Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
16. dubna 2021 07:00
Německo stále více uvažuje o podpoře přeměny uhelných elektráren na spalování biomasy. Následovalo by tak Velkou Británii, Dánsko a Holandsko, které dovážejí masy dřevní hmoty v podobě pelet a spalují je pro výrobu elektřiny. Evropská unie sice tuto produkci elektřiny považuje za bezemisní a čistou, reálně však jde o environmentální zločin.

Jakub Hruška: Jakub Hruška: Z Bečvy mi není dobře. A není to chlorem
15. dubna 2021 15:28
Bečvu otrávily kyanidy. A tu havárii se původce pokoušel sanovat chlornanem, který kyanidy rozkládá.

Michal Šyc a Jiří Hykš: Michal Šyc a Jiří Hykš: Mýty a fakta ohledně stavebního využívání strusky ze ZEVO
15. dubna 2021 04:12
PRAHA V souvislosti s návrhem nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, která by umožnila využití strusky ze ZEVO v souladu s běžnou praxí v Evropě, se stále objevuje řada mýtů či vyložených nesmyslů, pravděpodobně vycházejících z nepochopení nebo neznalosti metodiky stanovení limitních hodnot (v sušině i ve výluhu) pro potřeby hodnocení rizik pro životní prostředí (dále ŽP), které bychom tímto textem rádi uvedli na pravou míru. Zároveň se pokusíme nezaujatému čtenáři vysvětlit princip tvorby těchto limitů.

Tomáš Kindl: Tomáš Kindl: 1,5 metru pro cyklisty. Nová pravidla v kostce
14. dubna 2021 12:30
Podle již dnes platné úpravy předjíždějící motorista musí dodržet bezpečný odstup při předjíždění cyklisty. Není však dopředu určena žádná konkrétní vzdálenost. Konkrétní vzdálenost určují až soudní znalci v případě nehody.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Český unikát - o národní parky mají pečovat stavební úřady
14. dubna 2021 07:10
Na stránkách Ministerstva životního prostředí si můžeme v sekci příroda a krajina mj. přečíst toto: „Jedním z nejvýznamnějších nástrojů ochrany přírody a krajiny je ochrana území, která se provádí prostřednictvím zvláště chráněných území. (…) Patří sem národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.“

Zelený kruh: Zelený kruh: Ministr Havlíček přestal útočit na občanské spolky. Omluvit se ale nedokázal
13. dubna 2021 16:00
Karel Havlíček, ministr průmyslu, obchodu a dopravy, přestal v médiích útočit na občanské spolky a nepravdivě je obviňovat z vydírání. Na písemnou výzvu k omluvě ale ani po dvou měsících nereagoval.

Šance pro budovy: Šance pro budovy: Začlenění budov do systému EU-ETS nesmí jít proti stávajícím nástrojům podporujícím renovace
13. dubna 2021 13:00
Šance pro budovy nepovažuje začlenění sektoru budov do systému obchodování s emisními povolenkami za efektivní nástroj pro snižování emisí v budovách. Aliance souhlasí, že zahrnutí ceny uhlíku do spotřeby energie a paliv je správné, nicméně uhlíková daň pro to může být vhodnější a jednodušší. Daleko důležitější je zachovat a posílit stávající renovační programy a směřovat výnosy z nákupů emisních povolenek právě tam.

Spolek Obecní holubník: Spolek Obecní holubník: O regulaci holubí populace (reakce na rozhovor s Radkem Lučanem)
13. dubna 2021 07:00
V návaznosti na rozhovor s panem Lučanem bychom se rádi za spolek Obecní holubník vyjádřili k této problematice. Především nutno zmínit, že leták, který celou diskuzi i následný rozhovor vyvolal, byl připraven bez účelu "emočního hnutí" (jak zmiňujete v poslední otázce), nýbrž jsme chtěli poukázat na to, co se skutečně v praxi děje. Domníváme se totiž, že spousta lidí by (stejně jako my) s touto praktikou snižování holubí populace pomocí odchytových klecí a následným usmrcením plynem nesouhlasila.

Asociace lesních mateřských škol: Asociace lesních mateřských škol: Plánujeme podání žaloby proti vládním opatřením
12. dubna 2021 14:57
Asociace lesních mateřských škol je připravena podat žalobu na nová opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je chaotické jednání s občany s vážnými dopady na nejmenší děti, která nejsou odůvodnitelná epidemickou situací. V případě, že další opatření vlády neumožní všem dětem návrat do předškolních zařízení, je Asociace lesních mateřských škol připravena podat žalobu proti opatření ke krajskému soudu, aby stav napravila.

Juraj Atlas: Juraj Atlas: Jak budeme dojíždět do práce po pandemii?
12. dubna 2021 07:00
Pandemie koronaviru ovlivnila všechny aspekty života – včetně dojíždění do práce. Frekvence cest do kanceláří se během omezení výrazně snížila. Podle indexu TomTom poklesl minulý rok provoz v Praze oproti roku 2019 až o 21 %. Částečně jsme si tak odvykli od nekomfortu spojeného s dojížděním veřejnou dopravou. Ve snaze minimalizovat kontakt s lidmi začalo zároveň mnohem více rezidentů využívat vlastní auto. Po uvolnění opatření lze tedy očekávat nový normál i v oblasti mobility. Budoucí podobu dojíždění může formovat hned několik faktorů, jako návyk na pohodlí z období pandemie nebo návrat veliké části pracovníků zpět do kanceláří. Část firem ale zřejmě ponechá i nadále zaměstnancům možnost pracovat (alespoň částečně) z domova. Pro pracující to tak znamená úsporu nákladů na dojíždění, která pak mohou investovat do svého pohodlí.

Martin Hájek: Martin Hájek: Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie
11. dubna 2021 07:00
Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na desetiletý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spotřebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma. Meziročně došlo loni kvůli pandemii k významnému propadu dodávek tepla pro průmysl i terciální sféru. V probíhající topné sezóně od září do konce Velikonoc dodaly teplárny domácnostem přibližně o desetinu tepla více než při té minulé.

EKO-KOM: EKO-KOM: Platby pro úpravce za dotřídění odpadu pro materiálovou recyklaci budou vyšší
10. dubna 2021 07:00
Nová legislativa, která implementuje nová pravidla EU pro nakládání s obalovým odpadem, vyžaduje rozšíření pravidel pro financování sběru a využití obalových odpadů ze strany autorizovaných obalových společností (AOS).

Signatáři Lesnické výzvy II.: Signatáři Lesnické výzvy II.: Lesy postižené kůrovcovou kalamitou potřebují výraznější pomoc
9. dubna 2021 16:22
Profesní organizace lesnicko-dřevařského sektoru si uvědomují složitou situaci související s covidovou pandemií a jejími dopady. Považují však za nezbytné upozornit vládu, dotčené resorty a Parlament České republiky na problém dlouhodobých dopadů sucha a kůrovcové kalamity, které se v roce 2020 projevily se stejnou intenzitou jako v roce předešlém. Signatáři Lesnické výzvy II. poukazují na alarmující ekonomické dopady kůrovcové kalamity za období 2018-2020, které jsou odhadovány na téměř 100 miliard korun. Společně volají po stabilizaci a dostatečné robustnosti systému podpory péče o lesy a jejich obnovu.

Jiří Michalisko: Jiří Michalisko: Jak jsme se pokoušeli domoci snížení škod zvěří na Opavsku
9. dubna 2021 04:56
OPAVA Asociace soukromého zemědělství Krnovsko – Opavsko z.s. sdružuje na své regionální úrovni sedláky hospodařící na celkové výměře 5500 ha. Od založení tohoto spolku se mnozí členové potýkají s narůstajícími škodami od spárkaté zvěře. Jako nejpostiženější zástupci jsme se proto rozhodli věnovat škodám na zemědělských plodinách intenzivnější pozornost. Domnívali jsme se, že nás čeká docela snadný úkol.

Iva Tomášková: Iva Tomášková: Víme všechno o zábavní pyrotechnice?
8. dubna 2021 07:00
Nejen koncem roku, ale vlastně po celý rok a v Brně po dobu akce Ignis Brunensis, je neustále někde slyšet hluk ohňostrojů či jednotlivě odpálených petard. Teď v době koronavirových omezení sice o hodně méně, ale zastupitelství města Brna se již chystá na Ignis Brunensis. Úklid po ohňostrojích u Brněnské přehrady bude podle "Příkazní smlouvy ze dne 16.02.2021" hrazen z veřejných financí Statutárního města Brna ve výši cca 98.000 Kč. Opravdu to chceme?

Česká společnost entomologická: Česká společnost entomologická: Trestní oznámení ve věci zničení populace kriticky ohroženého jasoně dymnivkového
7. dubna 2021 12:50
Výbor České společnosti entomologické podal prostřednictví svého předsedy trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin – zničení populace zvláště chráněného druhu, denního motýla jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v oboře Bulhary (CHKO Pálava).

Petr Stýblo: Petr Stýblo: Pojďme udělat z 9869 pytláků obětavé ochránce přírody. Stačí nyní změnit zákon o myslivosti!
7. dubna 2021 12:22
Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), přijala v loňském roce celkem 9869 zvířat považovaných současným zákonem o myslivosti za zvěř. Mezi nimi například 2190 poštolek obecných. Ministerstvo zemědělství (MZe) přitom opakovaně ochránce přírody písemně upozornilo, že taková pomoc je porušením zákona o myslivosti. Obětavec, který odchytí poštolku se zlomeným křídlem a zajistí jí odbornou pomoc záchrannou stanicí, je podle MZe pytlákem. ČSOP nabízí řešení – vyřadit poštolku, která nemá pro myslivost žádný význam – ze seznamu zvěře v zákoně o myslivosti. A vyřadit další druhy, které jsou na tom obdobně. Pytlák se tak rázem stane ochráncem přírody a navíc – úřadům ubude spousta zbytečných byrokratických úkonů!

Ekologické organizace: Ekologické organizace: Přestaňte pojišťovat uhlí a plyn! Otevřený dopis největším českým pojišťovnám
7. dubna 2021 09:57
Otevřený dopis největším českým pojišťovnám Allianz, Generali Česká pojišťovna a Kooperativa.

Josef Hájek: Josef Hájek: Hlasem vlastníka půdy není Českomoravská myslivecká jednota
7. dubna 2021 07:00
Českomoravská myslivecká jednota je již 98 let hlasem českých, moravských a slezských myslivců, píše pan Waic ve svém, tradičně ublíženém, shrnutí, proč proboha nikdo jiný než právě ČMMJ nemá co povídat, co se jak bude dít na českých, moravských a slezských honebních pozemcích. A má zde pravdu. ČMMJ je tímto hlasem, reprezentuje názor 55 tisíc členů a snad i 80 % držitelů loveckých lístků. Tečka a poslední pravda pana Waice.

Matěj Michalk Žaloudek: Matěj Michalk Žaloudek: Superbloky bychom chtěli v českých městech skoro všichni, jen tak se jich ale nedočkáme
4. dubna 2021 13:59
PRAHA Až se budeme moci znovu podívat na dovolenou do evropských měst, některá místa možná ani nepoznáme. Poslední roky totiž v západních metropolích mnohem rychleji než dřív probíhá debata o právu na město a roste hnutí, které si bere ulice zpět.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1174 | Další
16.4.2021 - Den Země - 22.4.2021 spouštíme soutěž. Pojďte si s námi hrát!
PRAHA (Česká koalice pro ochranu biodiverzity) - Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) připravila kvíz a soutěž k oslavám Dne Země, který proběhne 22. 4. 2021. Děti si mohou hravou formou zasoutěžit a vyhrát skvělé ceny od našich sponzorů! Cílem kvízu je nabídnout zábavný vzdělávací online program a také posílit vztah dětí základních škol k přírodě a její ochraně.

16.4.2021 - Nyní lze žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty z Programu péče o krajinu v roce 2021
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - V letošním roce je opět možné žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty. Tento příspěvek je určen na podporu cenných lučních společenstev a jeho zdrojem je Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

15.4.2021 - Marie Hrušková, Pavel Hössl: Lípy – vlídné i majestátní. Stromy s vůní domova
BRNO (Nakladatelství Kazda) - Kniha Lípy – vlídné i majestátní představuje 85 pozoruhodných lip, které odedávna rostou na mnoha místech naší země. Autoři představují krásu stromů s vůní domova prostřednictvím příběhů a fotografií, které jsou pohlazením po duši a současně inspirací k netradiční turistice po naší vlasti. Pro ty, kteří si chtějí mohutné kmeny a košaté koruny prohlédnout na vlastní oči, nechybí GPS souřadnice míst, kde jednotlivé stromy rostou. Knihu vydává Nakladatelství KAZDA 12. května 2021.

15.4.2021 - Nezvládnuté stavy spárkaté zvěře decimují přírodu. Exotických druhů býložravců, jako jelen sika u nás žije nejméně 8x víc, než umožňuje zákon o myslivosti
PRAHA (Hnutí DUHA, Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Spolek vlastníků honebních pozemků a Svaz vlastníků půdy) - V České republice evidujeme druhou největší evropskou populaci tohoto východoasijského druhu jelena. Na prvním místě je Skotsko, kde jelena siku již musejí lovit profesionálové. Rychlé rozšiřování jeho výskytu v ČR přináší křížení a s ním spojené zničení populace našeho původního jelena evropského. Přemnožení sikové navíc způsobují lesníkům i zemědělcům rozsáhlé škody a devastují ekosystémy. Současná podoba mysliveckého hospodaření na řešení tohoto problému prokazatelně nestačí, hlavní nadějí pro vyvážené ekosystémy českých lesů je tak prosazení změn v aktuálně projednávané novele zákona o myslivosti v Poslanecké sněmovně.

15.4.2021 - Úředníci dali použitým věcem druhou šanci. Pomohli českolipské charitě
LIBEREC (Liberecký kraj) - Oblečení, obuv, hračky, domácí spotřebiče a další věci, které někdo považuje za nepotřebné, ale druhému pomohou. Právě tyto věci přinášeli úředníci do charitativní sbírky Dejte věcem další šanci, kterou 9. dubna pořádal Krajský úřad Libereckého kraje.

15.4.2021 - Podpora budování páteřní síť cyklotras bude pokračovat
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje cyklistiku a cyklodopravu v regionu. Už sedmým rokem pravidelně přispívá milionové částky na přípravu a následnou výstavbu dálkových cyklotras a v této činnosti hodlá pokračovat. V současné chvíli zpracovává strategii na další roky.

15.4.2021 - Začala soutěž Chytrá města 2021
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - V národní soutěži Chytrá města 2021 se mezi sebou mohou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí. Soutěž propaguje a podporuje využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života v regionech, krajích, městech a obcích.

14.4.2021 - Do Adršpachu pojedeme v květnu (Do Adršpach pojedziemy w maju)
WROCLAW (Koleje Dolnośląskie) - W wyniku obowiązujących ograniczeń epidemicznych w Polsce i Czechach, Koleje Dolnośląskie zdecydowały o wstrzymaniu sezonowych połączeń kolejowych przez przejście graniczne Mieroszów – Meziměstí. Pociągi wyjadą na popularną linię do czeskiego Adrspachu 22 maja.

14.4.2021 - Zelení vyzývají k jednání o demokratické, ekologické a sociální alianci pro letošní volby: „Nečekejte, přidejte se“
PRAHA (Strana zelených) - Zelení po ukončení vyjednávání s ČSSD o předvolební spolupráci představili výzvu „Nečekejte, přidejte se“. Za podpory osobností veřejného života vyzývají k tomu, aby ještě pro tyto volby vznikl projekt, který bude usilovat o demokratickou, sociální a ekologickou politiku. „Aktuálně se bavíme s mnoha lidmi, kteří nejsou spokojeni s vývojem v posledních dnech a kteří by chtěli tyto hodnoty hájit,“ uvedl spolupředseda Zelených Michal Berg. „Jsme rádi, že se k výzvě přidaly významné osobnosti občanské společnosti, které potřebu takového projektu také vnímají,“ dodal Berg.

14.4.2021 - Park Štěpánka mizí před očima. Co s ním bude dál?
Mladá Boleslav (ČSOP Klenice) - Již dlouhodobě vnímáme neradostný stav našeho nejcennějšího parku Štěpánka, který v Mladé Boleslavi máme. Množí se dotazy na obnovu parku i od vás ze strany veřejnosti. Díky suchu a kůrovcové kalamitě přišel park Štěpánka od roku 2019 o více jak 1 200 stromů.

14.4.2021 - Na podporu dobrovolných hasičů, venkovských prodejen i rozvoj cyklotras kraj rozdělí přes 40 milionů korun
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Královéhradecký kraj v roce 2021 poskytne na podporu regionálního rozvoje 41,8 milionu korun. V deseti dotačních programech podpoří celkem 257 projektů. Více než tři miliony půjdou do obcí na pomoc s provozem malých prodejen, přes 16 milionů korun dá kraj na rozvoj cyklotras. Dotace na regionální rozvoj ještě projednají zastupitelé na začátku května.

14.4.2021 - Oslavy Dne Země: Letos na téma hmyzu a netradičně
Brno (Lipka) - Jak moc je vážné, že z přírody mizí hmyz, a proč by nás to mělo zajímat? I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se můžete těšit na oslavu Dne Země, i když trochu jinou, než na jakou jste byli zvyklí – Lipka a další organizace právě teď připravují vědomostmi nabitou online hru v přírodě a také zábavné hmyzí aktivity pro rodiče s dětmi!

13.4.2021 - Více jak polovina Čechů hodnotí zahraniční rozvojovou spolupráci pozitivně
Praha (Česká rozvojová agentura) - V loňském roce byl s podporou České rozvojové agentury realizován společností Člověk v tísni projekt s názvem Česká pomoc ve světě. Jeho cílem bylo zvýšit informovanost a porozumění o fungování rozvojových projektů, roli a smyslu rozvojové spolupráce a jejích dopadech. Vedle propagační kampaně na sociálních sítích, ale i formou zajímavé akce na pražské Náplavce, byl v rámci projektu realizován i průzkum veřejného mínění. Z něj mimo jiné vyplynulo, že zahraniční pomoc hodnotí pozitivně 52% obyvatel Česka.

13.4.2021 - Rezervaci velkých kopytníků dnes navštívili ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček
Praha (Česká krajina) - Rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice dnes navštívili ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Seznamovali se tam především s technickým řešením chovu zubrů a dalších velkých kopytníků v přírodních podmínkách. Podobný polodivoký chov na východě Prahy totiž zoologická zahrada ve spolupráci s hlavním městem chystá v příštích letech ve východní části metropole.

13.4.2021 - Program obnovy venkova podpoří 45 žadatelů
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Více než 30 miliony korun letos Královéhradecký kraj podpoří obce na svém území prostřednictvím Programu obnovy venkova. Tuto částku rozdělí mezi 45 obcí.

13.4.2021 - Dopravu v kraji zajišťuje přes 200 nových vozidel
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Dopravci a zástupci Královéhradeckého kraje dnes zhodnotili zhruba měsíční fungování veřejné autobusové dopravy podle nových desetiletých smluv. Jezdí se podle nich od 7. 3. tohoto roku a cestující mají díky tomu větší komfort a více bezbariérových spojů.

13.4.2021 - VELUX Group za poslední desetiletí snížila firemní emise uhlíku o více než polovinu
Praha (VELUX Group) - Společnost VELUX Group ve své zprávě o udržitelnosti 2020 oznamuje 59% snížení firemní uhlíkové stopy ve srovnání s výchozí úrovní v roce 2007. Tím překročila svůj cíl pro rok 2020 o 9 %. Rok 2020 byl pro VELUX Group významným mezníkem, protože završil celé desetiletí věnované práci na dosažení cílů Energetické a klimatické strategie 2020. Konkrétní opatření související s udržitelnou strategií byla aplikována i v českém výrobním závodě VELUX ČR ve Vyškově.

12.4.2021 - Zelení ukončili jednání s ČSSD o předvolební spolupráci. Další kroky oznámí ve středu
PRAHA (Strana zelených) - Zelení již nebudou dále jednat o spolupráci s ČSSD. „Oznámili jsme dnes panu předsedovi Hamáčkovi, že za současné situace již nebudeme dále jednat o předvolební spolupráci,“ uvedl spolupředseda Zelených Michal Berg.

11.4.2021 - SPOLU dáme Česko dohromady. Lídři koalice SPOLU podepsali koaliční smlouvu
PRAHA (Koalice SPOLU) - Předseda ODS Petr Fiala s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou a předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou podepsali koaliční smlouvu koalice SPOLU, která bude kandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Do první fáze kampaně jdou s heslem „SPOLU dáme Česko dohromady“.

9.4.2021 - Pět rysů dostalo v Beskydech telemetrický obojek
OSTRAVA (Hnutí DUHA) - Vědci z Mendelovy univerzity v Brně odchytili za jediný rok v centrální části Moravskoslezských Beskyd pět rysích samců. Každému z nich úspěšně nasadili satelitní telemetrický obojek. Intenzivní sledování pomocí telemetrie probíhá v rámci mezinárodního projektu SaveGREEN, jehož českým partnerem je i Hnutí DUHA Olomouc. Odborníci chtějí zmapovat důležité koridory, kterými velké šelmy a další zvířata prochází. Získaná data poslouží k jejich důslednější ochraně a zachování prostupnosti krajiny, která se s rozšiřováním zástavby a budováním nových silnic významně snižuje.

9.4.2021 - Zahrady ve třech domovech pro seniory ozdobí nová zeleň či tůně
LIBEREC (Liberecký kraj) - Domovy důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem, v libereckém Františkově a Sloupu v Čechách se dočkají revitalizace svých zahrad. Kromě kácení starých a vysázení nových stromů upraví odborníci například cesty či vybudují novou tůň. Liberecký kraj na projekty využije dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

9.4.2021 - Obyvatelé kraje díky recyklaci vysloužilých spotřebičů pomohli přírodě
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Obyvatelé Královéhradeckého kraje v roce 2020 odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci přes 2 544 tun vysloužilého elektrozařízení. Tím přispěli ke snížení produkce skleníkových plynů o 30 355 tun oxidu uhličitého a omezení těžby o 1 491 248 litrů ropy.

8.4.2021 - Michal Berg vystoupí jako host na sjezdu ČSSD, Zelení mají zájem o spolupráci
PRAHA (Strana zelených) - Strana zelených již od ledna jedná se sociální demokracií o podobě spolupráce pro sněmovní volby 2021. Vedení strany věří, že tato jednání budou pokračovat i po sjezdu. „Strana zelených nepožádala sjezd ČSSD o žádné usnesení z jejího sjezdu, jak bylo uvedeno v médiích, neboť sjezd jakékoli politické strany je vždy pouze její suverénní záležitostí. Mantinely spolupráce byly stanoveny sjezdem Strany zelených již v lednu 2021,“ uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis. „Bez dalších předpokladů proto věříme, že jednání o konkrétní podobě spolupráce budou pokračovat. Strana zelených přeje ČSSD úspěšný sjezd,“ dodal druhý ze spolupředsednické dvojice Michal Berg.

8.4.2021 - Novela vodního zákona reagující na havárii na Bečvě je v připomínkovém řízení
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí ještě před velikonočními svátky poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu vodního zákona, která reaguje na loňskou, rozsáhlou zářijovou havárii na Bečvě. Ta ukázala, že v případě velkých havárií současná právní úprava pro dostatečnou koordinaci zneškodňování havárie na straně úřadů nestačí. Ministerstvo životního prostředí proto rychle přistoupilo k přípravě novely vodního zákona, kterou vytvořilo v návaznosti na podrobné konzultace vedené se zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva zemědělství, krajských a obecních vodoprávních úřadů, České inspekce životního prostředí a Státního podniku Povodí Moravy.

8.4.2021 - Kraj chce efektivněji hospodařit s energiem
HRADEC KRÁLOVÉ (Česká pirátská strana Královéhradecký kraj) - Kraj chce za použití nových technologií efektivněji hospodařit s energiemi. Od letošního dubna tak přistupuje k novému informačnímu systému. Finance na něj bude čerpat mimo jiné z Operačního programu Zaměstnanost. Celková investice je odhadována na 23 milionů korun.

8.4.2021 - Liberecký kraj žádá občany, aby hlásili nález uhynulých prasat divokých
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na severu Čech je od 16. listopadu loňského roku z důvodu Afrického moru prasat povolen intenzivní lov divočáků. Nakažená zvěř se objevuje zejména v německém a polském pohraničí. Kraj nyní apeluje na občany, aby případný nález uhynulého divočáka hlásili.

8.4.2021 - Vodní elektrárna Spálov, klenot Riegrovy stezky
SEMILY (Liberecký kraj) - Znamením pokroku a nástupu nové doby byla na počátku 20. století elektřina. Jedním z němých svědků této éry je i hydroelektrárna v Podspálově, která vznikla v letech 1921 až 1926 podle projektu architekta Emila Králíčka.

8.4.2021 - Vlaky a autobusy se vrací do plného provozu
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Prázdninový režim provozu autobusů a vlaků skončí v neděli 11. 4. Od pondělí bude veřejná doprava v Královéhradeckém kraji fungovat podle platného jízdního řádu.

7.4.2021 - Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že spolupracuje s ekologickými organizacemi na přípravě Národního plánu obnovy. Přitom jejich návrhy zatím nevyslyšelo
PRAHA (Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Ekologické organizace se v dopise, zaslaném včera ministru Karlu Havlíčkovi, ohrazují proti uvedení Hnutí DUHA a Zeleného kruhu jako organizací spolupracujících s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na přípravě Národního plánu obnovy (NPO, www.planobnovycr.cz). Naopak požadují od MPO vytvoření stálé platformy pro přípravu a monitoring Národního plánu obnovy. NPO je nyní jediný finanční nástroj, který dosud stálou konzultační platformu nemá (narozdíl od Modernizačního fondu nebo Fondu pro spravedlivou transformaci). Reagují tím na netransparentní proces, do kterého byly neziskové organizace dosud zapojeny pouze nahodile (verze NPO nejsou např. veřejně dostupné, připomínky nebyly vypořádány)

7.4.2021 - Ptačí říše hlásí: Jaro je tady
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Na blížící se jaro nás mezi prvními upozorňují svým zpěvem ptáci. S prodlužujícím se dnem a rostoucí teplotou začínají zpívat druhy, které nás na zimu neopouštějí (kosi, sýkory), vracejí se ale už i první ptáci z jihoevropských a afrických zimovišť. Špačci a skřivani polní se z teplých krajin začali vracet již koncem února. Následují je drozdi, konipasi bílí a rehci domácí, čápi a vlaštovky. Do konce dubna bude většina zdejších ptáků zpět. Mezi posledními, začátkem května, přiletí rorýsi nebo žluvy. Jako poslední se začátkem června do Krkonoš vrací budníčci zelení, kteří musejí ze zimovišť v severní Indii překonat vzdálenost 5–6 tisíc km.

7.4.2021 - Dotace na výměnu kotlů budou pokračovat
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - I v novém programovacím období 2021–2027 počítá Královéhradecký kraj s podporou výměny neekologických zdrojů vytápění. Finální podobu programu nyní připravuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Pro všechny kraje chce rozdělit přes pět miliard korun. Dotace mají cílit především na nízkopříjmové domácnosti.

7.4.2021 - Nastal čas na rodinný bazén s kolektormi
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Exteriérová kúpacia sezóna sa pre bazény s ohrevom vody pomocou slnečných kolektorov tradične začína v apríli a trvá do októbra. Majitelia tak majú sedem mesiacov v roku možnosť využívať to, že sa im slnko postará prakticky zadarmo o komfort, aký si inak užívajú obyvatelia v krajinách okolo Stredozemného mora. V bazéne môžete mať aj slanú vodu. K teplej vode postačí počiatočná rozumne dimenzovaná investícia do slnečných kolektorov. Exteriérový bazén by mal mať plochu slnečných kolektorov na úrovni cca 50% z plochy bazéna, interiérový 80 až 100%. Prebytky teplej vody mimo kúpacej sezóny tiež nevyjdú nazmar. Majitelia slnečných kolektorov ich môžu využiť na podporu vykurovania. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o.

7.4.2021 - Nastal čas na rodinný bazén s kolektormi
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Exteriérová kúpacia sezóna sa pre bazény s ohrevom vody pomocou slnečných kolektorov tradične začína v apríli a trvá do októbra. Majitelia tak majú sedem mesiacov v roku možnosť využívať to, že sa im slnko postará prakticky zadarmo o komfort, aký si inak užívajú obyvatelia v krajinách okolo Stredozemného mora. V bazéne môžete mať aj slanú vodu. K teplej vode postačí počiatočná rozumne dimenzovaná investícia do slnečných kolektorov. Exteriérový bazén by mal mať plochu slnečných kolektorov na úrovni cca 50% z plochy bazéna, interiérový 80 až 100%. Prebytky teplej vody mimo kúpacej sezóny tiež nevyjdú nazmar. Majitelia slnečných kolektorov ich môžu využiť na podporu vykurovania. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o.

6.4.2021 - Krkonošský národní park proniká on-line do škol
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Ekologická výchova Správy Krkonošského národního parku připravila jedenáct přednášek vhodných do online výuky základních a středních škol. Hostující lektoři promítají prezentace do virtuálních tříd a komunikují přímo s žáky. Tímto způsobem mohou problematiku Krkonoš představovat v kterékoli škole v České republice.

6.4.2021 - V Gruzii byl zahájen projekt implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi
Praha (Česká rozvojová agentura) - Česká republika již delší dobu rozvíjí partnerství s Gruzií, jako s jednou ze šestice prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce. Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká pomoc, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů. Právě horské obasti, tak typické pro gruzínskou krajinu a jejich obyvatele, se dnes střetávají s řadou sociálně-environmentálních problémů. Za účelem zachování trvale udržitelného rozvoje a zviditelnění oblasti horského regionu pro zahraniční návštěvníky byla s významným přispěním České rozvojové agentury začátkem letošního roku vyhlášena chráněná oblast Aragvi, rozkládající se zhruba 70 km severně od hlavního města Tbilisi.

6.4.2021 - Obce na Osoblažsku zachraňují nádraží
OSOBLAHA (Hnutí DUHA) - Celkem pět nádražních budov - Slezské Rudoltice, Liptáň, Bohušov, Osoblaha a Koberno - na osoblažské úzkorozchodce se rozhodly zachránit a citlivě zrekonstruovat obce na Osoblažsku. Za tím účelem bylo vytvořeno sdružení obcí, které od státu, za vydatné pomoci Moravskoslezského kraje, zakoupilo nádraží a pozemky. Stavební práce na rekonstrukci nádražních budov budou zahájeny 1. 5. 2021 a ukončeny 30. 4. 2022, celkové způsobilé výdaje na projekt činí 1 100 000 Euro, dotace je poskytována ve výši 90%. Celý projekt je předfinancován z peněz Moravskoslezského kraje, který na obnovu „kamenných nádraží“ vynakládá nemalé prostředky ze svého rozpočtu. Celý projekt si obecně prospěšná společnost administruje sama, z finančních prostředků dotčených obcí jsou hrazeny veškeré výdaje, které souvisejí s projektem. Tento projekt, kdy osiřelé a Správou železnic zanedbané nádraží získají díky obcím a Kraji nový a architektonicky cenný vzhled by se mohl stát příkladem i pro jiné obce v republice.

6.4.2021 - Komentář Dany Balcarové: Turów ohrožuje zásoby podzemní vody v Česku, hladina vody v oblasti klesla kvůli těžbě již o 60 metrů
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda dnes projedná další materiál týkající se polského hnědouhelného dolu Turów a jeho vlivu na české území. Průběžné výsledky probíhajícího projektu České geologické služby potvrzují jednoznačný negativní vliv dolu na podzemní vody na českém území. Podle zveřejněných dat hladina podzemní vody klesla místy o více než 60 metrů a s postupující těžbou se situace bude nadále zhoršovat. Piráti proto prostřednictvím projednávání záležitosti na sněmovním Výboru pro životní prostředí přiměli vládu na situaci reagovat a podat žalobu proti Polské republice k Soudnímu dvoru EU.

1.4.2021 - Dvě samice zubrů z Tábora dnes rozšířily stádo v rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice
Praha (Česká krajina) - Dvě samice zubra evropského ze Zoologické zahrady v Táboře přijely dnes do rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Samice jménem Tara a Norisa tam rozšířily stádo zubrů, které rezervaci obývá od roku 2015. Po loňském vypuštění zubra Tábora v rezervaci u Rokycan jde o další milník programu návratu zubra evropského, který začal v táborské zoo před pěti lety sestavením zubřího stáda.

1.4.2021 - Předsedové demokratické opozice vyzvali vládu k důslednému vyřazení Ruska a Číny z tendru na dostavbu Dukovan
PRAHA (Česká pirátská strana) - Předsedové demokratických opozičních stran Ivan Bartoš (Piráti), Petr Fiala (ODS), Marian Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Vít Rakušan (Starostové) dnes na společné tiskové konferenci vyzvali k co nejrychlejšímu svolání Stálého výboru pro výstavbu bezpečnostních zdrojů a vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše k odvolání vicepremiéra Karla Havlíčka z vlády kvůli nerespektování bezpečnostních doporučení k tendru na výstavbu jaderných bloků elektrárny Dukovany. Jak shodně zástupci demokratické opozice uvedli, oblast energetiky je strategicky významnou součástí hospodářství, pro kterou firmy z Číny a Ruska představují hrozbu. Přizvání ruské firmy ministrem Karlem Havlíčkem je podle opozice hrubým porušením politické dohody. Na základě uvedených skutečností obdržela vláda výzvu, aby uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky k tendru nepřizvala a ani je předem žádným způsobem neoslovovala a plně respektovala stanovisko pracovní skupiny pro bezpečnost.

1.4.2021 - Opoziční strany navrhují digitalizaci stavebního řízení a jeho zjednodušení pro občany. Piráti a Starostové prosazují i lepší dohled nad veřejnými zakázkami či snazší odstraňování černých staveb
PRAHA (Česká pirátská strana) - Zástupci Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů dnes představili pozměňovací návrhy k vládní verzi nového stavebního zákona. Ty mají za cíl zjednodušit, zlevnit a zrychlit stavební řízení, přičemž se opírají hlavně o digitalizaci procesu. Strany odmítají záměr kabinetu na zřízení centrálního stavebního úřadu a prosazují více pravomocí samosprávám i silnější ochranu veřejného zájmu. Piráti také navrhují například upřesnit podmínky vedení elektronického deníku, aby se nedal zpětně přepisovat a aby se stal povinným u nadlimitních veřejných zakázek. Jen tak může podle nich napomoci k lepší kontrole i šetřit peníze daňových poplatníků. Starostové zase předkládají pozměňovací návrhy, které mimo jiné zjednoduší odstraňování černých staveb a údržbu chátrajících budov.

1.4.2021 - Martin Kupka: Stavební megaúřad odmítáme, je hrozbou pro Českou republiku
PRAHA (ODS) - Komentář místopředsedy ODS Martina Kupky.

31.3.2021 - Majitelé “smartfounů” vyrazí na pivo či k holiči - a co ti ostatní?
PRAHA (Econnect / Iuridicum Remedium, z. s.) - Odborníci z programu Digitální svobody organizace IuRe varují před sociální slepotou při přípravě mobilní aplikace pro zvládání pandemie. Mobilní aplikace chystaná Ministerstvem zdravotnictví, jemu podřízeným Ústavem zdravotnických informací a statistiky a Hospodářskou komorou podle IuRe ignoruje Technologické desatero schválené v prosinci Radou vlády pro lidská práva. Mobilní aplikace by měla umožnit očkovaným a lidem s negativním testem návštěvu některých podniků a provozoven. O lidech, kteří chytrý telefon nemají, se však téměř nemluví – dle statistik se přitom může jednat skoro o třetinu lidí.

31.3.2021 - Sezóna kácení
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o mnohdy bezhlavém kácení stromů a keřů od podzimu do jara, který vyšel v časopise A2 (31.03.2021).

31.3.2021 - „Obce nesmí přijít o kompetence při povolování staveb,“ říká ke stavebnímu zákonu senátorka Anna Hubáčková
PRAHA (KDU-ČSL) - Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí je proti tomu, aby obce přišly při stavebním řízení o kompetence při povolování staveb. „Jsem znepokojena z toho, co se plánuje ve Sněmovně, tedy že obce mají přijít o důležité kompetence při povolování staveb,“ říká senátorka Anna Hubáčková, která je místopředsedkyní Ústavněprávního výboru.

31.3.2021 - Senátor Patrik Kunčar: Vyzýváme vládu, aby nezvala do tendru na dostavbu Dukovan uchazeče z Ruska a Číny
PRAHA (KDU-ČSL) - Senátorky a senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí hodlají na dnešním plénu Senátu vyzvat vládu k tomu, aby dbala doporučení bezpečnostních služeb ČR a nepřizvala do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany zástupce z Ruské federace a Číny. Reagují tak na prohlášení ministra Karla Havlíčka z minulého týdne, který oznámil, že chce, aby ve hře bylo i Rusko.

31.3.2021 - Rekonstrukce Krkonošského muzea pokračuje
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Práce na bývalém klášteře augustiniánů ve Vrchlabí, sídle Krkonošského muzea Správy KRNAP, pokračují i přes všechny obtíže. Slavnostní otevření nového Návštěvnického centra Krkonošského národního parku plánujeme až na rok 2023, kdy budeme slavit 140. výročí založení muzea a 60. výročí vzniku Krkonošského národního parku.

31.3.2021 - Piráti a Starostové: Špatné rozhodnutí o budoucnosti Dukovan může naši zemi poškodit na desetiletí dopředu
PRAHA (Česká pirátská strana a STAN) - S velkým znepokojením hodnotí zástupci Pirátů a Starostů zprávu o odvolání vládního zmocněnce Jaroslava Míla z vedení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR i postup ministra Havlíčka, který se rozhodl obejít standardní proces a oslovil Rusko s dotazníkem v rámci tendru na dostavbu Dukovan.

31.3.2021 - Náhrady škod způsobené vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška
PRAHA (MŽP ČR a AOPK ČR) - Od 1. dubna začne platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Upřesňuje výpočet výše škody, pamatuje na léčbu zraněných zvířat a umožňuje například zaplatit odvoz uhynulých zvířat do kafilerie. Nové znění vyhlášky a nové podmínky mj. reagují na dohodu s chovateli, myslivci, zemědělci a s Ministerstvem zemědělství při přípravě plánu programu péče o vlka, který vznikl v loňském roce.

31.3.2021 - Senátorský klub ODS a TOP 09: Dukovany nemá stavět Rusko ani Čína, kroky ministra Havlíčka jsou nepřijatelné
PRAHA (ODS a TOP09) - Senátoři ODS a TOP 09 odmítají účast ruských a čínských firem v dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tento bod budou chtít zařadit na dnešní plénum. Senátní zdravotní výbor schválil tisk týkající se kompenzací pro zdravotní služby a tisk o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve verzi, která přišla z Poslanecké sněmovny. Zástupci senátorského klubu zároveň podporují stanovisko AntiCovid týmu, které doporučuje návrat dětí zpět do škol 12. dubna. Návrat se týká prvního stupně ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, MŠ a dětských skupin. Podmínkou je neinvazivní testování. Senátoři budou znovu projednávat tzv. „chráněný účet“, ke kterému v minulosti již přijali pozměňovací návrh, který Sněmovna odmítla. Ústavně-právní výbor přijal usnesení ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, aby účinnost mohla být posunuta na 1. července 2021.

31.3.2021 - Důsledky kůrovcové kalamity na budoucnost lesnictví ve střední Evropě
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Bezprecedentní kůrovcová kalamita, která postupuje střední Evropou, má potenciál změnit zásadním způsobem nejen lesnictví a lesnicko-dřevařský sektor, ale ve svém důsledku celé fungování krajiny včetně služeb, které lesy poskytují veřejnosti. O nové dynamice kalamity svědčí příklad Švédska, kde bylo od extrémně teplého a suchého roku 2018 do roku 2020 vytěženo 18 milionů m3 kůrovcového dřeva, což je 60 % celkového objemu kůrovcových těžeb za posledních 60 let.
Těmto aktuálním lesnickým problémům se věnovala dvoudenní on-line konference FORESTS´ FUTURE s podtitulem „Důsledky kůrovcové kalamity na budoucnost lesnictví ve střední Evropě“, kterou ve dnech 23. a 24. března organizoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Konference se účastnilo více než 170 zástupců výzkumných institucí, univerzit, vlastníků lesa, zástupců státní správy a dalších účastníků z 29 zemí.


1 | 2 | 3 | 4 | .. | 866 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo ESF

Vlajka EU

Hlavní město Praha - logo

Ekolist.cz podporuje NetMonitor
Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde.
(Více informací na webu NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.