, jež je realizován organizací CARE.

16.2.2021 - Poslanci ODS chtějí usnadnit spekulace s pozemky v národních parcích i dalších chráněných územích
PRAHA (Hnutí DUHA) - V Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí budou zítra poslanci projednávat návrh na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Poslanci ODS Jan Zahradník a Petr Bendl jej navrhují připojit k takzvané invazní novele [1]. Případné přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo ohrožení cenné přírody spekulativním nakupováním pozemků a tlaku na rozšiřování zástavby v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a na pozemcích souvisejících s jeskyněmi.

16.2.2021 - Výzva obcím: Připravte si projekty proti suchu, dotace běží do března
PRAHA (MŽP ČR) - Nové programové období Operačního programu Životní prostředí se naplno rozjede začátkem příštího roku. Už nyní ale rezort MŽP nabízí obcím, městům a dalším žadatelům 100 milionů na kompletní projektovou přípravu opatření, která jim pomůžou lépe se adaptovat na změny klimatu, efektivně zadržovat vodu v krajině a předcházet rozlévání vodních toků a vzniku povodní. Předem nachystané projekty zajistí rychlejší čerpání evropských dotací a žadatelům usnadní vlastní podání žádosti do OPŽP. Žádosti je možné podávat do konce března.

16.2.2021 - Domovy dôchodcov sú veľmi vhodné na využívanie slnečných kolektorov
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Vychádzajúc z fyzikálnych princípov slnečné kolektory dosahujú najlepšie výsledky v objektoch s trvalo veľkým odberom teplej vody. Do tejto skupiny patria solárne systémy na zariadeniach sociálnej starostlivosti, v zdravotníckych zariadeniach, väzniciach a v službách s nepretržitou prevádzkou. Niektoré zaujímavé realizácie sú predovšetkým v domovoch dôchodcov, približuje Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU.



16.2.2021 - Pomoc etiopským rodinám po povodních
ADDIS ABEBA (Člověk v tísni) - Záplavy ohrožují živobytí mnoha lidí v Etiopii. Způsobují sociální a ekonomické problémy a negativní dopad mají také na životní prostředí. Mají také na svědomí lidské životy, škodu na majetku, zničenou úrodu a ztrátu domácích zvířat. To vše vede k nedostatku potravin a často také k vnitřnímu vysídlení.

15.2.2021 - Dave Goulson – Divočina v zahradě. Inspirace pro přírodní zahradničení
BRNO (Nakladatelství Kazda) - Kniha Divočina v zahradě je oslavou života drob­ných tvorů, kteří žijí v našich zahradách. Profesor biologie Dave Goulson v ní zaníceně vysvětluje, jak jsou naše životy a osud celého lidstva neoddělitelně propojené se životy škvorů, včel, zlatooček a pestřenek, nedoceňovaných hrdinů přírodního světa. Divočina v zahradě je zajímavým průvodcem ekologickým zahradničením. Knihu vydalo Nakladatelství KAZDA.

15.2.2021 - Vyhodnocení roku 2019: Díky čistšímu ovzduší se nám lépe dýchá, změna klimatu a sucho se dál podepisují na životním prostředí
PRAHA (MŽP ČR) - Kvalita ovzduší i kvalita povrchových vod se v ČR zlepšují. Rok 2019 je evidovaný jako druhý nejteplejší na území ČR za historii měření. Stav životního prostředí a ekosystémů stále více ovlivňují projevy změny klimatu, zejména na poklesu druhové rozmanitosti a zhoršování stavu lesů. Hovoří o tom hodnotící Zpráva o životním prostředí za rok 2019 ve zkrácené verzi (plná vychází od r. 2018 jednou za dva roky) zpracovaná agenturou CENIA, s níž se dnes seznámila vláda. Zpráva za rok 2019 vychází se tříměsíčním zpožděním, které je dáno koronavirovou pandemií. MŽP v loňském roce z důvodu pandemie posunulo termín pro ohlašovatele povinných informací o životním prostředí, které jsou rovněž podkladem pro Zprávu o životním prostředí. Zpráva proto vychází o čtvrt roku později než obvykle.

15.2.2021 - Smrt v lavině pod Slezským domem
PEC POD SNĚŽKOU (Horská služba ČR) - Dva skialpinisté ve věku čtyřicet a sedmnáct let dnes po poledni strhli lavinu, která sjela od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole a jednoho z nich pohřbila.

15.2.2021 - Česko vysychá a otepluje se, snižování skleníkových emisí se zaseklo, říká vládní zpráva
PRAHA (Klimatická koalice a Zelený kruh) - V roce 2019 byla průměrná teplota v ČR již o 1,6 stupně vyšší, než byl průměr v letech 1981-2010 a dlouhodobé sucho pokračuje - tak popisuje tuzemské dopady změny klimatu Zpráva o životním prostředí v ČR 2019, kterou dnes projedná vláda [1]. Zpráva dále uvádí, že posledních pět let neklesají tuzemské emise skleníkových plynů, vlivem odumírání a kácení lesů dokonce mírně vzrostly. Hnutí DUHA dříve upozornilo, že to může být velmi drahé [2]. V ČR máme 11 tun CO2 na hlavu a rok, přitom průměr v EU je jen necelých 7 tun, Čína má 7,5 tun, Německo 9 tun a Francie 5 tun [3].

15.2.2021 - Proběhne veřejné jednání o zvýšení hladiny VD Nové Mlýny
(Děti Země) - Děti Země požadují přepracování podkladů

12.2.2021 - Ministr Petříček jednal v Polsku o dole Turow. Svému protějšku předal návrh řešení
VARŠAVA (MZV ČR) - Ochrana českých občanů, jejichž život v pohraničí ovlivňuje rozšiřující se hnědouhelný důl Turow. To bylo hlavní téma cesty ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka do Varšavy v pátek 12. února 2021. Polsko podle ČR porušuje evropské právo, což potvrdila i Evropská komise. Expanze dolu má vliv na množství vody v okolí obce Uhelná, škody se odhadují na více než 175 milionů korun. Dopady se navíc prohlubují.

12.2.2021 - 30 milionů korun pro zoologické zahrady v nouzi
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí opět podpoří zoologické zahrady překonávající výpadky příjmů za vstupné kvůli pandemii. Skrze dotační titul Příspěvek ZOO pošle zoologickým zahradám celkem 30 milionů korun. Od prvního března tak mohou licencované zoologické zahrady žádat o rychlou podporu cílenou zejména na pořízení krmiva pro chované druhy zvířat.

11.2.2021 - Konec „kurvítek“ ve spotřebičích a právo na opravu. Europarlament schválil ambiciózní plán, jak zachránit planetu
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Až polovina spotřebičů se podle iniciativy Opravme Česko rozbije krátce po konci záruční doby a už nejde opravit. Právě tomu by měl do budoucna zabránit akční plán, který tento týden schválil Evropský parlament. Ten vyzývá Evropskou komisi, aby do roku 2030 zakázala záměrné snižování životnosti výrobků.

11.2.2021 - Karlovarský kraj nezíská navíc 45 milionů, poslankyně z kraje pro návrh ruku nezvedly
PRAHA (STAN) - Karlovarský kraj si nepřilepší každý rok o 45 milionů korun. Ačkoli toto navýšení pro krajský rozpočet umožňoval senátní pozměňovací návrh k novele horního zákona, poslanci za ANO, SPD, KSČM a ČSSD (pro byl pouze 1) návrh nepodpořili. A to ani poslankyně z Karlovarského kraje – Iva Kalátová (ANO), Jana Mračková Vildumetzová (ANO), Věra Procházková (ANO) a Karla Maříková (SPD). Petr Třešňák (Piráti) byl z jednání omluven.

10.2.2021 - Genetické metody umožňují vědcům najít modříny odolné vůči rakovině
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Jednou z velmi diskutovaných otázek mezi lesníky je možnost využití modřínu opadavého při obnově našich lesů. Dalším impulsem pro jeho genetický výzkum v českých podmínkách je zájem francouzských lesníků o náš domácí jesenický ekotyp modřínu. K tomu se přidala i povinnost členských států Evropské unie v oblasti lesnictví vybudovat funkční kontrolní systém reprodukčního materiálu lesních dřevin. Pro něj lze využívat molekulárně-genetické metody.

10.2.2021 - Rozloučení se zvířaty před smrtí
Brno (Brno Chicken Save) - V pátek 12. února v 6.30 h se u jatek Vodňanské drůbeže a.s. v Modřicích u Brna sejdou aktivisté v rámci pietního aktu neboli vigilu. Akce je pořádána pod hlavičkou hnutí The Save Movement místní skupinou Brno Chicken Save.

10.2.2021 - Správně pojatý Plán cirkulární ekonomiky může napomoci snížit množství produkovaného odpadu
BRUSEL (ODS) - Evropský parlament schválil svou pozici k Plánu cirkulární (oběhové) ekonomiky, který v minulém roce představila Evropská komise. Cílem je snížit množství produkovaného odpadu a zlepšit možnosti jeho recyklace a dalšího využití a také zvýšit možnosti oprav výrobků místo jejich obměny. Na základě tohoto plánu a připomínek Evropského parlamentu a Rady bude Evropská komise navrhovat legislativu, kterou se má plán naplnit.

10.2.2021 - Královéhradecký kraj hledá způsob, jak pomoci předcházet škodám způsobených vlkem
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ministerstvy, zástupci obcí a neziskových organizací chtějí pomoci řešit neustávající problémy s přibývajícími útoky vlků na hospodářská zvířata, které ohrožují pastevectví v příhraničí, zejména na Broumovsku. Vznikla speciální komise rady, která má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou, již vlci jako zvláště chránění živočichové mají.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 863 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo ESF

Vlajka EU

Hlavní město Praha - logo

Ekolist.cz podporuje NetMonitor
Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde.
(Více informací na webu NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.